Českotřebovské kalendárium na listopad 2002

MUDr. František LAŠEK ( 22.11. 1872 – 4.5. 1947 ) – 130 let od narození

Narodil se v České Třebové jako jedno ze šesti dětí strojvedoucího Rudolfa Laška.. Rodný dům čp. 68 najdeme v Hýblově ulici, je ale celý přestavěn.     Po základní škole a s maturitním vysvědčením z litomyšlského gymnázia odešel studovat medicínu na českou univerzitu do Prahy. Promoval zde 25. ledna 1898. Po studiu sbíral praktické zkušenosti v Zemské všeobecné veřejné nemocnici ( chirurgická klinika prof. Maydla, porodnická klinika prof. Pavlíka ) v Praze. V roce 1900 praxi ukončil a přesídlil do Litomyšle, kde převzal zavedenou lékařskou ordinaci po náhle zemřelém MUDr. Fr. Boučkovi. Současně externoval ve zdejší všeobecné veřejné nemocnici. Po konkurzu v roce 1900 se stal v tomto ústavu nejprve sekundářem prozatímním a od března 1902 definitivním. S vypuknutím 1. světové války nastoupil v srpnu 1914 zeměbraneckou službu. Jeho odborné služby po dobu války využívala záložní nemocnice ve Vysokém Mýtě, záložní nemocnice v Cholmu, polní nemocnice ve Vladimiru Volyňském (obě na ruské frontě ) a polní nemocnice v italském Feltre. Všude působil coby šéflékař chirurgického oddělení. S ukončením války se vrátil do Litomyšle a v roce 1921 se stal řídícím primářem tamní nemocnice. V této funkci setrval až do 30. září 1935, kdy odešel do důchodu. Nadále však vykonával soukromou praxi, které se vzdal až v roce 1939. Působení MUDr. Laška v litomyšlské nemocnici přineslo nebývalou její modernizaci. Nechal postavit nové budovy, stávající renovoval. Došlo na nový vodovod, kanalizaci, parkovou úpravu, přístrojové dovybavení jednotlivých oddělení.

     Plně se také zapojil do společenského a politického života města. V letech 1919 až 1941 s úspěchem zastával úřad purkmistra politické obce Litomyšle. Pod jeho vedením nastal dynamický rozvoj města. Vznikly nové městské čtvrtě, vodovodní sítě a kanalizace, zmodernizovala se budova městské knihovny a čítárny, sirotčince, otevřelo se městské muzeum a obrazárna. Zasloužil se o ustavení Družstva pro stavbu dělnických domků, které po dvě desetiletí vedl. Byl čelným funkcionářem kulturně osvětového a zábavního spolku Beseda, Vzdělávacího sboru Svazu osvětového, Spolku pro okrášlení města Litomyšle a okolí, Muzejního spolku, místního odboru vídeňského spolku Komenský, mladočesky orientovaného politického spolku Občanský klub, předsedou kuratoria městské obrazárny ( 1931- 1946 ),členem redakční rady novin Obzor litomyšlský. Společně s manželkou Josefou se výrazně angažoval ve spolcích podporujících chudé děti a studenty.

     Byl uznávaným znalcem výtvarného umění a regionálních dějin. Tuto pověst si zasloužil hlavně coby organizátor kulturně osvětových akcí a také četnými projevy, přednáškami a publikační činností. Své čtyři studie publikoval v časopise Od Trstenické stezky, v roce 1937 vydal v Litomyšli svoji první kulturně – historickou knihu Zapadlí osvícenci F. E. Welz a dr. F. Rybička s podtitulem Dva životopisné obrazy s kulturně dobovými črtami z Litomyšle, České Třebové a Kozlova. Druhé opravené vydání s rozšířenou pasáží o Klácelovi vyšlo v roce 1946 u českotřebovského knihkupce a nakladatele Františka Lukavského. Velký úspěch měly i knížky Oživené litomyšlské paměti ( Litomyšl, 1940 ) a Litomyšl v dějinách a výtvarném umění ( Litomyšl, 1946 ).  Za celoživotní práci, kterou vykonal nejen pro zdravotnictví, ale i pro město Litomyšl a jeho kulturu, obdržel při příležitosti svého šedesátiletého jubilea titul zdravotního rady a čestná občanství měst Litomyšle a České Třebové. Když zemřel, byl zpopelněn a popel uložen na litomyšlském hřbitově. Jeho hrob donedávna krášlila bronzová busta od jeho přítele, akademického sochaře Vladimíra Bretschneidera. Dnes toto umělecké dílo zdobí výstavní síň městské obrazárny na litomyšlském zámku.

Použito článku Stanislava Vosyky ml. „ K životu a dílu litomyšlského purkmistra MUDr. Františka Laška ( 1872 – 1947 ) „, zveřejněného v 1. svazku vlastivědného sborníku Pomezí Čech a Moravy. Vydal Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli v roce 1997.  Jan Skalický

Otakar Neruda – 5 let od úmrtí

FotoV listopadu 1997 ve věku 86 let zemřel zasloužilý člen a vlastně (znovu)zakladatel Okrašlovacího spolku, zasloužilý člen Klubu českých turistů pan Otakar Neruda. Jak sám často prohlašoval - ve svém životě měl dvě největší lásky - parní mašinky a potom také českotřebovskou Javorku. Co jenom pro ni dokázal udělat! Nelitoval žádné námahy, aby zařídil další atrakce a zlepšení, mnoho z nich také sám realizoval. Dlouholetá snaha pana Otakara Nerudy byla určitě důležitá. Pomohla "probudit ze sna" řadu dalších, kteří zajistili, aby Javorka byla stále přitažlivější. I v posledních letech, kdy mu už nesloužily nohy, pomáhal alespoň radou. Ale pamatuji se, jak jsme ještě spolu loni o prázdninách instalovali po městě jeho poslední čtyři lavičky...

Podpis Otakara Nerudy je jasně znatelný na mnohých tabulích v Javorce i širokém okolí města. Z jeho myšlenky vznikla tzv. "liščí stopa", zavádějící návštěvníky do krásného okolí města, ještěr na cestě k prameni Javorky, "drak" u cesty na Hory, mnoho a mnoho laviček. Z odkazu práce Otakara Nerudy i dnes žije a bude žít českotřebovský Okrašlovací spolek. Je jeho povinností, aby v jeho díle nadále pokračoval.

Otakar Neruda se dožil zaslouženého věku a byl to veselý člověk a dobrý organizátor. Pořádal pravidelná "posezení" se svými "babičkami" a nikdy nezkazil žádnou náladu. O jeho práci by mnoho mohli vyprávět také turisté a invalidé. Klobouk dolů před tím, co ve svém životě dokázal. Milan Mikolecký

JUDr. Felix Křížek pětapadesátníkem

 "V hospodě jsem se narodil a v hospodě doufám umřu," říká JUDr. Felix Křížek,  rodák  z České Třebové a dlouholetý ředitel pražského hotelu mezinárodního hotelového řetězce Holiday Inn v Praze U nás ve městě Felix vychodil základní školu a i dnes  vrací se sem domů za matkou a za sestrou, má zde své známé a spolužáky.  Je také spolumajitelem Třebovákům tak dobře známé  a populární restaurace Hory. Než se dopracoval do dnešních vedoucích funkcí, prošel nejrůznějšími štacemi. Všechny byly pohostinské.  Po vojně (kterou absolvoval v kuchyni) pracoval v Konopišti, v Club motelu Průhonice, absolvoval praxi v Rakousku i v Kanadě po dobu olympiády v Montrealu.  Po návratu se dal na dálkové studium právnické fakulty a pracoval ve vedoucích funkcích. Nakonec se stal ředitelem „ošklivého baráku“ – tehdejšího hotelu Internacionál v Praze – Dejvicích, který se po privatizaci přeměnil na „Holiday Inn. V dnešní době je JUDr. Felix Křížek ředitelem soukromé školy hotelnictví a gastronomie v Praze –mm-

Českotřebovský stacionář oslavil 5. výročí své existence

 Již 5. rokem působí v České Třebové A- centrum, stacionář pro zdravotně a tělesně postižené děti. Na své první půlkulaté výročí připravilo vedení A-centra v čele s Evou Ostruzskovou ve spolupráci s DKV Č.Třebová výlet parním vlakem z České Třebové do Letohradu pro všechny klienty, rodiče a přátele stacionáře. Akce se zúčastnilo mnoho zajímavých hostů, kteří přišli podpořit zaměstnance v jejich obětavé a blahodárné činnosti. Namátkou připomenu účast starosty města Jiřího Páska, zástupce MěÚ, sponzorů, místních médií, a další. Snad všechny svojí přítomností potěšil kmotr českotřebovského stacionáře a známý imitátor Václav Faltus. Celou cestu hýřil vtipy a jako „přednosta stanice Vlasta Burian“ byl vlastně jakýmsi vlakvedoucím, který zkontroloval zda mezi cestujícími není černý pasažér… V Letohradě byl připraven slavnostní program, kde vystoupilo několik hostů a především děti s vystoupením, které sami nacvičily. Poté následoval oběd a všichni se přesunuli opět na nádraží, kde byl přistaven vlak na zpáteční cestu.   Všem zaměstnancům patří velké poděkování za to, že díky jejich usilovné práci patří stacionář mezi nejlépe hodnocené v republice. Do dalších let přejme mnoho elánu, nápadů, trpělivosti a co bude asi nejdůležitější pochopení státních a městských orgánů, sponzorů a dalších,na jejichž příspěvcích je další činnost stacionáře závislá. M.Netolický