Česká Třebová řeší dosluhující budovu Domova pro seniory. Možností je stavba nového pavilonu
Hejtman Martin Netolický a radní pro oblast sociální péče Pavel Šotola jednali se starostkou České Třebové Magdalénou Peterkovou o rozvoji sociálních služeb ve městě, kdy jednou z variant zvažovaných městem je výstavba nového pavilonu, a to zejména z důvodu nevyhovujícího stavu současné budovy B Domova pro seniory. S tímto krokem souvisí také projednání otázky kapacity Domova pro seniory a navazující zařazení do sítě sociálních služeb, kterou schvaluje Pardubický kraj. Na základě vzájemné dohody navrhne kraj v tuto chvíli zařazení dalších 10 lůžek v rámci Domova pro seniory a čtyř lůžek pro odlehčovací péči do sítě služeb v časovém horizontu po roce 2024. Další rozšíření sítě nemůže kraj v tuto chvíli vzhledem k nastavení financování ze strany státu garantovat.
„V návaznosti na demografický vývoj je do budoucna jasné, že stávající kapacity domovů pro seniory nebudou dostačující. To se týká také České Třebové, která má v tuto chvíli 97 lůžek v Domově pro seniory a čtyři lůžka na odlehčovací péči. Proto také město řeší do budoucna navýšení kapacity či úpravu struktury lůžek,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že město zvažuje dvě varianty. „Tou první je přeregistrace Domova pro seniory na Domov se zvláštním režimem v rozsahu stávající kapacity budovy B, což je 32 lůžek. Celková kapacita by se tak nezvýšila, jen by došlo ke změně režimu služby. Druhou variantou, která však bude vyžadovat zajištění financování ze strany města, je stavba nového pavilonu a s tím spojené navýšení kapacity Domova pro seniory o 25 lůžek s vyčleněním pro Domov se zvláštním režimem,“ vysvětlil varianty hejtman. „S vedením města jsme se pro tuto chvíli domluvili na záměru navýšit kapacity v síti sociálních služeb v Domově pro seniory o 10 lůžek a o čtyři lůžka na odlehčovací péči po dostavbě nového pavilonu, s tím, že rozšíření nové kapacity domova se zvláštním režimem by mělo sloužit pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence. Další kapacita je možná, avšak bez zařazení do základní sítě a tím spojeného financování,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Podle radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly nedochází v krajské síti sociálních služeb k výraznému rozvoji kapacit. „Stávající nastavení systému financování sociálních služeb nám neumožňuje rozšiřovat síť o další lůžka pobytových služeb dle potřeb, avšak všichni si uvědomujeme, že bude přibývat seniorů, kteří budou vyžadovat odbornou pomoc, a to jak v pobytové, terénní  tak i odlehčovací péči. S Českou Třebovou jsme se proto domluvili, že celou zvažovanou kapacitu nového pavilonu 25 lůžek navrhneme zařadit do sítě rozvojové a pouze 10 lůžek do sítě základní, což odpovídá navýšení 10 procent stávající kapacity a předpokladu navýšení potřeb lůžek v oblasti Českotřebovska. Do doby výstavby nové budovy je možné, že dojde ke změnám potřeb lůžek i ke změnám ve financování služeb,“ sdělil radní Pavel Šotola.
Historie sociálních služeb v České Třebové sahá do roku 1910, kdy byl ve stávající budově B Domova pro seniory provozován chudobinec, vojenský lazaret a chorobinec. V roce 1947 vznikl Domov důchodců s kapacitou 40 uživatelů. V roce 1978 byla budova Domova důchodů zrekonstruována a provoz byl zahájen v roce 1980. K 1. říjnu 2001 byla městem zřízena příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová a do nabízených služeb přibyla i Pečovatelská služba. Od července roku 2003 převzala příspěvková organizace činnost Týdenního stacionáře. V prosinci roku 2003 byla otevřena nová budova Domova pro seniory a obě budovy v současné době slouží k poskytování pobytových služeb 97 seniorům. Zatím poslední službou, která rozšířila nabídku, je od 1. 1. 2020 Odlehčovací služba s kapacitou čtyři lůžka.
Město Česká Třebová v současné době připravuje výkup pozemků a budov tvořících průmyslový areál sousedící s Domovem pro seniory v České Třebové. „Rada města Česká Třebová při jednáních o dalším využití tohoto areálu podpořila přípravu investičního záměru výstavby nového pavilonu Domova pro seniory, protože stávající budova B je ve stavu, který nadále neumožňuje poskytovat péči hodnou 21. století, budova je na hranici provozuschopnosti a bezpečnosti“ řekla starostka města Magdaléna Peterková.