Galerie  elity města

František Kajetán Zedínek - * 7. 8. 1923

Zní to neuvěřitelně - 7. srpna oslavil skladatel F.K. Zedínek již své osmdesátiny. Na něm to ovšem nepoznáte, stále je usměvavý, stále je aktivní. Dodnes učí na základní umělecké škole hudební nauku, vede žákovský orchestr a připravuje mladé adepty pro vstup na konzervatoř. Za půl století své činnosti v České Třebové si získal renomé výborného muzikanta a úctu a vážnost u hudbymilovné veřejnosti. Není sporu o tom, že se F.K. Zedínek více než kdokoliv jiný zasloužil o rozkvět hudebního života s našem městě a stal se tak jednou z nejvýraznějších osobností poválečného kulturního života v České Třebové.

Náš jubilant se narodil v Kačicích u Slaného. Základní hudební vzdělání získal na tamní hudební škole kde jej do klavírní techniky zasvětil Jiří Včelák, pozdější profesor pražské konzervatoře. Jemu čtrnáctiletý František ukázal své první skladatelské pokusy. Další Zedínkova cesta vedla na pražskou konzervatoř, kterou absolvoval v letech 1939 - 1944. Jeho učiteli zde byli  Rudolf Karel, Karel Janeček a Metod Doležil. Studium ukončil absolutoriem ze skladby a státními zkouškami z klavíru a sborového zpěvu. Poté působil jako učitel hudby a varhaník u saleziánů v Ostravě. Tam také založil chlapecký sbor, pro který napsal dětskou operu Baron Puk.

Do České Třebové přivedla Zedínka v roce 1951 vojenská služby. U zdejšího útvaru vedl hudební soubor Salva. V roce 1952 založil spolu s Františkem Navarou Divadlo hudby, v jehož pořadech popularizoval vážnou hudbu. Po skončení vojenské služby F.K. Zedínek v našem městě zůstal a stal se učitelem klavírní hry na zdejší hudební škole. V České Třebové se aktivně zapojil do kulturní a osvětové činnosti. V roce 1953 se stal dirigentem pěveckého sboru Bendl, o rok později se postavil do čela symfonického orchestru Smetana. Ve druhé polovině padesátých let vedl pěvecké sbory železniční učňovské školy a jedenáctiletky. Od roku 1969 řídil pěvecký sbor LŠU a později také školní orchestr, který vede v podstatě dodnes.

Zedínek není jen výborným učitelem hudby - praktikem, ale i teoreticky fundovaným pedagogem. Jeho pedagogické čtení (Od stupnic k improvizovanému doprovodu) bylo v roce 1974 oceněno v celostátní soutěži. Ve svém působení se vždy snažil uplatňovat moderní didaktické postupy, které aktivizují žáky a dělají vyučování zajímavým a přitažlivým. Stejně jako Ilja Hurník a Petr Eben i Zedínek tvořivým způsobem uplatňoval v praxi zásady Orffovy školy.

F.K. Zedínek je rovněž plodným hudebním skladatelem. Vytvořil více než 200 skladeb. Našli bychom mezi nimi písně, sborové skladby, kantáty, opery, scénickou hudbu, instrumentální skladby komorní i orchestrální. Můžeme je slyšet na koncertech amatérských i profesionálních sborů a orchestrů, ale především na vystoupeních žáků konzervatoří a základních uměleckých škol v celé republice. Některá Zedínkova díla uvedl i Československý rozhlas.

Největších úspěchů ve skladatelských soutěžích dosáhl Zedínek v oboru písní a sborových skladeb. Psal je převážně na slova Vítězslava Nezvala, Jana Čarka a Jaroslava Seiferta.

Nejrozsáhlejším dílem F.K. Zedínka je operní skica "Obrázky z Hor", věnovaná pobytu Boženy němcové na Horách u České Třebové. Od své premiéry v roce 1959 byla uvedena ještě desetkrát. O rok později vysílal árie z této opery i Československý rozhlas. Naposledy jsme měli možnost poslechnout si árie a sborové skladby z této opery v literárně-hudebním pásmu, které bylo uvedeno 14. září 2001 v sále Na Horách.

Celostátně nejznámějším Zedínkovým dílem je miniaturní dětská opera "Červená karkulka". V roce 1972 ji vydala Dilia a poté byla uvedena v několika městech. Zedínek zpracoval tento námět ve třech variantách - jako minioperu, scénický melodram a balet.

K dalším významným skladbám našeho jubilanta patří Koncertantní invence pro violoncello, smyčce a klavír, kterou v roce 1980 uvedl Východočeský státní komorní orchestr Pardubice za řízení Libora Hlaváčka. Ze skladeb posledních dvaceti let bych rád připomněl Sekvenci pro lesní roh a klavír (1984), čtyřvětou Českou mši pro varhany, soprán, alt a baryton (1986), Kontrapunktické variace na hebrejské téma (Exodus) pro klavír a orchestr (1988), Romanci pro dva lesní rohy, klavír a smyčce (1989), Rondo pro smyčce a klavír (1992) a kvartet Pocta J.A. Komenskému (1994), který byl uveden i ve Švýcarsku.

Ve svých skladbách usiluje Zedínek o hudbu srozumitelnou a jasnou, vyhýbá se ovšem sentimentální melodice a primitivní harmonii. Jeho hudba je moderní a současná, invenčně bohatá, melodická, rytmicky osobitá.. V posledních letech píše pouze skladby kratšího rozsahu.

Málokdo ví, že F.K. Zedínek byl a je i v současnosti literárně činný. V mládí psal verše. nedlouho po válce napsal literární esej "Země v díle Otokara Březiny". V posledních letech se ke svému básníkovi znovu vrátil. K tisku má připravenou knihu "Duchovní hodnoty Březinova básnického díla".

Českotřebovská veřejnost si připomene osmdesátiny Františka Kajetána Zedínka slavnostním koncertem, který se bude konat 24. října v sále Kulturního centra. Na tomto koncertě budou uvedeny pouze Zedínkovy skladby. Vystoupí zde Komorní orchestr Jaroslava Kociána se svými sólisty, pěvecký sbor Bendl, školní orchestr a dětský sbor ZUŠ Kajetánek. U dirigentského pultu se vystřídají Bohuslav Mimra a sám autor. Za svou bohatou a dlouholetou pedagogickou, dirigentskou a osvětovou činnost bude na tomto koncertě náš jubilant jmenován česným občanem města.

Při této příležitosti se i já připojuji k řadě ctitelů a gratulantů. Rád bych poděkoval F.K. Zedínkovi za vše, co vykonal pro naše město a popřál mu pevné zdraví a hodně elánu do dalších let.

Josef Slavík

Fotografie Milan Michalski