Tříkrálová sbírka 2021                         
Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR.  21. ročník této sbírka bude mimořádný, protože i doba je mimořádná. Poprvé v historii bude možné přispět na práci Charit i do virtuální kasičky. Malí koledníci totiž možná v lednu k našim dveřím nepřijdou a nezazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ . Přesto ale můžeme, když se rozhlédneme kolem sebe, zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti a právě to je největším posláním sbírky: zapojení se do řetězu lidské sounáležitosti a možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
 „Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
-          Sociálně terapeutické dílny
-          Domácí hospicovou péče
-          Pečovatelské služby
-          Rodinná centra
-          Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
-          Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
-          Občanskou poradnu
-          Zařízení pro osoby bez přístřeší
-          Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
-          Přímou pomoc lidem v nouzi
V roce 2020 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.194.346,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitních pečovatelských službách, Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, dále v Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Street, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tříkrálová sbírka (TS) je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.