Na dálniční přivaděče v našem kraji chybí miliarda          
V pondělí 14.prosince se za účasti zástupců Pardubického kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje uskutečnil další kontrolní den k výstavbě přivaděčů k dálnici D35. Pardubický kraj má na základě memoranda od Státního fondu dopravní infrastruktury na tyto stavby, které jsou vedeny jak v nových, tak stávajících trasách silnic, přislíbenou částku 2,7 miliardy korun. Předpokládané náklady na všechny úseky však nyní činí o více jak jednu miliardu více.
„Pro nás je v tuto chvíli klíčové zvládnout především finanční stránku, protože předpokládané cena jednotlivých staveb je v některých případech i násobně vyšší než je dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Proto musíme za dané situace, která není pro rozpočet kraje jednoduchá, hledat vnitřní úspory, které se však nesmí projevit na kvalitě výsledného díla. Státní dotaci využijeme maximálně a budeme u projektů řešit například etapizaci tak, abychom v případě, že se jedná o modernizaci silnice ve stávající trase, vyřešili prioritní úseky. I přes složitou situaci se nesmí stavební činnost zastavit,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten také zmínil projekty, na které kraj získal finanční prostředky z evropských fondů a přímo navazují na stavbu přivaděčů. „Dlouhodobě se snažíme využívat všech dostupných zdrojů a v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu na modernizace silnic jsme byli velmi úspěšní. Proto nyní v návaznosti na přivaděče řešíme například navazující úsek silnice z Býště na hranici kraje či obchvat Sezemic,“ doplnil hejtman.
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť
Územní rozhodnutí na tuto stavbu nabylo právní moci a v průběhu listopadu byla podána žádost o stavební povolení. „Po dvou letech se nám podařilo vyprecizovat smlouvu na odkup půdy s jedním vlastníkem. To je velký krok kupředu. Tím by měla být tato stavební část u Rokytna připravena. V polovině příštího roku by mělo být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokladem zahájení v jeho druhé polovině,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice
Projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení je na tuto stavbu zpracována. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je podmíněno pořízením změn územního plánu Pardubic, Hostovic a Dašic. „V případě Pardubic byla po dvou a půl letech schválena změna územního plánu. V případě Dašic podal jeden z vlastníků námitky do projednávání změn územního plánu města. Nehledě na to však nyní probíhá zpracování rešerše na záchranný archeologický výzkum,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
Stavba má územní rozhodnutí v právní moci. Běží záchranný archeologický průzkum mimo pozemky vlastníků, se kterými nejsou v současné době vypořádány majetkoprávní vztahy. „Ačkoliv jsem zastáncem dohody, tak musíme přistoupit k vyvlastnění některých pozemků, a to z důvodů nadnesených požadavků ze strany jejich vlastníků. Jedná se především o cenu pozemků, ušlý zisk a finanční náhrada,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš s tím, že komplikací v celém procesu je také úmrtí jednoho z vlastníků.
Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl
Silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle je jedním z úseků, kde je cena stavby oproti dotaci SFDI více než dvojnásobná. „Dotace fondu na tuto silnici je 100 milionů korun a nyní víme, že cena celého úseku přesáhne 220 milionů. Proto si musíme říci, jaké úseky budou mít prioritu i s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti celé lokality. Proto se chceme potkat i se starosty. Stavět bychom měli začít v příštím roce, protože stavební povolení nabylo právní moci již v polovině května,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová
Silnice za 186 milionů korun byla uvedena do provozu na konci října a nyní probíhá přejímací řízení. „V průběhu příštího roku plánujeme na výjezdu z České Třebové umístit dynamické váhy pro on-line kontrolu projíždějících nákladních automobilů,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ
Je zpracována studie proveditelnosti a geotechnický průzkum. Celá stavba bude rozdělena na tři samostatné etapy. Na přeložku silnici II/312 Vysoké Mýto sever – Choceň včetně obchvatu Chocně byla podána žádost o EIA v červnu 2020. „V současné době bylo vypořádáno přibližně 27 připomínek. V tuto chvíli chybí jen hygiena, která je v této době logicky exponovaná jinými úkoly. Projednání s ní se očekáváme během 14 dní,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek. V prosinci 2020 začne rozhodovací proces EIA po vydání souhlasného stanoviska hygienické stanice. Po schválení a ukončení procesu EIA bude navazovat zpracování technické studie, jako podklad pro zadávací dokumentaci, na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. „Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na tuto stavbu je 1,2 miliardy korun a již nyní víme, že na pokrytí celého úseku chybí přibližně 660 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že plánované dokončení celé stavby je do konce roku 2027. Se zahájením výstavby vybraných úseků se počítá dříve.
Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy
Územní rozhodnutí k této stavbě bylo vydáno v červnu letošního roku. Na trase probíhá majetkoprávní vypořádání a zároveň projekční práce ve stupni pro stavební povolení. „Stavbu bude možné zahájit nejdříve ke konci roku 2022, protože silnice je navážecí trasou materiálu na úpravu železničního koridoru v Brandýse nad Orlicí. Zároveň je určena jako trasa náhradní autobusové dopravy,“ sdělil k této stavbě náměstek Kortyš.
Modernizace silnice II/312 České Libchavy – Žamberk
Je vypracována projektová dokumentace pro územní řízení. „V lednu příštího roku bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Zároveň probíhají majetkoprávní vypořádání. Stejně jako v případ úseku Choceň – České Libchavy bude možné stavbu zahájit nejdříve na konci roku 2022,“ sdělil Roman Línek s tím, že samostatně řešenou stavbou hlediska projednávání a inženýrské činnosti je na tomto úseku obchvat Mostku.