Malé a velké spalovny                           
Problematiku energetického využití odpadů bych rád přiblížil i laické veřejnosti. Myslím, že ho můžeme pro naši potřebu rozdělit zhruba do tří kategorií :
1                    spalování bez využití vzniklé energie
2                    spalování s výrobou tepelné energie
3                    spalování s kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie / kogenerace /
K jednotlivým kategoriím samozřejmě patří odpovídající legislativní i ekonomické podmínky.
1         Spalování s mařením výkonu se využívá při likvidaci nebezpečného odpadu, v malém rozsahu, kde se řeší malé množství problematického odpadu, například spalovny v nemocnicích nebo krematoria
2         Spalování s výrobou tepelné energie je klasický teplárenský provoz, který předpokládá využití tepelné energie, tedy dodávka tepla prostřednictvím rozvodů.
3         Spalování s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny provádějí elektrárny. Při výrobě elektrické energie vzniká výrazně větší podíl tepelné energie, kterou je potřeba využít s ohledem na ekonomiku provozu.
V Pardubickém kraji bylo historicky zpracováno několik studií řešících nakládání s odpady a jejich případné energetické využití.
U spaloven velkého rozsahu, se předpokládá spalování odpadů v objemech nad 100 000 tun a přitom s výrobou tepelné a elektrické energie v odpovídajícím rozsahu. Investice tomu samozřejmě odpovídá a v současné době není reálné získání dotací. Celý záměr podléhá posouzení EIA a časovému horizontu okolo 10 let.
Spalovny malého rozsahu. V minulosti i s ohledem na legislativu a ekonomiku provozu nebyla reálná výstavba malého spalovacího zařízení, ale tato situace se v poslední době změnila a výstavba malých spalovacích zařízení pro energetické využití odpadů / ZEVO / v naší republice probíhá. Na rozdíl od velkých spaloven se zde využívá odpad vzniklý pouze v lokalitě a je využíván pro výrobu tepelné energie nebo i pro kogeneraci.
Na závěr bych jen uvedl, že osobně záměru výstavby takového malého zařízení fandím. Jako jedno z mála měst v našem regionu jsme využívali systém centrálního zásobování teplem, který je pro takové zařízení předpokladem. Přikládám i odkaz na realizovaný projekt : https://energetika.tzb-info.cz/nakladani-s-odpady/19508-c-energy-plana-investuje-do-setrneho-zpracovani-plastu-52-milionu-korun
Pavel Doubrava
Společnosti C-Energy Planá a EVECO Brno zahájily v Plané nad Lužnicí výstavbu pilotní jednotky EVECONT: zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného plastového odpadu v kontejnerovém provedení.

Energii zde vyrábí dva nové uhelné kotle s odsířením, každý o parním výkonu 40 t/h, plynový kotel 15 t/h a čtyři plynové motory Rolls Royce se spalinovými kotli. V letošním roce budou v Plané nad Lužnicí instalovány dva další motory Rolls Royce, které jako první na světě dosáhnou kapacity 12 MW každý. V příštích týdnech bude v C-Energy uvedeno do provozu největší bateriové úložiště v ČR o výkonu 4 MW. Akumulační systém bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a umožní smysluplně využít dodávky elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, která bude souběžně instalována. Celková instalovaná kapacita C-Energy tak přesáhne 90 MW. Zdroj C-Energy Planá je jedním z mála v ČR, který umí nastartovat provoz v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě.