Moratorium na nájemné z bytů                                           
Dne 24. dubna vyšlo ve Sbírce zákonů a nabylo účinnosti nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů.
Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné z bytů. Cenové moratorium bylo přijato formou nařízení vlády, nabylo účinnosti vyhlášením 24. dubna 2020 a ukončeno bude automaticky ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné.
Cenové moratorium se bude vztahovat i na případy řetězení nájmů. Pokud tedy během jeho trvání dojde k ukončení nájemního vztahu a ještě během platnosti mimořádných opatření bude uzavřen nájemní vztah nový, pronajímatel je povinen uplatnit nájem maximálně ve výši, za kterou nemovitost pronajímal k bydlení poslednímu nájemci.
 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 202/2020 Sb.
ze dne 23. dubna 2020,
kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto nařízení rozumí
a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,
b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1, § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2,
c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.
§ 2
Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.