Českotřebovský deník 145/2023 (23/5)
Před 30 lety zahájil činnost Spolek absolventů a přátel gymnázia

Podle schválených stanov, které předložil přípravný výbor spolku k registraci na Ministerstvo vnitra je cílem sdružovat absolventy gymnázia v České Třebové bez ohledu na jejich bydliště, pracovníky škol, rodiče žáků školy a případně i další zájemce z řad veřejnosti. Cílem působení spolku je morální a materiální rehabilitace školy v duchu tradic našeho gymnázia. Spolek požádá podle svého zaměření různé akce školy,, sjezdy absolventů k výročím školy, pravidelná roční setkání, vydává výročí zprávy o životě školy a finančně podporuje činnost žáků, na které reprezentují školu na olympiádách a dalších soutěžích, pomáhá se zajištěním exkurzí, pomáhá upevňovat vztah školy s jejími absolventy udržovat pospolitost žáků a profesorského sboru.....
Ustavující valná hromada Spolku se konala 24. března 1993, na které bylo zvoleno sedmičlenné předsednictvo a dalších 8 členů rozšířeného předsednictva a také revizor účtů. Předsednictvo spolku po jeho ustavení tvořili: Hana Habrmanová, předsedkyně spolku, Ing. Ludmila Gulyasová, místopředsedkyně Dr. Ilona Neterdová - jednatelka, Věra Navrátilová - pokladník, PhDr. Petr Poldauf, JUDr. Vladislav Podzimek, Mgr. Milan Mikolecký.
Členy rozšířeného předsednictva byli JUDr.  Ladislav Hostýnek, Ing. Otakar Dobrovský, Ing. Miroslav Dostálek, RNDr. Vlastimil Hruška, PhDr. B. Mlčák, Marie Pechancová, MUDr. J. Šmídl, Lucie Stará a funkci revizora účtů převzala Markéta Honlová. Bylo dohodnuto, že členský příspěvek každého člena buide dobrovolný podle jeho finančních možností.
O ustavení spolku informovalo občany mimořádné vydání Českotřebovského zpravodaje, které vyšlo v dubnu 1993 a bylo distribuováno bezplatně do každé rodiny. Vydání zajistil Milan Mikolecký. První akcí nově vytvořeného spolku pak byl Společenský večer dne 1. května 1993 od 20 hodin v Národním domě, který navazoval na první organizovanou studentskou slavnost Majáles. Na programu bylo setkání spolužáků. Vstupenky byly slosovány o ceny. 1. cenu - zájezd do Anglie věnovala společnost VT DATA (zast. JUDr. Podzimkem), 2. cenu (luxusní kávovar Rowenta věnovala společnost KORADO, stejně jako 3. cenu v hodnotě 1500 Kč.
Spolek absolventů a přátel gymnázia existuje dodnes, jen poněkud změnil a zkrátil jméno: nyní má název "SPOLEK GYMNÁZIA". Jeho náplň se nezměnila. Pozměnilo se však složení předsednictva spolku, absolventi školy  ustoupili do pozadí a nahradili je členové profesorského sboru. Díky tomu ke spolek akčnější, dokáže snadněji reagovat na potřeby školy. Pravidelně se konají valné hromady, na kterých se volí funkcionáři spolku, stále se vydávají výroční zprávy. Předsedkyní spolku je Mgr. Daniela Fricová. Díky spolku je možné získávat sponzorskou podporu pro akce školy a také na její vybavení.
V této souvislosti je třeba zejména uvést jméno mecenáše z řad absolventů školy, kterým byl Prof. Dr. Karel Holbik, profesor Bostonské univerzity v USA, který odkázal v pozůstalosti velkou částku v amerických dolarech ze které byla zřízena studovna školy, nesoucí jeho jméno. Sponzorská podpora  absolventů a přátel školy pokračuje i v současné době.  Zde se nelze nezmínit o přízni  českotřebovského rodáka prof. Josefa Zavřela  z Prahy, bývalého redaktora České televize, který i ve svém vysokém věku nejen sleduje dění v našem městě a dle možností se jej účastní. Jeho přičiněním budou tak jako loni i letos odměněni výborní absolventi našeho gymnázia finančním stipendiem v celkové výši 1000 USD. Studentům našeho gymnázia se tedy výborný prospěch vyplatí... Předání stipendia se uskuteční při slavnostním předávání maturitních vysvědčení  26. května t.r.  (mm)
Sponzoři našeho gymnázia: Vlevo Čechoamaeričan Prof. Dr. Karel Holbik, při návštěvě města, vpravo Dr. Josef Zavřel


Krajští silničáři budou mít nového ředitele

Krajští radní na svém posledním jednání jmenovali s účinností od 1. září 2023 nového ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk). Stane se jím Zdeněk Vašák, který v uplynulých sedmi letech vedl Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Ve funkci nahradí Miroslava Němce, jenž v čele SÚS Pk působí jejího založení.
Jelikož skončilo současnému řediteli Miroslavu Němcovi funkční období, vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se nám přihlásili dva kvalifikovaní uchazeči. Hodnotící komise nakonec doporučila radě ke jmenování pana Zdeňka Vašáka. Je to manažer s praktickými zkušenostmi s řízením velkých organizací i dotačními programy a očekáváme, že dodá SÚS Pk nový impuls pro další rozvoj a modernizaci. Již v minulém roce jsme začali s postupnou transformací SÚS Pk a nový ředitel Zdeněk Vašák má být garantem toho, že se ji podaří dokončit. To bude pro příští roky jeho stěžejní úkol. Jde nám hlavně o nastavení nových procesů, například při využívání inovativních technologií, ale i změny v budoucím chodu organizace,“ popsal plánovanou personální změnu náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
Zdeněk Vašák je absolventem České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2016 je generálním ředitelem Centra pro regionální rozvoj České republiky, příspěvkové organizace s celostátní působností a 550 zaměstnanci. V letech 2012 – 2015 působil jako ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, kde byl předtím zaměstnaný jako vedoucí odboru metodického řízení a monitoringu. Zkušenosti má i z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde v letech 2003 – 2006 zastával pozici regionálního metodika. „Z našeho pohledu je Zdeněk Vašák zkušeným manažerem, který nyní vede jednu ze státních příspěvkových organizací s více jak pětistovkou zaměstnanců. Mezi jeho přednosti patří především schopnost manažerského řízení, znalost struktury evropských fondů, protože Centrum pro regionální rozvoj ČR má na starosti řízení Integrovaného regionálního operačního programu a dotační prostředky na přeshraniční spolupráci. Správa a údržba silnic tak v něm získává člověka, který má i u státních orgánů a ministerstev velmi dobré jméno,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Nový ředitel se chce nejprve detailně seznámit s fungováním organizace, mezi jeho priority bude mimo jiné patřit zajištění větší transparentnosti vykonávaných činností i přehledná komunikace. „Po osmiletém působení v Praze jsem se stále častěji zabýval myšlenkou změny zaměstnání, která by mě více přiblížila Pardubicím, a tím i mému bydlišti. A ačkoliv pro mě není jednoduché opustit zajímavou práci, výborně fungující organizaci a tým skvělých kolegů, rád jsem využil naskytnuté možnosti a přihlásil se do výběrového řízení na pozici ředitele SÚS Pk. Sice nejsem profesí ‚silničář‘, ale jsem si jist, že zkušenosti, které jsem v minulosti získal při řízení organizací obdobného významu a rozsahu, plně využiji i při řízení a dalším směřování SÚS Pk a naváži tak na práci dosavadního ředitele Miroslava Němce.  Ostatně pro zajištění výkonu odborných činností, které má organizace na starosti, budu mít k dispozici kolegy, kteří zde již dlouhodobě působí. Těším se, že SÚS Pk bude dále moderní a respektovanou organizací s týmem zaměstnanců, kteří jsou hrdi na svoji profesi,“ sdělil ke svému jmenování Zdeněk Vašák.
Kraj chce se současným ředitelem SÚS Pk i nadále spolupracovat
Pardubický kraj v současné době zahájil jednání se stávajícím ředitelem SÚS Pk  Miroslavem Němcem ohledně budoucí možné spolupráce. „Miroslav Němec se do výběrového řízení nepřihlásil, ale jsem rád, že v hodnotící komisi byl jako člen, a že jsme mohli využít jeho názor praktika, který ví, o čem tato práce je. Jednoznačně mu patří velké poděkování za roky práce a de facto vytvoření struktury naší krajské organizace. Doufáme, že jeho zkušenosti budeme moci i nadále využít,“ dodal hejtman Martin Netolický.
SÚS Pk zajišťuje údržbu přes 3000 kilometrů krajských silnic II. a III. tříd. Příspěvková organizace Pardubického kraje vznikla v roce 2002 sloučením bývalých Správ a údržeb silnic Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Litomyšl. V rámci kraje působí v celkem 15 cestmistrovstvích, a to v Pardubicích, Přelouči, Holicích, Chrudimi, Třemošnici, Luži, Hlinsku, Běstovicích, Litomyšli, Poličce, Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Svitavách, Moravské Třebové a odloučeném pracovišti v Králíkách.

 

Výměnný pobyt s italskými studenty na Gymnáziu Česká Třebová


Po úspěšné návštěvě českých studentů v Itálii, v rámci výměnného programu Gymnázia Česká Třebová se školou Liceo A. Banfi Vimercate, přišel čas přivítat italské studenty v České republice.

V pondělí 24. dubna odpoledne jsme vyzvedli Italy na pražském letišti Václava Havla a poté následovala prohlídka Prahy se zastávkami u významných staveb a komentáři v angličtině od českých studentů. V krátkém čase jsme našim partnerům představili Pražský hrad, Karlův most, Národní divadlo, Václavské náměstí a další památky. V úterý dopoledne jsme všichni společně vytvořili nástěnku fotek z pobytu v Itálii a provedli Italy po naší nádherné škole. Po volném odpoledni jsme si navečer vyrazili zahrát kuželky a užít si společnou večeři. Středu odstartovala procházka po České Třebové s informačními zastávkami o historii města.  Více ZDEPoděkování do ZUŠ
Dne 23.5. navštívily děti z MŠ U Koupaliště, třída Veverek, ZUŠ.

Poděkování patří p. ředitelce za umožnění návštěvy školy, kterou nás provedla BcA. Helena Němečková. Její dcera Alžbětka chodí do třídy Veverek.  Nejen děti, ale i paní učitelky, se vrátily nadšené. Profesionální přístup paní Němečkové byl bezkonkurenční. Děti se seznámily s medvědem  Přípraváčkem, našly klíč do Hudebního království, naučily se s hudebním doprovodem písničku o zvířátkách. Ve výtvarné třídě si namalovaly zvířátka na velký formát papíru. V tanečním sále zase tančily taneček Číňánek. Děti byly po celou dobu "exkurze" zaujaté a motivované. Dokonce projevily zájem takovou školu navštěvovat. I děti předškolního věku měly možnost se blíže seznámit s uměním.  
Irena Brůnová, ředitelka MŠ U Koupaliště