Budování atletického stadionu na Skalce prošlo auditem  

Bez nedostatků to nebylo

Audit provedl na požádání finančního výboru a starostky města odbor vnitřního auditu na základě problémů, které vyplývají z posouzení výstupů na veřejném registru smluv vztahujících se k této investici. Je třeba napsat, že audit zjistil určité problémy a nesrovnalosti. Dokonce se ještě domnívám, že řada dalších problémů spojených s touto investicí není v auditu ani zmíněna.

Atletický stadion na Skalce se budoval v roce 2018 s investiční dotací MŠMT ve výši 6 mil. Kč. Po výběrovém řízení se stala dodavatelem této investiční akce společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o. České Budějovice, která 16. dubna 2018 podepsala smlouvu o dílo za cenu 16 895 415 Kč vč. DPH, která byla ve smlouvě označena jako platná po celou dobu realizace a zhotovitel v ní prohlašuje, že obsahuje veškeré náklady a zisk k realizaci díla. Termín dokončení díla byla ve smlouvě stanoven na 30. 9. 2018.  Případné změny - vícepráce nebo méně práce mohly být sjednány pouze předem formou dodatku k této smlouvě. Takový dodatek byl skutečně sjednán 13. srpna 2018 a odsouhlasen radou města. Obsahoval ujednání o dodatečně domluvených změnách, díky kterým se stavba prodražila o dalších 944 431 Kč vč. DPH.  Až do tohoto bodu je tedy všechno v této investici v nejlepším pořádku.

Při prostudování veřejného registru smluv na internetu pak jsem narazil na další smlouvy = objednávky, které byly na stejnou investici uzavřeny prakticky dodatečně až v 16. října 2018 pár dní před odchodem starosty Jaroslava Zedníka  z úřadu starosty s dalším subjektem - společností RYDO. Jednalo se o tři objednávky, uzavřené bez projednání v radě města, které prodražily stavbu o dalších 376 475Kč. Další dvě dodatečné objednávky na dofinancování stavby atletického stadionu pak byly ještě (také bez projednání v radě města) realizovány v prosinci 2018 (pro společnosti RYDO a Swietelsky stavební) v objemu dalších 291 530 tis.Kč. Stejný nedostatek zjistili i další zastupitelé, Ing. Aleš Spirman nebo Jiří Ducháček.

Nešlo však jen o tento problém. Zjistily se i další nesrovnalosti, jako např. nedávno na únorovém zastupitelstvu  města již vyřešené investice města do cizího majetku TJ Sokol Lhotka (přístřešek a chodník v tamním areálu Sokola) a zaujalo také 5 samostatných  smluv a objednávek na realizaci samostatné doprovodné investice do ozeleňování areálu atletického stadionu pro Ing. Renatu Břeňovou  Dolní Újezd v celkové hodnotě 948 998 Kč, přesně se v celkové ceně trefující do hodnoty 950 tis. Kč, která byla pro tuto akci určena při první změně rozpočtu města v červnu 2018. Přitom základní smlouva o dílo na "sadové úpravy atletického stadionu na Skalce", uzavřená 9.8. 2018 počítala jen s částkou 357 tis. Kč. I v této smlouvě zhotovitel potvrdil, že to je cena konečná a že obsahuje veškeré náklady a zisk  k realizaci díla. Nakonec tedy byla díky dalším (dodatečným) objednávkám překročena skoro o dvojnásobek!

Tyto skutečnosti  byly předneseny v září 2019 na jednání finančního výboru.  Šlo o to, že objednávky na vícepráce pro jinou firmu nebyly v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem. Vícepráce měla tedy dle smlouvy zajistit a proplatit společnost SWIETELSKY stavební. Odbor investic zajišťoval a proplácel tyto vícepráce nakonec sám pomocí dodatečně realizovaných objednávek (od října do prosince). To nakonec prodražilo tuto investici celkem o 668 tis. Kč včetně DPH a byl překročen rozpočtový rámec investice a to bez jakéhokoliv projednání v radě města. Správně měly být vícepráce řešeny dalším dodatkem ke smlouvě a to by se bez projednání v radě města nedalo řešit. Podobně vznikly pochybnosti o účelnosti dalších nejasně označených dodatečných objednávek pro firmu Ing. Renata Břeňová.

Správný postup je přece 1. cenová nabídka 2. objednávka 3. práce. Tady jako by to v r. 2018 neplatilo....

Z veřejného registru smluv nešlo zjistit, zda byly tyto práce mimo uzavřené smlouvy o dílo s firmami Swietelsky stavební i Ing. Renata Břeňová skutečně v odpovídajícím rozsahu realizovány a zda byly tedy peníze města vynaloženy hospodárně. Proto finanční výbor, který má dbát o hospodárnost a účelnost vynakládání finančních zdrojů požádal o provedení auditu výše uvedených zakázek. 

Odbor vnitřního auditu města toto zadání zpracoval do konce roku 2019. Audit dostali k dispozici jak členové finančního výboru, tak i zastupitelé města. V celém procesu zpracování zakázky na Atletický stadion a Sadové úpravy stadionu byla nalezena řada nedostatků. Zásadní je ovšem zjištění, že všechny objednané práce vyplývají ze situace na stavbě, projednané a zaprotokolované na kontrolních dnech a jde o skutečné vícepráce, které bylo nutné pro dokončení stavby udělat. Nikdo tedy nefakturoval neprovedenou práci. Oddělení vnitřního auditu také zjistilo, že  ve veřejném registru smluv nebyly zveřejněny všechny objednávky dle  příslušného zákona a včas a připravilo opatření, která vešla nyní do praxe tak, aby se taková situace už nemohla opakovat. (K tomu více napíšu v jiném samostatném textu). 

Podle mého názoru však jistě stálo za to do zprávy auditora poznamenat, že způsob provedení zakázky současně znamenal porušení uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem a došlo ke zvýšení rozpočtovaných nákladů na investici, aniž by to bylo podpořeno usnesením rady nebo i zastupitelstva města, přestože se ještě naposledy mimořádně sešlo před volbami 3. října 2018.  Rada města má přece dle zákona o obcích (§102) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. Jde tedy také o problém s dodržováním rozpočtových pravidel.  Je tedy správné, když na tuto praxi, uplatněnou v roce 2018, finanční výbor upozornil. Jde o závažné věci a velké peníze, které by měly být  vždy pod kontrolou.

"Metoda" zajistit vícepráce vlastními objednávkami města - investora (mimo uzavřenou smlouvu) by se dle mého názoru neměla opakovat. Přináší další práci navíc již velmi přetíženému odboru rozvoje města a investic, kde mají všichni pracovníci skutečně tolik práce, že není správné jim takto přidělávat další problémy. Situaci z roku 2018, kdy se tak stalo, si vysvětluji potřebou dodržet stanovený termín kolaudace, stavbu nezdržovat, aby nevznikl důvod pro vrácení šestimilionové dotace pro nesplnění dotačních podmínek.

Obrázek z května 2018: kácení stromů  v trase atletické dráhy. Proč byly tyto práce vč. odstranění pařezů  (provedené již v květnu 2018) řešeny zvláštní smlouvou (po předání staveniště zhotoviteli investiční akce) jako vícepráce? Foto z dokumentace firmy Switelsky stavební, s.r.o.

Současně lze soudit, že stavba atletického stadionu nebyla dobře připravena ani po projekční stránce. Je velmi podivné, že projektanti  nezahrnuli do nákladů stavby např. odstranění pařezů stromů, které rostly v trase atletické dráhy nebo nezjistili, že velmi silná až půlmetrová vrstva škváry pod atletickým oválem není vhodným podkladovým materiálem a bude ji nutné odtěžit a odvést na skládku a dobře nechápu jak se pak mohly tyto práce objevit mezi vícenáklady pro stavbu. Také projektant nese za svou práci odpovědnost a ta by mohla být snad ještě i nyní vyžadována. Toto nechť zváží právní oddělení. Zvlášť když znamenala další peníze, které muselo město jako investor na investici vynaložit.

Milan Mikolecký 29.2. 2020