O škodlivosti ohňostrojů:

více škodí odpalování domácí pyrotechniky


Problémem se zabývá opakovaně tým ČHMÚ vedený Jáchymem Březinou, který o sobě píše: 

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani. Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.
 
Závěr loňského hodnocení byl jasný – zatímco odpalování domácí pyrotechniky jednotlivci kolem půlnoci má zcela zásadní vliv na kvalitu ovzduší, odpálení jednoho velkého profesionálního ohňostroje má v širším okolí vliv velmi malý. Můžeme říci, že se nám totéž potvrdilo i letos.
Jak vypadala situace v největších městech  a následně se podíváme na Českou republiku jako celek. Všechna data je nutno označit jako „operativní“. To znamená, že se jedná o data, která neprošla kompletním cyklem verifikací a ověřování kvality, který je relativně zdlouhavý a takováto data jsou k dispozici s výrazným zpožděním.
Rozptylové podmínky v České republice byly na Silvestra v odpoledních a večerních hodinách v celé České republice dobré. Foukal severozápadní vítr o rychlosti kolem 4 až 8 m/s. Během brzkých ranních hodin se jen zvolna tvořila v Čechách přízemní teplotní inverze. Na Moravě byla situace složitější již během posledního dne roku, kdy se na tomto území již během dne nacházelo několik inverzních vrstev, které se rozrušovaly teprve během silvestrovského odpoledne spolu se severozápadním prouděním. V noci se postupně vítr od západu utišoval a to vedlo k pozvolnému zhoršování rozptylových podmínek.
Nyní se podívejme na situaci u hodinových koncentrací. K dispozici máme momentálně operativní data z celkem 120 stanic imisního monitoringu v České republice. Vůbec nejvyšší hodinový průměr koncentrací PM byl o silvestrovské noci naměřen na stanici Kladno-střed města a to 510 µg/m mezi 1. a 2. h ranní. Tuto koncentraci však nelze označit jako desetinásobné překročení imisního limitu jelikož je tento limit stanoven pro 24h průměrnou nikoliv hodinovou koncentraci. Denní průměr na této stanici byl 73,2 µg/m tedy přibližně 150 % imisního limitu.

Mezi další stanice s vysokým hodinovým průměrem patří stanice v Mostě, kde bylo mezi 1. a 2. hodinou ranní naměřeno 253 µg/m pro hodinový průměr suspendovaných částic PM stanice Ústí nad Labem-město (205 µg/m rovněž mezi 1. a 2. hodinou ranní), stanice v Moravské Třebové (194 µg/m mezi 1. a 2. hodinou ranní) či stanice v Hranicích (252 µg/m mezi 1. a 2. hodinou ranní).

Mapa naznačuje, že byla také zaznamenána podstatně zvýšená hodnota hodinové koncentrace v České Třebové, která je podobně jako Lanškroun značena červeným polem označujícím překročení hodnoty 90 mikrogramů/m3


Závěry:
  • Na příkladu hlavního města Prahy lze vidět výrazný rozdíl mezi vlivem odpalování domácí pyrotechniky jednotlivci a odpálením jednoho velkého profesionálního ohňostroje. V prvním případě je vliv velmi výrazný a plošný, v druhém případě je vliv výrazně menší a to zejména v plošném hledisku. Profesionální ohňostroj, stejně jako odpalování jednotlivci, zhoršuje kvalitu ovzduší a vede k nárůstu koncentrací prachových částic a rovněž některých dalších znečišťujících látek, jako například některých kovů, které se používají v pyrotechnických předmětech. Vzhledem k faktu, že je však odpalován ve výrazně vyšší výšce a že je celkové množství odpalovaných výbušnin menší a koncentrované do jednoho bodu, je jeho vliv výrazně menší, než je vliv odpalování pyrotechnických předmětů jednotlivci. Tento závěr potvrzují nejen výsledky 1. 1. 2020, ale také výsledky z roku 2019 či výsledky z jiných účelových měření znečištění ovzduší například během každoroční ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis v Brně.

  • Neplatí, že jsou koncentrace nejvyšší v největších městech. Obecně lze říci, že jsou koncentrace nejvyšší ve městech, ale napříč městy hraje největší roli přesné umístění stanice, tedy její bezprostřední okolí. Nejvyšší koncentrace lze očekávat například na stanicích umístěných na náměstích či v parcích poblíž center, kde je koncentrace odpalované pyrotechniky nejvyšší.

  • Zatímco na jednu stranu lze říci, že jsou naměřené hodnoty podobné běžně měřeným hodnotám během smogových situací, které navíc netrvají několik hodin, ale v řádu dní je také faktem, že i krátkodobé zvýšené koncentrace znečišťujících látek nejsou žádoucí a výrazné extrémy můžou být problematické.