Z činnosti městské obchodní společnosti TEZA                  
Hlavní činnost společnosti Teza lze rozdělit na úsek tepelného hospodářství, správu nemovitostí a třetí významnou oblastí činnosti je provádění a údržba staveb. Zpráva je zaměřena na činnost Tezy v roce 2019  (leden - září) a všímá si jen významných činností. Může napomoci pochopit rozsah pracovní náplně společnosti Teza.
Na úseku tepelného hospodářství je dodavatelský servis kotelen provozován na celkem 46 tepelných zdrojích.. V rámci tepelného hospodářství byla loni v srpnu uvedena do provozu třetí kogenerační jednotka v kotelně v ul. Na Milíři, další pracují na kotelně Lhotka a na kotelně Křib. Investorem akce na Milíři byla společnost ČEZ energo, s.r.o., která stejně jako u předchozích jednotek dodává společnosti Teza cenově výhodné odpadní teplo. Postupně se modernizují a opravují kotelny  v bytovém souboru Moravská A a B, provádí se modernizace kotelny v čp. 1642, kam byl dříve zaveden horkovod z uzlové kotelny ČD. Horkovodní výměník ČD byl demontován a horkovod odpojen. Dříve mělo být teplo z tohoto vzdáleného zdroje cenově velmi výhodné. Místo očekávaného růstu ceny plynu se situace změnila, předpoklady se nepotvrdily. Čeká se na vyjasnění situace ohledně možnosti odpojování domů od soustavy centralizovaného zásobování teplem. Probíhají totiž jednání s odběrateli tepla, kteří dostávají nabídky od společnosti SUAS Alternative. Ta nabízí  financování a realizaci domovních plynových kotelen a odpojení od systému centralizovaného zásobování teplem včetně vyřízení celé agendy na základě plné moci.
V oblasti "správa nemovitostí" zajišťuje Teza tuto činnost  pro Město Česká Třebová (457 bytových jednotek), dalších 862 bytových jednotek spravuje pro 35 družstev,  411 bytů pro 25 společenství vlastníků a  ještě pro dalších 100 bytů jiných vlastníků. Celkem má tedy Teza ve správě 1830 bytů.
Třetí oblast je zaměřena na realizaci staveb a jejich údržbu. Jde o práce na zakázku pro právnické i fyzické osoby na základě objednávek či smluv o dílo, Teza také vypracovává nabídky pro soukromé investory, technický dozor staveb, projekční činnost, provozuje autodopravu a zajišťuje půjčování a pronájem drobné mechanizace a kondenzačních odvlhčovačů. Během roku 2019 realizovala opravy v červeňáku a ve žluťáku, v Domě s pečovatelskou službou v Matyášově ulici, ve Čtverci, v sociálních bytech v Borku, zahájila práce na opravě čtyř volných bytů v čp.  205 na Parníku. a v dalších domech.  Teza také spolupracovala na opravách v Kulturním centru, v Domově pro seniory, na ZŠ Nádražní (kotelna), na zimním stadionu, plaveckém bazénu a také v objektu krematoria, kde prováděla výměnu systému vytápění a zdravotechnických instalací včetně projektu těchto prací. Dalších 15 akcí bylo realizovaných smluvně pro soukromé subjekty.
Další činnost Tezy:
Společnost Teza má ve svém vlastnictví (v základním jmění)  budovu "TEZA" na ulici F.V. Krejčího 405 (na parkovišti Billa), budovu městské polikliniky čp. 1071 na Masarykově ulici a také budovu čp. 1642 v Habrmanově ulici, ve které sídlí sociální odbor MěÚ. Za umístění kanceláří odboru v této budově tedy platí město nájem. V turistické oblasti Toulovcovy maštale má Teza vlastní chatu TEZINKA.
Investice (do vlastních budov): V souladu se schváleným plánem byla provedena výměna střešní krytiny rehabilitace a garáží městské polikliniky čp. 1071 a dodávka klimatizace pro Sociální odbor MěÚ v budově 1642. Dvě architektonické kanceláře získali zadání  na zpracování architektonické studie proveditelnosti výstavby v lokalitě u sídliště Lhotka na pozemku 712, t.j. parcele pod sídlištěm naproti kotelně  Lhotka.  Teza dále pronajímá chatu TEZINKA v Nových Hradech, (dva čtyřlůžkové pokoje, z toho jeden bezbariérový). Řada lidí se domnívá, že pronájem  objektu k rekreaci s činností Tezy příliš nesouvisí a měl by být prodán. Podle zprávy však byl letos rok příznivý a fakturace na 9 měsíců roku byla vyšší než loni a chata byla dobře obsazena  i v dalších měsících roku.
Teza provozuje nápojové automaty v DPS (v jídelně), v prostorách městské polikliniky a lékařských ordinací v budově "TEZA" a zajišťuje i úklidovou službu v červeňáku, ve žluťáku, v městské poliklinice, v domech na Farářství a v DPS v Matyášově ulici. (Podle zprávy o  činnosti společnosti Teza)

Obrázky: Chata Tezinka - parcela 712/1 na Lhotce pro uvažovanou výstavbu

Zpráva může pomoci pochopit  vztahy města a společnosti Teza. Nicméně i zde vznikají otázky spojené s rozdílným přístupem k nemovitostem města a nemovitostem, které má tato společnost ve svém základním jmění.  Jde např. o realizované investice a opravy. Zatímco např. na červeňáku se realizovaly po mnoho let stavební práce skutečně velkého rozsahu, jednalo se vždy pouze o opravy, ale z výše uvedené zprávy je zřejmé, že např. dodávka klimatizace do čp. 1642 nebo výměna střešní krytiny na poliklinice (tedy majetku společnosti) jsou investice, které se projeví ve zhodnocení objektu. Rozdíl v pojetí je zřejmý a je opakovaně na to upozorňováno  auditorem při každoročním hodnocení hospodaření města. Tato upozornění však zůstávají nevyslyšena, všechno jede dál ve starých kolejích. Nicméně dáváme do městských bytových objektů miliony a nijak se to účetně ve zhodnocení nemovitostí neprojeví. Investice do městského majetku by musely procházet rozpočtem města, kdežto financování oprav je prováděno jen v rámci hospodářské činnosti a je to zřejmě jednodušší. A tak co si dělat problémy....  (mm)