ČtD 11/2024  pátek 12.ledna 


Nové video Českotřebovského deníku:  6. hudební besídka ZUŠ


První besídka v novém roce 2024 měla 22 programových čísel na kterých vystoupili žáci ZUŠ od 1. ročníku po 4. ročník II. stupně.
Hodně (přesně 11) vystoupení bylo klavírních, takže posluchači mohli porovnávat, jak se postupně zdokonaluje mistrovství žáků tak, jak postupují jednotlivými ročníky školy. Další početně zastoupenou disciplínou byl sólový zpěv.
Program besídky je uveden také na videu na začátku i v závěru, na prostudování je třeba video ovšem zastavit. Délka videa je 53 minut.
S omluvou musím bohužel konstatovat, že při natáčení vznikla při nahrávání 7. a 12. programového čísla technická závada, proto video nahrávku těchto dvou čísel neobsahuje.
Vzpomínka na MUDr. Stanislava Šafáře

Nedávno jsem se dozvěděla o úmrtí dlouholetého českotřebovského stomatologa, pana doktora Stanislava Šafáře. Jedenkrát jsem v případě akutních potíží pana doktora navštívila a velmi mi tehdy pomohl. Nemluvím zcela jistě jen za sebe, ale také za  mnoho kolegů a kolegyň a  spokojených  pacientů  Pan  doktor byl  velmi  oblíben pro svoji  profesionalitu, pečlivost, laskavost a empatii. Měl své zaměstnání a lidi velmi rád. Odešel velmi vzácný člověk. Čest jeho památce. MUDr. Hana Fialová

O budoucnosti Chaty Maxe Švabinského jsou optimističtější zprávy 

Při hodnocení dění v loňském roce 2023 jsem se nemohl vyhnout současnému smutnému stavu Chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci, která právě v Loňském roce zrovna slavila svoje kulaté 90. narozeniny.  Nyní je prázdná a opuštěná a to není zrovna pro oslavu kulatého výročí nejlepší situace.  Jde však především o budoucnost.
Získal jsem mezitím informace jak to s prodejem chaty vypadá a zda je nějaká naděje. Takový proces opravdu zatím nenastal, ale důležité je, že existují zájemci, kteří chtějí tuto nemovitost provozovat jako veřejnou. Není jeden zájemce ale jich více více, osloven je ale vždy jeden jeden a dostává čas na seznámení s objektem, vytvoření svého plánu převzetí  a v určitém limitu by měl složit zálohu pro zajištění nemovitosti. Chce to tedy čas a trpělivost. Je pravda, že ke složení zálohy se zatím nedošlo. Současný zájemce, byť doporučovaný, nakonec zřejmě od nabídky odstoupí, ale je tu další. Naděje na oživění tedy existuje. My Třebováci si jistě nic jiného nepřejeme než mít opět možnost navštěvovat Chatu na Kozlovském kopci. Kéž se tak stane v co nekratším termínu!  (mm)

Daň z nemovitosti z pohledu krajiny

Vlastníci zemědělských parcel, kteří mají krajinné prvky na svých pozemcích, si zaslouží naši pozornost!
Právě oni jsou hlavními aktéry utvářející naši krajinu a jejich úvahy o majetku mají přímý dopad na krajinu. Ano i práce správně hospodařícího zemědělce je neopomenutelná, ale o tom až jindy.
Do 31. ledna je nutné podat daňové přiznání z nemovitých věcí. Avšak, existuje možnost osvobození od této daně pro krajinné prvky v zemědělské krajině. Tyto prvky musí být evidovány v evidenci půdy LPIS. Jedná se konkrétně o skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy nebo mokřady.
Osvobodit lze taktéž pozemky zvláště chráněných území s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích pozemky zařazené do zóny přírodní nebo zóny přírodě blízké a v chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny. Podstatná je i možnost osvobození v rozsahu příkopů, mokřadů, močálů, bažin, skalních útvarů, roklí nebo strží, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce podle stavebního zákona, které nejsou užívány k podnikání. Zde již evidence v LPIS není potřeba.
V daňovém přiznání se s osvobozením od daně setkáte nejprve v kolonce 207, kde je možné v odstavci f) uvést právní důvody nároku na osvobození a tím je právě § 4 odst. k) § 4 řádek 2. a 3.
Není nutné připomínat, že krajinné prvky mají klíčový význam pro udržení biologické rozmanitosti, konektivity krajiny a ekologické stability atd.  Sami poznáte jestli je Vám v krajině, kterou procházíte, dobře či nikoliv.
Mít krajinné prvky na svých pozemcích s sebou přináší práci i finanční náklady. Proto je osvobození těchto prvků od daně důležitým krokem k ochraně přírody a krajiny, díky němuž mají vlastníci pozemků motivaci k jejich zachování a péči. Velké díky všem vlastníkům, kteří se rozhodli tyto prvky budovat, zachovat, pečovat o ně a tím přispět k ochraně přírody, přispět nám všem.
Edita Schramm


Srdečné pozvání na lednový koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová

Novoroční písňový recitál
Veronika Rovná – soprán 
Michal Bárta – klavír 
Ondřej Janča – klarinet
Česká Třebová, Malá scéna,
čtvrtek 18. ledna 2024 v 19:00 hodin
Pro studenty mohou být vstupenky ZDARMA:  Školní mládež do 20 let má nárok na jednu vstupenku ZDARMA na každý koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová pro koncertní sezónu 2023/24. Vstupenku zdarma lze vyzvednout u pokladny v Malé scéně (na zahajovací koncert v KC) před každým koncertem.

Gočárova galerie otevřela knihovnu literatury o umění

Krajská Gočárova galerie zažívá období plné změn. Za poslední rok změnila svůj název, vizuální identitu i působiště. S otevřením budovy bývalé mlýnice v areálu Automatických mlýnů mohla rozšířit i návštěvnický servis. Horkou novinkou je zpřístupnění galerijní knihovny, která doposud sloužila jen badatelům a byla uložena v prostorách galerie na pardubickém zámku.
„Je to další benefit, který nám umožnilo přestěhování z malých prostor na zámku. Navíc je nová knihovna velmi zajímavě uspořádaná. Architekt Petr Všetečka z ateliéru TRANSAT architekti se v úzkém prostoru, kde se dříve zpracovávalo obilí, inspiroval dvoupatrovými klášterními knihovnami s ochozem. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o výpravné nebo ojedinělé publikace, mohou si je zájemci z řad veřejnosti prohlížet a studovat jen na místě. K tomu se jim ovšem naskytne i krásný výhled na řeku Chrudimku, pardubický zámek a historickou část města,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Specializovaná knihovna je zaměřená především na odbornou a populárně naučnou literaturu o výtvarném umění. Nyní se otevírá nejenom odborníkům a studentům, ale i dalším milovníkům umění. „Máme tu přes osm tisíc svazků. Jsou to monografie umělců, slovníky, práce o jednotlivých epochách dějin umění a z velké části katalogy výstav a časopisy o umění a kultuře. Přehled o nich můžete získat předem online na stránkách  Gočárovy galerie,“ upřesňuje ředitelka Gočárovy galerie Klára Zářecká.
Přestěhování a nastavení nového provozu knihovny nebylo jednoduché. Pracovníci Gočárovy galerie se inspirovali dobrými příklady v galeriích podobného typu i v Krajské knihovně v Pardubicích. Navštívit galerijní knihovnu můžete každé úterý (kromě svátků) v časech 8-12 a 13-17 hodin a umožňuje pouze prezenční studium. Po předchozí domluvě je možné navštívit knihovnu i v jiné dny.
Kontakt: e-mail: knihovna@gocarovagalerie.cz  tel: 601 068 202  Foto: Michal Kudláček, Gočárova galerie

Ústí nad Orlicí: Vedení města se sešlo s podnikateli

Také v Ústí nad Orlicí se na prahu nového roku koná setkání vedení tamější radnice s místními podnikateli .  Stalo se to ve středu 10. ledna. Tradiční setkání  bylo zamřené zaměřené na diskuzi o aktuálních tématech a plánech na nadcházející rok. Starosta Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem, Pavlem Svatošem a Matoušem Pořickým přivítali představitele řady ústeckých firem, kteří se zapojili do neformální diskuse. nebylo tedy žádné sezení, ale věcná diskuze  ke konkrétním problémům.  Cílem těchto setkání je posílení spolupráce mezi vedením města a podnikateli, kde obě strany mohou sdílet své názory a připomínky. Pro zájemce byla navíc připravena prohlídka expozic městského muzea a odborným výkladem.

 Tříkrálové  koncerty jsou vrcholem Tříkrálové sbírky v České Třebové i v Ústí nad Orlicí

V neděli 7. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskutečnil Tříkrálový koncert, který zakončil v pořadí 24. ročník tradiční Tříkrálové sbírky v Ústí nad Orlicí.
Výtěžek Tříkrálové sbírky, je tradičně určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává na 150 lidí a v celém okrese poskytuje téměř dvě desítky služeb lidem všech generací. Služby Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě či samotě.
Také v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci charitní služby na Orlickoústecku mezi které patří například sociálně terapeutické dílny, Centrum Pod střechou a činnost jeho služeb, pečovatelskou službu, domácí hospic ALFA-OMEGA, rodinná centra, sociální rehabilitaci, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší a řadu dalších.
V České Třebové se koncert uskuteční v kostele sv. Jakuba v sobotu 13. ledna od 17 hodin.
Stejně jako na všech dvaadvaceti předchozích Tříkrálových koncertech i zde vystoupí Českotřebovský smíšený pěvecký sbor Bendl a stejně jako v jiných letech zde bude mít také kvalitního partnera.
Bude to hudební skupina Worship sboru Církve adventistů Česká Třebová.  

Masopust v Knapovci

Zveme Vás v sobotu 10. února 2024 ve 14 hodin do Knapovce na masopustní průvod. Shromáždění masek je od 13.30 hodin před bývalou farou (Knapovec č.p. 122). Ve 14 hodin je představení tradičních masek průvodu, zahájení masopustu a následně průvod masek Knapovcem. Masopustní veselí ukončíme pochováním basy. Zveme všechny, kdo mají rádi legraci a chtějí se zapojit do masopustního veselí v maskách i bez masek. Kontakt pro bližší informace: PhDr. Jana Staňková, 603 569 884, jana.stanko@centrum.cz

   

  Výběr aktuálních videí Českotřebovského deníku