Nová grantová výzva  Ministerstva pro místní rozvoj         
MMR vyhlásilo výzvu na Podporované bydlení  s příjmem žádostí do 9. dubna
Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.
Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnosti, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech (dále jen „žadatel“).
 
Výše dotace: Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt (Dotace je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet všech podpor v režimu „de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR).
Dotace může být poskytnuta pouze na:
- novostavbu bytového domu
- stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
- nástavbu nebo přístavbu, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
- stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,
- stavební úpravy, nástavbu nebo přístavbu rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.