Českotřebovský deník 349/2020 (7/12)
Poslední jednání zastupitelstva města v roce 2020

Poslední jednání zastupitelů se konalo 7. prosince od 15 hodin ve velkém sále Kulturního centra, v letošním roce již podruhé. Přítomno bylo 23 zastupitelů. Důvody jsou jasné pandemie koronaviru.  Program jednání byl ovšem na prosincové schůzi zastupitelstva mnohem bohatší  než třeba v květnu, kdy se zde jednalo poprvé. Prvním bodem  v pořadu jednání byla volba nového člena rady města. Místo v radě města se uvolnilo k 30. listopadu, kdy z rady odstoupil Martin Voleský (Koalice pro Českou Třebovou), který byl předtím na základě úspěšného výběrového řízení jmenován do funkce jednatele  městské společnosti TEZA, s.r.o. Na uvolněné místo byl navržen a po té zvolen Mgr. Milan Mikolecký (Koalice pro Českou Třebovou).  Rada města tedy pracuje opět jako devítičlenná. 
4. rozpočtová změna. Na příjmové straně nebyly provedeny žádné změny v daňových příjmech,  podle stavu plnění daňových příjmů to není třeba. Předpoklad je, že daňové příjmy snížené v I. rozpočtové změně se do konce roku podaří naplnit. Nepodaří se to však u příjmu za správní poplatky, kde byla částka snížena a nahrazena zvýšeným příjme z daně z hazardu.  Změny byly provedeny u položek, kde se jedná o transfery dotací, největší takový případ je spojen s dofinancováním sociálních služeb. Ani v letošním roce nevyužijeme dotaci na intenzifikaci systému třídění odpadů, dotace přechází do dalšího roku. V rozpočtu se to projevuje snížením o částku více než 6 milionů Kč. Rozpočtová změna byla se zastupiteli předjednána zvlášť, teprve po sdělení připomínek změnu rozpočtu projednala rada města. Při schvalování v zastupitelstvu proto již nenastaly problémy Podobně tomu bylo při schvalování pravidel rozpočtového provizória, která umožní financování chodu města do schválení řádného rozpočtu. To se předpokládá dna 22. února 2021..  
Při projednávání majetkových záležitostí bylo nejvíce pozornosti věnováno návrhu na odkoupení areálu firmy Böhmplast v Bezděkově Společnost Böhmplast technik soustřeďuje svoje působení v Borku a prostory v Bezděkově hodlá opustit. Dlouhodobý záměr města je využít tuto plochu jako zónu pro bydlení. Přimyká se na jedné straně k Domovu pro seniory, a také k řece Třebovce. Lokalita je nyní průmyslová, zaklíněná však mezi obytné domy. Plocha je cca 8800 m2, objekty jsou udržované a dodneška částečně využívané. Nabízená cena ve výši 18 mil. Kč, o 5 milionů menší než cca před rokem. Existuje velmi nadějná možnost dotace na odkoupení prostřednictvím agentury CzechInvest.  (CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, slouží pro rozvoj podnikání, ale také pro municipality). Na majetku váznou nyní zástavy, které musí prodávající strana odstranit. K návrhu na odkoupení vznikla při jednání diskuze, bylo poukazováno na to, že by bylo vhodné koupi ještě rozmyslet a využit časový prostor který stejně potřebuje prodávající subjekt na to, aby mohlo odkoupení proběhnout. Bylo ovšem vysvětleno, že tTato možnost stále existuje, protože vlastní odkoupení bude moci proběhnout až po odstranění právních závad a to si vyžádá čas, jistě delší než půl roku. Během této doby může město ještě koupi zrušit. Návrh na odkoupení byl nakonec schválen 14 hlasy. Možnost využití lokality pro bydlení přichází v úvahu až po změně užití v územním plánu, zatím  bude město mít možnost využívat objekty a plochy komerčně. V každém případě jde o lokalitu v obytné části města kam se průmyslové využití nehodí a podmínky pro odkoupení a přeměnu jsou výhodnější než byly. Město nové vhodně využitelné plochy potřebuje, i když cesta k novému využití bude jistě dlouhodobá.
Zastupitelé schválili novelu obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích, kde došlo ke zvýšení ceny za vyhrazené parkovací místo z dosavadních 1200 Kč na 4000 Kč pro osobní auto a možnost vyhradit si místo pro nákladní automobil nebo autobus byla zrušena. Vyhláška dostává cenu do souladu s novým nařízením rady města do parkování. Zastupitelé schválili pořízení změny územního plánu města č. 1 a zařadili do ní první zaslané žádosti.  Vše bude zveřejněno v usneseních ZM. (mm)
 
KOHOUT 2019: do konce roku slavnostní vyhlášení nebude 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, se tento rok bohužel tradiční slavnostní předání Cen města Česká Třebová nemohlo uskutečnit a do konce roku ani neuskuteční. Osobnosti, které měly převzít tyto ceny, budou veřejnosti představeny formou medailonků. Věříme, že v budoucnu bude příležitost uspořádat slavnostní předání dodatečně.
 
Ceny města Kohout 2020 - podávejte návrhy 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, se tento rok bohužel tradiční slavnostní předání Cen města Česká Třebová nemohlo uskutečnit a do konce roku ani neuskuteční. Osobnosti, které měly převzít tyto ceny, budou veřejnosti představeny formou medailonků. Věříme, že v budoucnu bude příležitost uspořádat slavnostní předání dodatečně.
I v této nelehké době se na Vás opět po roce obracíme s výzvou, která umožňuje široké veřejnosti podávat návrhy na ocenění Ceny města Česká Třebová KOHOUT. Město každoročně uděluje tyto ceny za výrazný a mimořádný počin ve všech segmentech lidské činnosti, který se uskutečnil v tomto kalendářním roce. Tímto nabízí široké veřejnosti možnost se této výzvy zúčastnit. 
Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu. Návrh nominace musí obsahovat jméno a příjmení osoby, případně název kolektivu navrhovaného na ocenění, adresu, zdůvodnění předkládaného návrhu, souhlas nominovaného s nominací, jméno, adresu a podpis navrhovatele, popř. kontakt na nominovanou osobu. Návrhy se podávají písemně prostřednictvím Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Česká Třebová nejpozději do 31. ledna 2021. Další informace ohledně udělování cen jsou stanoveny Statutem Ceny města Česká Třebová KOHOUT. Za zasílání návrhů předem děkujeme. Jako přílohu zasíláme také souhlas s nominací na Ceny města Česká Třebová KOHOUT.
 
Smutná zpráva z orlickoústecké zušky: Odešel Zdeněk Černý 

V sobotu 5. prosince nás navždy opustil pan Zdeněk Černý, emeritní učitel Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Patřil bezesporu k nejvýraznějším osobnostem v historii naší školy a po dlouhá desetiletí naplňoval známou pravdu, že kvalita školy se odvíjí od kvality jednotlivých učitelů. Pan učitel Zdeněk Černý vyučoval v hudebním oboru hru na klarinet a saxofon. Vychoval desítky a desítky hudebníků, kteří našli své uplatnění nejenom na poli amatérského muzicírování, ale mezi jeho absolventy jsou i profesionální hudebníci. Kouzlo jeho pedagogického působení spočívalo v maximálním pracovním nasazení, úžasně pozitivním vztahu ke svým žákům a jeho rodičům. On sám byl vynikajícím hráčem a v jeho případě je bez nadsázky možné říci, že hudbou „žil“. Jeho klarinet nebo saxofon byl vždy po ruce, působil v Dechovém orchestru Města Ústí nad Orlicí, hrál hned v několika tanečních a jazzových kapelách a komorních ansámblech, o svém umění dával vědět i jako sólista.
Široká veřejnost zná osobnost Zdeňka Černého především jako dirigenta swingového orchestru BLACK BAND, který na škole založil a úspěšně vedl až do svého odchodu do důchodu. Tento orchestr po zásluze získal nejenom obrovskou popularitu u ústecké veřejnosti, ale i respekt mezi hudebníky jak v tuzemsku (vítěz ústředního kola soutěže orchestrů ZUŠ), tak při zahraničních koncertních zájezdech. Zdeněk Černý byl samozřejmě také velmi dobře znám mezi muzikanty a další kulturní veřejností v České Třebové, pamatujeme jeho vystoupení na Muzejních nocích u Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově, jak ukazujeme na fotografiích.  Čest jeho památce!
 
Krajská dotace pro OS ČČK  

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí patří dlouhodobě mezi nejaktivnější z hlediska dobrovolného dárcovství krve, pořádání celé řady seminářů a osvětových akcí. Jeho členové se výrazně zapojili také do pomoci v rámci koronavirové pandemie. Sídlo spolku bylo ještě v loňském roce v havarijním stavu. I díky podpoře Pardubického kraje se daří jeho postupná oprava. Krajští radní proto na svém pondělním jednání schválili dotaci ve výši 500 tisíc korun na dokončení tolik potřebné rekonstrukce.
Hejtman Martin Netolický se se stávajícím stavem budovy seznámil minulý týden na své návštěvě města. „Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí je dlouhodobě tahounem celé řady aktivit od dobrovolného dárcovství krve přes senior dopravu až po pomoc při zvládání koronavirové pandemie, kdy mimo jiné školil dobrovolníky pro pomoc v sociálních službách. Jeho zázemí však bylo ještě v loňském roce v havarijním stavu, a proto jsme částkou 600 tisíc korun pomohli se statickým zajištěním budovy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Na statické zajištění objektu navazuje rekonstrukce vnitřních prostor, která spočívá zejména v opravě vnitřních omítek, elektroinstalace, parket a ostatních podlahových krytin a stropů a ve výměně stávajících oken tak, aby zde mohly i do budoucna probíhat jednotlivé semináře a aktivity. Proto jsme se domluvili na podpoře v částce 500 tisíc korun,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
Budova slouží k zabezpečení veškerých činností oblastního spolku v rámci své působnosti okresu Ústí nad Orlicí. „Zejména se jedná o výuku první pomoci dětí, mládeže a dospělých, humanitární činnost, Senior dopravu pro Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou, Lanškroun, Vysoké Mýto, Choceň a Žamberk. Dále provozujeme Centrum pro život – Senior centrum včetně přilehlé zahrady s relaxačními prvky a v neposlední řadě pro další činnosti jako je například oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve, šíření humanitárního práva a další,“ vyjmenoval místostarosta města Ústí nad Orlicí Jiří Preclík, který byl až do svého nástupu do pozice místostarosty ředitelem oblastního spolku.


Zásadou vedení Vysokomýtské nemocnice je neustálý rozvoj zázemí i péče

Další výjezd náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové vedl do Vysokomýtské nemocnice. Toto zdravotnické zařízení je jedním ze tří v kraji, poskytujících tolik potřebnou následnou péči. Ve Vysokém Mýtě provádí ještě další zdravotnickou péči prostřednictvím své sítě odborných ambulancí a jednodenní chirurgie. Nemocnice v uplynulých několika letech prošla obrovskými změnami. Ty se týkaly stavebních úprav dvou budov tak, aby odpovídaly nárokům z hlediska bezpečnosti a požární ochrany, a rovněž rozvoje komunikace s pacienty.
Viděla jsem špičkový operační sál, nové vybavení a polohovací postele, které poskytují větší pohodlí pacientům a úlevu ošetřujícímu personálu. Potkala jsem s úsměvem komunikující personál. V rozhovoru s ředitelem Josefem Pejchlem a jeho náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Evou Havlíkovou jsem se zajímala i o péči o pacienty v době první i druhé covidové vlny,“ uvedla Michaela Matoušková.
Vedení nemocnice si s náporem v době covidových vln dosud poradilo
„Vytvořili jsme další, tedy čtvrté naše oddělení a vybavili jsme jej dvanácti lůžky. Z prostor bývalé gynekologie ve staré budově jsme v krátké době vytvořili pokoje, které v době největšího náporu sloužily jako vstupní filtr pro přijímané pacienty,“ uvedl ředitel Josef Pejchl.  Všichni pacienti, které do nemocnice přijímají, procházejí ihned karanténou. „Je to důležitá cesta, jak zachytit nemoc hned na začátku,“ uvedl ředitel a vysvětlil další postup: „Po pěti dnech u pacienta provedeme antigenní test a pak teprve, podle výsledku testu – je-li bez nákazy, pacienta překládáme na následná lůžka do našich základních oddělení.“
Pro zvýšení bezpečí ve Vysokomýtské nemocnici testují i své zaměstnance. „Vyplácí se nám to. Antigenními testy zjistíme onemocnění na Covid-19 u svých zaměstnanců ještě v bezpříznakové inkubační době. Pokud vyjde test pozitivní, zaměstnanec zůstává doma a chrání tak ostatní.“
Investice od kraje pomáhají zlepšovat prostředí i bezpečí
Zásadou vedení nemocnice je ročně investovat do rozvoje nemocnice alespoň dva miliony korun, které nalézá ve vlastních zdrojích nemocnice. Ty by samy nepostačovaly, proto Josef Pejchl poděkoval za investiční peníze od Pardubického kraje ve výši 15 milionů korun. Připomněl tak letošní rekonstrukci v budově nemocnice na ulici Žižkova, která zásadně zvyšuje bezpečnost pacientů i personálu. Budova s kapacitou 86 pacientských lůžek prošla velkými stavebními úpravami – ty obsahovaly například vybudování bezpečnostního únikového schodiště, protipožárního zabezpečení EPS, podlah, rozhlasu, záložního zdroje energie a evakuačního výtahu. Už loni také Pardubický kraj poskytl nemocnici 1,5 milionu korun na pořízení nových kondenzačních plynových kotlů na vytápění budovy v Hradecké ulici.  
Je důležité, aby budovy vlastnil Pardubický kraj
Stavebním úpravám ve Vysokomýtské nemocnici pomohl i fakt, že je již vyřešena otázka vlastnictví budov nemocnice, které historicky patřily městu Vysokému Mýtu. První budovu převedlo město na Pardubický kraj jako na zřizovatele v roce 2018 a nyní převádí i druhou budovu. „Je to velmi podstatné pro další rozvoj zázemí pro potřebnou zdravotnickou péči v této části kraje,“ uvedla Michaela Matoušková, která si prohlédla rekonstruovanou i na rekonstrukci čekající část historické budovy nemocnice z roku 1881 v Hradecké ulici. Ta prošla poslední větší opravou v 60. letech minulého století a před šesti lety ji začali postupně modernizovat. Část hlavní budovy dnes již poskytuje zázemí odpovídající třetímu tisíciletí včetně operačního sálu pro jednodenní chirurgii - do této přestavby Pardubický kraj investoval 5,6 milionu korun. Další část budovy však na svou rekonstrukci teprve čeká. Vedení nemocnice má veškerou projektovou dokumentaci již zpracovanou. „Viděla jsem projekt s vyčíslenými náklady ve výši 8,5 milionu korun, který počítá s rekonstrukcí elektrických rozvodů, instalaci požárních hlásičů včetně stanice EPS, vybudování kompletní požární vzduchotechniky, vystavění nového únikového schodiště a evakuačního výtahu,“ uvedla Michaela Matoušková.
Nemocnice pravidelně vkládá do rozvoje i vlastní uspořené peníze
Mezi další investiční náklady, které již nemocnice vynaložila ze svých zdrojů, patří kompletní rekonstrukce venkovní i vnitřní kanalizace a rekonstrukce centrálního schodiště, jako jedné z únikových cest. V současné době se připravují na pořízení vlastní „trafostanice“ za 550 tisíc korun na vysoké napětí. Nemocnice tak dosáhne lepší ceny za odebranou elektřinu při návratnosti investice za pět let. Zajímavým záměrem je i vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše administrativní budovy. Ročně by tak uspořili 120 tisíc korun při návratnosti investice 5 let.
Kde se léčí víc než péčí
„Kroky ředitele Josefa Pejchla i jeho týmu mě těší o to víc, že se ve Vysokomýtské nemocnici se zaměřují i na rozvoj komunikačních dovedností svých zaměstnanců,“ uvedla Michaela Matoušková. Téma komunikace je v každoročním plánu vzdělávání. Nový slogan nemocnice: „Kde se léčí víc než péčí“ si podle Evy Havlíkové zvolili sami zaměstnanci vnitřní soutěží.