Šedesátiny archiváře a historika Stanislava Vosyky mladšího (*21. 5. 1960)


Narodil se v Ústí nad Orlicí, od příjezdu z porodnice však trvale bydlí v České Třebové. Vztah k humanitním vědám a kultuře zdědil po rodičích, jichž si váží také proto, že nevstoupili do KSČ (sám v září 1989 podepsal petici Několik vět). Maminka (rozená Dobrovská), oblíbená učitelka na 1. stupni základních škol, patřila k posledním houslovým žákům regenschoriho Františka Preislera, po válce byla členkou mládežnického Recitačního kolektivu Vykřičník, který vystupoval po celých východních Čechách (např. s úspěšným programem Jmenoval se Wolker), pod taktovkou proslulého sbormistra Josefa Plavce zpívala v Pěveckém sdružení východočeských učitelek v Pardubicích, pracovala v Osvětové besedě. Přes její pokročilý věk ji stále potkáváme zvláště na koncertech Kruhu přátel hudby. Tatínka (2004) znal snad každý hudbymilovný Třebovák jako výborného swingového muzikanta, dirigenta a aranžéra.
Po maturitě na místním gymnáziu (1979), kde mu – jak zdůrazňuje – velmi prospěla výuka češtiny, latiny a dějepisu profesorky Hany Habrmanové Fojtové, studoval náš jubilant na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor pomocné vědy historické a archivnictví. Následovala krátká epizoda archiváře v podniku Koventa (dnes firma Korado) a zhruba 35 let strávených ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, v němž to „dotáhl“ na pozici zástupce ředitele. Od roku 2018 působí v Městské galerii Litomyšl, s níž však už dříve spolupracoval na řadě projektů.
Litomyšlský okresní archiv, řízený dvěma lidsky a profesně skvělými osobnostmi – českotřebovským rodákem Jindřichem Růžičkou a Milanem Skřivánkem, měl status vědeckého ústavu, což znamenalo, že vedle běžné archivní činnosti (zpřístupňování archiválií badatelské veřejnosti, vyřizování nejrůznějších žádostí atd.) museli jeho zaměstnanci vědecky pracovat. Náš čerstvý šedesátník „se našel“ v dějinách litomyšlské kultury, zejména výtvarné, k čemuž ho přivedlo bádání o Františku Laškovi, rodáku z České Třebové, jenž se do dějin Litomyšle zapsal jako její jediný prvorepublikový starosta, lékař, historik nebo spoluzakladatel Městské galerie a první předseda jejího kuratoria. Vosyka o tomto muži, kterého chtěli komunisté vymazat Litomyšlanům z paměti (dnes se naopak mluví o „Laškově Litomyšli“), zveřejnil v roce 1997 pramennou studii v 1. svazku sborníku Pomezí Čech a Moravy a následně několik dalších prací, vždy obohacených o nějaká nová zjištění (v letech 1997 a 2007 v Českotřebovském zpravodaji, roku 2002 v publikaci Městská obrazárna v Litomyšli. Katalog stálé expozice, v témže roce navíc vydal sborníček studií MUDr. František Lašek a I. litomyšlský výtvarný salon v roce 1943). O přátelství MUDr. Laška s P. Janem Selicharem, mecenášem malířů v Kameničkách a Rybné nad Zdobnicí, jenž působil též na faře v České Třebové, pojednává stať otištěná roku 2004 v knížce Českotřebovská farnost v historii. Sborník studií k 200. výročí vystavění kostela sv. Jakuba (Vosyka byl i jejím editorem). V roce 2008 se náš jubilant vrátil k tomuto tématu brožurou Galerie děkana Jana Selichara v Rybné nad Zdobnicí, která vyšla v grafické úpravě Třebováka Michala Horáka. S Laškem rovněž souvisí, byť okrajově, jeho článek o českotřebovském lékaři Františku Rybičkovi publikovaný roku 1999 v Českotřebovském zpravodaji.
Během svého působení v okresním archivu se Vosyka seznámil s Václavem Boštíkem, mnohými považovaným za největšího českého malíře 2. poloviny 20. století, konajícím zde rodopisná bádání.  Proto ho později velmi potěšila nabídka, aby se stal spoluautorem (spolu s Martinem Boštíkem a Jaromírem Zeminou) a editorem Mistrovy monografie – vyšla v roce 2013 pod názvem Václav Boštík (1913–2005). K stému výročí malířova narození. Roku 2016 vydal s Martinem Boštíkem knihu Vladyka z Bídy. Malíř a Litomyšlan Bohdan Kopecký, v níž se lze dočíst i o Vosykově příbuzném, českotřebovském rodáku Jiřím Josefíkovi, malíři a význačném restaurátorovi. V roce 2018 vzbudila značnou pozornost publikace Počátky festivalu Smetanova Litomyšl, kterou opět napsal s Martinem Boštíkem, mladším kolegou z Regionálního muzea v Litomyšli. V textu, jímž autoři v podstatě přepsali dosud traktované „pravdy“ o této významné kulturní akci, je též zmínka o prapra…dědečkovi Stanislava Vosyky, hodináři a vynálezci Aloisi Dobrovském, jenž se dobře znal s rodiči Bedřicha Smetany. K pozoruhodným počinům těchto historiků bezpochyby patří i vydání Cestopisů litomyšlského kupce, humoristy, kronikáře, kreslíře, sběratele a muzejníka Quidona Šimka (jde o popis jeho putování do Itálie a Paříže, editory v roce 2010 doplněný úvodem o litomyšlských cestovatelích) a knížka z roku 2015 nazvaná Jako zlatá zrnka v písku. Vzpomínání Anny Matičkové-Theinové na malíře Josefa Matičku, edice staršího textu spisovatele Zdeňka Karla Slabého, který opravili a opatřili velkým množstvím vysvětlivek.
Již jsme se dotkli editorské práce Stanislava Vosyky ml. Výčet dalších publikací a periodik, jimž jako editor, jazykový redaktor, odborný poradce či spoluautor pomohl na svět, by byl ještě dlouhý. Zmiňme alespoň 5 svazků sborníku Pomezí Čech a Moravy z let 1997–2000 a navazujících 11 svazků vycházejících pod názvem Pomezí Čech, Moravy a Slezska z období 2005–2015 nebo I. – III. ročenku Městského muzea Česká Třebová z let 2005–2014. Z děl, jejichž vydání měl na starosti, je zvláště pyšný na více než 600stránkovou knihu Milana Skřivánka Litomyšl 1259–2009, město kultury a vzdělávání (2009, 2., opravené a doplněné vydání 2016), jež byla v roce 2010 oceněna ministrem kultury a Památníkem národního písemnictví jako nejkrásnější česká kniha roku 2009 v kategorii vědecké a odborné literatury. Velice ho také těší internetová encyklopedie Litomyšlský architektonický manuál (www.lam.litomysl.cz) – podílí se na ní jako lektor, pořizovatel rešerší a autor některých hesel.
 
Milan Mikolecký
Popisek k obrázku:
Stanislav Vosyka ml. (vlevo) v rozhovoru s význačným českým sochařem Stanislavem Kolíbalem (snímek pořídil v roce 2017 Jaroslav Plocek v litomyšlské Galerii Miroslava Kubíka)