Českotřebovský deník 52/2021 (22/2) 
Česká Třebová má schválený rozpočet na rok 2021

Městské zastupitelstvo jednalo 22.2. 2021 v Kulturním centru za účasti 26 zastupitelů, omluven byl pouze jediný zastupitel Jaroslav Zedník. Prvním bodem programu bylo projednání a schválená rozpočtu města. Rozpočet byl řádně vyvěšený na úřední desce od 4. února a ještě před zveřejněním byl předjednán se zastupiteli, kteří zde tedy mohli uplatnit svoje připomínky a doplňky. Přesto nakonec nějaké připomínky a dotazy k rozpočtu byly, škoda, že se jejich autoři neobrátili na příslušný odbor nebo místostarostu v předstihu, kde bylo možné jejich dotazy projednat možná i podrobněji. Času na projednání připomínek bylo opravdu dost, téměř 3 týdny.  Rozpočet byl nakonec schválen 26 hlasy.  Mezi 9 projednávanými majetkovými záležitostmi je zřejmě nejvýznamnější prodej sceleného pozemku u Semanínské ulice v sousedství depa pošty, kde Správa železnic vybuduje novou stanici hasičského útvaru, který zde bude mít všechny podmínky pro další rozvoj, současné umístění nevyhovuje.  Další  záměr počítá s vybudování parkovacího areálu za domy v Semanínské ulici, zde mají v budoucnu vzniknout garáže a parkovací místa. Jde zatím jen o záměr, jeden potenciální investor již žádost podal. Mohla by to být obdoba plochy a garáží pro parkování u sídliště Lhotka.
Zastupitelé pak schválili individuální dotace pro sportovní a kulturní spolky. Proti jiným rokům byly jejich hodnoty sníženy o jednu šestinu, nejméně dva měsíce v roce se aktivity brzdí. Dotace pro Junácké středisko Javor, a na akci 10 dnů florbalu nebyly kráceny. 
Novou podobu pro rok 2021 získala nová vyhláška o nočním klidu, kde jsou opět stanoveny výjimky pro některé konkrétní dny a konkrétní akce jako v jiných letech. Novým předsedou osadního výboru v Kozlově byl s platností od 23. února 2021 zvolen pan Jaroslav Pakosta.
Zastupitelé se zabývali také návrhem České pirátské strany na aktualizaci směrnice pro zadávání veřejných zakázek, tedy např. úpravu limitů pro výběrová řízení organizovaná městem a příspěvkovými organizacemi města. Ve svém  návrhu požadovali, aby se rada města tímto návrhem znovu zabývala, podle navrhovatelů by to mělo přinést úspory v cenách zakázek. Návrh nenašel mezi zastupiteli podporu, zůstávají limity v dosavadní výši, kterou jsou však ve srovnání s jinými městy v regionu stále nejmenší. Většina zastupitelů je tedy přesvědčena, že by další snížení limitů pro výběrová řízení jen zbytečně komplikovalo život aparátu MěÚ a zdržovalo proces realizace zakázek, oprav a investic.
Samostatným závěrečným bodem jednání byla problematika Kácení v parku u městského hřbitova. Je těžké jednoduše a přesně popsat průběh této části jednání. V rámci tohoto bodu vystoupila starostka města Magdaléna Peterková, místostarosta Josef Kopecký, z dalších zásadních vystoupení nelze opomenout zmínit vystoupení zastupitele Ing. Aleše Spirmana  nebo arboristy Daniela Stacha.  Byla i další diskusní vystoupení. Bylo zřejmé, že ve velkém kolektivu se nelze dobrat, takže výsledkem jednání je pověření kontrolního výboru zastupitelstva města, ve kterém jsou zastoupeny všechny volební subjekty, aby znovu posoudil postup rady města a odboru životního prostředí v předmětné záležitosti.  Proto jsem se  pokusil s kolegou Liborem Vašinou tuto část jednání zastupitelstva zaznamenat na cca 40ti minutový videozáznam. Během zítřka úterý 23/2 bude zpracován a zveřejněn na webu Českotřebovského deníku. Takový způsob informace o jednání zastupitelů se ukazuje  do budoucnosti jako velmi potřebný. Občané nebudou odkázáni na zkrácené a upravené zpravodajství OIK TV, ani nebudou muset čekat, až si jej budou moci pustit, ale využijí možnost shlédnout záznam v celistvější podobě v termínu, kdy to bude vyhovovat. Kontrolní výbor má za úkol se s věcí vypořádat do dalšího jednání ZM, které bude 19. dubna 2021 a odbor životního prostředí dostal za úkol vypracovat přehled prací, které budou na revitalizaci parku provedeny v letošním a v příštím roce.   (mm)
 
Ochránci přírody budou schůzovat on-line

Doba je složitá, ale to nám nezabrání ochráncům přírody PO ČSOP Podorlicko v činnosti. Výbor ZO ČSOP dál pracuje, schází se online, připravuje plán činnosti, granty, registraci na rok 2021, reaguje týkající se ochrany přírody v našem okolí  také výroční členskou schůzi plánuje na 10. března online.  Technickou podporu zajišťuje Vít Bednář.
V rámci přípravy na  výročku probíhá diskuze o plánu činnosti  na letošní rok, který bude obsahovat jistě tradiční terénní aktivity, snad se opět bude muset vyškrtnout záchranný transfer obojživelníků, podmínky pro jeho uskutečnění prostě nejsou. Bude tak později alespoň možné zaznamenat, jak se vynechané ročníky 2020 a 2021 projevily v počtech registrovaných obojživelníků v příštích letech.  Zato vzniká nová iniciativa spojená se kácením v parku u krematoria a to výroba a instalace ptačích budek. Tradiční starostí ochránců přírody je také údržba Stezky smyslového vnímání údolím Skuhrovského potoka, mapování výskytu orchidejí a hub 
Během letošního roku by se v ekocentru Podorlicko měly vyřešit prostorové poměry. Poté, co partnerská organizace Zlatá studánka byla nucena opustit svoje prostory na ZŠ Habrmanova, sídlí v ekocentru  a to omezuje výstavní a přednáškovou činnost. Během roku  se však bude moci nastěhovat do místností v I. poschodí budovy, které uvolní T.J. Sokol Česká Třebová II.  Pak bude celé ekocentrum patřit ochráncům přírody a podstatně se zde zlepší prostorové podmínky a tedy i podmínky pro spolkovou činnost.
Z dalších nových aktivit ochránců přírody je možné zaznamenat iniciativu k označení Lípy svobody v parku legií u městské polikliniky nasázené v rámci akce ČSOP ke 100. výročí založení Československa v říjnu 2018. Jistě bude i další, např. výstavní a přednášková činnost, konkrétní obrysy plán činnosti dostane až po projednání  na výročce. (mm)
 
Krajští zastupitelé budou poprvé jednat videokonferenčně (on-line) 

Úterní jednání Zastupitelstva Pardubického kraje bude poprvé v historii zcela videokonferenční. Snahou krajské samosprávy je omezit v maximální možné míře osobní kontakty a předcházet tak šíření koronavirové nákazy.
„Vzhledem k aktuální pandemické situaci jsem kontaktoval předsedy zastupitelských klubů s návrhem na uspořádání jednání distanční formou pomocí videokonference. Ostatně již prosincové zastupitelstvo jsme v kombinované podobě s připojením několika zastupitelů takto uspořádali,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsem přesvědčený, že stávající technické i legislativní možnosti nám tento způsob jednání dovolují. Nepovažuji za vhodné osobní setkání 45 zastupitelů, vedoucích pracovníků krajského úřadu a veřejnosti v momentě, kdy se zvyšuje denní přírůstek nakažených. Hlavním bodem jednání zastupitelstva je jednání o krajském rozpočtu, a proto také není vhodné jednání zastupitelstva posouvat, jelikož nikdo z nás nemůže vědět, jaká bude situaci za týden či 14 dní. Věřím, že se z tohoto způsobu jednání nestane pravidlo, ale bohužel doba si žádá takováto řešení,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Ten bude společně se dvěma náměstky řídit jednání ze sálu zastupitelstva. Ostatní členové krajské rady budou připojení ze svých kanceláří. Zajištěny jsou také vstupy pro vedoucí pracovníky krajského úřadu a veřejnost. „Stejně jako v předchozích případech může veřejnost sledovat jednání zastupitelstva online pod odkazem, který bude zveřejněn na krajském webu na facebookovém profilu,“ sdělil hejtman Netolický.
 
Kameru a diktafon vytáhli žáci na seniory. Natáčeli příběhy svých sousedů.

 
Článek na webu Orlický deník, jehož autorkou je Karolína Velšová z organizace Post Bellum. Článek najdete zde: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/kameru-a-diktafon-vytahli-zaci-na-seniory-nataceli-pribehy-svych-sousedu-2021022.html