Českotřebovská ZUŠ slaví 75 let bez oslav  

Věkem je to starší dáma, přesto je stále mladá a krásná. Dává široký prostor pro využití moderních trendů vzdělávání ve školství, zároveň se opírá o dlouholetou vzdělávací tradici, kvalitu a klima školy. Navštěvuje ji přes 600 žáků. Výuku zajišťuje 30 učitelů, jejichž věkový průměr se pohybuje okolo 40 let.

Základní umělecká škola Česká Třebová slaví 75 let od svého vzniku, ale bez oslav. Všechny akce, včetně slavnostního koncertu, byly jak na jaře, tak na podzim z důvodu pandemie COVID-19 zrušeny. Připomeňme si alespoň tímto způsobem něco z historie a současnosti školy.

Historie školy
Na podzim r. 1945 byla založena v České Třebové Hudební škola, později Lidová škola umění, dnes Základní umělecká škola. Za tímto ušlechtilým činem stálo mnoho českotřebovských muzikantů, kterým nebyl lhostejný poválečný kulturní rozvoj našeho města. Prvním ředitelem se stal na krátkou dobu Josef Holoubek.

Počátky nebyly lehké. Nebyl dostatek učeben, učitelů i finančních prostředků. Pedagogický sbor byl sestaven převážně z místních soukromých učitelů. Situace se brzy zlepšila poté, co tehdejší národní výbor přidělil škole větší budovu na Kozlovské ulici. Po nutných úpravách budova plně vyhovovala tehdejším potřebám školy, která tím získala dostatek učeben. Rozšířil se i počet učitelů. Nový ředitel školy Jaroslav Vaníček, který, jak po stránce organizační, tak i odborné, splňoval ta nejvyšší kritéria pro řízení, společně s ostatními učiteli postavil školu na pevný základ s dobrým odborným vedením i výukou. Připomeňme tak ještě padesátá léta, kdy nastoupili  na školu  takové osobnosti jako František Kajetán Zedínek, Eduard Vaníček, Jana Paseková, Josef Petrák, Antonín Šimeček...

 

V šedesátých letech byl uveden do praxe  nový školský zákon, který umožňoval zřízení dalších třech oborů, tanečního, výtvarného a literárně dramatického. S tím však vznikly další problémy s potřebnými prostory. Situace se vyřešila opět vstřícným postojem vedení města, které přidělilo škole Dělnický dům, který byl po určitých úpravách dostačující pro výuku nově vzniklých oborů od školního roku 1961- 62. Navíc měla škola k dispozici akusticky vynikající sál pro 100 posluchačů vhodný na výuku literárně-dramatického oboru, pořádání hudebních besídek nebo koncertů, či zkoušky hudebních těles.

Během pětasedmdesátileté existence školy se vystřídalo v jejím vedení sedm ředitelů. Jak již bylo zmíněno, na dobu jednoho roku Josef Holoubek, po něm převzali školu Jaroslav Vaníček, Antonín Šimeček, Eduard Vaníček, Jindřiška Vaníčková a Bohuslav Mimra. Nyní je ředitelkou školy Jarmila Holcová. Všem patří velké poděkování za to, jak se o tuto školu starali, zvelebovali ji, vždy se snažili vytvářet ty nejlepší podmínky pro výuku žáků a práci učitelů. Právě učitelé  jsou nejdůležitější součástí školy. I ten nejlepší ředitel nic nedokáže, pokud nemá kolem sebe tým kvalitních pedagogů. Proto patří všem, kteří působili a působí na této škole v rolích vyučujících, upřímné poděkování.

Ohlédneme - li se zpět na uplynulých 75 let, uvidíme velmi dlouhou řadu absolventů, bezpočet hudebních vystoupení žáků i učitelů, samostatné koncerty pěveckých sborů či orchestrů, množství tanečních vystoupení, vystoupení literárně dramatického oboru, výstavy výtvarného oboru, výrazné úspěchy na všech stupních soutěží ZUŠ a na dalších soutěžích včetně mezinárodních. V těchto všech ušlechtilých činnostech nacházejí děti tak důležitou seberealizaci, úctu k současným i historickým hodnotám, úctu sami k sobě i ke svým spolužákům. Škola připravila na studium v středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích stovky absolventů, kteří si pak některý ze čtyř oborů zvolili za svoji profesi.

Současnost školy

Zřizovatelem školy je Město Česká Třebová. Výuka probíhá ve dvou budovách a to na Kozlovské ulici, kde se vyučuje hudební obor a sídlí ředitelství školy a od roku 2001 na Tyršově náměstí, kde probíhá výuka výtvarného, tanečního a částečně hudebního a literárně dramatického oboru. Žáci jsou do studia přijímáni od 5 let po úspěšném absolvování talentové zkoušky. Charakteristickým prvkem vzdělávání na ZUŠ je systematická a dlouhodobá činnost, která je prováděna v rámci odborně stanovených kritérií v Rámcovém vzdělávacím programu. Jedná se o státem nastavené komplexní studium, poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, které jsou obsahově propojeny se studiem v dalších vyšších školách uměleckého nebo pedagogického zaměření. Přesto, že „de iure“ stupeň vzdělání ZUŠ neposkytují, „de facto“ poskytováno je, protože největší část žáků přijímaných na konzervatoře nebo střední a vyšší odborné školy s uměleckým zaměřením jsou žáci, kteří absolvovali vzdělávání na ZUŠ. Nejdůležitější ovšem je, že forma studia má charakter systematického a vytrvalého studia a ten posiluje u žáků vlastnosti, které zájmové vzdělávání (občasné kroužky nebo kurzy) nemůže poskytnout a není ani smyslem, aby je poskytovalo.

Hudební obor umožňuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, vzdělání v základech odborného instrumentálního či pěveckého projevu. Pracuje s přirozenou dispozicí žáků, schopností pohotově číst notový zápis a odvahou projevit své hudební cítění, představivost i fantazii. Žáci se vzdělávají ve hře na klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, violoncello, kytaru, el. basová kytaru, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, hoboj, fagot, trombon, lesní roh, bicí nástroje a v sólovém a sborovém zpěvu. Dle možností zapůjčuje škola hudební nástroje žákům zdarma, což je velká pomoc, neboť je žádoucí, aby nástroj rostl s dítětem a nebylo přitom nutné kupovat vždy stále další. Na škole působí soubor zobcových fléten, smyčcový soubor, přípravný pěvecký sbor, pěvecký sbor Kajetánek, školní smyčcový orchestr, taneční orchestr a smyčcový orchestr bývalých žáků školy.

Výtvarný obor pracuje v celé šíři výtvarného umění. Soustřeďuje děti s výrazným zájmem o výtvarný projev a výtvarné umění se schopností výtvarně vnímat, myslet a tvořivě se vyjadřovat. Cílem je poznávání a osvojování tvůrčích postupů, získávání výtvarných zkušeností při individuálním výtvarném vyjadřování. Studium Keramiky je na naší škole rozšířením výtvarného oboru. Výuka je určena hlavně pro žáky, kteří už od útlého věku projevují silný zájem o prostorovou tvorbu. Učí je řešit výtvarné problémy prostřednictvím keramické hlíny a dalších alternativních materiálů. Škola vlastní keramickou pec a 3 hrnčířské kruhy. Cílem je, aby si žáci osvojili základní pracovní postupy při práci v keramické dílně. Dále pak aby tyto postupy tvořivě aplikovali v praxi. Každoročně probíhá výstava prací žáků ve výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová. Ta letošní je naplánovaná na leden 2021.

Taneční obor poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu základy odborného vzdělání klasického, lidového i novodobého tance a další techniky, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření nebo v povoláních, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. Tanec nabízí zdravý způsob zbavení se negativní energie a stresu. Součástí taneční výchovy je seznámení se správnými stravovacími návyky, hygienou a zdravým pohledem na vlastní tělo. Hudební doprovod je zajištěn korepetitorem a hudbou z audio přehrávačů. Tento obor je atraktivní zejména pro dívky. Chlapci jej navštěvují jen výjimečně. Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů je tento obor každoročně plně obsazen.

Literárně dramatický obor vede k rozvoji uměleckých vloh žáka směrem k divadelnímu a rétorickému projevu, a to prostřednictvím tvořivých činností (pohybových, mluvních, hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, tanečních, výtvarných apod.). Všechny tyto činnosti vedou k celistvému rozvoji žáka v oblastech sociability (prostřednictvím hry v roli se žák seznamuje, vnímá a rozeznává různé sociální situace a charakterní vlastnosti postav), sebepoznání, sebekontroly a emoční stability. V kolektivní i individuální výuce jsou u žáků rozvíjeny dovednosti vedoucí k přirozenému projevu při divadelním či přednesovém vystoupení. Získané zkušenosti a dovednosti mohou žáci uplatnit v běžném životě (komunikace, vztahy), v jakémkoli profesním oboru, v neposlední řadě i uměleckém. Těší nás zvyšující se zájem o literárně dramatický obor, jehož výuka probíhá nejen na Tyršově náměstí, ale i v Malé scéně.

Školní rok 2019/2020 se zapíše do historie školy jako zcela výjimečný. Od jeho zahájení do 10. března 2020 škola plnila úkoly, které si stanovila na začátku školního roku v běžném režimu. Obdržela rekordní počet přihlášek, celkem 179. Díky tomu měla škola v tomto roce historicky nejvyšší počet žáků. Uskutečnilo se velké množství veřejných vystoupení všech oborů, které byly u veřejnosti kladně hodnoceny a hojně navštěvovány. Učitelé připravovali své žáky na řadu soutěží, organizovali třídní vystoupení, ve své práci dosahovali prokazatelně výborných výsledků. Aktivně probíhala spolupráce s učiteli ZUŠ  z partnerského města Svit (Slovensko) a konala se příprava na oslavy 75. výročí.

První vlna pandemie Covid-19 přinesla od 11.března 2020 nejen starost o zdraví všech, kteří se účastnili učebního procesu, ale i opatření a nařízení MZ s tím související, které byly plněny, tak jak byly postupně vyhlašovány, beze zbytku. V době, kdy byla zakázána přítomnost žáků ve škole, probíhala výuka distanční formou. Učitelé vykonávali pedagogickou práci s maximálním nasazením podle svých možností, denně se na práci připravovali, vzdělávali se, využívali poznatků z odborné literatury, internetu, navzájem spolupracovali, pomáhali si. Rodiče a žáci byli informováni o aktuálních opatřeních  a v případě dotazů zákonných zástupců ohledně školného se vedení školy opíralo o vyjádření MŠMT. Z důvodu zákazu pořádání veřejných akcí byly od 11.3.2020 zrušeny všechny plánované koncerty, výstavy, soutěže a přehlídky. Vedení školy na toto opatření okamžitě reagovalo a s učiteli, žáky a rodiči připravilo mnoho e-besídek, e-výstav a e-tanečních vystoupení formou videí.  Českotřebovská ZUŠ byla jedna z prvních škol v ČR, která se tímto způsobem prezentovala na internetových platformách. Tyto projekty daly možnost mladým umělcům ukázat svoji píli a pracovitost veřejně a přispěly k lepší náladě nejen všech zúčastněných v tuto náročnou dobu ale i ostatním příznivcům českotřebovské zušky, babičkám i dědečkům, kteří mohli sledovat svá vnoučata z bezpečné vzdálenosti svého domova. Zájem byl obrovský a ohlasy skrze pozitivní. Dokladem je jeden z mnoha děkovných e-mailů, které ředitelka školy obdržela:

„Milí umělečtí přátelé,
právě jsme dokoukali vaši e- besídku. A jsme bez dechu úžasem. Náš tříletý syn – neposeda sledoval se zaujetím každé číslo. Hluboce se před každým vystupujícím i organizujícím skláníme. Jsou to sice amatérská videa, ale s profesionálním nasazením a často také s výkonem zkušeného umělce. Kolik pokusů je asi za každým videem, kolikrát bylo třeba uklidit pokojík, obývák, umlčet vřeštící sourozence, vzít si vhodné oblečení. Bylo to celé pro nás radostné koukání.
Říkáme si, že to je proto, že prostě v ZUŠce každý ze zúčastněných nasál anebo se utvrdil v tom, že umění je fajn a potřebné a že je skvělé ho sdílet. A pak taky to, že umění se dělá se zapálením a patřičnou kvalitou, ze které se neslevuje. A to ani v době, kdy jediná setkání učitele a žáka jsou možná pouze on-line. Je to důkaz skvělé práce celé "svaté trojice vzdělávacího procesu". Učitele žáka a rodiče.“

Od 11.5.2020 byla umožněna prezenční výuka a první období spojené s pandemií Covid-19 českotřebovská ZUŠ zvládla bez zásadních problémů. V novém školním roce 2020/2021 se s druhou vlnou pandemie příliš nepočítalo, ovšem opak se stal realitou. Českotřebovskou zušku však zastihla připravenou. Učitelé vyučují na dálku, preferují výuku on-line a zajišťují oboustrannou komunikaci pedagog-žák, pedagog-zákonný zástupce.

Úplata za vzdělání, kterou zákonní zástupci hradí pololetně a která není částka za vyučovací hodinu, je příspěvkem na provozní náklady školy. Z tohoto příspěvku škola hradí například nákup nových hudebních nástrojů, notového materiálu, ladění klavírů, výtvarné potřeby, náklady na energie, pořizuje a obnovuje kostýmy do tanečního a literárně dramatického oboru, doplňuje didaktické pomůcky, IT techniku, vybavuje třídy a sály, apod.. Přesto, že režie provozu každý rok vzrůstá, výše příspěvku (školné) na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání se v ZUŠ Česká Třebová po dobu 10 let nezvyšovala. Je tomu tak i v letošním školním roce. Navíc v případě, že dítě navštěvuje jakýkoli obor ZUŠ, poskytuje se výuka ve sborové přípravce, pěveckém sboru Kajetánek a literárně dramatickém oboru zdarma. 

V následujících letech bude českotřebovská zuška i nadále rozvíjet a kultivovat osobnost dětí po umělecké a lidské stránce, respektovat jejich vlastní možnosti a rozvíjet jejich zodpovědnost, samostatnost a sebedůvěru. Je žádoucí, aby škola mohla i nadále působit na co největší množství dětí. To pozitivně formuje jejich charakter a předchází se nejrůznějším asociálním projevům.

A aktuálně největší přání? Aby byl žákům opět povolen vstup do zušky a výuka mohla probíhat tak, jak probíhala předchozích 75 let její existence, protože „umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný ...“ (Walther von der Vegelweide).

Jarmila Holcová, ředitelka školy