Českotřebovský deník 108/2020 (11.4.)

Počasí je excelentní, takové bývá na velikonoce málokdy.

Je to až k vzteku. Pokud by bylo vše normální tak to budou krásné svátky Děti by měly prázdniny  rodiny by odjížděly na dovolené, zájezdy, návštěvy příbuzných, konaly by se kulturní a sportovní akce. Letos  to všem takto nebude. Do přírody se může, doma těžko někoho udržíte. Ale někde jich je až tolik, že to organizátoři současného vyhlášeného  nouzového stavu takto nechtěli. jsem zvědav, zda se to nějak projeví na křivce pozitivních případů COVID 19.
Tančíme s láskou

ZUŠ ani v době koronavirové nezahálí.  Ukázkou byla úspěšná první e-besídka, kterou v krátké době po premiéře shlédlo více než 1300 diváků či posluchačů. Tolik by se jich nikdy do Malé scény nevešlo.  Na první besídku  ovšem brzo naváže další  provedení, nezůstane tedy u jediné premiéry. Nezahálí ovšem ani další obory zušky. V tomto případě se jedná o taneční obor školy, který se zatím na první e-besídce neprezentoval. Jeho (stateční) žáci připravili pro své příznivce překvapení pomocí vlastních choreografií na videoklip, který nyní uvádíme ve velikonoční premiéře na Bílou sobotu večer. I tento projekt vznikl v úzké spolupráci učitelů a rodičů českotřebovské zušky.
Písničku "Tančím s láskou" k videoklipu pro žáky školy složila, aranžovala, nahrála a zazpívala Pavla Skopalová (mm)
 
Testování na COVID19 se nezastavilo ani o velikonocích.

Nejbližším místem pro testy je Litomyšl, přesněji lokalita na parkovišti u Litomyšlské nemocnice.  Zde probíhá akce za spolupráce s litomyšlskou městskou policií, která pouští na parkoviště pouze ty, kteří jsou na testy objednáni. Má k tomu vždy připraven aktuální seznam.  I tak je počet vozidel přijíždějících na parkoviště omezen, zpravidla na 3 vozidla, ostatní musí čekat před  vjezdem až na pokyn městského strážníka. Organizace je dobrá, dlouho se nezdržíte. Odběr vzorků pro vyšetření není sice zcela příjemný, je však třeba jej udělat správně a pořádně.
 
Situace v nákazou COVID v našem kraji

Dnes narostl celkový počet pozitivních osob COVID-19 na 218 dle informace Krajské hygienické stanice pro Pardubický kraj. Z toho nejvíce nakažených bylo stejně jako v předchozích dnech v okrese Pardubice, kde bylo k dnešní 17. hodině evidováno 109 pozitivních osob, následuje okres Chrudim se 70, okres Ústí nad Orlicí s 23 a okres Svitavy se 16 nakaženými.
 
SDÍLEJTE, PROSÍM:
INFORMACE OHLEDNĚ OOPP PRO TERÉNNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A DOMOVY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.

Bílá sobota nezůstala úplně klidnou ani v Pardubický kraj. V jednom ze zařízení zřizovaných obcemi, domově s pečovatelskou službou, se objevila nákaza novým koronavirem. Klientka byla s pozitivním výsledkem testu převezena do Pardubické krajské nemocnice na infekční oddělení. Ihned jsme uvolnili z meziskladu v Litomyšli 4 "akutní balíčky", přičemž každý z nich obsahuje komplet vybavení pro 2 osoby (ochrana dýchacích cest, očí, rukou, i těla). Zároveň krajská epidemioložka nařídila PCR testy všech zaměstnanců zařízení, kteří přišli do kontaktu s pozitivní klientkou. Hovořil jsem s panem starostou a dohodli jsme se také na uvolnění 20 rychlotestů pro následnou kontrolu existence protilátek v organismu zaměstnanců a vzhledem k nutnosti zajistit pečovatelskou službu o ostatní seniory v zařízení až do úterý, uvolňujeme dalších 10 kompletních "akutních balíčků" (vždy ochranné pomůcky pro dvě osoby). Hasiči, kteří mají službu, dovezou rychlotesty i OOPP do zařízení. O nákaze jsme se dozvěděli před dvěma hodinami (během několika minut byly uvolněny první ochranné pomůcky, další do dvou hodin).
Na výše uvedeném algoritmu mobilizace prostředků bych rád ukázal, že jsme schopni promptně reagovat na potřeby kdekoliv v regionu v řádu JEDNOTEK HODIN, a to výrazným zásobením zařízení, kde je akutní potřeba ochranných pomůcek a testování. Prosím všechny o okamžité informování mojí osoby, zástupce zřizovatele služby či pracovníky odboru sociálních věcí krajského úřadu. Okamžitě budeme situaci řešit. Základní osobní ochranné pracovní prostředky by měly být k dispozici z předchozího zásobení terénu, nyní mám na mysli situaci, kdy se objeví vysoce suspektní (podezřelý) či pozitivní případ.
Děkuji za spolupráci i přes velikonoční svátky. Je to ovšem nutné a žádoucí! Martin Netolický
 
Další šachové úlohy pro rozlousknutí v době koronavirové 

Ing. Jiří Vencl podle svého slibu přidává další šachové úlohy. Jedná se o dořešení koncovek šachové hry, které mají společné to, že na tahu je vždy bílý a mat může dát třetím tahem. Je tedy o to, jak rychle se vám podaří tyto způsoby odhalit. Přemýšlet sice můžete dlouho, ale při běžné šachové partii při tak malém počtu figurek  se již hraje poměrně rychle.  Při řešení přeji hodně zdaru. Případné dotazy na autora úloh zprostředkuji. (mm)

Jaké budou letos přijímací a maturitní zkoušky  

Dne 25. března se parlament České republiky usnesl na zákoně 135/2020Sb. Tento zákon upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky a další související otázky.
Přijímacího řízení podle tohoto zákona se účastní uchazeč, který v souladu se školským zákonem podal přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021. V platnosti zůstávají jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění, předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, školní přijímací zkouška a
jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu, stanovené ředitelem podle § 60 školského zákona.
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.
Více se dočtete v dalším informativním textu, který najdete na tomto odkaze ZDE
 
Červený kříž v Pardubickém kraji dostane více finančních prostředků 

Radní Pardubického kraje schválili na svém prvním dubnovém zasedání finanční podporu pro oblastní spolky Českého červeného kříže. Jedná se o celkovou částku 140 tisíc korun, kterou jednotlivé spolky využijí v rámci ocenění a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve. Oproti loňskému roku byla poskytovaná částka navýšena.
„V letošním roce dochází k navýšení poskytovaných prostředků z rozpočtu Pardubického kraje o 10 000 korun u každého ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže v Pardubickém kraji a to z 25 000 na 35 000 korun. Důvodem pro navýšení částky je skutečnost, že v minulých letech došlo k růstu cenové hladiny a my si uvědomuje, jak je činnost jednotlivých organizací důležitá,“ sdělil hejtman Martin Netolický. 
V současné situaci jsou některé aktivity ČČK pozastavené. Jiné jsou naopak velmi frekventované. „Pracovníci červeného kříže se věnují například koordinaci dobrovolníků, šití roušek nebo pomáhají s nákupy. Funguje také senior doprava. Pozastavena jsou však školení nebo výuka první pomoci. Tyto tradiční osvětové akce považuji stále za natolik důležité, proto chceme podpořit také jejich opětovný rozjezd, hned jako to bude epidemiologicky možné,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. 
„Celkově jsme za poslední tři týdny zatím posháněli a ušili 3886 roušek, které jsme zabalili a vybavili letákem, na kterém byl návod k použití a také potřebná telefonní čísla pro případnou pomoc. Uskutečnili jsme 685 telefonních hovorů, kdy jsme radili s pomocí v současné situaci a také jsme pomohli se 168 nákupy,“ informoval ředitel oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí Jiří Preclík. Ten také potvrdil, že činnost ostatních spolků v kraji je obdobná. 
Český červený kříž působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Jednou z hlavních činností Českého červeného kříže je již od roku 1961 rozvoj a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve a morální oceňování mnohonásobných bezpříspěvkových dárců krve. Všechny čtyři oblastní spolky Českého červeného kříže byly ze strany Pardubického kraje na tento účel finančně podporovány pravidelně od roku 2004.

Domov pod hradem Žampach vylepší objekt U Šimona

Radní Pardubického kraje vybrali dodavatele na rekonstrukci a zateplení objektu U Šimona v Domově pod hradem Žampach. Stavba by měla být hotová ještě letos.
„Ani v současné době nechceme zastavit přípravu staveb, které mohou v nejbližší době začít. Taková je i rekonstrukce jednoho staršího objektu v Domově pod hradem Žampach. Je potřeba tam upravit vnitřní konstrukce a vyměnit rozvody, které už jsou ve špatném stavu. Změní se i dispozice místností a objekt bude zateplen,“ sdělil 1 náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Nová bude potom i náplň objektu. „Chceme tu umístit centrum dovedností, různé dílenské a aktivizační činnosti pro uživatele služeb. Vedle toho tu bude také zázemí pro zaměstnance sociálně terapeutických dílen, kanceláře a také dva pokoje,“ uvedl radní pro sociální péči Pavel Šotola a pokračoval: „V rámci transformace pobytových služeb přešli mnozí klienti do komunitní formy péče s podporou bydlení v běžném prostředí v okolních městech a obcích. Také služby poskytované na Žampachu Domov buduje jako maximálně otevřené - v úzké vazbě na okolní společenské prostředí. Pro podporu hlavní činnosti Domov provozuje např. obchod s dílenskými výrobky uživatelů služeb a Arboretum Žampach.“

Vejce v roušce poslala   k velikonočním svátkům "australská Třebovačka" Marta Pelikánová