Srovnáváme demografický vývoj Českotřebovska a Pardubického kraje         
Materiál z roku 2011

Česká Třebová má v Pardubickém kraji největší migrační saldo. Co s tím uděláme?                           

V roce 2000 žilo v tomto kraji 508 319 obyvatel, v roce 2010 je to již 516 329 obyvatel, což představuje nárůst o 1,6 %. Nejlidnatějšími SO ORP jsou Pardubice a Chrudim, naopak SO ORP s nejnižším počtem obyvatel jsou Králíky. Sledovaný SO ORP Česká Třebová patří mezi SO ORP s nejnižším počtem obyvatel. Stav obyvatel v tomto kraji i ve většině SO ORP je spíše stabilní. K nejvýraznějšímu nárůstu počtu obyvatel mezi roky 2000 a 2010 došlo v SO ORP Holice o 11,6 %, naopak nejvýraznější pokles byl zaznamenán v SO ORP Králíky  (o 5 %) a Česká Třebová (o 4,1 %).
 
 
Mezi lety 2008 a 2010 došlo u většiny správních obvodů k zásadní změně, ať už pozitivně či negativně. Co se týká úbytku obyvatel, jde především o SO ORP Králíky, Česká Třebová  a Moravská Třebová. Naopak výrazný přírůstek počtu obyvatel nastal u SO ORP Holice, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl a Pardubice. U SO ORP Polička přes absolutně negativní vývoj došlo právě v posledních 2 letech k pozitivnímu zvratu. Od roku 1971 počet obyvatel vzrůstal, jednak díky tehdejší populační politice tzv. Husákovým dětem a rovněž v této době měly děti silné poválečné ročníky. Nejvyšší nárůst je patrný mezi lety 1976 a 1977, kdy došlo k nárůstu zhruba o 1000 obyvatel, poté byl počet  obyvatel až do roku 1985 poměrně stabilní. Dále počet obyvatel opět i díky pozitivnímu migračnímu saldu stoupá až do roku 1990. V roce 1991 došlo v jednom roce k poklesu o více než 200 obyvatel, aby se jejich počet opět relativně stabilizoval. Od roku 1996 začal  počet obyvatel postupně klesat, zejména díky záporné hrubé míře migračního salda, které se od té doby již nedostalo na kladnou hranici. Celkově došlo mezi lety 2000 až 2010 k poklesu  o 4,1 %, což představuje úbytek 802 obyvatel. Pozitivní je, že přirozený přírůstek obyvatel je i přes to v současné době kladný. V rámci SO ORP Česká Třebová má obec Česká Třebová nejvyšší počet obyvatel, více než 86 % celého správního obvodu, ale také jeho největší pokles za posledních 10 let, relativně  o 5,5 %, což představuje úbytek 939 osob. Zbývající obce, mimo Třebovice, zaznamenaly  nárůst počtu obyvatel, nejvýraznější pak Přívrat (21 %). Lze zřejmě hovořit o slabším suburbanizačním vlivu. U obcí Česká Třebová, Rybník a Semanín se kopíruje dlouhodobý trend. Změna je pozorovatelná u obce Přívrat, kde počet obyvatel mírně poklesl, naopak u obce Třebovice  počet obyvatel přes dlouhodobě negativní vývoj mírně vzrostl.
 
 
Vývoj přirozeného přírůstku v Pardubickém kraji je dlouhodobě záporný. Nejhorší přirozený přírůstek má SO ORP Chrudim, Přelouč a Moravská Třebová, naopak nejlepší SO ORP Žamberk a SO ORP Lanškroun. Migrační saldo je dlouhodobě kladné, což je velmi pozitivní. Nejlépe je na tom SO ORP Pardubice, Holice a Chrudim. Naopak nejhůře pak sledovaná SO ORP Česká Třebová, Moravská Třebová a Králíky. Poslední dva roky (s vazbou na dlouhodobý vývoj) významně ovlivňují přirozeným přírůstkem a migrací celkový počet obyvatel v jednotlivých správních obvodech. U přirozeného přírůstku je výrazný nárůst v SO ORP Česká Třebová, Holice, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Pardubice, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto i Žamberk.
 
 
Věková struktura
Správním obvodem s nejvyšším indexem stáří jsou Pardubice s více než 1 (1,222) obyvatelem ve věku nad 65 let, připadajícím na 1 dítě do 14 let. SO ORP Česká Třebová patří mezi SO ORP v Pardubickém kraji s nejvyššími indexy stáří. Ze srovnání let 2000 a 2010 vyplývá, že vyrostl index stáří o více než 1/3. Na 1 dítě připadá  1,096 osob nad 65 let. V roce 2000 byla SO ORP Česká Třebová v rámci Pardubického  kraje 5. nejmladší a v roce 2010 je 4. nejstarší s téměř 16 % obyvatel starších 65 let, tzn., že minimálně každý 6. občan tohoto správního obvodu je v po produktivním věku. Oproti tomu  dítětem do 14 let je zde zhruba každý 7 obyvatel. Tato situace je v kraji obvyklá. V SO ORP Česká Třebová mezi lety 2000 a 2010 klesl počet dětí do 14 let o více než 3 % a počet obyvatel nad 65 let naopak o téměř 3 % vzrostl, což se odrazilo ve výrazném nárůstu  indexu stáří. Průměrná věková struktura SO ORP Česká Třebová téměř kopíruje průměrné  hodnoty kraje.
 
 
Všechny obce mimo město Česká Třebová tyto hodnoty dokonce pozitivně překračují. Nejvíce dětí ve věkové skupině do 14 let je v obci Semanín a také je zde nejméně obyvatel v po produktivním věku, čemuž odpovídá i nejnižší index stáří. Oproti tomu nejméně
dětí a osob v produktivním věku a nejvíce obyvatel v po produktivním věku má obec Česká Třebová, což i dokládá nejvyšší index stáří. Jediná obec, u které došlo k výraznějšímu  poklesu indexu stáří, je Přívrat, což bylo způsobeno „odchodem“ osob ve věkové kategorii  nad 65 let.
 
Zdroj: Rozbor udržitelného vývoje území pro správní obvod Česká Třebová (2010)
Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv  PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.