JAK PŘESNĚ DOŠLO K TOMU, ŽE LETOS ŠATNY A TRIBUNY U ATLETICKÉHO STADIONU NEVYROSTOU?
Dne 31. 10. 2019 město Česká Třebová zaslalo v reakci na výzvu V6 SPORT, investice 2020 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky žádost o dotaci na výstavbu Šaten a tribuny atletického stadionu Na Skalce. Celkové výdaje na stavbu měly činit 47 849 000 Kč a požadovaná výše dotace byla 50 %, tedy 23 924 500 Kč.
Následně byl v lednu 2020 zahájen výběr dodavatele formou zjednodušeného podlimitního řízení. Ve stanoveném termínu byla podána jedna nabídka, která splnila podmínky zadávací dokumentace a Rada města Česká Třebová schválila v březnu 2020 zadání zakázky a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem. 
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID 19 a nejasností s poskytnutím investiční dotace nebyla smlouva po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu oboustranně podepsána. V závazném návrhu smlouvy o dílo, který byl součástí zadávací dokumentace byl stanoven termín zahájení plnění veřejné zakázky na 1. 4. 2020 a termín dokončení plnění veřejné zakázky na 11. 12. 2020. V červnu 2020 bylo městu Česká Třebová doručeno oznámení o návrhu předběžného financování akce a výzva k doložení dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na tok 2020. Termín pro doplnění dalších podkladů byl stanoven do 31. 7. 2020. Město mělo v té době připraveny všechny ve výzvě uvedené doklady mimo Smlouvy o dílo, kterou dodavatel ve znění termínů uvedených v zadávací dokumentaci odmítl podepsat. Podpis smlouvy o dílo dodavatel podmiňoval uzavřením dodatku ke smlouvě, který by obsahoval nový termín plnění odpovídající počtu dní uvedených v zadávací dokumentaci, ale počítaných od konkrétního termínu předání staveniště. Uzavřením takového dodatku by došlo k přesunutí termínu dokončení plnění díla do poloviny roku 2021. Ve všech dokladech k žádosti o dotaci však byl uveden termín vyúčtování poskytnuté dotace do roku 2020. 
Z toho důvodu byla MŠMT zaslána dne 22.7. 2020 žádost o informaci, zda by bylo možné uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který by upravil termín dokončení plnění díla. Na tento dotaz bylo dne 14. 8. 2020 odpovězeno ve smyslu, že pro termín ukončení realizace akce do 31. 12. 2020 pro akce realizované ve Výzvě V6 je platným a nelze jej prodloužit. Vzhledem k velikosti projektu a objemu proinvestovaných nákladů již v té době nebyla možná realizace do konce roku 2020 a vybraným dodavatelem nebyla podepsána smlouva o dílo, čímž nebyly splněny podmínky pro předložení povinné dokumentace pro realizaci díla. Tato skutečnost byla MŠMT oznámena dopisem 17. 9. 2020. V reakci na oznámení bylo následně dne 22. 9. 2020 ministerstvem rozhodnuto o zastavení řízení žádosti účastníka řízení. 
Vzhledem k nákladnosti akce nepřichází v úvahu, že by město takovou stavbu hradilo plně ze svého rozpočtu. Vedení města si je však vědomo skutečnosti, že atletický stadion zázemí pro sportovce a další příznivce sportu potřebuje. Momentálně tak v úvahu připadají dvě varianty dalšího postupu. První je variantou opětovně usilovat o získání finančních prostředků na původní projekt. K této možnosti by mohl být příznivý i fakt, že Národní sportovní agentura avizovala vyhlášení nových dotačních výzev do konce měsíce října. Druhou variantou je zbudování skromnějšího zázemí v podobě kontejnerových buněk, které by bylo finančně méně náročné na výstavbu i údržbu. Realizace takového řešení by mohla být plně hrazena z městského rozpočtu částkou, která by byla dokonce mnohem nižší, než případná spoluúčast na původním projektu. Vedení města se tedy nyní bude věnovat posouzení obou variant v součinnosti se sportovní komisí, kde jsou zastoupeni také činitelé jednotlivých sportovních odvětví, jejichž příznivci budou zázemí atletického stadionu využívat.
(Informace města Česká Třebová)
 
Poznámka:
Text je převzat z oficiálního webu města Česká Třebová. K textu si dovoluji přidat ještě informaci, že dokončení  a kolaudaci stavby šaten a tribuny podmiňuje ještě vybudování a dokončeni retenčního biotopu v Benátkách, stavby, která byla dřívějším vedením města zařazena jako součást budoucího parku Benátky a tím zůstala trochu skryta. Zatímco budování parku není žádná priorita, tak retenční nádrž pro dešťovou kanalizaci ze Skalky nutně potřebujeme.Vybudování této retenční  nádrže je podmínka Povodí Labe pro celý sportovní komplex na Skalce. Tím se výše ovšem uvedené náklady na stavbu šaten a tribuny dále zvýšily. Také tuto stavbu  je nutné stihnout do kolaudace šaten, neboť jsou poslední stavbou plánovaného sportovního komplexu.
Stavbu retenčního biotopu vedení města souběžně připravovalo, požádalo o dotaci ze SFŽP. Město dotaci na tuto akci obdrželo ve výši 85% nákladů, t.j. 2300tis. Kč. Stavba se rozbíhá, je s ní počítáno ještě v letošním městském rozpočtu.  Retenční nádrž je nutné vybudovat  i pro jinou než původně navrženou zděnou stavbu šaten. Celá plocha sportovišť na Skalce bude tak mít zvláštní dešťovou kanalizaci s požadovanou retenční nádrží včas.  (mm)