Českotřebovský deník 332/2020 (20/11)
Rozvoz a prodej jídla s sebou v České Třebové

Nejenom v době krizí si musíme pomáhat. Českotřebovský deník se snaží o přípravu přehled rozvozu a prodeje jídla s sebou. a bude jej prezentovat občanům tak, aby tato služba vyšla co nejvíce do povědomí. Současně to pomůže ekonomicky podnikatelů v oblasti restaurací, výdejem, atd. Nemohu obvolávat jednotlivé restaurace a zapisovat si jejich nabídky.  Prosím o poslání  potřebných informací na e-mail  mikolecky@probit.cz nebo mikolecky@seznam.cz, případně pomocí SMS na telefon  604685835 (též Whats´App), nebo prostě zavolejte.  Z jednotlivých informací sestavujeme přehled, který bude dále postupně upřesňovat a inzerovat. 
Potřebujeme znát adresu a název provozovny, provozní dobu, telefon na objednávku jídla, případně web. 
Díky tomu budou Českotřebováci vědět kam si mohou dojít (dojet) pro znamenitý a chutný oběd nebo večeři! Nekteré infoprmace včetně  denních menu lze najít na webu menicko.cz.
První souhrn informací z toho, co se podařilo získat během dnešního dne najdete ZDE. Soubor bude denně aktualizován.
 
Dokumentace EIA pro přeložku I/14 na Opatov vrácena zhotoviteli

Posuzování vlivů na životní prostředí – vrácení dokumentace Krajský úřad Pardubického kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), zajišťuje posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Příslušný úřad obdržel dne 30. 10. 2020 podle § 6 odst. 5 zákona dokumentaci vlivů záměru I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) na životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „dokumentace“), od oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, kterou zastupuje na základě plné moci RNDr. Vladimír Ludvík, IČ 11013044, Veverkova 1343/1, Hradec Králové – Pražské Předměstí (dále „oznamovatel“).
Příslušný úřad došel k závěru, že předložená dokumentace vlivů na životní prostředí zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona neobsahuje náležitosti vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení čj. 186/74/2016/OŽPZ/JI ze dne 8. 3. 2016 s důrazem na:
1. Doplnění aktuálního biologického průzkumu.
2. Doplnění hodnocení vlivu záměru na významné krajinné prvky.
3. Doplnit posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví.
Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví musí být zpracována osobou., která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví podle ust. § 19 odst. 1 zákona. 4. Doplnění, resp. vypořádání, požadavků na doplnění, připomínek a podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a dotčené veřejnosti, které byly přílohou závěru zjišťovacího řízení.
Na základě tohoto závěru příslušný úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona vrací dokumentaci záměru I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43) oznamovateli k doplnění
Poznámka:

Potíže s prosazením této přeložky vedené ze silnice I/14 přes železnici kolem skládky TKO  a částečně i přes rybník Hvězda na silnici I/43 u Opatova se očekávaly.  V tomto úseku byla navržena tato přeložka ve dvou variantách: červená  trasa vedla přes část rybníka Hvězda až na nový obchvat Opatova a byla by kratší, přímější na budoucí dálnici D35 bychom přijeli o něco dříve.  Druhá modrá trasa (na mapce čárkovaně) je pak vedena vlastně podél hráze Rybníka Hvězda  a tudy přivedena na trasu I/43, Byla by o něco delší, ale křížení Třebovky před Hrází také není technicky jednoduché. Vrácení dokumentace znamená zdržení celého procesu. Pro Českou Třebovou to není životně důležité, tato přeložka by znamenala pouze obchvat Třebovice.
Pro nás je daleko důležitější obchvat našeho města, tedy druhá část přeložky, která se projednává samostatně. Začíná  u Aveny v Dlouhé Třebové a přemosťuje údolí Kojovec, Hluboček,  silnici na Skuhrov a končí na budoucím kruhovém objezdu u tunelů u Korada. Tato komunikace osvobodí Českou Třebovou od kamionů a jistě si přejeme, aby byla vyřešena co nejdříve.  To znamená, že nás moc nezajímá, zda pojedeme dál na Opatov přes Třebovice nebo přímo přes rybník Hvězda. Obchvat města potřebujeme víc. Rozdíl je asi 1 km, zdržení tedy něco přes minutu, neboť přes Třebovice nutné jet opatrně...
Tato možnost "rychlého napojení na budoucí dálnici u Opatovce" byla zřejmě podnětem k tomu, aby starosta Jaroslav Zedník prosadil tehdy v roce 2014 v zastupitelstvu města neblahé a škodlivé usnesení o tom, že se město Česká Třebová zříká připojení u Litomyšle, usnesení, které se Litomyšlským tak moc hodilo do jejich záměru. Českou Třebovou měli z krku a nemuseli se na ni ohlížet, mohli vše řešit pouze podle svého. A nyní se na vrácené dokumentaci EIA můžeme přesvědčit, že  rychlé přímé napojení na D35 je v mlze. A tak nebudeme mít ani připojení u Litomyšle, ani rychlé  napojení u Opatovce.  Připomeňme jak "rychle" se Svitavy domáhají svého velmi nutného obchvatu. Deset let  se říká, že už začínáme. Posledním zdržením  je nedefinovaní skládka v trase....
Znám takovou pohádku z dětství: "Jak stařeček měnil, až vyměnil". Nakonec neměl nic. A tak nějak jsme dopadli - jako sedláci u Chlumce. (mm)
 
Nákupních vozíků je dostatek 

Uvidíme ještě před nedělním dnem s uzavřenými obchody. Zatím to nebyla žádná tragédie.  V pravé poledne byla u Lídlu a Kauflandu. situace stejná. Vozíků dostatek. Podle ostrahy z Lídlu i zde zatím nebyl žádný problém. Pouze to musí být otrava říkat lidem, kteří mají vozík neustále na dotaz:"Můžu jet dovnitř ?"  odpovídat "Ano".  Také u byly byly nákupní vozíky k dispozici. Ale lidi už jsou ze všech nařízení  poměrně dezorientovaní, nedivme se. Na druhé straně by měli pochopit, že stále není vyhráno a roušky se nenosí pro nic za nic a každý by měl brát ohled na druhé lidi, když už ne na sebe. Používat roušky nestačí, nutné jsou i odstupy ve frontách u pultů a u pokladen, také je třeba dbát  na dezinfekci. Lidé se drží vozíku, který mělo 150 jiných před nimi, a stejnýma rukama nabírají rohlíky a hrabou se v hromadě. Neškodilo by ani trochu empatie. Nejen obyčejným lidem, ale taky politikům....
 
Ve zdravotnických zařízeních klid

Mám tu čest navštěvovat různá oddělení v nemocnici nebo  čekárny  lékařů ve Třebové.  Všude klidný, bezproblémový průběh, o omezení péče se mluvit nedá, i když některé služby v nemocnici budou dočasně přerušeny např. pro obměnu či revize zařízení. Díky kolegialitě a zástupnosti služeb v Nemocnicích Pardubického kraje lze stejné vyšetření zařídit obvykle bez zdržení jinde, např. v Pardubicích. Nejvíce je třeba obdivovat personál oddělení interny (nejen) v orlickoústecké nemocnici, kde se dlouhodobě starají větší počet covidních pacientů aniž by zde měli nějaké speciálně upravené podmínky. Kapacita lůžkových oddělení  je dostačující i pro ventilované pacienty.
S tím klidem to není úplná pravda alespoň v orlickoústecké nemocnici.  Staví se velká budova urgentního příjmu a to v těsném sousedství hlavní budovy a je to poznat. Roste nová velká a důležitá budova. A tak se sousední chirurgie někdy docela hodně třese v základech, sbíječky pracují a nehledí, že na práci potřebují zdravotníci ticho a klid. Ale nedá se nic dělat... (mm)
Na hlavní poště opakovaně fronta, někdy i dost dlouhá

Rozdíl je jen v tom, že někdy je zatočená směrem k nádraží a jindy směrem do parkoviště. 
Lidé jsou trpěliví a čekají,  někteří sem raději ani nejdou a zamíří na poštu Partner na Chmelnici, kam je však nyní v době asfaltování velmi komplikovaný příjezd přes areál služeb Podbranská.
I zde jsem ovšem musel vyčkat menší frontu.
Asi jsem stejně žádný čas přechodem na jinou poštu neušetřil.

Od středy zahajuje ZUŠ indiuvidální prezenční výuku 

Od 25.11.2020 je umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje nemusí žáci nosit roušku.
Žáci vstupují do školy přes čipové zařízení. Kolektivní předměty se vyučují stále distančně.
 
Trhy na náměstí částečně obnoveny 

Ve čtvrtek se částečně obnovil trh na Starém náměstí a to z vlastní iniciativy prodejců.
Myslím však, že se moc nevydařil.  Počasí odpoledne, kdy se daly očekávat větší návštěvy  bylo špatné, deštivé a tak trhovci zase po 15 hodině balili a odjížděli.  Přijeli přitom do České Třebové z poměrně slušných dálek.  
Podle jejich zájmu udržet si klientelu v České Třebové lze soudit, že trh bude pokračovat.  Slibují, že přijedou zase další čtvrtek, že tak budou dřívější Farmářské trhy pokračovat. Nyní již nebude jejich organizátorem město Česká Třebová. A tak se přijďte podívat , něco si vyberete"

Poslední úsek chodníku v dolní části Hýblovy ulice dokončen. 

Vše je zdokumentováno na snímcích Vojtěšky Vohralíkové, můžeme sledovat, jak se chodník postupně dokončoval. I zde je dodržena žulová mozaika, jedná se o městskou památkovou zónu. Podobně byly žulové kostky použity na dodláždění chodniku na druhé straně ulice a na dojezdu z Klácelovy ulice.
 

Asfaltování komunikace probíhalo po celý den, spěchá se bude mrznout a to už nejsou dobré podmínky pro kvalitní práci. Právě o víkendu mají být mrazy až do minus 4 stupně. Po neděli se teploty i v noci mají vrátit nad nulu. Hotovo ještě není,  sami stavbaři musí rozhodnout jak se má pokračovat. Dnes opět pracovalo na mostě, ale i pod mostem mnoho lidí, práce je zde pořád dost a to nejen na komunikaci, ale také na kamenném obkládání nedávno dobetonovaných stěn navazujících na mostní těleso. Více ZDE


 

Nová verze opatření o nošení roušek za 5 minut dvanáct

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo po souhlasu vlády novou verzi opatření o nošení roušek. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) po zasedání kabinetu. Opatření nahrazuje dokument, který k sobotě zrušil kvůli nedostatečnému odůvodnění pražský městský soud. Blatný na dotaz ČTK řekl, že legislativní odbor jeho úřadu připravil materiál, který reaguje na požadavky soudu. "Byl mu doručen a vláda toto odsouhlasila, my čekali na souhlas vlády s tímto opatřením. Věřím, že jsme podali dostatečné vysvětlení," uvedl. Městský soud zrušil před týdnem mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle soudu nedostatečně odůvodnil. Použil původní argumenty, přitom tehdejší pravidla zpřísnil. Soud rozhodl, že opatření se ruší k sobotě 21. listopadu, ministerstvo tak mělo do dneška čas přijmout nové opatření bez vad. Soudem zrušené opatření nahradilo ministerstvo jinou verzí už v pondělí a zaneslo do něj několik mírných úprav. Nové opatření však bylo s ohledem na dnešní původně plánovaný konec nouzového stavu účinné jen do dnešní půlnoci. Kabinet dnes trvání nouzového stavu po souhlasu poslanců prodloužil do 12. prosince.