Českotřebovské kalendárium - leden 2002

Ing. Jiří BROKEŠ - narozen 1.1. 1937 - 65 let
Narodil se v České Třebové. V letech 1952 až 1955 vystudoval gymnázium, resp. Jedenáctiletou střední školu v Litomyšli. Zájem o přírodu a biologii, konkrétně entomologii, jej přivedl ke studiu zootechnické fakulty Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně. 
Je členem České společnosti entomologické. Vedle systematického výzkumu entomofauny Litomyšlska ( zajímá se především o zástupce čeledi Cerambycidae a Chrysomelidae ) provádí sběry ve všech známých lokalitách České republiky. Zúčastnil se také celé řady expedic do zahraničí ( Slovensko, bývalé státy Sovětského svazu a Jugoslávie, Bulharsko, Turecko, Řecko, Itálie, Portugalsko, Francie ).
Jiří Brokeš je nejen dobrým výzkumníkem, ale i pedagogem. Jako pracovník Domu pionýrů, resp. Domu dětí a mládeže v Litomyšli vychoval několik generací mladých adeptů entomologie. Zájmový útvar mladých entomologů při DDM vede i v současnosti.
Podle O. Pakosty ( Státní okresní archív Svitavy se sídlem v Litomyšli ).

Rudolf VEJRYCH ( 18.1. 1882 - 18.2. 1939 ) - 120 let od narození

Narodil se v Podmoklech nad Labem v rodině železničního úředníka. Po dvou letech se spolu s rodiči přestěhoval do Prahy. Měl dva starší souro- zence. Nejstarší Karel byl uznávaným pianistou a pedagogem, sestra Ela byla první ženou Maxe Šva- binského. Ten také přivedl mladého Rudolfa k ma- lování.
Po ukončení nižšího gymnázia v Truhlářské ulici odešel na Uměleckoprůmyslovou školu (pro- fesoři F. Jenewein, E.K. Liška, J. Preisler ), kterou ale nedokončil. Ze třetího ročníku přestoupil do spe- ciálky M. Pirnera na Akademii výtvarných umění.
Jeho rané práce ukazují jak na pohotového por- trétistu, tak na umělcův zájem o krajinu, městské veduty, zátiší či interiér, jež ztvárňoval v duchu lyrického českého impresionismu. Poučení pro své první krajiny a portréty nacházel u starých mistrů, nevyhýbal se ani modernímu evropskému umění. Jako adept Hlávkova stipendia, které Česká aka- demie věd a umění udělovala nejtalentovanějším mladým tvůrcům, odjel v roce 1907 do Paříže. Sez- námil se zde s čistým impresionismem v jeho pů- vodní podobě, ale nestal se jeho vyznavačem. Ctil české umění a jeho tradici. Vejrychovo umění je uzavřené, intimní, barvy jsou tlumené.
V roce 1918 se stal členem SVU Mánes a také převzal po zesnulém malíři Karlu Raškovi ateliér v Mánesově ulici č. 30 i s jeho soukromou kreslířskou a malířskou školou. Stal se svědomitým a dobrým pedagogem. K nejznámějším žákům patřili např. Martin Benka, Václav Bartovský, Ludmila Jiřincová, Jan a Adolf Wenigové, sochař Jan Kodet, Emil Kotrba..Jeho žákyní byla i Božena Solarová, s níž R. Vejrych později uzavřel svůj druhý sňatek.
Ve dvacátých letech se objevují na jeho obrazech sociální motivy, které reagují na tíživé po- měry tehdejší doby. Sociální cítění ho také přivedlo do řad tzv. Levé fronty. Mezi díla tohoto období patří např. Chudá večeře ( 1928 ), Dřevorubec ( 1921 ), Chudý chlapec ( 1928), Dívka se sněženkami ( 1922 ), Pradleny ( 1926 ).
Přestože na svých výpravách za uměním a krásou přírody procestoval téměř celé Čechy i Slovensko a byl i v řadě cizích zemí, nejraději se vracel do Kozlova, vesničky u České Třebové. Zajížděl sem od roku 1891, plných 48 let. Namaloval zde mnoho obrazů a kreseb .O místě vzniku výtvarných děl vypovídají názvy: U nás v Kozlově, Jaro v Kozlově, Bílý pokoj v Kozlově, Chalupa v Kozlově,…….
Třicátá léta znamenají přelom v tvorbě Rudolfa Vejrycha.. Šedou barevnost vystřídala pestrá výrazová škála. Pod vlivem Henry Matisse vznikají poslední umělcova díla. Okouzluje ho všechno, co souvisí se životem, jako by tušil blížící se konec. Zemřel nečekaně v den zahájení výstavy svých kreseb ve Feiglově galerii. Pochován je na malém hřbitůvku v Kozlově.
Jan Skalický


Vladislav Hýbl - 80 let (* 18. ledna 2002)
Krásného životního jubilea 80 let se 18. ledna dožívá pan Vladislav Hýbl, významný pracovník oboru textilního strojírenství, bývalý ředitel n.p. Kovostav (později Elitex) Ústí n.O.
V ústeckém závodě Elitex působil Vladislav Hýbl dvacet let jako podnikový ředitel až do roku 1969, kdy odešel na tehdejší generální ředitelství podniku Elitex do Liberce, kde zastával funkci ředitele rpo rozvoj podniku. V této funkci setrval až do svého odchodu do důchodu. Ani pak nedokázal odpočívat a až do roku 1995 využíval svých odbornýách zkušeností na Textilní fakultě Univerzity v Liberci ve vývoji strojů pro netkané textilie. Svou celoživotní prací se zasloužil o významné postavení československého textilního strojírenství ve světě. Jeho životním krédem bylo “Vše co děláš, dělej naplno, opravdově a s největším úsilím tak, aby ses mohl vždy za sebou ohlédnout se ctí”.
O jeho životní dráze rozhodlo to, že se narodil v České Třebové, ve městě s velkou textilní tradicí. Zde začal pracovat v parnické přádelně a poté vystudoval odbornou školu textilní v Ústí n.O. Pak ho postihl osud ročníku 1922 - odsun na nucené práce v Německu. Po návratu nastoupil jako učitel na státní přádelnické škole v Ústí n.O., kde vytvořil odborný profil několika předmětů. Od roku 1948 odešel do tehdejšího n.p. Utex , kde byl pověřen vybudováním podnikové zkušebny a v návaznosti an to zavedením výroby textilních zkušebních přístrojů . Od roku 1950 se tato výroba osamostatnila a V. Hýbl byl pověřen vedením nového závodu. Právě takové byly začátky pozdějšího n.p. Kovostav, který začal vyrábět unikátní zkušební přístroje, některé i podle návrhu Vladislava Hýbla. Tato výroba byla postupně doplňována vývojem a výrobou dalších strojů pro textilní výrobu. Významným obdobím byl rok 1960, kdy byl ve spolupráci s VÚB zahájen vývoj a výzkum revoluční textilní technologie bezvřetenového předení a později i výroba strojů řady BD, které proslavily Kovostav na celém světě.
Uvedené skutečnosti jen skromně připomínají bohatou odbornou erudici a tvůrčí elán Vladi- slava Hýbla, člověka, který se má při příležitosti svého významného jubilea za čím ohlédnout. Přejeme mu zdraví a mnoho dalších let prožitých v pohodě v kruhu svých blízkých a krásné chvíle u svých koníčků, na které mu dříve zbývalo tak málo času. Adolf Pirkl

Božena Čiháková - 5 let od úmrtí
Před pěti lety v listopadu 1996 jsme se rozloučili s paní Boženou Čihákovou, dlouho působící v našem městě jako taneční mistrová. Její jméno se stalo v dějinách zdejších tanečních kurzů legendou.
B. Čiháková se narodila v roce 1912 v České Třebové v Kozlovské ulici čp. 935 v rodině strojvedoucího Jana Krále. Vyučila se šva- dlenou u Anny Mehlové na náměstí. Od mládí působila v národně socialistické mládeži, která pořádala v Národním domě taneční kurzy, vedené různými přespolními tanečními mistry. Jedním z nich byl i pan Rudolf Čihák, taneční mistr z Mladé Boleslavi. Mladá Božena Králová se stala jeho partnerkou a později i jeho manželkou. 
Božena Čiháková pak působila jako asistentka u tanečního mistra Červinky, který byl nájemcem paláce Lucerna v Praze. V roce 1937 složila zkoušky u Svazu učitelů tance. Později následovalo stěhování manželů Čihákových na Vysočinu, kde byla nouze o taneční mistry. Po návratu do rodné České Třebové v roce 1949 přestala paní Čiháková učit s manželem a vydala se na “sólovou dráhu”. Ve druhé polovině 50.let odešla do Pardubic, kde působila jako metodik pro tanec a společenskou výchovu v Krajské poradně lidové umělecké tvořivosti. Stala se tedy “nadřízenou” tanečním mistrům celého kraje. Přitom vyučovala v Pardubicích, České i Moravské Třebové, Lanškrouně a Chrudimi. Do konce 60. let vyučovala tanci v sále tehdejšího OUŽ Na Skalce. Jejími asistenty byli pánové Miloslav Pražák, Karel Strnad, Arnold Raab a Jindřich Jílek. Před rokem 1970 nastoupila do invalidního důchodu. Na sklonku života, který prožila na Farářství, již mnoho nevycházela, neboť zdraví již nesloužilo. Martin Šebela

Oldřich Tomeš - 80 let
Oldřich Tomeš, jeden z nejusilovnějších a nejvytrvalejších kulturních pracovníků v našem městě, oslavil v závěru prosince neuvěřitelné osmdesátiny. Je jedním z těch jubilantů, kteří nemají rádi okázalé oslavy a kteří o velké oslavné články v novinách nestojí. Myslím si však, že v tomto případě je skutečně na místě připomenout jeho velké zásluhy o rozvoj koncertního života v našem městě. 
Oldřich Tomeš totiž organizuje koncerty v České Třebové již více než 45 let a za tuto dobu připravil pro naši hudbymilovnou veřejnost přes tři a půl stovky koncertů, na kterých vystoupili naši přední i zahraniční umělci. Nešlo přitom o nějaké náhodně pozvané hvězdy, ale systematickou práci pro českotřebovské hudbymilovné publikum, které nám závidí mnohem větší města. Výčet zásluh by mohl být velmi dlouhý. Nesmím však zapomenout na to, že právě díky dobrým kontaktům a osobnímu přátelství s mnoha předními interprety se ve Třebové podařilo to, co v jiných a bohatých městech marně hledají a nenacházejí. Ve spolupráci s vedením Státní konzervatoře v Praze a dalšími nadšenci ve městě stál Oldřich Tomeš také u zrodu českotřebovského “Hudebního festivalu Antonína Bennewitze”, který bude mít v letošním roce 2002 již čtvrtý ročník. 
Oldřich Tomeš se narodil v prosinci 1921 na Parníku (v čp. 1), má syna Jiřího a dceru Evu. Totálně nasazen v Německu v Berlíně v letech 1942-45. Po válce byl jedním z prvních absolventů českotřebovské železniční průmyslovky. Zaměstnán byl po celou svoji profesionální éru českotřebovské Armaturce jako technický pracovník, kde prožil všechny její formy a změny až vlastně do dnešní podoby, kdy na tradice Armaturky navazuje firma LDM. Je znám také jako vynikající sportovec, především hokejista úspěšně reprezentující Českou Třebovou, a také lehký atlet, svého času nejrychlejší sprinter Východočeského kraje. 
Od roku 1957 byl předsedou OB Česká Třebová, obnovil tradici českotřebovských hudebních čtvrtků, založil v našem městě koncertní abonomá a Kruh přátel hudby. Je také iniciátorem družby sboru Bendl a italského pěveckého sboru Il Rifugio zahájené v roce 1969 po návštěvě italského Seregna v roce 1968. Oldřich Tomeš má také největší zásluhu na vytvoření vztahu Eduarda Hakena k našemu městu, který vyvrcholil udělením čestného občanství Eduardu Hakenovi. S Eduardem Hakenem udržoval osobní přátelství až do jeho skonu, dodnes vede ovšem úzkou osobní korespondenci s řadou dalších velmi známých českých umělců.
Za svou obětavou práci v kultuře obdržel řadu ocenění. Mimo našich českotřebovských uznání a poděkování (bohužel však pouze z doby před listopadem 1989, po revoluci již zřejmě nebyl na žádné ocenění čas) připomeňme “Čestné uznání Svazu českých skladatelů a koncertních umělců” včetně “Poděkování ministra kultury” z roku 1968 a nebo např. “Zvláštní uznání Nadace Českého hudebního fondu za obětavou a zasvěcenou péči o krásnou hudbu” z roku 1999. 
Do dalších let přejeme panu Oldřichu Tomšovi hodně zdraví a sil do další práce pro českotřebovskou hudbymilovnou veřejnost. Milan Mikolecký

Jan Žáček, spisovatel - 70 let (* 31. 1. 1922)

Někteří občané našeho města možná ani nevědí, že Jan Žáček, tvůrce řady historických románů, žije dlouhá léta u nás v České Třebové.
Narodil se v Pardubicích, mládí prožil v Olomouci, po skončení měšťanské školy odešel k divadlu. Od konce padesátých elt byl scénáristou a dramaturgem v pražském divadle Rokoko. Po jeho zrušení na počátku 70. let se živil jako autor, režisér a herec v různých estrádách a kabaretech.
Jan Žáček je literárně činný od druhé poloviny 50. let. Psal tehdy kabaretní hry a texty rozhlasových a televizních pořadů. Svou první knihu vydal v roce 1978. Byla to próza z doby josefínských reforem “Dřevoryt o knězi a rychtářovi”. Po té následovala novela “Mykologický kroužek”, zachycující názorovou diferenciaci české společnosti v letech 1945 - 48. Nejlepší Žáčkovou knihou je historický román “Apokryf o hraběti Šporkovi a Epilog”. Z monologického vyprávění hraběcího knihovníka se dovídáme o životě na zámku v Kuksu v první polovině 18. století, o bojích hraběte Šporka s jezuity i o jeho uměleckých snahách. V roce 1990 vydal Československý spisovatel Žáčkův román “Nesklopím očí svých”. Jsou zde zachyceny osudy Josefa Václava Friče a mnoha dalších představitelů české kultury a politiky v 60. letech 19. století. Jednotlivé události oné doby sledujeme očima hlavních hrdinů této knihy. Dalším Žáčkovým dílem je román o Janu Sarkandrovi “A oddělil světlo od tmy”, který vyšel v roce 1995 v předvečer svatořečení moravského kněze. O dva roky později vyšly v nakladatelství Votobia Žáčkovy čtyři studie o Jakubu Demlovi pod názvem “Demloviana”. Tyto zčásti autobiografické eseje prozrazují, že Žáček je nejen ctitelem, ale i důvěrným znalcem Demlova díla.
Formálně i tématicky se od všech předchozích autorových próz odlišuje román “Planý most”. Napsán byl už na počátku sedmdesátých let. Po roce 1993 jej Žáček upravil a vsunul do něj vysvětlující poznámky a komentáře. Předpokládal patrně, že tato konfrontace fabulovaného a dokumentárního pásma umocní působení díla. Planý most je román autobiografický. Žáček sleduje osudy několika generací svých předků z otcovy a i matčiny strany. Ústředními postavami jsou muzikant Jan Vašek a jeho syn Slávek. Důležitou roli hrají v knize olomoučtí přítelé Jana Vaška - kněz Jan Malý, divadelní režisér Oldřich Stibor a fotograf Karel Kašpařík. Na jejich osudech zpodobnil Žáček atmosféru 30. - 50. let dvacátého století.
Žáčkovy romány a novely jsou sondami do naší historie. osobitým způsobem evokují některé události a připomínají významné postavy českých dějin minulých čtyř století.
31. ledna se Jan Žáček dožívá kulatých 70 let. Jménem redakcepřeji našemu jubilantovi pevné zdraví, dostatek energie a bohatou inspiraci k další tvorbě. Josef Slavík