Rollerova lípa u Nového náměstí zmizela před 11 lety        

V sobotu dne 21. listopadu 2009 v časných ranních hodinách započala likvidace  jedné z dominant Nového náměstí a jeho okolí, více než sto let staré Rollerovy lípy, rostoucí za dolním blokem zdejších domů,  v zahradě mezi Kolářovým domkem  čp. 170 a budovou firmy HOSTALEK – WERBUNG čp. 175.
Lípa, považovaná údajně za nejvyšší strom ve městě, vzhledem ke svému úctyhodnému věku dosloužila. Připomeňme ve stručnosti, že pod její korunou stávala stará roubená a šindelem krytá Rollerova chalupa čp. 174. Svým dřevěným štítem byla obrácena do dnešní ulice Na Splavě.  Ve známost ve své době vešla tím, že v jejích zdech nocovali potulní cibuláři při své návštěvě Třebové. Chalupa náležela obuvnickému mistru  Františku Rollerovi. Jedna z jeho dcer, Emílie, provdaná Pazourková, žila od roku 1905 spolu s rodinou ve vlastním nově postaveném domku čp. 837 v Riegrově ulici, stojícím  na Rollerově pozemku na místě staré, roubené stodoly. Pazourkova dcera, Marta, provdaná Valterová, byla poslední obyvatelkou čp. 837 před jeho zbořením a vnučkou Františka Rollera. Do dnešních dnů se dochovala stará fotografie Rollerovy chalupy s nastoupenou rodinou v popředí. Při levém okraji snímku je patrná část již vzrostlého stromu, dosahujícího výše chalupy. S největší pravděpodobností se jedná právě o vzpomenutou lípu. Vzhledem k tomu, že známe i rok vzniku fotografie, můžeme směle prohlásit, že lípa zde rostla více než jedno století. Snímek byl totiž pořízen v roce 1910, v den započetí demolice chalupy. Paní Marta Valterová, která jako dvouleté děvče chalupu ještě zažila, do konce svého života dle vyprávění svých rodičů vzpomínala, že krátce po vyfotografování, kterému byl již přítomen, najatý tesař se sekerou,  se začal naplňovat osud starého stavení. Rollerovu zahradu později získala rodina Tykačova, pocházející z  protějšího mlýna čp. 173. Ve vlastnictví  jejích potomků je zahrada dodnes.
Lípa dosloužila. I když její koruna se na jaře opět zazelenala, rozkvetla a  ve svých hnízdech v její koruně ukrytých opět ptáci vyvedli svá mláďata. Trsy jmelí, rostoucí na několika místech v samém vrcholu stromu, byly jakousi jeho ozdobou.  Na kmeni  však byla patrná podélná prasklina, dle vyprávění sousedů údajně od zásahu bleskem. Obyvatelé protějšího domu v průběhu let pozorovali, jak  se lípa rok od roku pozvolna vychylovala od svislé osy. A tak bylo potřeba řešit situaci co nejrychleji, aby starý strom neohrožoval životy kolemjdoucích a také okolní majetek.
Likvidace stromu se ujala parta „mládenců“ ze zdejšího Sboru dobrovolných hasičů, pod velením pana Ivo Vacníka, který je s rodinou majitelů pozemku, žijících na Slovensku, v příbuzenském vztahu. Nejprve bylo odřezáno několik větví z koruny stromu, kam bylo poté  uvázáno lano. Po odklizení  odstraněných větví a částečném podříznutí stromu bylo lano pomocí navijáku napínáno. Po chvilce napjatého očekávání bylo zřejmé, že snaha byla korunována úspěchem. Strom se po stu letech, kdy se „nehnul z místa“, přesně v  9˙30 hodin naklonil a zvolna se odporoučel k zemi. Přesně tam, kam bylo jeho položení plánováno. Po obhlídce  pařezu bylo shledáno, že se v nitru jeho spodní části nalézá velká dutina. Okolní dřevo bylo též značně ztrouchnivělé a poškozené dřevokazným hmyzem. Poté následovalo zpracování padlého velikána. Motorové pily hučely o sto šest,  kolemjdoucí se zastavovali, sem tam se otevřelo i některé z okolních oken. Všichni zúčastnění svůj úkol zvládli na jedničku a vzhledem k výšce stromu i v poměrně krátkém čase. Nedlouho po poledni bylo dílo dokonáno a palivové dřevo bylo  postupně na několika valnících  odváženo.
Jedno z posledních trávnických zákoutí změnilo podstatně svoji tvář. Místo se prosvětlilo a chodcům zde bude zase možno bezpečně procházet. A o staré Rollerově lípě,  majestátně po dlouhá desetiletí vévodící svému okolí, si budeme již jen  vyprávět.  
Martin Šebela