Změny ve složení rady města i v zastupitelstvu  

V pondělí 14.9. jednalo zastupitelstvo města a podle očekávání schválilo dvě změny v zastupitelském sboru. Jako první bod jednání byla zařazen slib nového zastupitele Jaroslava Badzika (Koalice pro Českou Třebovou), který nahradil odstupujícího PhDr. Petra Poldaufa.Z jednání zastupitelstva byli omluveni 3 zastupitelé MUDr. Igor Paar, Ladislav Vraspír a Lubomír Vašina. Hned v druhém bodě byla zařazena volba nového radního na uvolněné místo po odstoupení Ing. Aleše Spirmana. Po dohodě v rámci radniční koalice tvořené Koalicí pro Českou Třebovou, ODS a ČSSD navrhl Mgr. Josef Menšík za nového člena rady města Ing. Michala Kadlece (Koalice pro Českou Třebovou). Tento návrh byl podpořen 24 hlasy všech přítomných zastupitelů.
Vlevo: slib nového zastupitele Jaroslava Badzika                           Novým radním je Ing. Michal Kadlec (uprostřed)

Nová rada města má tedy po dnešní doplňovací volbě toto složení:  Mgr. Magdaléna Peterková, starostka, Ing. Petr Skopal, Bc. Martin Voleský, Mgr. Josef Menšík, Ing. Michal Kadlec (všichni Koalice pro Českou Třebovou) dále Ing. Dalibor Zelený, Mgr. Jan Kovář (oba ČSSD) a Mgr. Josef Kopecký, Ladislav Vraspír (oba ODS).  
Z dalších bodů jednání:
 3. změna rozpočtu města. Změna byla již předjednána se zastupiteli včas dne 1. září 2020, proto byly změny řádně vysvětleny. V diskuzi zazněly dotazy k problému vyřazení částky na stavbu drahých šaten v atletického stadionu, dotace představovala závazek, že město akci zcela dokončí do konce tohoto roku, to není realizovatelné. Nyní investiční dotace pro sportovní infrastrukturu na MŠMT  končí, vzniká nová Agentura pro sport, která vypíše nové dotační programy. V rozpočtu z původních 24 milionů zůstala částka 600 tis. Kč, aby umožnila přípravu na budování nového řešení šaten. Atletický stadion šatny nutně potřebuje. Změny v rozpočtu budou uvedeny podrobněji ve zvláštním textu. 
Majetkové záležitosti - budou součástí vydaného usnesení, všechny návrhy rady města byly přijaty prakticky bez diskuze.
Cyklostezka Česká Třebová - Rybník.  město obdrželo dotaci na postavení cyklostezky, zahájení prací musí být realizováno ještě letos. Proto se do rozpočtu města pro tento účel dostala částka 800 tis. Kč. Podmínkou přidělení dotace bylo ještě přijetí prohlášení, že město zajistí  z příštího rozpočtu na r. 2020 financování celého projektu, který má hodnotu cca 19 milionů korun.  Neznamená to ovšem, že budeme celou tuto částku hradit ze svého.Na projektu se podílí také obec Rybník, na uznatelné náklady cyklostezky (stezka pro chodce a cyklisty + nová lávka přes Třebovku dostane město dotaci ve výši 85%, konkrétně jde o částku cca 7,5 milionu Kč.   Zbytek jsou neuznatelné náklady, které je třeba vynaložit např. na přivádějící účelovou komunikaci  od Domova důchodců k Třebovce, parkoviště a veřejné osvětlení cyklostezky tak, aby investice navazovala na dopravní infrastrukturu  ve Třebové (z našeho příspěvku) a v Rybníku (z příspěvku této obce). Projekt má také podporu i v rybnickém zastupitelstvu, bude se na akci finančně podílet úhradou neuznatelných nákladů na rybnickém katastru.  Je dobré připomenout, že cyklostezku město připravuje řadu let a bylo třeba řešit sporně složité výkupy a výměny pozemků,  To byla vůbec podmínka k tomu, abychom mohli na SFDI žádost o dotaci podat. Již bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Přihlásily se tři subjekty, předpokládá se proto snížení rozpočtových částek. Pro to, aby se mohla cyklostezka realizovat již bylo vykonáno hodně práce, je tedy logické, že se nynější zastupitelstvo k projektu dále hlásí. Cyklostezka přes Podhorku bude důležitým komunikačním spojením mimo hlavní frekventovanou silnici I/14.
Rekonstrukce a zateplení budov MŠ U stadionu.  Bude to akce příštího roku, která bude podpořená velkou dotací MŽP. Aby bylo možné tyto prostředky využít, bylo zapotřebí schválit prohlášení zastupitelstva města o tom, že budou v příštím rozpočtu města tyto prostředky zajištěny. Jde o dvě položky na zateplení (21 200 tis. Kč) a rekuperaci (2850 tis.Kč).
Přístavba expozice Velorex v městském muzeu. I tato investice získala dotační podporu MMR, má být realizována v příštím roce.I zde je podmínkou prohlášení zastupitelstva o financování akce z příštího rozpočtu. Zde je tato částka rozdělena na hodnotu stavebního projektu (13 680 tis. Kč) , částku na stavební dozor a služby (620 tis.Kč) a ještě na další část na vybavení expozice (3850 tis. Kč). Předpokládá se ještě získání dotace z dalších zdrojů právě na vybavení nové expozice.  
Regionální centrum pro nakládání s odpady. Tento projekt řeší podmínky pro splnění legislativy pro třídění odpadů. Opět jde o akci, jejíž realizace je možná jen s dotací. Pro získání dotace je opět zapotřebí prohlášení zastupitelstva města o financování akce v částce 25 mil. Kč.
Na uvedených příkladech investic podpořených dotace je zřejmé, že již nyní bylo rozhodnuto o směrování velké části příštího rozpočtu města na rok 2021. Očekává se současně snížení daňové výtěžnosti.  Dík tomu všemu je zřejmé že množství volných prostředků  v příštím rozpočtu města nebude hodně a  tak bude třeba na dalších investicích vážit každou korunu.... (mm)