K VYUŽITÍ KRYTU čp. 104 V JAVORCE   
Do majetku města se tento opuštěný a od elektřiny a vody odpojený objekt dostal před pěti lety v roce 2018. Přesto, že se během let řešily možnosti pronájmu pro některé instituce, které buď projevily zájem, nebo jím to bylo nabídnuto, tak zatím zůstává tento kryt a pozemky, které k němu náleží nevyužité.

Jak se tento objekt do majetku města dostal?

Protiatomový kryt  v Ul. B. Němcové v Javorce nabízel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k prodeji. Po několika kolech prodeje projevil zájem kupec, který již podepsal o zakoupení objektu kupní smlouvu na částku 2 miliony Kč.  Kryt však leží na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová a tam město získalo 90 dní na jeho uplatnění. Tato možnost měla vypršet dne 16. června 2018 a oposlední možnsot rozhodnout, jak to má být  byla na  červnové schůzi zastupitelstva 11.6. 2018. Pokud by své právo ZM neuplatnilo nebo bude rozhodnuto bez usnesení, tak to automaticky znamená, že město Česká Třebová  svoje předkupní právo neuplatní a podepsaná kupní smlouva (se zbrojařskou firmou) bude platit. 
Předkupní právo na nemovitost bylo po diskuzi uplatněno a znamená, že město muselo uhradit ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových kupní cenu 2 miliony korun. Hlasování bylo těsné, pro odkoupení městem hlasovalo 14 zastupitelů, tedy právě potřebné minimum. Záměr neuplatňovat předkupní právo byl prosazován zejména Klubem Nestraníků, před projednávaným bodem jednání dokonce požádal starosta Jaroslav Zedník (jako jejich lídr) o mimořádnou přestávku, aby se mohli poradit.

Důvody uváděné pro uplatnění předkupního práva byly ze dvou oblastí:
1) umožněním prodeje zbrojařské firmě, která nepředložila jasný záměr, vzniká  zvýšené riziko, že v oblasti mezi rodinnými domky vznikne něco, nad čím nebude mít město žádnou kontrolu a bude pak pozdě si vyčítat, že jsme měli objekt zakoupit sami.
2)  Objekt měli zastupitelé možnost prohlédnout a shlédli jej v dobrém stavebně-technickém a provozuschopném stavu odpovídající ceně 2 miliony Kč, pro který bylo navrženo hned několik možností využití a to bez velkých investic. Stav objektu se podstatně lišil od všech dříve předaných sdělení, v určitém smyslu rozšiřuje možnosti města. Objekt je také možné pronajmout i dokonce prodat i stávajícímu zájemci, město ovšem bude mít nad pronájmem nebo prodejem kontrolu, bude si moci stanovit podmínky.
Naopak důvody, které byly sděleny pro variantu proč předkupní právo neuplatňovat: 
Město pro objekt nemá žádné využití.  Nikdo nepřišel s reálnou možností na využití.  Pokud bychom objekt převzali, bude třeba řešit další drahé opravy a investice, buďme rádi, že se o kryt nebudeme muset starat. Už teď máme prázdný kryt na Novém náměstí  a pak bychom měli (na krku) další. (Většinu těchto argumentů říkal starosta města).
V diskuzi dále padaly z veřejnosti i dotazy na zastupitele, kteří předkupnímu právu vyjadřovali podporu, ať nyní rychle sdělí k čemu nám bude tento objekt dobrý (Dotazy na zastupitele ale měly být podány jinak, přes předsedajícího).
Hlasovat se muselo nejdříve o protinávrhu, který podala Koalice pro Českou Třebovou, protože původní navržený text usnesení, formulovaný radou města, byl  stanoven tak, že "schvalujeme neuplatnění předkupního práva" a pouhé  neschválení tohoto usnesení ještě nepostačovalo k převzetí krytu. Pro protinávrh zvedlo ruku 14 zastupitelů (7 za Koalici pro Českou Třebovou 5 za ČSSD, 1 za ODS a 1 za Třebováky pro sport a zdraví.

POZNÁMKA K PROCESU PŘEVZETÍ KRYTU:

O problému s novým nabyvatelem se vědělo od února t.r. Veškerá aktivita města byla vedena jen výhradně s jediným cílem - objekt nekupovat, není pro něho využití. Bohužel nevznikla žádná pracovní skupina zainteresovaných, kteří se mohli myšlenkou budoucího využití zabývat a v klidu posoudit všechny alternativy. Jak jsme zjistili na ÚPZSVM, tak  město ani nemělo k dispozici znalecký posudek na uvedený objekt a neprojevovalo žádnou snahu objektivně zjistit jeho stav, tedy "do čeho bychom šli".
Už předem byla vybrána jediná varianta - kryt nepřebírat.
Žádné možnosti využití se nehledaly, platila premisa "město nemá pro kryt žádné využití." 
 
Připomeňme si situaci z roku 2012, kdy město koupilo prostřednictvím TEZY za 22 milionů Kč (na úvěr!) devítiposchoďový bývalý hotelák, aby pak šest let nevědělo co s ním, když se jedna možnost využití a dotace hroutila za druhou.  Vznikl tak brownfield v centru města. Úvěr byl splácen a využití bylo v roce 2018 nulové, Důvodem byla v roce 2012 také obava z nevhodného využití...
 
Já sám jsem  byl také dlouho pod vlivem této myšlenky: "kryt nepotřebujeme". Po jeho prohlídce, kterou absolvovali zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou a seznámení se znaleckým posudkem si to už nemyslím. Je samozřejmě škoda, že jsme kryt nezískali zdarma (tehdy od Hasičského záchranného sboru a v době, kdy jej nebylo ještě možné libovolně užívat), ale myslím, že cena 2 miliony Kč není nadsazená a je v možnostech města.
 
Na rychlé zaplacení této částky nebylo vlastně ani třeba měnit rozpočet, položka na výkup majetku postačovala. Kryt nevyžaduje urgentní opravy a pro využití je zapotřebí především jeho připojení na elektrickou síť.(To se dodnes ovšem neprovedlo) K možnému využití by stálo za to zahájit diskuzi.

MILAN MIKOLECKÝ 16.6. 2018


Uplynulo 5 roků a kryt je stále nevyužitý

Zatím proběhlo jen jednání o možném pronájmu prostor s několika zájemci, jiným byl prostor nabízen. projednávala se např. také možnost využít prostory krytu o ploše 920 m2 pro depozitář městského muzea, což bylo spojeno s možností budovu v Borku prodat společnosti Böhm plast-technik. Nakonec z tohoto nápadu dost rychle sešlo. 
Nyní je dobře, když se nové vedení města znovu touto situací zabývá, byla zahájena diskuze v majetkové komisi. Možnosti lze rozšířit např. o účel prodeje krytu a souvisejících parcel. jde o stavební parcely, kterých je ve městě nedostatek a zde by bylo možné prostor využít pro bytové účely. Za předpokladu odkoupení celé nemovitosti včetně krytu, samozřejmě.  Účel využití by pak město mohlo dle uzavřené smlouvy kontrolovat. I tato možnost byla přece při odkupu v roce 2018 zmíněna.
Další možnosti již byly navrženy s tím, že prostor amfiteátru pro letní kino a letní kulturu je neopakovatelný a unikátní, proč je nevyužít a pokusit se o obnovení tohoto využití, když už je nyní všechno "naše".
 

Uvádím tedy tyto možnosti:

Od loňského roku existuje iniciativa pro letní využívání amfiteátru jako unikátního prostoru pro letní filmové projekce na širokoúhlém velkoplošném plátně a pro pořádání letních kulturních akcí "velkého rozměru", pro které byl tento prostor vybudován a také dříve využíván.  Dnešní technika je na vyšší úrovni, obtěžování hlukem by bylo omezeno, navíc je zde vzrostlá vegetace, která obtěžování okolních občanů tlumí. V Javorce nebo na náměstí je také letní promítání mezi zástavbou a zážitek z této projekce je nesrovnatelný..... Pro letošek třeba jen pilotní projekt na 1 víkend pomocí vypůjčeného zařízení, tedy zatím "na zkoušku". Potom lze vše vyhodnotit a dále rozhodnout....  Určité zázemí pro letní kino (např. WC nebo občerstvení)  by bylo určitě i uvnitř krytu, který je dnes stavebně rozdělen pro dva různé uživatele (viz další fotky).
 
Je zde také nevyužívaný prostor bývalé střelnice v krytu.  Střelnice je v podstatě připravena k používání, pouze je třeba připojit objekt na elektřinu, t.j. oživit el. přípojku a zajistit používání existujícího sociálního zařízení (obnovit přípojku vody) a další úpravy.Finanční prostředky, které město vynakládá na střelekou přípravu strážníků městské policie  by tak byly využit vy prospěch opuštěného zařízení v České Třebové a navíc by bylo možné jeho pronájmem pro další zájemce další peníze vydělat, střelby pro městskou policii zajišťují jistě i v okolních městech.... Zřizovatelem byl pak mohlo být město nebo sportovní klub zřízený při městské policii.

K problému kryt v Javorce uvádím řadu fotografií a také znalecký posudek pro prodej objektu.....  •