Aktualizovaná daňová kalkulačka SMS ČR ukazuje velký propad příjmů měst a obcí…

Zrušení superhrubé mzdy, které nedávno schválila sněmovna, povede k bezprecedentnímu oslabení veřejných rozpočtů. Obce přijdou v souhrnu o 31 miliard, kraje o 12 miliard. To způsobí oslabení veřejných investic a služeb, negativní dopady tohoto kroku tak pocítí všichni.

Páteční hlasování Poslanecké sněmovny, která schválila zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka, se zásadně a trvale promítne do daňových příjmů obcí a krajů.  Daňová kalkulačka názorně ukazuje, o kolik peněz ze sdílených daní každá obec v ČR v důsledku hlasování poslanců přijde. Uvádím dopady pro Českou Třebovou. Budou katastrofální. Můžeme zapomenout na plánovanou investiční činnost a bude třeba osekat i mnohé mandatorní výdaje. Přitom řada investic již byla předjednána a bylo schváleno jejich budoucí financování, právě zahajujeme zateplování mateřské školy U Stadionu, stavbu cyklostezky do Rybníka.... Z čeho financování zajistíme je ovšem ve hvězdách. Jak malicherné jsou v tomto světle diskuze o tom, zda máme stavět na Skalce šatny za 40 nebo jen za 10 milionů, zda máme rozvíjet projekt městské hromadné dopravy, jak budeme řešit investice do skládkování, tedy dotříďovací linka, kompostárna atd..... 

Při souběhu všech negativních dopadů  lze očekávat daňový příjem cca 155 milionů, letos máme šanci podle posledního odhadu před čtvrtou  rozpočtovou změnou získat cca 200 milionů.  Očekávaný propad proti letošní skutečnosti  je tedy  45 milionů, skoro čtvrtina rozpočtových daňových příjmů... Na nové investice můžeme zapomenout, budeme muset hodně šetřit také na provozních výdajích, zamyslet se nad objemem poskytovaných dotací.... 

Předpokládané daňové výnosy města Česká Třebová pro rok 2021

Česká Třebová Predikce příjmů 2019 Predikce příjmů 2021 Předpokládaný dopad
zrušení SHM
Předpokládaný dopad
zvýšení slevy na poplatníka
Pro porovnání MF ČMKOS Rozdíl Rozdíl
Celkem: 217 970 090 178 112 065 161 511 922 -21 676 357 -10 720 152
Snížení z důvodu kompenačnímu bonusu (optimistická varianta MF): -2 340 309
Snížení z důvodu kompenzačnímu bonusu (pesimistická varianta): -6 023 752
Vaše daňové příjmy v roce 2021 při souběhu všech negativních dopadů: 155 488 170
1211 - daň z přidané hodnoty 107 346 064 112 934 808 110 193 160 1 476 272 745 939
1121 - daň z příjmu právnických osob 45 448 088 29 525 440 29 525 440 - -
111 - daně z příjmů fyzických osob 65 175 938 35 651 817 21 793 322 -23 152 629 -11 466 091
1111 - DPFO placená plátci (ze závislé činnosti) 53 736 301 27 065 575 15 384 863 -21 216 243 -10 435 415
1112 - DPFO placená poplatníky (z přiznání) 1 476 272 843 584 0 - -78 242
1113 - DPFO vybíraná srážkou 5 061 504 5 272 400 4 956 056 - -
1111 - DPFO placená plátci (zaměstnanci) 4 901 861 2 470 258 1 452 403 -1 936 386 -952 434

Vysvětlivky: MF – Ministerstvo financí;   ČMKOS - Českomoravská konfederace odborových svazů;   SHM – superhrubá mzda;   DPFO – daň z příjmu fyzických osob

Dopad na Pardubický váš kraj: Pardubický kraj
Daňové příjmy kraje v roce 2021 při souběhu všech negatvních dopadů: 3 111 991 781
Daňové příjmy dle predikce MF: 3 499 755 840
Daňové příjmy s využitím analýzy ČMKOS: 3 221 997 440
Předpokládaný dopad zrušení SHM: -394 416 928
Předpokládaný dopad zvýšení slevy na poplatníka: -222 206 720
Snížení z důvodu kompenačnímu bonusu (optimistická varianta MF): -42 738 685
Snížení z důvodu kompenzačnímu bonusu (pesimistická varianta): -110 005 659
Kritéria pro stanovení procentního podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů:  
počet obyvatel: 15 384
výměra katastrálního území obce [ha]: 4 100.56
počet zaměstnanců: 8 254
počet dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí: 1 819
násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel: 1.1523
Koeficient kraje: 5.555 168

Vyčíslit možné daňové příjmy obce pro rok 2021 je v tuto chvíli prakticky nemožné. Na konci roku, tedy v době, kdy se většina obcí a krajů snaží připravit a následně schválit rozpočet na příští rok, dostalo roky zažité financování obcí tolik ran, že reálně hrozí zborcení systému veřejného financování.

Kalkulačkou daňových příjmů se snažíme alespoň přiblížit situaci, která by mohla v příštím roce nastat.

Co ukazuje první tabulka:

Ve druhém sloupci, který má pouze srovnávací funkci, vidíte daňové příjmy vaší obce, které by k vám doputovaly, pokud by inkaso sdílených daní bylo stejné jako v roce 2019, současně byl stejný i způsob přerozdělení a vaše obec by měla stejná kritéria jako letos.

Třetí sloupec zobrazuje daňové příjmy obce pro rok 2021 dle predikce Ministerstva financí (MF), která již zahrnuje dopady daňového balíčku, který byl nad ránem v pátek 20.11.2020 schválen v Poslanecké sněmovně PČR. SMS ČR považuje tuto predikci za hodně optimistickou.

Ve čtvrtém sloupci jsme zapracovali do predikce analýzu ČMKOS, která komplexně zpracovává odhady dopadů na veřejné rozpočty.

Ve čtvrtém a pátém sloupci jsou zobrazeny dopady dvou schválených pozměňovacích návrhů, které nejvíce zasáhnou do rozpočtů obcí a krajů (tedy „zrušení superhrubé mzdy“ a zvýšení slevy na poplatníka). Pro výpočet jsou použita data z odůvodnění daných pozměňovacích návrhů. Především o tato čísla se bude bojovat v Senátu ČR.

Kromě výše uvedených dopadů „zrušení superhrubé mzdy“ a zvýšení slevy na poplatníka nejsou v kalkulaci samostatně specifikované dopady rovněž schváleného tzv. stravenkového paušálu, zrušení zastropování daňového bonusu ze slevy na děti a zvýšení minimální mzdy z 14 600 Kč na 15 200 Kč.

V předposledním řádku je zapracován dopad kompenzačního bonusu dle návrhu nového zákona (viz. návrh zákona o kompenzačním bonusu). Pro výpočet jsou použita data z MF obsažená v důvodové zprávě k návrhu zákona. Tato data vycházejí z předpokladu, že se o kompenzační bonus přihlásí 250 000 subjektů a bonusové období, které se dle návrhu zákona automaticky prodlužuje do ukončení nouzového stavu, skončí 12. 12. 2020.

V posledním řádku je zapracován vliv nového kompenzačního bonusu v případě, že dopad do sdílených daní bude stejný, jako při tzv. první vlně pandemie koronaviru. Tato částka by se naplnila, pokud se o kompenzační bonus přihlásí zhruba dvojnásobný počet žadatelů a bonusové období by se prodloužilo do druhé poloviny prosince letošního roku.

Upozorňujeme, že se dopad kompenzačního bonusu nemusí projevit celý v roce 2021. V případech, které se budou blížit variantě v posledním řádku, budou dopady kompenzačního bonusu spadat v nezanedbatelné míře do příštího roku.

Každá obec se na celostátním hrubém výnosu sdílených daní podílí procentem stanoveným každoročně vyhláškou Ministerstva financí o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Procentní podíl každé obce se vypočte jako součet vah 4 kritérií, které jsou definovány v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto kritéria (a jejich podíl ve výpočtu):

  • výměra katastrálního území obce (3%)
  • počet obyvatel obce (10%)
  • počet dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí (9%)
  • násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel (78%)

Na daňových příjmech se okrajově podílí i počet zaměstnanců v každé obci.

 

Výsledné dopady odhlasovaných daňových změn jsou podle propočtů SMS ČR následující: o 32 miliard Kč přijdou v souhrnu obce a města, o 12 miliard Kč kraje. „K tomu je třeba připočíst již dříve odhlasované návrhy, například podzimní kompenzační bonus a další daňové změny provedené v letošním roce. Celkový propad příjmů obcí se tak v příštím roce zvýší minimálně na 36 miliard Kč. To představuje zhruba 18 procent daňových příjmů obcí,“ říká předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Propočty Českomoravské komory odborových svazů jsou přitom ještě pesimističtější, počítají s poklesem až o 40, respektive 47 miliard. 

Pozměňovací návrh, který podala Věra Kovářová a který měl samosprávám hrozící propad příjmů způsobený rozhodnutím státu kompenzovat navýšením podílů na sdílených daních, neprošel, když se proti němu postavil téměř celý klub ANO a nepodpořili ho ani poslanci ČSSD, KSČM a SPD. To se chce SMS ČR pokusit zvrátit při hlasování v senátu. „Budeme jednat se senátory ve snaze přesvědčit je, aby tyto výpadky byly obcím a krajům nahrazeny. Jinak příští rok většina samospráv zastaví zcela své investice, nebudou mít na spolufinancování evropských projektů. Mnohé menší obce nebudou mít pokryté ani mandatorní výdaje,“ říká Polčák.

Zrušení superhrubé mzdy prošlo Sněmovnou, přinese daňovou úsporu všem zaměstnancům

(zdroj MF ČR). Poslanecká sněmovna dnes schválila daňový balíček na rok 2021. K této předloze byl připojen návrh, kterým se ruší tzv. superhrubá mzda a provádí změnu výpočtu daně z příjmů. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární přirážku. Touto sazbou budou daněny příjmy nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Cílem je, aby nová úprava daní platila od 1. ledna 2021. Daňový balíček nyní míří do Senátu.

Kalkulačka MF ČR zobrazuje, o kolik se sníží daňová zátěž poplatníků oproti stávajícímu stavu. Aplikace po zadání hrubé mzdy orientačně vyčíslí daňový dopad nové úpravy daně z příjmů na poplatníka ve srovnání se současným systémem. Jedná se o modelový příklad poplatníka, který podepsal prohlášení poplatníka a uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně.

Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen

Poslanci přehlasovali senátní vratku návrhu Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako náhradu krajům za výpadek jejich daňových příjmů.