Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Program se řídí nařízením vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

·         minimální podlahová plocha nájemního bytu je 23 m2 a nepřesahuje 120 m2;

·         pozemek se nachází mimo záplavová území;

·         výstavba musí probíhat mimo záplavová území;

·         žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude vybudována budova se sociálními nebo dostupnými byty;

·         budova, ve které budou vybudovány sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele;

·         žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování investičního záměru;

·         na realizaci investičního záměru se nepoužije podpora z evropských fondů ani ze státního rozpočtu;

·         způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory (to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem podání žádosti).

Dotaci lze využít na:

·         novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;

·         stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;

·         nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;

·         stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;

·         modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;

·         koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

Výše dotace:

·         až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;

·         nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

·         žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím v poskytování bydlení v sociálním bytě;

·         žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let.

 

Úvěr lze využít na:

·         novostavbu dostupného domu nebo části smíšeného domu;

·         stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu nebo dostupný byt;

·         nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne dostupný byt;

·         stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;

·         modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;

·         koupi dostupného bytu, dostupného domu nebo části smíšeného domu.

Výše úvěru:

·         až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;

·         maximální výše úvěru stanovena dle varianty podpory.

Úroková sazba:

·         ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,5 procentního bodu, nejméně však ve výši 1 % ročně;

·         základní sazba EU je od 1. 7. 2020 ve výši 1,77 %;

·         fixní po celou dobu splácení úvěru;

·         úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

Splatnost úvěru:

·         30 let ode dne dokončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

·         úvěr je dostatečně zajištěn ve prospěch SFPI alespoň do jeho nesplacené výše;

·         žadatel prokáže schopnost úvěr splácet;

·         žadatel se zaváže, že dostupný byt bude sloužit k nájemnímu bydlení po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 20 let.