Českotřebovský deník 173/2020 (15.6.)
Červnové řádné jednání zastupitelstva města: 

Hospodaření města, Nová rozpočtová změna č.2., Schválení dotací pro sport mládeže, trenéry a na údržbu sportovišť,
rozhodnutí nepokračovat v privatizaci bytového komplexu "Čtverec", majetkové záležitosti.  
Mimořádný příklad ostatním: zastupitelé si schválili snížení odměn na polovinu
Revoluce v Osadním výboru Svinná, doplnění osadního výboru Kozlov.

Fotografie: Výsledek hlasování o rozpočtové změně č. 2. - schváleno jednomyslně.
Hospodaření města a rozpočtová změna č. 2. byla detailně prodiskutována na jednání již v předstihu, proto byly tyto programové body projednány na jednání zastupitelů  pro někoho až překvapivě hladce. Česká Třebová nyní počítá se snížením příjmů o téměř 30 milionů korun. Kolik bude skutečný výpadek rozpočtových příjmů se ukáže v následujících týdnech, kdy se bude rozhodovat o způsobech kompenzací.  Přesnější čísla budou známa v září, kdy bude opět rozpočet města podroben další úpravě.  
Majetkové záležitosti.  Všechny návrhy rady města byly schváleny, nešlo o žádné  mimořádné změny, které by zasluhovaly podrobnější publikování. Byla konečně zrušena  stará pravidla pro privatizaci bytů, současná legislativa je jiná a aplikaci těchto pravidel neumožňuje. Z projednávaných návrhů je také vidět jak velký "hlad" je po stavebních parcelách v našem městě, zájemců je spousta a hledají všemožné lokality a bohužel jim není v mnoha případech možné vyhovět.
Privatizace bytového komplexu Čtverec. Zastupitelstvo akceptovalo návrh usnesení rady města, podle kterého se v přípravě privatizace tohoto objektu nebude pokračovat. Není to sice v budoucnosti vyloučeno, ovšem nyní se město musí chovat jako řádný hospodář a realizovat náročné investice, bytový komplex toho potřebuje opravdu hodně.  Nájemníci v bytech musí počítat s rostoucím nájemným.  Rada města jim zvýšení v důsledku koronaviru odložila až od září t.r. Provedená anketa nepřinesla takový výsledek, aby bylo možné zahájit proces privatizace podle nové legislativy, tedy za ceny, které  by byla stanoveny zcela jinak, než při poslední realizované vlně privatizace před deseti lety. Na rozhodnutí zastupitelů nic nezměnila ani diskuze veřejnosti, ke které se ještě vrátím po prostudování nahrávky z jednání. 
Sportovní dotace.  Sportovní kluby  dostanou  dotace jako v minulých letech, pouze později, do loňska se o nich rozhodovalo již v dubnu, letos až v červnu. Částka na dotace se nekrátila. Rozdělení dotací uvádím v tabulce ZDE (a na konci tohoto Čt. deníku 173/2020)   Užitečné však bude porovnání  s minulými léty, vede to k zamyšlení jak postupovat v této oblasti dále. je totiž skutečností, že částka dotace na 1 sportovce již pátým rokem klesá, zatímco nároky a potřeby stoupají. Sport se tedy stává možným jen za rostoucích příspěvků rodin. U více dětí to může bát problém, jsou také děti  z rodin sociálně slabších.
Snížení odměn neuvolněných zastupitelů (dokonce kalendářního roku) na polovinu.  100% podporu tyto návrhy nezískali, někteří zastupitelé to považovali za populismus. Nicméně jde spíše o příklad dalším funkcionářům města, městských společností a příspěvkových organizací města, na jejichž odměnách by bylo možné ušetřit v době nedostatku  násobně vyšší částky než se získají od neuvolněných zastupitelů. Nejde o to brát těm co se starali za mimořádných podmínek a je třeba nějak ocenit i dobrovolníky. Vždyť v některým organizacím se během koronavirové krize rozhodně  práce nijak nepřibyla, naopak. Stojí za to připomenout, že odměny nejsou nárokovou složkou mzdy. Bylo i hůř, připomeňme finanční krizi 2011 a 2012, kdy došlo ke snížení platů zaměstnanců města o 15%, i když se tehdy nařízení vztahovalo jen na státní úředníky. Nyní nic takového vyhlášeno nebylo, gesto udělali zastupitelé. Uvidíme, zda se k těmto návrhům na šetření ještě připojí někdo další, jinak se návrh zcela minul účinkem. (mm)


Jaké množství peněz utratily obce v kraji v průběhu pandemie koronaviru?

Pardubický kraj vypracoval analýzu, která měla za úkol zjistit, jak velké množství finančních prostředků bylo vynaloženo na boj s koronavirem. Výsledek ukázal, že celková suma přesáhla částku 45 miliónů korun. Pardubický kraj i s příspěvkovými organizacemi mimo uvedenou částku utratil navíc dalších téměř 37 miliónů korun.
Krajský úřad oslovil všechny obce, které se mohly k dané analýze vyjádřit prostřednictvím dotazníku a poskytnout potřebná data. Ze 450 obcí Pardubického kraje se do analýzy zapojilo pouze 320 ze všech dotázaných. Z toho vyplývá, že zbylých 130 obcí konkrétní výdaje neměly nebo finanční náhradu nepožadují.
Jelikož má Česká republika právo podat žádost o příspěvek z Fondu solidarity (SFEU), Odbor rozvoje 9. června sumarizoval výsledky analýzy a 10. června je zaslal na Ministerstvo financí, které je dále podstoupí Evropské unii a SFEU. Uznatelné finanční výdaje jsou časově omezeny na 4 měsíce ode dne vyhlášení nouzového stavu, což je od 12. března do 11. července 2020. Celkem může Česká republika získat z Fondu solidarity až 16 miliard korun, které budou rozděleny v rámci všech krajů, obcí a příspěvkových organizací.
Věřím, že jakákoliv finanční částka na pomoc v době koronavirové bude přínosem a zlepší naší současnou společnou situaci.
Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
Poznámka: Podle výčtu, který získali zastupitelé na jednání  ZM bylo z rozpočtu města  pro Krizový štáb využito celkem 200 000 Kč, pokud se započítají ještě další výdaje příspěvkových organizací města, pak jde o částku  509 tisíc Kč.  Tyto prostředky byly sděleny na krajské centrum,  lze tedy věřit, že by mohly být kryty příspěvkem z Fondu solidarity ( SFEU) Jde např. o 4 ks bezkontaktní teploměry, pohonné hmoty JSDHO Parník, která se účastnila distribučního systému OOP, materiál na výrobu roušek, ochranné štíty, dezinfekce, dávkovače, ochranné přepážky a výdaj za tisk informačního letáku Nejste v tom sami atd.....

 
Památka UNESCO v Kladrubech plní připomínky centra pro světové dědictví

Desátého července uplyne rok od zapsání Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam světového dědictví UNESCO pod pořadovým číslem 1111.  Památka byla na zasedání v Ázerbájdžánu zapsána s určitými podmínkami. Členové Rady památky se nyní pod vedením jejího předsedy Romana Línka sešli, aby příslušné kroky zhodnotili.
„Letošní plenární zasedání UNESCO, které se mělo konat na přelomu června a července v Číně, bylo kvůli koronavirové situaci ve světě zrušeno a přeloženo na podzim do Paříže. V souvislosti s tím máme štěstí, že jsou Kladruby nad Labem už zapsané. Dnes jsme navíc mohli konstatovat, že jsme všechny zásadní připomínky vyřešili a požadované materiály zaslali poradním orgánům Centra světového dědictví. Budeme čekat na vyjádření, zda je vše v pořádku, nebo je potřeba ještě něco doplnit,“ konstatoval Roman Línek.
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem vypracoval během uplynulého roku zcela nový návrh Management plánu i novou Strategii návštěvnického managementu. V projednávání je nyní také rozšíření nárazníkové zóny památky podle požadavků směrem na jih za řeku Labe, což v zákonných lhůtách projednává správní orgán Městského úřadu v Přelouči. Nárazníková zóna je důležitá z toho důvodu, aby v krajině v nejbližším okolí památky nevzniklo něco, co by ji mohlo znehodnotit. Dále je zpracovaná i studie o možných hrozbách vyplývajících zejména z klimatických změn a o tom, jak se s nimi vyrovnat.
Účastníci hovořili o rehabilitaci jednotlivých staveb v celém areálu i o potřebné infrastruktuře mimo jeho hranice. Hřebčín průběžně opravuje jednotlivé historické stavby hospodářského charakteru. Připravuje také revitalizaci historického vodního systému, který přivádí vodu z Opatovického kanálu takzvaným Kladrubským náhonem a pak ji rozvádí pomocí vodotečí po dalších pozemcích. V plánu je i rehabilitace stromořadí a živých plotů, které lemují pastviny. Výsadbou vegetační clony bude vizuálně odcloněna také Chvaletická elektrárna.
Na řadu dalších oprav či staveb budou hledat jejich investoři v následujících letech finanční prostředky. „Jedná se především o most v Řečanech nad Labem, o kterém jednáme se státem. Dále máme připravený projekt nové školní jízdárny naší střední školy, kde čekáme na možnost čerpání financí z evropských fondů. Obec Řečany nad Labem zvažuje postavit záchytné parkoviště těsně za hranicí areálu. Energetici počítají v delším časovém horizontu s vymístěním vedení vysokého napětí, které přetíná krajinu v současné době. A připojují se i soukromé iniciativy jako například majitelé zámečku v nedalekém Semíně. V místě, kde se narodil architekt Josef Gočár, připravují stavbu minipivovaru a ubytovací kapacity pro stovku osob,“ dodal Línek.
„Jedním z dalších doporučení ze strany Centra světového dědictví UNESCO je i podpora prezentace hodnot zapsané krajiny. Za tímto účelem hřebčín připravuje na letošní rok vydání nové publikace s názvem Kouzlo krajiny krásných koní. Kniha vyjde v české i anglické verzi,“ uvedl ředitel národního hřebčína a člen rady památky Jiří Machek.
Rada památky UNESCO bude pokračovat ve své činnosti i v příštích letech tak, aby chránila hodnotu tohoto statku. Jejími členy jsou náměstci ministrů zemědělství, kultury, životního prostředí a místního rozvoje, dále zástupci kraje, senátu, památkářů, hřebčína a další odborníci. Předsedou je 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
 
 
Silničáři pomáhali odstraňovat škody způsobené přívalovými dešti

Nedělní odpoledne a podvečer byl ve znamení přívalového deště a bouřek. Ty způsobily zaplavení některých měst a obcí v kraji. Záplavou byly také postiženy komunikace II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje. Správa a údržba silnic Pardubického kraje okamžitě zareagovala a vyrazila k zasaženým lokalitám. 
„Včerejší počasí se ukázalo ve vší síle. Část našeho regionu byla doslova vodním královstvím. Přívalové deště způsobily zaplavení, které se nejvíce dotklo okresů Chrudim a Svitavy. Mraky se na hodinu zastavily a deště vydatně skrápěly i Litomyšl. Jen nevím, proč zrovna i nad mojí firmou, kde jsem mohl na dvoře plout na gondole,“ obeznámil se situací náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „Kromě obydlených území byly zaplaveny také úseky silnic. Správa a údržba silnic vyrazila do terénu a ihned začala vypomáhat s odstraňováním napáchaných škod. Zaplavené úseky byly dopravně označeny a prakticky ihned po poklesu vody bylo zahájeno odstraňování bahna a nánosů. Moc děkuji všem silničářům, kteří se přidali ke složkám IZS a pomáhali, kde se jen dalo.“ 
„V Litomyšli a na Chrudimsku jsme se zapojili do úklidu po přívalovém dešti, který po sobě zanechal znatelné stopy. Zaplaven byl i železniční podjezd v Lukové na Orlickoústecku. Mimo jiné docházelo k podmáčení a vyvracení stromů. Z těchto důvodů byly provedeny určité uzavírky,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který navázal: „Byla nám nabídnuta i okamžitá pomoc při odstraňování škod od privátního sektoru, avšak problematiku jsme zvládli vlastními kapacitami. Nabídky jsme nevyužili, ale i tak si jí moc ceníme.“ 
„Na některých úsecích může být provoz i dále omezen z důvodu odklízení naplavenin a spadaných větví nebo stromů. Jde především o lokality Třemošnicka, Poličska a také Litomyšlska. V těchto chvílích probíhá kontrola, monitoring stavu a předběžné vyčíslování škod,“ doplnil náměstek Kortyš.  (Pondělí 15.6, 16:00)
  Pozvánka na výstavu