Českotřebovský deník 96/2021 (6/4)   
Letos začíná 1. etapa opravy pavlačí v červeňáku. Hotovo bude v r. 2023.

Jeden z významných bytových domů v majetku města Česká Třebová tzv. Červeňák, ve kterém se nachází 88 bytových jednotek, čeká i letos pokračování komplexní opravy pavlačí, které bude zaštiťovat městská společnost TEZA, s.r.o. Pavlače jsou na hranici životnosti a jejich oprava je z důvodu bezpečnosti nájemníků takřka nevyhnutelná. V předchozích letech došlo k sanaci dvou krajních úseků za schodišti s výtahem. V následujících třech letech by mělo dojít postupně k opravení celé střední pasáže. Opravy budou probíhat na základě stavebního povolení a finální podoba by měla odpovídat levé části za výtahem směrem ke „Žluťáku“. Dojít by tedy mělo k sanaci vynesených betonových prvků, opravě zakrytování čel pavlačí a podhledů, výměně zábradlí a sloupů a položení dlažby. Díky tomu budou moci nájemníci pavlače bezpečně užívat a zároveň bude zachován pro „Červeňák“ typický vzhled.
Na základě finančních a časových možností proběhne v roce 2021 realizace části u středového schodiště včetně tří přístupových schodišť. Druhá část oprav bude přibližně desetimetrový úsek od pravého výtahu směrem ke středu budovy. Práce by měly započít v průběhu května a potrvají do podzimu letošního roku. Uvědomujeme si, že z pohledu nájemníku to nebude jednoduché období, ale věříme, že po dokončení prací budou spokojeni a bydlení v „Červeňáku“ pro ně bude ještě příjemnější.
Na fotografiích se ukazuje že zdravotní stav devadesátiletého domu  je takový, že opravu nelze nijak odkládat...
Již před velikonočními svátky dostali obyvatelé červeňáku do svých schránek dopis, ve kterém vedení TEZY informuje o to, co se zde bude v letošním roce dít a kterých částí rozsáhlé budovy se budou stavební práce dotýkat. Další vysvětlení připravuje Českotřebovský deník ve formě videoreportáže na zítřek 7. dubna. Celkový náklad  na popsané stavební práce pro příští 3 léta je 7 123 tisíc korun. Pro letošní rok je v plánu realizovat popsané dvě části označení D1 a D4 v celkovém nákladu 1 361,7 tis. Kč + DPH v zákonné výši. Stavební řízení pro výše popsanou stavení akci provede podle pověření rady města společnost TEZA. Projekt na akci "Oprava pavlačí a venkovních schodišť čp. 1400" zpracovala Projekce DAN Šumperk.
Současně ještě letos probíhá v této budově další  akce, těsně v sousedství pravé výtahové věže bude v suterénu dokončen prostor určený pro bezpečné uložení elektrovozíků, který budou využívat obyvatelé obou domů s pečovatelskou službou červeňáku a žluťáku. Dosud byly tyto vozíky uskladněny někde na chodbách nebo pavlačích a  byly překážkou provozu. Vstup do tohoto nově vybudovaného uzavřeného prostoru je těsně vedle pravé výtahové věže. (viz výše na fotografii)  (mm)

Covid Report - Česká Třebová - aktuální k 7. 4. 2021 7:58

Za úterý přibylo 15 nových případů (v pondělí 4) dle aktualizací dat ÚZIS z dnešního rána. Z toho 2 nově nakažení jsou v rizikové věkové skupině nad 65 let. V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme pokles z 161 případů ke včerejšku na 160 případů za 14 dní k dnešnímu dni. Počet nově potvrzených případů za posledních 7 dní je 64; v porovnání se čtrnáctidenní historií se tedy situace zlepšila.  Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 1.04 %. Jde o celkový počet nově potvrzených případů za posledních 14 dní vztažený k počtu obyvatel v naší samosprávě.  V porovnání s jinými obcemi se zhoršujeme a to již více dnů! V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně patří 1094. místo z 6259 obcí v ČR. Oproti včerejšku (1275.) jsme se posunutím o 181 příček zhoršili. Patříme mezi 17 % obcí v ČR s nejvyšší mírou nakažených obyvatel za posledních 14 dní. 
 
Kdo zničí, poškodí nebo nedovoleně změní přírodu či krajinu, je povinen....  

K posouzení reálnosti a účelnosti
Podle § 86 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, je povinen navrátit ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné.
Povinnost uvedení území do původního stavu vzniká přímo ze zákona viz § 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje orgán ochrany přírody. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen zčásti, následky nedovoleného jednání. Zákon tudíž počítá s možností navrátit do původního stavu i to, co bylo zničeno, za podmínky, že je to za 1. možné a za 2. účelné. Pokud tomu tak je, není na místě zabývat se hledáním vhodného náhradního řešení. Jinými slovy, správní orgán po zvážení kritéria možnosti a účelnosti zvolí postup podle odstavce 1 výše uvedeného ustanovení, a teprve pokud uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě.
Podstatné pro posouzení reálnosti a účelnosti navrácení do původního stavu je to, v čem provedená změna spočívá. Je třeba také posoudit, zda stav před zásahem byl pro daný ekosystém příznivější, případně i to, zda, byť došlo k nedovolenému zásahu, je nastalá změna pozitivní. Účelnost navrácení do původního stavu nelze hodnotit pouze ve vztahu k živočišným druhům, jež území využívají, ale i ve vztahu k dalším ekologickým a estetickým funkcím poškozených a zničených významných krajinných prvků. 
Připomeňme si přitom poničené stromky na sídlišti na Trávníku....

S distribucí testů školám pomohou hasiči

Stejně jako před rokem v případě distribuce roušek, respirátorů či dezinfekce se do služby hlásí dobrovolní hasiči. Ti budou až do konce školního roku distribuovat antigenní testy do škol v celém kraji. První dodávka čítá 221 tisíc testů pro přibližně 550 škol. Další závoz by měl proběhnout za 14 dní.
„V souvislosti s předpokládaným návratem části žáků do škol od 12. dubna řešíme distribuci antigenních testů. Ty je nutné doručit ze Správy státního hmotných rezerv až do jednotlivé mateřské či základní školy. Domluvili jsme se s krajským starostou dobrovolných hasičů, že využijeme jejich personálních a technických kapacit vždy jednou za 14 dnů, což je frekvence, ve které by měly testy od státu do škol chodit, a zajistíme společnými silami rozvoz v našem regionu. V tomto týdnu se jedná o 221 tisíc testů pro přibližně 550 škol. Počty budou postupně narůstat v souvislosti s rozvolňováním v oblasti školství. Pomoc a připravenost dobrovolných hasičů je neocenitelná služba. Vážím si jich z vlastní zkušenosti starosty města a o to více jim děkuji nyní na krajské úrovni za pomoc školám,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.
Podle hejtmana Martina Netolického je výhodou dobrovolných hasičů jejich organizovaná struktura a technické kapacity, ke kterým v posledních letech přispěl také kraj. „Od roku 2016, kdy vznikl státní dotační titul na nákup dopravních automobilů, jsme podpořili nákup 214 automobilů, z nichž celá řada sloužila již minulý rok v rámci krajského systému distribuce a zapojí se i letos. Prozatím jsme domluveni na fungování tohoto systému do konce školního roku,“ sdělil hejtman Netolický.
Antigenní testy dorazí prostřednictvím profesionálních hasičů na centrální sklad do Pardubic a následně budou rozvezeny na jednotlivé stanice. „V rámci každé obce s rozšířenou působností určíme na každý závoz dvě vozidla s posádkou našich dobrovolných hasičů a ty následně budou distribuovat testy přímo do určené školy, jejichž seznam nám předá krajský odbor školství. Zájem pomoci je velký a jsme připraveni i na vyšší počty dodávek. Již na jaře jsme si ověřili, že obdobný distribuční systém je funkční, operativní a spolehlivý,“ řekl krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon.

 

Úterní Zastupitelstvo Pardubického kraje přerušilo jednání do 20. dubna

Úterní 4. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, které bylo svoláno jako distanční, bylo na žádost předsedů politických klubů 3PK, ODS a TOP 09, KPK, Piráti, STAN přerušeno do 20. dubna. Zastupitelé tak reagovali na žádost osmi zastupitelů klubu ANO 2011 o prezenční účast na jednání, kterou oznámili prostřednictvím emailu na oddělení sekretariátu ve čtvrtek 1. dubna v 16:08.
Umožněním prezenční účasti jen některým zastupitelům bez předchozího projednání s předsedy klubů by podle předsedů výše zmíněných politických klubů nebyl zajištěn rovný přístup ke všem zvoleným členům krajského zastupitelstva.
Zastupitelé se mají zároveň do 15. dubna vyjádřit k formě příštího jednání, tedy zda preferují distanční nebo prezenční jednání.


Změny v preventivních prohlídkách. Na co máte nově nárok? 

Ke konci února došlo ke změnám ve vyhlášce o prevenci. Týká se dospělých nad čtyřicet pět let a také dětí od sedmi do patnácti let.
24. 2. 2021 došlo k úpravám vyhlášky o preventivních prohlídkách. Jak píše ve své zprávě Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), většina změn se přitom týká preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost.
 
Prevence pro dospělé
K jakým změnám došlo novelizací vyhlášky?

Obsah všeobecné preventivní prohlídky dospělých byl rozšířen o požadavek, aby všeobecný praktický lékař vystavil pacientům ve věku od 45 let do 61 let doporučení na preventivní oční vyšetření u oftalmologa, a to ve čtyřletých intervalech. Toto vyšetření, jehož cílem je prevence dlouhodobě bezpříznakových očních onemocnění, se má týkat pacientů, kteří na oční vyšetření nechodí.
Do seznamu zdravotních výkonů byl v souvislosti s touto novelou vyhlášky o preventivních prohlídkách doplněn nový výkon pro odbornost oftalmologie „včasný záchyt závažných poruch vidění“, nelze ho však vykázat u pacientů, kteří jsou již sledováni oftalmologem. Oční vyšetření např. VZP hradí i bez doporučení praktického lékaře.
 
Prevence pro malé děti
K jakým změnám došlo novelizací vyhlášky?

Změny v rámci preventivních prohlídek dětí hlavně upřesňují jejich rozsah, protože ten již někdy neodpovídal současným potřebám.
Ověřuje se, zda bylo provedeno screeningové vyšetření sluchu novorozence (pokud nebylo, je úkolem lékaře dát rodičům doporučení jeho provedení včetně podání informace o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří toto vyšetření provádějí).
Změny v podávání vitamínu K (jen v indikovaných případech), nebo upřesnění opakování vyšetření za účelem včasného záchytu poruch autistického spektra (s odstupem 6 měsíců od prvního vyšetření v případě, že byl výsledek prvního vyšetření nejednoznačný).
V 5 letech musí lékař rodičům podat informace o vyšetření sluchu dítěte metodou tónové audiometrie včetně informace o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří toto vyšetření provádějí.
Obsah a frekvence preventivních prohlídek u poskytovatelů primární péče (u všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa, stomatologa) jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách (PDF).
 
Prevence pro děti od 7 let
K jakým změnám došlo novelizací vyhlášky?

Do prohlídek v 7, 9, 11 a 13 letech je doplněno posouzení sociálního chování dítěte a komunikačních schopností.
Dále novela např. slaďuje preventivní prohlídky ve 13 letech s nynější praxí, kdy jsou s úhradou z veřejného zdravotního pojištění očkovány proti lidskému papilomaviru (HPV) děti od dovršení 13. do dovršení 14. roku již bez rozdílu pohlaví. O možnosti tohoto očkování tedy mají být při prohlídce poučeni i chlapci. Obsah preventivní prohlídky ve 13 letech je doplněn o vyšetření barvocitu a na 13 let je nově stanoven termín pro vyšetření cholesterolu (koncentrace celkového, HDL a LDL cholesterolu a triacylglycerolů) prováděné v případě, že se v rodinné anamnéze vyskytuje do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie.
U prohlídky v 15 letech je upřesněno ustanovení, v jakém případě bude dívkám doporučováno gynekologické vyšetření (při poruchách menstruačního cyklu). Na gynekologické preventivní prohlídky mají ale od 15 let nadále nárok všechny ženy.
Gynekologických a zubních preventivních prohlídek se novela vyhlášky účinná od 24. 2. 2021 netýká.