Českotřebovský deník 97/2020 (31.3.) 


Antonov
Ruslan

nad Českou

Třebovou  
Průlet nad městem
fotografoval
31.3. 2020 v 18:35 Petr Šácha

Nouzový stav dopadá na nás na všechny. Vydržme. 

Je klid, žádná panika, to je pozitivní zpráva.  Není to na jásání, ale současně ukázka toho že jsme pochopili - tedy  velkou převažující většinou - že je třeba dodržovat pravidla, že na nich něco je.  Nesledujme čísla, ale situaci kolem sebe. Rouška samotná je jen částečné řešení, nedotýkejme se jí a opatrně sundávejme, ošetřujme podle pokynů. Také dezinfekce a mytí rukou. Jinak velkou cenu mít nebude. Dobrou zprávou je také systematická páce učitelů na všech typech škol, při které nechybí individuální přístup. Děti si nemohou naříkat, že nemají co dělat a mnohé by raději seděly ve školních lavicích, těší se zase na normální situaci, i když třeba úplně normální ještě dlouho nebude.  Je třeba ocenit nejen učitele, ale především zdravotníky, sociální pracovníky, hasiče, pošťáky, pracovníky zajišťující úklid města a likvidaci komunálního i tříděného odpadu. Všechno funguje jak má a zajistit tyto služby není dnes zcela jednoduché. Tito pracovníci se nemohli zavřít před veřejností do svých kanceláří, ale musí plnit své úkoly stejně jako jindy.
Současná epidemie není jen dešťová přeháňka, poznamená náš život více, než si myslíme. Ještě koncem února nikdo nečekal, že celý rok 2020 bude jiný než ostatní. Najednou tu jsou jiné priority. Ale to neznamená že se život úplně zastaví. Úkolů připravených pro letošní rok nebylo málo. Rozbíhají se naplánované stavby, opravy a investice, další se připravují. U nás nejviditelnější je nyní rekonstrukce Podbranské ulice, akce zajišťovaná Pardubickým krajem. Přidělená a vysoutěžená je již také investice na akci "Park s hřištěm na sídlišti Trávník" nebo investice do nutné opravy sociálního zařízení v budově I. stupně na ZŠ Ústecká .  Nutně potřebujeme letos dokončit investici do chodníků podél průtahu města  Nyní je třeba posoudit a přehodnotit, kde bude možné plánované prostředky škrtnout, kde ušetřit a kde naopak práci co nejdříve dokončit. Těžko očekávat, že budou letos všechny daňové příjmy města naplněny. Nevíme také zda dotace od státu, o které bylo žádáno, budou, zejména pokud nebyly dosud nasmlouvány. Rozhodnout  by se o tom mělo (tam nahoře) co nejdříve. Tak např. 8. dubna  má (konečně) zasednout příslušná komise MŠMT, která rozhoduje o přidělování investičních dotací do sportu, týkající se nemalé investice do šaten a tribuny atletického stadionu na Skalce. Bez dotace takovou akci stavět nemůžeme. Jenže stále je nouzový stav a nemám tušení, zda lze na uvedené téma jednat "distančním způsobem".  (mm)
Foto Podbranská ulice 30.3. 2020
 
V pardubické nemocnici potvrzena nákaza koronavirem

Nákaza koronavirem se nevyhnula ani Pardubické nemocnici. K úterní osmé hodině večerní bylo potvrzeno devět nakažených zaměstnanců nemocnice a šest pacientů. V karanténě je v tuto chvíli přibližně 140 osob s tím, že postupně probíhá jejich testování. Nezbytná péče zůstává i přes okamžitě přijatá opatření zachována.
V průběhu večera jsem byl v kontaktu s krajským hygienikem a generálním ředitelem Gottvaldem. Nemocnice reaguje okamžitými opatřeními a testuje pacienty i personál. Důležité je, že nezbytná péče zůstává i nadále zachována,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Další kroky budou následovat podle vývoje. V tuto chvíli je důležité, že nemocnice je zásobena osobními ochrannými prostředky dostatečně, jelikož se podařilo vytvořit určité dílčí zásoby. Ty si vytváříme také v rámci krajského distribučního systému v našich skladech tak, abychom byli připraveni na případ zvýšeného výdeje materiálu,“ řekl hejtman Netolický.  Podle generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje a.s. Tomáše Gottvalda stávající případy nesouvisí s nakaženým pacientem, který byl před 14 dny transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „V tuto chvíli probíhá ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí epidemiologické šetření. V nejbližší době budeme znát výsledky, ale vzhledem k tomu, že postupujeme striktně dle nařízených postupů Ministerstvem zdravotnictví ČR, máme přibližně 140 osob v karanténě. Všechny postupně testujeme, stejně jako další zaměstnance a pacienty oddělení, která připadají v úvahu, že mohla přijít s nakaženými do styku,“ řekl generální ředitel NPK a.s. Tomáš Gottvald.

Jednání zastupitelstva města plánované na 20. dubna bude odloženo

Podle usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů se jednání zastupitelstvo v této době může konat pouze pokud  je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků). Jednání by v tom případě bylo možné pouze prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena. V usnesení bylo současně doporučeno, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle tohoto usnesení byl nejvyšší možnou měrou zastupitelstva zpřístupněn veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu. Vzhledem k tomu, že v termínu 20.4. není důvod na svolání takového jednání zastupitelů, byla příprava jednání na termín 20.4. odložena.  Připomeňme, že na dubnovém jednání  měla být např. zařazena další etapa privatizace městského bytového fondu.  Její vyřešení v dubnovém termínu není nezbytné. Naopak právě toto téma vyžaduje na jednání také přítomnost veřejnosti.
Schůze rady obce se ale uskutečnit mohou, resp. jejich konání není omezeno jako v případě jednání zastupitelstva jen na řešení záležitostí nezbytných s ohledem na řešení nouzového stavu nebo na záležitosti, které je nutné vyřešit s ohledem na hrozící škody či plnění termínů.  S ohledem na stávající situaci je však na místě uskutečnit schůzi rady s využitím prostředků komunikace na dálku umožňujícími účast členů na jednání rady v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti(např. videokonference, telekonference[3]). Tomu ostatně odpovídá i mimořádné opatření č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, které obecně ukládá omezit kontakty s jinými osobami jen na nezbytně nutnou míru. To bude splněno právě tím, že schůze rady bude provedena distančním způsobem. Přesně takový způsob řešení byl zvolen  vedením města pro schůzi rady města Česká Třebová v pondělí 30, března.  Zdroj: Ministerstvo vnitra.
Živé vysílání na facebookovém profilu Pardubického kraje

Kdy: Středa 1. dubna od 11 hodin
Téma: Především oblast sociálních služeb
Hosté: hejtman Martin Netolický a radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola
Link: www.facebook.com/pardubickykraj1/  Celé živé vysílání bude paralelně také na audiozáznamu, který bude k dispozici a pokusím se ho získat k prezentaci v Českotřebovském deníku. (mm)
 
Kraj vyhlásil dotační program pro inovační projekty s podporou až 450 000 Kč

Pardubický kraj vyhlásil dotační program pro přípravu projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. Cílem je finančně podpořit přípravu rozvojových projektů, které budou mít významný dopad na inovační prostředí Pardubického kraje. Zájemci mohou získat dotaci ve výši až 450 000 Kč. Termín pro ukončení přijímání žádostí je 14. 4. 2020. Žadateli mohou být soukromé i veřejné (veřejnoprávní) subjekty se sídlem na území České republiky. Finanční spoluúčast žadatele je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Maximální výše celkové poskytnuté dotace ze strany Pardubického kraje je 450 000 Kč. Žadatelem nemůže být Pardubický kraj jako vyhlašovatel Programu, mohou jim však být Pardubickým krajem zřízené nebo zakládané organizace.
Žádost musí splnit podmínky kontroly Finanční podpora je určena na zpracování žádosti, jejích příloh a dalších podkladů neinvestičního charakteru potřebných pro předložení projektové žádosti do výzvy vhodného dotačního programu na národní či evropské úrovni,“ říká Mgr. Vít Kopecký, RIS3 Developer projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. Předložená žádost musí splnit minimálně podmínky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti stanovené poskytovatelem dotace. Výdaje jsou způsobilé od data podání žádosti o podporu.
Dotace budou vyplácené formou ex-post. Dotace bude poskytnuta formou ex-post financování až po zaslání závěrečné zprávy včetně finálního vyúčtování, že projektová žádost včetně všech požadovaných příloh byla předložena do některého z národních či evropských programů a následně minimálně splnila veškeré podmínky kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti stanovené poskytovatelem dotace. V opačném případě nárok na proplacení dotace zaniká. Nejzazší termín pro předložení vyúčtování je 30. 6. 2022.
 
Nudě odzvonilo. Mimořádná soutěž TECHNOhrátek „Řemeslo doma“ zapojila kreativitu školáků v domácím prostředí

Dozvědět se, že škola není, to zní nejprve každému školákovi jako skvělá zpráva. Ale když se nemůže potkávat s kamarády a sedí už několikátý den doma, tak už to najednou taková sláva není, neboť se plíživě vkrádá dlouhá chvíle. Organizátoři projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje se proto rozhodli zpestřit dětem současnou odluku od školních lavic. Vyhlásili kreativní soutěž na téma „Řemeslo doma“, která je určena žákům druhého stupně základních škol v celém regionu a rovněž žákům středních odborných škol zapojených do TECHNOhrátek 2020 po dobu trvání nouzového stavu z důvodu zamezení šíření epidemie koronaviru.
Vyhlášení soutěže s tímto zaměřením považuji v této době za velice dobrý a prospěšný nápad. Podnikaví žáci mají možnost vymyslet a vyrobit v podstatě jakýkoliv předmět, vyzkoušet si svoji zručnost, porovnávat se s kamarády a spolužáky a uniknout nudě. Těším se na zajímavé a nápadité výrobky a rád osobně ocením autory těch nejlepších,“ vyzývá k účasti Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.
Podmínka účasti – vlastnoruční výrobek
Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Zájemci do ní mohou přihlásit jakýkoliv vlastnoruční výrobek, který má vztah k technickým či jiným odborným dovednostem a vznikl právě v tomto období nouzového režimu v domácích podmínkách.
„Je nám velice líto, že jsme museli z důvodů karantény a omezeného pohybu osob tento populární projekt, který školákům nabízí bezprostřední a aktivní seznámení s řemesly a odbornými profesemi, dočasně zastavit. Zdraví občanů však samozřejmě zůstává prioritou. Napadlo nás však vyplnit volný čas školáků zajímavou a užitečnou aktivitou a využít zájem a potenciál především těch, kteří se našich akcí účastní,“ vysvětluje motivaci k vyhlášení soutěže „Řemeslo doma“ Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.
Zatím vedou Výprachtice
Zdá se, že tato mimořádná soutěž „Řemeslo doma“ školáky zaujala. Netrvalo totiž dlouho a pořadatelům dorazily první artefakty. Vynikají mezi nimi zatím ty, které vytvořili žáci deváté třídy Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice. Matyáš Fiebiger zaslal snímek masky Venoma, komiksové mimozemské postavy a hrdiny stejnojmenného filmu. „Maska byla vyrobena ručně kašírováním – tapetové lepidlo, noviny – z kartonu, papíru, síťky a celá je polepená černou lepicí páskou. Detaily, jako krev na zubech, je udělána foukací fixou,“ popsal technologii vzniku svého dílo samotný autor.
Vztah ke svému budoucímu studijnímu zaměření prokázala Anna Chaloupková, která přihlásila model domu. „Vzhledem k tomu, že se chci na střední škole věnovat oboru stavebnictví, rozhodla jsem se zhotovit model domu. Je vyrobený z kartonové krabice, stěny jsou slepeny tavicí pistolí a střecha je přidělaná drátky,“ upřesnila budoucí projektantka či architektka.
Stačí poslat fotografii
Tipů na výrobky mají školáci spoustu. Mohou například ušít originální roušku proti koronaviru, vytvořit zajímavou stavbu nebo konstrukci ze stavebnic Merkur, Lego, Malý elektrikář či Malý mechanik, vyrobit nějakou věc ze dřeva či z papíru, připravit netradiční velikonoční výzdobu, případně vlastnoručně upéci dort nebo cukroví. Snímek konkrétního díla je třeba zaslat na mail: technohratky@klickevzdelani.cz s uvedením jména, školy a třídy.
Organizátoři TECHNOhrátek původně zacílili na žáky sedmých až devátých ročníků, kteří bývají ve školním roce přímými aktéry projektu. Nyní se nově rozhodli vyjít vstříc požadavkům některých školáků i jejich rodičů a účast umožnili celému druhému stupni základních škol – tedy i žákům šestých tříd. Navíc původní termín, do kdy lze některý z artefaktů přihlásit, se posunul z původně stanoveného 11. dubna až do data opětovného otevření škol.
Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.
---------------------------------------------------------------------------------
V České Třebové vznikl úspěšný program e-besídka a tedy Hrajeme doma", Ne všichni mají možnost se zapojit. Máme mnoho další dětí - žáků základních škol, kteří jsou naopak manuálně zruční a kteří se mohou zapojit zase do jiné soutěže, která také umožňuje ukázat svoji manuální zručnost.  Ne každý má na všechno vybavení, ale oceňují se také nápady a užitečnost řešení, které může být i velmi jednoduché. 
Více na  www.klickevzdelani.cz/technohratky.