Tenisová hala - problémy s pronájmem

Tenisový klub se ve smlouvě o užívání  tenisové haly zavázal platit nemalé nájemné ve výši 384 tis. Kč ročně a ještě halu provozovat na vlastní náklady. Přitom díky nouzovému stavu v letošním roce nemůže halu pronajímat a vlastně ani využívat. Překážka byla zaviněna nouzovým stavem, centrálním nařízením, za které může klub získat kompenzace. Tenisový klub se přitom chová při využívání haly jako řádný hospodář, zajišťuje si např. všechny revizní práce na vlastní náklady (i když by nemusel), zakoupil další dovybavení haly apod.  Lze říci, že lepšího uživatele této haly, který má ke svému předmětu nájmu tak blízký vztah v České Třebové rozhodně nenajdeme.
Je třeba také připomenout i zásluhy Tenisového klubu o to, že záměr a projekt na její  výstavbu vznikl a byl realizován. Když jsem v dokumentech hledal, kolik zaplatilo město za  projektové práce na tuto halu, tak jsem částku nemohl zjistit. Prostě proto, že tehdy vlastně všechno zajistil Tenisový klub, který chtěl halu postavit s dotací MŠMT vlastně sám jako investor. První rok neuspěl (to u investičních dotací na větší akce bývá), další možností měla být žádost o dotaci podaná městem jako investorem pro rok 2017. Město však tehdy upřednostnilo podání žádosti o dotaci na I. etapu  atletického stadionu a tenisté měli být vlastně mimo hru. Sami se svého investorství vzdali ve prospěch města, předali mu potřebné podklady a dokumenty a město se pak ale k nim tehdy obrátilo zády. Projekt byl přitom připraven, pozemky převedeny na město, brigádnicky byl již v roce 2015 odstraněn překážející objekt rodinného domku a nic z toho být nemělo! Za této situace nakonec starostovi města nezbylo než rozhodnout o tom, že město postaví tenisovou halu bez dotace. A pokud si připomeneme, že tehdejší rozhodování vedení města bylo vlastně výhradně "od jednoto dotačního titulu k druhému", tak to muselo být pro starostu Jaroslava Zedníka těžké rozhodování. 
Díky němu  se tak začalo bez velkého zdržení již v roce 2017. Připomeňme si, že původní finanční objem stavby vypadal příznivěji, než nakonec dopadl, licitovalo se o stavbě s tribunou a bez tribuny. Aby vše vyšlo finančně rozumně, tak se projekt upravil tak, aby v rozpočtu dobře vypadal, později  bylo třeba přidávat. Rozhodně to nebyla vina tenistů nebo jejich rostoucích požadavků. Ti naopak pro zdar projektu udělali všechno, co mohli.  
Tenisová hala byla dokončena v září 2018 a předána tenistům. Ti se snažili svůj stánek, jeden z nejmodernějších v širokém regionu, dále vylepšovat. Bylo třeba např. zvýšit úroveň osvětlení. Tuto investici sice zaplatilo město, ale některé "maličkostí", které se pak ukázaly jako velké částky, platili sami tenisté. Uveďme např. potřebné zesílení jističů, velký koberec pro badmington atd.
Když se nyní projednávala v radě města nutnost úpravy nájemní smlouvy pro Tenisový klub, bylo třeba vzít v úvahu všechny tyto uvedené skutečnosti. Na jejich základě je zřejmé, že lepšího nájemce, než je Tenisový klub u nás rozhodně nenajdeme, město by žádnou výhodu po vypovězení nájemní smlouvy na halu nezískalo a rozhodně by nedokázalo samo např. prostřednictvím Eko Bi. provozovat halu hospodárněji.
Rada města schválila záměr uzavřít v dosavadní nájemní smlouvě dodatek č. 1, kterým se s účinností od 01.01.2021 snižuje roční nájemné z 384.000 Kč na 360.000 Kč, a dále se stanoví měsíční výše nájemného takto: za leden 50.000 Kč, za únor 50.000 Kč, za březen 50.000 Kč, za duben 50.000 Kč, za květen 2.000 Kč, za červen 2.000 Kč, za červenec 2.000 Kč, za srpen 2.000 Kč, za září 2.000 Kč, za říjen 50.000 Kč, za listopad 50.000 Kč a za prosinec 50.000 Kč. Dosavadní nájemní bylo hrazeno rovnoměrně ve výši 32 tis. Kč. měsíčně.  Podle dodatku bude komerční nájemné ve výši 50 tis. Kč  vyměřeno je za měsíce, kde je hala pronajímána a využívána, nikoliv tedy od května do září včetně.  (mm)