Činčerův dům  čp. 67 v Hýblově ulici


Pozornosti kolemjdoucích jistě neunikne skutečnost, že dům čp. 67 v Hýblově ulici, kdysi náležející rodině Činčerově, prochází nyní rekonstrukcí střechy a venkovní fasády. Dům čp. 67  byl, svojí výškou a v této lokalitě zcela ojediněle se vyskytující rovnou střechou, po více než sto let dominantou této ulice. Rekonstrukce domu, započatá po změně majitelů a nyní pokračující výše uvedenými pracemi, změnila jeho dosavadní podobu. Vydejme se nyní na malou  cestu do minulosti a povězme si něco z jeho bohaté historie!
Prvním známým majitelem tehdejšího domu čp. 67 byl jakýsi Patoczka. Dům navždy vstoupil jednou nemilou skutečností do dějin Třebové. Dne 30. října 1636 v něm vypukl  požár, který zničil celý střed města. Neopatrnost čeledína lanškrounského hejtmana, který v noci po domě procházel s rozžatou loučí, stála Českou Třebovou ztrátu 57 obytných domů, kostela, fary, radnice, školy, špitálu, pivovaru a Podbranského mlýna. Dům čp. 67 náležel v polovině 19. století Marii Melohrové, od níž se dostal do vlastnictví Oktaviána Honla. Po jeho smrti přešel do veřejné dražby, v níž jej zakoupil dne 7. července 1866 pláteník Narcis Pirkl. Podoba domu byla tehdy zcela jiná. Byl přízemní, podsíňový s podloubím o třech sloupech. Podle tehdejší míry stál asi o tři střevíce dále do ulice Hýblova (tehdy zvané Kostelní) nežli sousední domy. Dům čp. 67 měl společnou zeď  s domem Rauscherovým, později Laškovým čp. 68, nad níž býval žlab na dešťovou vodu. Ten však byl ve velmi špatném stavu a voda z něho vytékala přímo na zeď, kterou postupně poškozovala. Tak došlo k porušení oblouku a klenby podloubí do té míry, že hrozilo jeho zřícení. Přivolaná stavební komise v červnu 1871 rozhodla o odstranění podloubí u domu. Narcis Pirkl se proti tomuto rozhodnutí odvolal s poznámkou, že hodlá celý dům rozbořit a postavit zde nový. V roce 1871 došlo skutečně k demolici podsíňového domu čp. 67 a první českotřebovský stavitel, Jan Žák, zde vystavěl dům nový, ten nynější. Připomeňme ještě, že prací Jana Žáka je též celá budova hostince a dnes již neexistujících lázní na Horách,  budova městského úřadu (bývalá škola) nebo také dávno již zbořený Fialův mlýn čp. 158 na Trávníku.
Nový dům čp. 67 měl krásně zdobenou a bohatě členěnou venkovní fasádu. Postaven byl jako dvoupatrový, s krásným točitým kamenným schodištěm, vedoucím až do podkroví a klenutými sklepy. V levé části přízemí vznikl krám s dveřmi a výkladní skříní, s dřevěnými okenicemi. Vpravo potom bývala krásně řezaná, vysoká,  dřevěná vrata, umožňující vjezd do domu. Novým majitelem domu se stal Adolf Pirkl, pravděpodobně Narcisův syn. V této době, v roce 1898, zde měl krám střižním zbožím Antonín Horčička, který jej později přemístil do domu čp. 76 na rohu Starého náměstí a Hýblovy ulice. V roce 1906 byl majitelem čp. 67 obchodník textilem František Sodomka, který nechal realizovat rekonstrukci zadní části průjezdu a jeho přestavbu na obytné místnosti a zřízení nového schodiště na dvůr. Pozůstatky průjezdu byly následně zrušeny. V jeho středu byla vystavěna nová zeď a o tento prostor byl rozšířen krám, který získal nový strop. Pravá polovina průjezdu, se zbytkem stropní klenby, dodnes slouží jako chodba. Klenba zde byla do nedávna patrna. V krámě následně nějaký čas působili manželé Plickovi, majitelé obchodu střižním zbožím a hračkami. Jednalo se o rodiče známého fotografa a etnografa, prof. Karla Plicky a neúnavného sběrače železného šrotu, Emila Plicky. Dalším majitelem domu se stal František Činčera, rovněž obchodník střižním zbožím. Jeho manželka Eliška, rozená Fialová, byla sestrou známé třebovské sokolky, Milady Gzílové.
Ve střední části  čelní strany domu byl ve výši prvního patra zřízen balkón, opatřený kovovým zábradlím. Náležel k bytu, který užívala rodina majitelů. V pozdější době, kdy byl dole instalován nový krámský portál s firemním štítem, byl balkón ukryt právě za označení obchodu. Tuto podobu měl dům až do rekonstrukce prodejny dámských oděvů někdy kolem roku 1980. Další zajímavostí domu byla již vzpomenutá rovná střecha, taktéž, ze strany ulice, opatřená kovovým ozdobným zábradlím. Tu rodina majitelů domu využívala jako letní terasu, tedy ke slunění a pravděpodobně i posezení. V obou poschodích vznikly dva byty, jeden vždy situovaný směrem do ulice a druhý, obrácený směrem do dvora. Kolem toho zadního vždy procházela úzká chodba, vedoucí na pavlač, zabírající celou zadní stranu domu. Na konci pavlače byl v obou poschodích umístěn suchý klozet, sloužící vždy pro oba byty na patře. Třetí býval potom dole v přízemí, za krámem. Později byla přístupová chodba zrušena, o její prostor zvětšen zadní byt a v každém bytě zřízeno vlastní sociální zařízení.
Majitel domu František Činčera  měl v přízemí domu měl svůj krám. Potřebám živnosti však sloužily i další vnitřní prostory. Byly to především rozlehlé půdní prostory se stropem s rovným podhledem, osvětlené na obou stranách šesti malými okénky.  Ty byly byly využívány jako skladiště zboží. Aby se do něho nemuselo zboží z přízemí dopravovat po točitých schodech, byl v prostoru mezi zábradlím zřízen nákladní výtah do podkroví. Jeho pozůstatky byly do nedávna železné háky, umístěné po celé délce schodiště a také malý přístavek na střeše budovy, sloužící jako vstup na střechu, jehož součástí byly také komíny. Ten původně  sloužil jako strojovna výtahu. Prodejnu oděvů v domě čp. 67 později provozovali i další firmy, např. Miloš Ulrich nebo firma Rolný. Tehdy zde působil jako vedoucí Antonín Tříska, známý interbrigadista ze Španělska. Prodejna dámských oděvů  zůstala i v poválečném období. Dlouhá léta zde jako vedoucí působila Květa Koníčková, spolu s kolegyní, nedávno zesnulou Boženkou Kubrtovou. Původní podobu domu nám dnes přibližují staré místopisné pohlednice.
Martin Šebela
Poznámka: Probíhající rekonstrukce domu ukazuje, že objekt čp. 67 má  nejen zajímavou a slavnou minulost, ale před sebou také novou budoucnost. Obchodní prostory domu slouží i během probíhající rekonstrukce. Majitelem domu je Jan Fišer z Pardubic.