Českotřebovský deník 102/2020 (5. 4.) 
Kultura ze záznamu 

Kultura míří k nule, situaci zachraňuje e- besídka ZUŠ (chystá se už druhá premiéra) a případně televizní reedice koncertů, divadel nebo estrád, které lze nabídnout divákovi v křesle v obývacím pokoji nebo u počítače.   
Co může nabídnout Českotřebovský deník:
Jsou to především záznamy úspěšných Jabkancových poutí, natočených Janem Dolečkem  v letech 2004 - 2016, které najdete na dále uvedených odkazech. Vypněte televizi (byť se 150 programy) a dívejte se....
Jabkancová pouť 2016      Jabkancová pouť 2015
Jabkancová pouť 2014     Jabkancová 2013
  Jabkancová pouť 2012     Jabkancová pouť 2011
poslední s Jirkou Musílkem VHS, ale moc dobrá!

Když si programy pustíte, můžete porovnávat. Osobně velmi doporučuji poslední dva záznamy s Jirkou Musílkem. Jejich obsah, co se týče komunální politiky a českotřebovského cítění je myslím takový, že je žádný další ročník nepřekonal. Po promítnutí těchto záznamů znovu smeknete před Jirkou Musílkem, kterého nám ukradl nemilosrdný osud v září roku 2014. Je ho velká škoda... (mm)
Dubnová pravidelná zkouška sirén byla zrušena 

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem. O zrušení akustické zkoušky koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba. Není to poprvé, kdy se zkouška sirén ruší. Bylo tomu tak například při povodních v roce 2009 a 2013 nebo při návštěvě amerického a ruského prezidenta v roce 2010. Cíl je jediný, nevyvolávat paniku.

Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji  


Údaje platné k  4. 4. 2020 – 17:00 hodin
Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území Pardubického kraje: 150
okres Pardubice: 81
okres Chrudim: 59
okres Svitavy: 14
okres Ústí nad Orlicí: 21
Další informace lze vyhledat na internetové stránce  onemocnění aktuálně
 
Kozlovský kopec v sobotu 4. dubna 2020
Skoro jako v plné turistické sezóně. Chata byla sice uzavřena ale u výdejního okénka  u srubu se tvořily i fronty. Cyklistů bylo nepočítaně. A t ještě nejsou velikonoční svátky a počasí se má stále zlepšovat.... Jsou však místa v okolí, kde tolik lidí nepotkáte, je proto dobré volit trasu uvážlivě a nechodit po těch nejfrekventovanějších turistických a cyklistických stezkách. Je jaro a lidi to  prostě do přírody láká. Je-li to možné tak chodíme také ven, pokaždé máme jiný cíl. Naštěstí  je kolem nás na všechny strany tolik možností. A tak jsem po třeba i desítkách let znovu objevil zapomenutá místa. V mnohých případech také narazil i na party, které si ze zákazů mnoho nedělají. Snažíme se vyrazit ale co nejdříve po obědě a funguje to, cesty v přírodě se zaplňují až když se vracíme. (mm) 
Co mě rozesmutnilo: vykácený svah v Dolech pod Kalvárií, který může napomoci vysychání známé Karlovy studánky - v létě zde bude na jižním svahu pěkná výheň.  Na druhé straně jsem rád že Správa a údržba silnic zahájila konečně práci na rekonstrukci propustku na příjezdu do Dlouhé Třebové od Zacharovce, který byl pro havarijní stav již snad dva roky  nesjízdný...

Založení hasičského sboru v Ústí nad Orlicí  (1871)

Velmi významný pro dějiny požární ochrany v Ústí nad Orlicí byl řád, který byl vydán 5. března 1774. Boj proti ohni byl řízen městskou radou a staršími, kterým podléhali všichni obyvatelé města. Byly vytvořeny jakési sbory, kterým se říkalo desátky, v jejichž čele byli jednotliví desátníci. To bylo tedy nařízení tehdejšího města obyvatelům, nevznikal žádný hasičský spolek nebo vycvičený sbor.
Podnět k založení hasičského spolku v Ústí daly požáry, které v této době vypukly.  Kritická situace nastala při dalším požáru stodol na Jánském náměstí v říjnu roku 1871, který hrozil, že se rozšíří na celé město. Ústecká veřejnost pochopila, jak vážné nebezpečí je skryto v požárech a nevycvičené obyvatelstvo není schopno se tomuto nebezpečí bránit. Proto byl přijat návrh JUDr. Viktora Faltyse, c.k. notáře v Ústí nad Orlicí a MUDr. Josefa Matouška na zřízení hasičského spolku ve městě. Žádost byla podána okresnímu úřadu o povolení ustavující valné hromady. Ta se uskutečnila 2. listopadu 1871 ve Šponarově hostinci. Příští rok tomu bude 150 let. Prvním velitelem sboru byl zvolen JUDr. Viktor Faltys, městský notář.
 
Hasičský sbor v České Třebové je o dva roky mladší (1873)

Založení zdejšího hasičského sboru je zásluhou několika iniciativních jedinců. Tehdejší .německé úřady nepřály novému českému spolku. Silně tu ale zapůsobily příklady sousedních sborů v Litomyšli a v Ostí nad Orlicí, kterýžto sbor účinně pomohl při velkém požáru na zdejším náměstí roku 1872. Téhož roku se českotřebovský purkmistr Alexandr Vrba přičinil o zřízení zatímního výboru. Předsedou byl zvolen A. Vrba a členy výboru  pokrokoví měšťané. Současně byla podána žádost na místodržitelství do Prahy o povolení zřídit v České Třebové hasičský sbor. V příštím roce dne 16. března 1873 byly na řádné ustavující schůzi schválené stanovy přijaty, objednáno hasičské nářadí a zvoleni první funkcionáři. Velitelem byl zvolen br. Jan Rybička, městský radní, a jeho zásluhou přispěla městská rada na stavbu hasičského leziště a na čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím. Do sboru se přihlásilo 150 členů, většinou bývalých sokolů, neboť činnost Sokola v městě tehdy poklesla. Už roku 1873 bylo zde první veřejné cvičení, na něž přijely sbory nejen z blízkého okolí, ale i ze Svitav a Lanškrouna, tehdy měst německých. Roku 1877 postavilo město spolu se sborem hasičskou zbrojnici v Podbranské ulici.
20. století bylo pro hasiče významné zřízením nového městského vodovodu. a  otevřením nové hasičské zbrojnice v Chorinově ulici v roce 1904 (nástavbu pak získala až v roce 1948). Sboru se dařilo dobře, nářadí se doplňovalo moderními novinkami, jako byl mechanický žebřík a hadicový dýchací přístroj do kouře. Sbor započal s motorizací v roce 1922, kdy nechal zmotorizovat svůj nejsilnější stroj - dodavač u firmy Štěpánek v Kostelci n. L. Automobilová stříkačka, kterou sbor v roce 1925 zakoupil od firmy F. Smejkal v Slatiňanech, prodělala hned po dodání svůj křest při požáru nádražních dílen.  Laurinka je dodnes funkční  a můžeme se s ní setkat na nejrůznějších akcích.... Letos tedy hasiči mohou slavit 147 let trvání sboru. (mm)
 
Útvar profesionálních hasičů na okrese vznikl před 50 lety

Ke snižování škod vzniklých při požárech bylo nutné přistoupit k tomu, aby byly od roku 1970 zřízeny Veřejné požární útvary. Na základě usnesení rady ONV č. 1005/70 ze dne 2. července 1970 byl 1. března 1971 založen Okresní veřejný požární útvar v Ústí nad Orlicí. Zakládajícími příslušníky byli Zdeněk Barvínek, Jan Kalista, Josef Mach, Pavel Mach, Jindřich Matějíček a Petr Soukal. Veřejný požární útvar se postupně rozrůstal v lokalitě Hylváty u silnice I/14, kde je nyní i zdravotnická záchranka. Postupně je naplňována koncepce rozvoje požární ochrany a dochází ke zprovozňování detašovaných pracovišť OVPÚ, které bylo přechodně zřízeno i v České Třebové ve zbrojnici v Chorinově ulici. Také v Lanškrouně, v Žamberku a jako poslední detašované pracoviště je ve Vysokém Mýtě. Po přehodnocení koncepce PO v okrese se ruší detašované pracoviště v České Třebové, což bylo přijímáno s nevolí. Ostatní detašovaná pracoviště zůstala.  Došlo tehdy k podstatnému zkvalitnění akceschopnosti a pohotovosti požární ochrany.
 
Ve Svinné chystají na 11. červenec promítání vzpomínek 

Jakých? No přece na loňskou Výtvarnou Svinnou! Vzpomeňte, byla velmi vydařená, a to po všech úrovních, počasí, návštěvnost, občerstvení,  vynikající výtvarné i hudební řemeslo  proč tedy se zpátky nevrátit v čase do loňského léta.....  Sám slibuji provětrat archivy a poslat vzpomínky.  Na rozdíl ode mne má počítač vynikající paměť má dobře uloženy i vzpomínky daleko starší, třeba ještě z ze zahrady u Marešů.... Možná se budou taky hodit... Tam tato letní událost vznikala...... Tak jen aby "to svinstvo" do července takovou akci umožnilo....
Jak se žije v Ústí nad Orlicí   

Ústečtí občané jsou vesměs spokojeni. Výhrady jsou jen k bydlení a parkování
Pro sběr dat o spokojenosti obyvatel města byl zvolen dotazník v elektronické a tištěné podobě. samozřejmou snahou města bylo dotazník zpřístupnit co nejvyššímu počtu obyvatel. Občané byli tištěným dotazníkem osloveni zejména prostřednictvím Ústeckých listů, ale také prostřednictvím sběrových schránek v budovách úřadu, on-line verze byla zveřejněna na internetových stránkách města a na Facebooku. Celkem bylo zodpovězeno 529 dotazníků, což představuje téměř 5 % obyvatel města ve věku nad 18 let. Při přepočtu tzv. rodinných hlasů a vymezení relevantní cílové skupiny to dává průzkumu dostatečnou vypovídající vlastnost. Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou respondentů byla skupina 36–50 let. Šetření se zúčastnilo 275 mužů a 254 žen.
Výsledek dotazníkového šetření je pozitivní. S městem jako místem pro život je spokojeno 89 % respondentů. Při realizaci obdobného dotazníkového šetření v roce 2014 bylo spokojeno jen 63 % respondentů. Za posledních několik let se tedy nálada v Ústí n.O. změnila k lepšímu.
Respondenti byli dále vyzváni k vyjádření spokojenosti ve 24 oblastech života ve městě. V otázce hodnocení spokojenosti vybraných oblastí kvality života a životního prostředí jsou výsledky také pozitivní. Nejlépe z této oblasti byla hodnocena kvalita ovzduší a sociální péče. V oblasti vzdělání a materiální vybavenosti města jsou respondenti nejspokojenější se školstvím, kulturou, nabídkou sportovního využití i bezpečností. S mateřskými a základními školami ve městě je spokojeno 92 % občanů města. Oblastí, ke které měli občané výhrady, bylo bydlení. S dostupností bydlení ve městě je spokojeno 52 % respondentů, s cenovou dostupností bydlení ve městě pouze 41 % respondentů.
V otázce hodnocení služeb ve městě se našla jedna oblast, se kterou místní zásadně spokojeni nejsou. Nikoho jistě nepřekvapí, že se jedná konkrétně o oblast parkování, a to jak v místě bydliště, tak i v centru města. S vlakovým a autobusovým spojením je spokojeno 89 %, respektive 81 % respondentů. Velmi potěšující také je, že spolkovou činnost hodnotí pozitivně 88 % účastníků dotazníkového šetření. V rámci průzkumu byla možnost vyjádřit se k rozdělování finančních prostředků města. Mezi oblasti, do kterých by se měly finanční prostředky investovat přednostně patří zejména výstavba parkovacích ploch a rekonstrukce místních komunikací a chodníků.
Na jedné straně občané požadují dostatek parkovacích míst v těsné blízkosti svého bydliště nebo pracoviště, ale zároveň ve stejném místě vyžadují kultivovaný veřejný prostor s dostatečnou výsadbou zeleně. Prostorová dispozice stávajících obytných lokalit je kapacitně naplněna. Jinými slovy rozšíření počtu parkovacích míst je téměř vždy na úkor kvality veřejného prostoru a stávající zeleně.