PRO TY CO PAMATUJÍ ROK 1976 

Od této doby plynulo 47 let...

1976
Jabkancová pouť nebyla. Platí to pro rok 1976, tento ročník tedy musíme u historie Jabkancových poutí ubrat. K této události českotřebovský "Kulturní zpravodaj" prosinec 1976 napsal:  "Kolem svátku sv. Kateřiny (25. listopadu) se již mnoho let koná ve čtvrti U kostelíčka tradiční Jabkancová pouť. V letošním roce však nemohla být uskutečněna z důvodu rekonstrukce kulturní místnosti "U Kateřiny" která slouží každoročně k přípravě většiny jabkanců a jejich polotovarů. Občanský výbor č. 8a, který je tradičním pořadatelem jabkancových poutí věří, že příští "Jabkancová"  v roce 1977 bude o to slavnější."
Poznámka: Jabkancová pouť se pak nekonala také v roce 1982 po úmrtí I. Brežněva (zemřel 10/11.1982)
V roce 1976 - k 30. dubnu byly k České Třebové připojeny obce Semanín a Svinná. tehdy bylo slučování obcí daleko snadnější než v současnosti, těžko to komentovat. Obec Svinná, která měla v době připojení 152 trvale hlášených obyvatel, 55 čísel popisných (z toho 10 neobydlených) a rozlohu katastru 311 ha, zůstala ve svazku našeho města do současnosti. Obec Semanín měla ke dni sloučení 622 obyvatel, 161 čísel popisných a rozlohu katastru 881 ha. Dnes je ovšem již od roku 1998 samostatnou obcí.  Připojením obcí Svinná a Semanín se tehdy v roce 1976 zvýšil počet obyvatel města na 17 073. Nebylo to poslední připojení okolních obcí k České Třebové. Později byly připojeny ještě obce Skuhrov a Přívrat, který se pak ovšem zase jako první již (v roce 1990) osamostatnil.
Jaký býval rozpočet města v sedmdesátých letech.  Samozřejmě vyrovnaný. Město  nebylo v pravém slova smyslu samosprávnou jednotkou,  nemělo své vlastní daňové příjmy ani majetek, bylo závislé na účelových a neúčelových dotacích a subvencích, rozdělovaných na úrovni okresu. Zde hrálo roli to, že Česká Třebová byla zařazeno jako"sídlo místního významu". V roce 1976 měl např. rozpočet města výši 15 860 tis. Kč, z toho na investice bylo určeno jen  necelých 5 milionů korun, z převážné části na "akce Z", kam patřily např. i kanalizace a vodovod pro tehdy budované sídliště rodinných domků Na Slunečné  a u hřbitova na Parníku. Začal se také stavět krytý plavecký bazén. Za této rozpočtové situace města to byl ve skutečnosti velmi odvážný čin.
Volební programy byly, ale... Měly tenkrát tři části: důraz byl samozřejmě na "ideově-výchovnou" a "politicko-organizační" část, kterou nikdo nečetl, pozornost byla věnována ekonomické části, která však zase nebyla plněna nebo jen z velmi malé části. Byl to slepenec záměrů různých organizací, na jejichž činnost město vlastně vliv nemělo. Porovnejme např. záběry z roku 1976 se skutečností:  dokončení stavby krytého bazénu v r. 1977 (ve skutečnosti se tak stalo o 5 let později), sídliště Trávník III (455 bytů), zahájení výstavby  prodejny textilu nad výstavní síní u náměstí Míru (dosud tam nic není) prodejny potravin naproti n.p. Primona (že by plánovali Tesco?), prodejny Jednota na (staré) Lhotce, (sídliště Lhotka zehdy ještě v záměrech nebylo).
(mm)