Zrychlený jednorázový příspěvek 1200 Kč/obyvatele podepsal prezident        

Prezident 19.6. podepsal protikrizový daňový balíček včetně pozměňovacího návrhu senátu umožňující, aby se deklarovaná pomoc obecním rozpočtům ve výši 1200 Kč na občana dostala k obcím rychlejší a jednodušší cestou, prostřednictvím jejich příslušných finančních úřadů.  „Oceňujeme iniciativu senátorů i krok poslanců, kteří jejich pozměňovací návrh dnes schválili. Samosprávy díky tomu dostanou peníze do svých rozpočtů rychleji a bez zbytečné administrativní zátěže,“ přivítal výsledek dnešního hlasování Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, a dodal: „Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o žádné prostředky navíc, je to pouze opatření, které obcím a městům nahradí výpadek financí způsobený zákonem o kompenzačním bonusu. Mrzí nás, že podobné pomoci se zatím nedočkaly také kraje, které rovněž nesou významnou část nákladů spojených s koronakrizí.“

Změna zákona o kompenzačním bonusu

Čl. XI
Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 234/2020 Sb. a zákona č. 262/2020 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a zvláštní opatření zmírňující dopady tohoto zákona do rozpočtů obcí včetně hlavního města Prahy“.
 
2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST ČTVRTÁ
JEDNORÁZOVÉ OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY TOHOTO ZÁKONA DO ROZPOČTŮ OBCÍ VČETNĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 
§ 9a
Jednorázový nenávratný příspěvek
Za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona do rozpočtů obcí včetně hlavního města Prahy (dále jen „obec“) se zavádí jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu (dále jen „příspěvek“).
 
§ 9b
Výše příspěvku
(1) Výše příspěvku činí součin částky 1 200 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
(2) Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.§ 9c
Společná ustanovení k příspěvku
(1) Příspěvek poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu prostřednictvím kraje, v jehož správním obvodu se obec nachází (dále jen „kraj“).
(2) Příspěvek poukáže Ministerstvo financí kraji do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Kraj převede příspěvek obci do 5 pracovních dní na její účet vedený u České národní banky podřízený Státní pokladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

Díky tomuto opatření získá město Česká Třebová pro letošní rozpočet ovlivněný nižší daňovou výtěžností více než 18 mil. korun