Českotřebovský deník 351/2020 (9/12)

KRÁSNÉ VÁNOCE PRO VŠECHNY 

Všichni víme, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale my jsme si řekli, že uděláme radost pár dětem a zapojíme se do výzvy Krabice od bot.
 
Naším cílem bylo dát do kupy alespoň dvě krabice.
 
Ve výsledku jsme krabic poskládali víc, bylo jich deset! Hezky jsme je zabalili, a zbývá nám doufat, že se dětem dárečky budou líbit. 
 
Vám všem přejeme veselé Vánoce, hodně štěstí a pevného zdraví do nového roku. 
 
 
Za 9.A přeje
Vendy Frnková
ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Vánoční hvězdy pro babičky a dědečky

 V naší škole byl vždy advent zahajován Jarmarkem. Tuto tradici jsme letos přerušili, nicméně jsme se pokusili přinést vánoční atmosféru aspoň babičkám a dědečkům do Domova pro seniory v Bezděkově. Zbylý výtěžek z loňského Jarmarku jsme pečlivě šetřili a nakoupili jsme z něj 116 vánočních hvězd, které jsme společně s přáníčky předali v úterý 8. 12. 2020 seniorům. Vice ZDE
 
Záměr prodeje pozemků na Semanínské ulici 

Město Česká Třebová Městský úřad odbor majetku města zveřejňuje tímto podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích následující záměr prodeje pozemků ppč. 1677/9, ppč. 1696/7, ppč. 1696/38, ppč. 1697/5, ppč. 1697/6, ppč. 1697/8, ppč.1699/2, ppč. 1699/3, ppč. 1699/4, ppč. 1699/5, ppč. 1699/6, ppč. 1699/13, ppč. 1722/2, ppč. 1739, ppč. 1741/2, ppč. 1757/2, ppč. 1758/2, ppč. 1759/2 a ppč. 3466/3, vše v katastrálním území Česká Třebová, o celkové výměře 16.680 m2 , za cenu 375 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, tj. celkem za 6.255.000 Kč + DPH v zákonné výši. Náklady spojené s převodem, tj. náklady geometrický plán, znalecký posudek a na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Jde o pozemky v lokalitě, na kterou se před 11 lety odvážel materiál při budování podzemních garáží dopravního terminálu  Jana Pernera ul. O záměru prodeje jednalo v pondělí 7. prosince zastupitelstvo města vlastně podruhé.
Poprvé se jednalo v loňském roce 2019, kdy vznikla možnost výměny těchto pozemků za jiné ve významné lokalitě pro další záměry města. Během času bylo zjištěno, že výměna pozemků není dle představ města uskutečnitelná, proto se nyní jedná o druhé možnosti, tedy o prodeji těchto pozemků. Zájemce o celý soubor pozemků existuje, svůj zájem o využití této lokality potvrdil. Jedná se o vybudování nové stanice pro Hasičský záchranný sbor  Správy železnic, který nemá při svém současném umístění  dostatečné prostory ani šanci na další rozvoj.


V Městském muzeu je výstava betlémů - přijďte se podívat! 

Městské muzeum Česká Třebová bude od čtvrtka 3. prosince znovu částečně otevřeno. Pro návštěvníky je připravena tradiční výstava betlémů s názvem Sláva na výsostech Bohu!, která bude přístupná do neděle 3. ledna 2021.
Otevřeno denně mimo pondělí 8 – 18 hodin, během svátků s těmito výjimkami:
24. prosince: 9 – 12 hodin
25. prosince: 13 – 18 hodin
26. prosince: 13 – 18 hodin
28. prosince: zavřeno
30. prosince: 8 – 18 hodin
31. prosince: zavřeno
1. ledna: zavřeno
Informační centrum bude otevřené dle výše uvedené otvírací doby.  Expozice zůstávají zavřené, pravidelné semináře a přednášky se nekonají.  Badatelna je v provozu, případnou návštěvu je nutno domluvit na tel. 731 604 848

Dotační programy na rok 2021 vyhlášeny na webových stránkách města

Na webových stránkách města, popřípadě na odboru školství, kultury a tělovýchovy najdete vyhlášené dotační programy na rok 2021včetně příslušných formulářů a Metodiky ke správnému finančnímu vypořádání dotace. V programech došlo k několika změnám. 
U všech dotačních programů proběhla změna ve formulářích, jak u žádostí, tak i u finančního vypořádání dotace. U žádostí proběhla změna ve specifikaci žadatele, v rozpočtu akce a čestném prohlášení. Rozpočet akce nově obsahuje výnosy akce a celkové náklady akce (uznatelné a neuznatelné), z nichž nejčastější byly vyjmenovány. U finančního vypořádání dotace je doplněna celková výše nákladů a výnosů a soupis příjmu souvisejících s poskytnutou dotací. V návaznosti na správné finanční vypořádání byla vytvořena metodika. Obsahem této metodiky jsou základní údaje, které příjemce dotace využije ke správnému finančnímu vypořádání. Žádosti a finanční vypořádání dotací je nutné předkládat na nově vytvořených formulářích.
 
Nový odpadový zákon posouvá konec skládkování o šest let

Nový odpadový zákon, jenž zejména posouvá o šest let na rok 2030 konec skládkování odpadu, bude účinný od ledna. Sněmovna odmítla senátní snahu o roční odklad účinnosti normy, prezident zákon podepsal. Lhůta na přípravu bude třítýdenní, upozornil. Předloha počítá s růstem poplatků za ukládání odpadu na skládkách. Zároveň zavádí motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálního odpadu.
Místo pro zpětný odběr vysloužilých domácích elektrospotřebičů elektrozařízení budou muset být v každé obci nad 2000 obyvatel, pro odběr baterií v každé obci nad 1500 obyvatel. Místo pro odběr ojetých pneumatik má být v každé obci s rozšířenou působností.
K novinkám zákona patří zavedení principů takzvané ekomodulace. Znamenají, že výrobky by byly zatíženy recyklačním příspěvkem podle míry svého dopadu na životní prostředí. Cílem je ekonomicky zvýhodnit výrobky, jejichž používání či likvidace představují menší ekologickou zátěž. Příspěvky za zpětný odběr elektroodpadu, jeho opětovné použití, recyklaci a osvětu platí jednotliví výrobci takzvaným kolektivním systémům. Jde o neziskové organizace, které zajišťují sběr a recyklaci. Za porušení nových pravidel bude podle závažnosti hrozit pokuta až jeden milion korun.
Výše recyklačního příspěvku už v současnosti závisí na náročnosti zpracování daného elektrospotřebiče, jiná je u pračky či mobilního telefonu podle možnosti jeho využití. Nově má podle vládní předlohy odrážet náročnost recyklace i u jednotlivých druhů výrobků.

Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen

Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako náhradu krajům za výpadek jejich daňových příjmů. Senátním pozměňovacím návrhem byla nicméně umožněna kombinace kompenzačního bonusu v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, konkrétně s příspěvkem na zaměstnance z programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné.
Ministerstvo financí odhaduje, že by se mohlo jednat až o 380 tisíc subjektů, kterým by finanční úřady s přihlédnutím k umožnění souběhů těchto podpor mohly vyplatit za tři bonusová období kompenzace v maximální výši 11,6 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů (z toho 7,7 mld. Kč ze státního rozpočtu, 2,9 mld. Kč z rozpočtů obcí a 1,0 mld. Kč z rozpočtů krajů). Kompenzační bonus bude opět vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která je sdíleným příjmem státního rozpočtu a rozpočtů samospráv.
S cílem kompenzovat obcím tento výpadek daňových příjmů přistoupilo Ministerstvo financí již v létě k vyplacení kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč na obyvatele, čímž obce od státu obdržely 13,4 mld. Kč. Na státní kompenzaci tak získaly o 7,8 mld. Kč navíc.

 

Zvýšení daňových příjmů krajů a obcí sněmovna odsouhlasila tak, jak požadoval Senát

V souvislosti se schváleným zákonem o živnostenském podnikání by měly kraje a obce získat více peněz ze záloh na daň z příjmů fyzických osob. Horní komora v rámci novely navrhla upravit rozpočtové určení daní tak, aby obce a kraje měly nárok na příslušný podíl z celého celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob, nikoli jen z 60 procent záloh na tuto daň. Samosprávy by tak mohly navíc získat 500 až 700 milionů korun ročně, což by jim podle ministryně financí Schillerové více než kompenzovalo odhadovaný úbytek příjmů v souvislosti s paušální daní.

Kraje mají nyní nárok na 8,92 procenta ze tří pětin celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob, podíl obcí činí 23,58 procenta. Výše těchto nároků se výborovou úpravou nemění.

Paušální daň budou moci využít živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné od příštího roku. Daň bude dobrovolná a zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Pro příští rok by měla paušální daň činit 5469 Kč měsíčně.