Vyjádření k zázemí atletického stadionu                              

K výstavbě zázemí atletického stadionu

Vyjadřuji se jako člen Sportovní komise (SK) města, který byl pověřen vedením pracovní skupiny SK při řešení realizace dostavby areálu Na Skalce. Konkrétně jeho poslední fázi, tedy dostavby atletického stadionu. Tomuto projektu jsem spolu s kolegy věnoval poměrně hodně času a úsilí.

 Proč vůbec vznikla tato pracovní skupina? Po výstavbě 1.etapy atletického stadionu v roce 2018, dle projektu připraveným minulým vedením města, měla následovat výstavba 2.etapy. Poté co byl projekt předložen novému zastupitelstvu, bylo některými zastupiteli zjištěno, že projekt dostavby není v souladu s požadavky sportovců. Na to reagovala nově složená sportovní komise města, které na své jednání přizvala zástupce města jako investora stavby. Zde bylo po představení projektu dohodnuto jeho přepracování, ke kterému vznikla již zmíněná pracovní skupina. Ta měla za úkol zpracovat požadavky a připomínky sportovců k projektu a po schválení je předložit investorovi. Tak, aby vše bylo řádně připraveno k podání žádosti o dotace v roce 2019. Při zpracování připomínek k 2.etapě, byly předloženy i zjištěné nedostatky v již provedené 1. etapě, které byly též zapracovány do 2.etapy. Po zpracování všech podnětů, nad kterými proběhla shoda napříč zainteresovanými sportovními odvětvími i se zástupci investora, došlo k přepracování projektu, který byl následně všemi odsouhlasen. Poté byl předložen zastupitelstvu města a následovala žádost o dotace na MŠMT v roce 2019 (dotace nepřidělena kvůli pochybení při podání žádosti) a znovu v roce 2020 (přislíbenou dotaci město neakceptovalo kvůli časové tísni). Nebýt tohoto, tak zde nové zázemí areálu již stojí.

 Během letošního léta se však objevili spekulace o možné změně varianty dostavby areálu, a to bez ohledu na předešlou jasnou shodu v projektu napříč SK, sportovci a zástupci investora. Začalo se zde nahlas hovořit o úsporném řešení výstavby v podobě čtyř šaten z kontejnerů a montované tribuně. Bez konzultace se sportovní komisí, či se sportovci využívajícími tento areál. Původní schválený projekt byl záhy označen některými členy zastupitelstva za předražený a nazván „kočkopsem“, který si zjevně vymysleli hokejisti a Ti ho prosazují všem navzdory. Chtěl bych však ujistit, že nad schváleným projektem 2.etapy výstavby zázemí, nadále panuje shoda napříč zainteresovanými sportovními odvětvími. Na základě podzimních rozpočtových změn, došlo k opětovnému projednání investičního záměru ve sportovní komisi. Zde po předložení stanovisek sportovců a argumentů k tématu, bylo SK opětovně potvrzeno původní vyjádření SK k projektu a takto to bylo předloženo zástupcům vedení města, jako stanovisko SK.

 Navržené projektové řešení šaten a zázemí považuje SK za multifunkční a plně odpovídající potřebám sportovců využívajících tento areál. Toto řešení umožní využívat prostory celoročně a dle aktuálních potřeb sportů a sportovců. Finančně se nijak nevymyká z cen obvyklých. Navrhované kontejnerové řešení nepovažujeme jako adekvátní pro daný areál. Ne proto, že by kontejnery nesplňovali požadavky sportovců, ale protože, tak jek to bylo navrženo, to nedává smysl. A to jak z pohledu účelovosti, tak i ekonomičnosti. Najedná se pouze o šatny, ale převážnou část projektu tvoří tribuna, dále je zde technické zázemí areálu, zázemí pro diváky a zázemí pro sportovce a rozhodčí. V alternativním řešení s kontejnery, kromě menší části šaten a zjednodušené tribuny vše ostatní chybí. Chybějící prostory jsou nedílnou součástí atletického stadionu a nelze je tedy nekoncepčně přesunout jinam. Přesunutí zbývající části šaten na zimní stadion, též zásadní ekonomickou úsporu nepřinese. Stavba z kontejnerů se může jevit jako levná, ale po zpracování všech požadavků a nároků není úspora až tak zásadní. Alternativní změnu v dostavbě areálu, vytvořením dalších dvou či tří nových projektů, shledáváme jako ekonomicky a koncepčně nevýhodnou, oproti schválené variantě. Předkládanou úspor tak spatřujeme pouze v tom, že se něco nepostaví.

 

 Schválená 2.etapa je též zcela projektově připravena k realizaci, včetně stavebního povolení a vysoutěženého dodavatele. Ostatní varianty jsou ve stadiu úvah, tedy nelze říci, že se jedná o varianty výrazně rychlejší. Čas výstavby však není zcela relevantní, neboť sportovci na tento stánek čekají několik desítek let. Navíc s ohledem na pandemickou situaci a nejasnou otázku ohledně rozpočtu města na příští období, jsou ochotni s výstavbou vyčkat. Zcela jednoznačně však odmítají polovičaté řešení. Rozhodující slovo však má městské zastupitelstvo.

 Dovětek: Hovoří-li se o tom, že lze dostavět zimní stadion, tak by dostavba měla obsahovat pouze ty části infrastruktury, které nepokrývá schválená 2.etapa dostavby atletického stadionu, ze které byly z ekonomických důvodů vyškrtnuty (restaurace/bufet, posilovna, zázemí apod.) a měla by obsahovat i částečnou změnu dispozic stávajícího zázemí ZS. Ale to je úvaha na jiný časový horizont a úplně jiný projekt.

 

Stanislav Ruda

Člen sportovní komise města