Volby do zastupitelstev krajů               
Na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se volby uskuteční ve dnech:
pátek              2. října 2020  od   14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota             3. října 2020  od   08:00 hodin do 14:00 hodin
Hlasování se v našem městě uskuteční v sedmnácti volebních okrscích:
Okrsek č.                    1.         Základní škola Ústecká 598 – Parník
                                   2.         Orlík – kompresory, Kubelkova ulice 497
                                   3.         Gymnázium, Tyršovo náměstí 970
                                   4.         Chalupa U Kostelíčka č.p. 431
                                   5.         Základní škola Habrmanova ulice  1500         
                                   6.         Základní škola Habrmanova ulice  1500       
                                   7.         Malá scéna, Mlýnská ulice – klubovna     
                                   8.         Malá scéna, Sadová ul. 156                       
                                   9.         Základní škola Nádražní ulice 200
                                   10.       ZŠ Nádražní – budova v Komenského ul. 417  
                                   11.       Základní škola Nádražní ulice 200
                                   12.       Týdenní stacionář, Lhotka 172               POZOR ZMĚNA!!!
                                               (budova za bývalou ZŠ Lhotka)
                                   13.       Základní škola  Ústecká 598 – Parník
                                   14.       Knihovna Skuhrov 48                                                          
                                   15.       Kulturní jizba Svinná 19
                                   16.       Knihovna Kozlov 1
                                   17.       Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí,
                                                nám. 17. listopadu 2062 (bývalá ZŠ praktická)

Právo volit  do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz může hlasovat pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji, či u zastupitelského úřadu v zahraničí.  

O vydání voličského průkazu lze požádat dvěma způsoby:

  1. PÍSEMNĚ – písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (volič zapsaný ve stálém seznamu voličů v České Třebové žádá u Městského úřadu Česká Třebová, oddělení správních činností, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová), a to nejpozději do pátku 25. září 2020. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím datové schránky voliče. Současně upozorňujeme na skutečnost, že žádost zaslaná e-mailem a opatřená uznávaným elektronickým podpisem voliče nesplňuje potřebné náležitosti.

  2. OSOBNĚ – obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o ústní žádosti po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin na Městském úřadě Česká Třebová, Staré náměstí 78, oddělení správních činností – kanceláři evidence obyvatel (2. poschodí, č. dveří 220).

Voličské průkazy se mohou vydávat:

  • osobně voliči,

  • osobě s písemnou plnou mocí voliče k převzetí voličského průkazu, plná moc však musí být opatřena ověřeným podpisem voliče,

  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle.

POZOR !!!

  • Při ztrátě, odcizení či poškození již vydaného voličského průkazu nelze voliči vydat jeho duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat možnost jeho zneužití.

  • Obecní úřad může voličský průkaz pro hlasování do Zastupitelstva Pardubického kraje vydat nově také voliči s trvalým pobytem v obci, u něhož má ve stálém seznamu voličů poznámku o jeho zápisu ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí, neboť v krajských volbách může volič hlasovat na voličský průkaz pouze na území ČR, a to výhradně ve volebním obvodu kraje, na jehož území má volič místo trvalého pobytu.

Žádáme všechny občany, aby věnovali zvýšenou pozornost Oznámení o době a místu konání voleb, které podrobně informuje o jednotlivých volebních okrscích, volebních místnostech a číslech popisných spadajících do jednotlivých okrsků.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad (evidenci obyvatelstva) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek je možno nahlásit předem na tel. č. 465 500 122 nebo 465 500 123.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.

Důležitá informace ze stránek Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz):

Ministerstvo vnitra po diskuzi se zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně dokončuje návrh zákona, který by umožnil hlasovat v podzimních volbách i osobám v izolaci a karanténě z důvodu šíření nového typu koronaviru. V nejbližších týdnech bude návrh předložen k projednání vládě a komorám Parlamentu České republiky. Další informace budou průběžně zveřejňovány.

Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ