Záchytná nádrž v Benátkách: lokalita připravena             

Před 11 lety měla Česká Třebová v r. 2009 šanci vybudovat v tomto prostoru s pomocí 25 milionové dotace Nadace Naděje nový Park Benátky. Byly veřejně představeny 4 varianty parku, jedna z nich byla donátorem vybraná k realizaci - tzv. park na lávkách. Nakonec z dotace sešlo, město nesplnilo požadavky donátora tak, jak byly předepsány a jak vedení města slíbilo.  Záměr na park však vedení města neodepsalo, tvrdošíjně se dále pokračovalo na vlastním projektu parku. Projekt nebyl ovšem nikdy představen veřejnosti ani schválen, přestože pro se pro tento účel utratilo více než 1,5 milionu korun. To ovšem neznamená, že se o něm nemluvilo.  Realizace měla být řešena s pomocí jiných dotací.
Takovou možností měl být  projektu "Revitalizace a obnova městské zeleně" realizovaný nakonec po určitém odkladu  v letech 2014 a 2015. Z dotace, která činila cca 7 milionů. korun se udělalo hodně práce, mimo jiné byla z těchto prostředků realizována výsadba aleje třešní v budoucím parku Benátky, aniž bychom pro tento park měli schválený projekt. Alej třešní a sakur pořízená v rámci tohoto dotačního programu MŽP zde začátkem května právě krásně  kvete (viz fotografie). Škoda, že ji nikdo nemůže obdivovat, protože se sem prostě nijak nedostane. Toto území je totiž totálně nepřístupné.
Projektová dokumentace parku Benátky pro územní řízení se začala zpracovávat až v roce 2015, kdy se pro tento účel vynaložilo 380 tis. Kč a pokračovala v r. 2016, kdy pro tento účel bylo vynaloženo dalších 905 tis. Kč.  Přístup do parku měl být řešen novým  mostkem, který byl také projektován v r. 2015 (projekt DUR za 150 tis. Kč). Pokračování, t.j. projekt pro stavební povolení byl pak pořízen v r. 2017 za 156 tis. Kč.)  Je to stavba, umožňující přístup do tohoto parku pro občany i techniku. Ovšem pokud zde není park, nemá ani smysl budovat nový most za 5 milionů, pokud potřebujeme jinde daleko důležitější věci.  Podle vysvětlování starosty města měl být rozdíl výšek horního prostoru na Skalce a parku "dole" řešen pomocí proskleného výtahu....
V roce 2018 pak šel park Benátky na vedlejší kolej.  Začaly se propagovat nové myšlenky na Trampské muzeum na Horách a biokoupaliště v Křivolíku. I ty byly dotaženy jen do stadia studie, byť to stálo statisíce korun. Od parku Benátky, biokoupaliště i Trampského muzea dalo pak dalo ruce pryč i nové vedení města, které nastoupilo v listopadu 2018. Prostě jde o projekty, které si nemůžeme v současné  době dovolit, existují jiné záměry s vyšší prioritou. Mezi ně patří určitě dobudování sportovního areálu na Skalce - tedy atletický stadion a nyní také jeho dostavba - šatny pro sportovce, které zde chybí. Je připravena, čeká se jen na poskytnutí dotace, její schválení v době koronaviru poněkud drhne. 
Tato připravovaná stavba šaten pro atletický stadion má přece jen k parku Benátky určitý vztah, který je nyní nutné vysvětlit. Kolaudace vybudovaných šaten je podmíněna vybudováním záchytné nádrže na dešťovou srážkovou vodu při přívalových deštích, která zadrží vodu před vypuštěním do Třebovky.  A tato vodní nádrž byla navržena jako součást zmíněného projektu parku Benátky. Je to podmínka, kterou musíme dodržet, jinak přijdeme o dotaci.  To znamená, že tuto stavbu nyní z projektu parku Benátky vytrhujeme a je připravena k realizaci. Již bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.  Tato stavba  nádrže v Benátkách nám tedy investici na vybudování šaten pro stadion na Skalce dále zdražuje. Tato patálie (podmínka stanovená Povodím Labe) vyšla na světlo až při přípravě stavby šaten pro atletický stadion  loni na podzim. Nikdo do té doby neměl ani tušení, že dostavbu atletického stadionu podmiňuje realizace jedné ze staveb z projektu parku Benátky.
Původní odhad, že to bude stát přes 4 miliony korun se nepotvrdil, na akci lze získat dotaci MŽP.  Proto se v lokalitě začalo s přípravou.  Prostor pro stavbu nové vodní nádrže v Benátkách (pod provozem společnosti Mika) je  připraven (viz další fotografie). Jsou zde vykáceny dřeviny, které stavbě překážely. Stavba je vyměřena - najdete zde červeně natřené kolíky vymezující budoucí novou vodní nádrž  s retenčním prostorem. Je na mírném svahu, bude třeba vybudovat a utěsnit) hráz. Podmínkou pro realizaci je však získání investiční dotace MŠMT, kde zatím ještě rozhodnutí nepadlo. I zde má město vše pro stavbu šaten v prostoru mezi atletickým a zimním stadionem připraveno a se čeká jen na rozhodnutí o dotaci. Proto ještě nebyla zatím smlouva o dílo s vybraným dodavatelem podepsána.
Zatím odtéká dešťová voda ze střech, sportovišť a parkovišť dolů kamenem vyloženým korytem  rovně dolů a ústí přímo do Třebovky. Toto bylo povoleno jen dočasně do dobudování celého sportovního komplexu. A k tomu schází nyní pouze dostavba šaten pro atletický stadion.
Při procházce lokalitou projektovaného parku Benátky jsem dnes vyrušil dvojici srn, také zajíce, je zde (skoro ve městě) opravdu nerušená příroda, místy i neprostupný "prales" a  klid. Už zde nehučí klimatizace, průmyslový provoz  na druhém břehu Třebovky je nyní opuštěn. Jenže je nabízen k prodeji a jistě bude dříve či později prodán a znovu oživen. A tak klid v tomto budoucím parku je zřejmě jen dočasný. Kladl jsem si otázku, zda se město stará o tento prostor správně a dostatečně. Vlastně se s tím nikdo pořádně nezabývá.
V záměrech nového vedení města se objevilo vybudování trasy cyklostezky vedené v Benátkách tak, aby cyklisté s auty nemuseli sdílet stejnou komunikaci, zde by na druhém břehu řeky byla cyklostezka od dopravy oddělená. Měla by se vracet po nové lávce přes Třebovku  zase do hokejbalového areálu a k budoucímu dopravnímu hřišti. To je asi důležitější, že budovat další drahou parkovou úpravu lokality, kam zatím nikdo nechodí. Další využití lokality může vznikat potom postupně podle potřeb veřejnosti, měla by zde vzniknout i spojnice sportovišť "nahoře" na Skalce a "dole" v Benátkách. Až na to budou peníze nebo až se to dostane mezi priority. (mm)