Českotřebovský deník 60/2021 (3/3)   
Aktuální fotografie z 3. března 2021

U mostu v Lidické je opět živo ...                                                                         v parku u hřbitova naopak klid.

Kraj řeší kritickou situaci v nemonicích

Dlouhodobě kritická situace s lůžky pro covidové pacienty v Pardubickém kraji vedla k tomu, že hejtmanství kontaktovalo s žádostí o pomoc s přeshraniční spoluprací Ministerstvo zahraničních věcí. Během video konference s ministrem padlo rozhodnutí připravit seznamy pacientů intenzivní péče, kteří by mohli využít zahraniční pomoci. Tu v současné době nabízí Rakousko, Německo, Polsko a Švýcarsko.
Logickou reakcí kraje a vedení nemocnic bylo kontaktovat ministerstvo zahraničních věcí a ministra Tomáše Petříčka pro případnou zahraniční pomoc. „Situaci vnímáme jako velmi vážnou, zhoršující se v celé zemi, a z toho důvodu považujeme za vhodné využít nabídek, které daly okolní země jako Rakousko, Polsko nebo Německo, ale také třeba Švýcarsko. Tyto státy nabízejí k dispozici stovky lůžek. Chceme v první řadě ulevit našim nemocnicím, za současného stavu totiž už nejsme schopni více rozšiřovat stávající kapacity,“ vysvětlil kroky Pardubického kraje hejtman Martin Netolický, z jehož podnětu kontaktovalo ministerstvo zahraniční věcí ambasádu ve Varšavě.
České nemocnice se aktuálně nacházejí ve velmi komplikované situaci a řadě z nich by úleva nejen v intenzivní péči pomohla. „Pardubický kraj nabídl ministerstvu k dispozici krajské letiště, které by bylo možné případně využít pro transport pacientů mimo území našeho státu. Nemocnice mají připravit seznam pacientů, u nichž by takový transport přicházel v úvahu. Uvědomujeme si citlivost celé záležitosti, proto je pro nás důležité, abychom celou záležitost dokázali dobře prokomunikovat s rodinami těchto pacientů, bez jejich souhlasu je totiž převoz nemožný,“ sdělil hejtman Netolický a dodal, že na celé záležitosti se začalo pracovat bezodkladně.
Vytipovat pacienty schopné převozu teď musí krajský koordinátor intenzivní péče. „Předpokládám, že jmenný seznam těchto pacientů budeme mít v řádu hodin, nejpozději zítra nebo pozítří, tak abychom je mohli nahlásit Ministerstvu zdravotnictví, přes které je nutné transport realizovat. Určitě se budeme dívat do všech pěti nemocnic na všechny jednotky intenzivní péče, abychom optimálně ulevili všem. Ten největší tlak je v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí, kam se budeme dívat primárně,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
 
V Pardubickém kraji je OČKOVANÝCH 24 085 spoluobčanů.

Jsou to spoluobčané nad 80 let, zdravotníci a zaměstnanci z našich nemocnic a další zdravotnický personál a členové takzvané kritické infrastruktury v kraji (hasiči, policisté a další).  
Počet UNIKÁTNÍCH OSOB S UKONČENÝM OČKOVÁNÍM DVĚMA DÁVKAMI VAKCÍNY je v Pardubickém kraji k dnešnímu dni 8 120.  
Od začátku tohoto týdne (od 1. 3.) jsou v souvislosti s celostátní očkovací strategií očkováni i lidé 70+ a pedagogové. Lidé 70+ věku se od pondělí 1. 3. registrují přes centrální rezervační systém.
Ve skupině 70 – 79 let je to asi 50 tisíc osob. Ti se mohou očkovat ve čtyřech očkovacích centrech v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách, později se uvolní i místa v sále Jana Kašpara v Pardubicích.
V očkovacím centru v Pardubicích bude tento týden dokončeno očkování v rámci skupiny 80+ a zdravotníků, kteří postupně docházejí na druhé termíny očkování.
Již od soboty 27. února měli možnost se do systému hlásit pracovníci škol. Do systému se přihlašují na základě unikátního kódu, který obdrželi ředitelé. Vytváříme pro ně volná místa v našich pěti očkovacích centrech v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. Prioritu mají mít pedagogičtí pracovníci nad 55 let věku a ti, kteří zajišťují výuku v otevřených školách.
Od 1. 3. mohou spolubčany starší 70 let věku očkovat PRAKTIČNÍ LÉKAŘI, kterých se v kraji do očkování přihlásilo cca 200. Bohužel, aktuálních dodávek vakcíny AstraZeneca v tomto týdnu je pro tento účel velmi málo. Každý přihlášený lékař dostal prostřednictvím pěti nemocničních lékáren prozatím dvě lahvičky vakcíny, což je dvacet očkovacích dávek. o Kraj garantuje, že veškeré další vakcíny AstraZeneca budou praktikům rozděleny, další avizovaná dodávka by měla obsahovat 2 900 vakcín od této společnosti. o Praktičtí lékaři podle centrální očkovací strategie očkují hlavně spoluobčany, kteří se nemohou dostavit do očkovacích míst a imobilní občany. Ze svých pacientů mohou nyní očkovat občany starší 70 let věku, případně ty, kteří mají diagnózu či zdravotní stav s vysokým rizikem těžkého průběhu Covidu-19 a nejsou registrováni v centrálním rezervačním systému.
 
Jak řeší odpad v Ústí nad Orlicí :
od 1. března se popelnice  s komunálním odpadem odvážejí 1 x za 14 dní

Od měsíce března 2021 je opětovně v Ústí nad Orlicí zaveden svoz směsného komunálního odpadu v popelnicích 1x za 14 dní a 1x za 14 dní svoz bioopadu. Kontejnery na směsný komunální odpad od bytových domů se sváží každý týden celoročně.
Během roku se v Ústí situace mění:
 
Odpadové nádoby na směsný komunální odpad (nádoby v majetku občanů obvykle černé 110- 240l) se sváží každý týden ze svozových míst od listopadu do února. Od měsíce března do konce měsíce října bude vždy sudý týden svážen SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD. V lichý týden celoročně bude svážen BIOODPAD z hnědých nádob o objemu 240l a kontejnerů 1100l, viz tabulka. Hnědé nádoby na BIOODPAD v Ústí dostávají do bezplatné zápůjčky od města (v určených termínech) domácnosti na Sběrném dvoře.
 
STAVEBNÍ ODPAD Odpad vzniklý při stavební či demoliční činnosti prováděné občany, bude na základě jejich objednávky u společnosti TEPVOS, spol. s r.o., odvezen na jejich náklady do zařízení na recyklaci stavebního odpadu nebo na řízenou skládku. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz stavebního odpadu vlastními prostředky v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Náklady spojené s předáním stavebního odpadu do zařízení na recyklaci stavebního odpadu nebo na řízenou skládku hradí občané, z jejichž činnosti tento odpad vznikl.
 
Místo čipu, který používáme v České Třebové mají v Ústí n.O. městskou kartu. Městská karta pro Sběrný dvůr slouží pro vjezd do areálu a elektronickou evidenci množství odevzdaného odpadu obyvateli města Ústí nad Orlicí. Vjezd na Sběrný dvůr v Ústí nad Orlicí je možný pouze s Městskou kartou. Majitelé Městské karty (nebo čipových hodinek), která slouží v současné době pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení, mohou v Zákaznickém centru TEPVOS přijít a zdarma aktivovat službu pro vstup do Sběrného dvora, druhou, novou kartu nepotřebují. 
Podrobné informace o odpadech naleznete ZDE: https://www.ustinadorlici.cz/images/2020/informace_odpady-2021.pdf.
 
Město Litomyšl žádá o dotaci na stavbu nadchodu  nad průtahem města 

Jednou z dlouholetých snah města je vybudování nového bezbariérového nadchodu u polikliniky, který má nahradit nevyhovující objekt z 80. let minulého století. Starý nadchod je ve špatném technickém stavu a jeho rekonstrukce by stála několik desítek milionů korun, takže se vedení radnice rozhodlo pro jiný záměr a na stejném místě chce vybudovat nadchod zcela nový se zabudovaným výtahem.
Stavební práce ale omezí důležitou silnici I/35, a proto bylo kromě vyjádření památkářů a dalších orgánů důležité získat i kladné stanovisko dopravních úřadů. Z tohoto důvodu o litomyšlském záměru na demolici starého nadchodu a vybudování nové, subtilnější konstrukce rozhodovala Centrální komise ministerstva dopravy, která se v minulosti například vyjadřovala k umístění dálnice kolem Litomyšle. Její členové po projednání a posouzení podkladů schválili záměr bez dalších podmínek a připomínek. „Je to v rámci tohoto projektu klíčová událost, protože souhlas komise a přijaté doporučení je velice důležitým podkladem pro žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury, kterou budeme v březnu předkládat,“ uvedl Jaromír Drábek z Oddělení projektů a dotací Městského úřadu Litomyšl.
Vyhlášení výsledků se dá očekávat za zhruba půl roku. Pokud město uspěje, s demolicí starého nadchodu a výstavbou nového by se podle odhadů mohlo začít v příštím roce. Nová bezbariérová stavba nad průtahem města, která by měla výrazně usnadnit návštěvy polikliniky, městského úřadu a umožnit rychlé cestování přes střed města, má podle odhadů stát 43 milionů Kč, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury může dosáhnout výše až 32 milionů.
 
Kraj podpořil vloni venkov a životní prostředí více než 90 miliony korun

Pardubický kraj prostřednictvím vlastních dotačních programů podpořil v loňském roce projekty v oblasti venkova a životního prostředí za více než 90 milionů korun. Zhruba polovina této částky byla investována do rozvoje vodohospodářské infrastruktury a dalších více než 33 milionů korun směřovalo do obcí v rámci Programu obnovy venkova.
„Přestože krajský rozpočet v loňském roce nepříznivě ovlivnila koronavirová krize a samospráva se musela vyrovnat s výpadkem financí, je důležité, že se podařilo i v rámci omezených možností zachovat podporu venkova. Pro mne osobně je to priorita i pro nadcházející období s tím, že cílem je dostat podporu do obcí co nejkratší a nejpřímější cestou. Jako konkrétní příklad bych určitě vyzdvihl dlouhodobě realizovanou podporu venkovských prodejen,“ sdělil krajský radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.  
Kromě vodohospodářské infrastruktury a projektů obcí podpořil kraj téměř 10 miliony korun i hospodaření v lesích. Především šlo o podporu těžby kůrovcem napadených stromů a realizaci oplocenek. Využívaný byl také program na podporu začínajících včelařů, na který kraj vyčlenil necelých 380 tisíc korun. Další zhruba dva miliony korun poskytl na vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí.
 
Další žádost o dotaci pro Litomyšl :  nový park v ulici  Zdeňka  Kopala

V ulici Z. Kopala na kopcio naproti nemocnici má letech letos  a v příštím roce vzniknout přírodní plocha o rozloze několika hektarů. V parku budou moci Litomyšlané v klidu trávit svůj volný čas a relaxovat ve stínu více než 300 stromů a další zeleně. V místě bude i drobný mobiliář a plochy pro setkávání. V projektu se počítá i s vysazením téměř 200metrové linie keřů a samozřejmě i lavičkami, odpočívadlem a dalším mobiliářem. Pro rodiny v místě vznikne loučka s několika hracími prvky pro děti, o kus dále je pak v plánu vytvoření prostoru, kde si budou moci hrát starší děti. Nejvýš v parku bude položena společenská loučka, v budoucnu s vyhlídkovým altánem. Přístupová trasa sem bude doprovázena výtvarnými díly a místo bude sloužit pro pořádání drobných společenských akcí, jako jsou komorní koncerty, přednášky i tematická setkání.
Kromě estetické a ekologické funkce bude mít park zásadní ochrannou funkci před velkou vodou způsobenou přívalovými lijáky – ve své podstatě jde o protipovodňové dílo, které však nerezignuje na vzhled a funkci pro obyvatele této části města. Město Litomyšl v únoru podalo žádost do Operačního programu životní prostředí a čeká na vyjádření hodnotící komise. Celkem má park stát téměř 12 milionů korun, město žádá o příspěvek ve výši 8,5 milionu.