Českotřebovské kalendárium   - září 2000

 

 

Před 440 lety se narodil Jan Chorinus

                Českotřebovská Chorinova ulice je pojmenována po nejstarším významném rodákovi z našeho města, který se zde narodil v r. 1560 a během svého 46 let dlouhého života se stal významným funkcionářem pražské Karlovy univerzity. Byl zde profesorem filosofie a klasických jazyků, ve věku 37 let se stal děkanem filozofické fakulty a o devět let později prorektorem. Vedle Karolida a Kampana byl předním latinským básníkem své doby. Spolupracovníci si Mistra Chorina vážili nejen pro důkladné vědomosti, ale i pro jemnou ušlechtilou povahu. Mezi jeho přáteli byli nejvýznamnější pražské osobnosti  a to v době, kdy byla Praha evropským centrem vzdělanosti.

                Na náhrobní desce v kostelíku Božího těla na Novém městě pražském je na náhrobní desce latinský nápis, jehož překlad zní: „Muži přeslavnému, filosofu velebystrému, básníku nadmíru vtipnému, svému prorektoru Mistru Janu Chorinovi, rodem z České Třebové 3. května 1606 nám vyrvanému.“

 

Před 20 lety jsme se naposledy rozloučili s Josefem Švenkem

                Dne 25. září 1980 bylo na českotřebovském hřbitově poslední rozloučení s vynikajícím umělcem, českotřebovským rodákem Josefem Švenkem, členem Slovenské filharmonie Bratislava. Při zaměstnání vystudoval AMU u prof. Kautského a dosáhl virtuozity takového stupně, že úspěšně vykonal konkurs na místo 1. hornisty ve Slovenské filharmonii a s tímto orchestrem navštívil snad většinu zemí světa. V České Třebové naposledy účinkoval 27. května 1976 a do kroniky pořadatelům tehdy napsal slova, o kterých jistě netušil, že v ní jsou jeho slova poslední. Svědčí o tom, že i až do své smrti zůstal Třebovákem. „Jsem hrdý na to, že jsem se narodil v tak malém městě, ale s tak velkou kulturní tradicí a čilým muzikanstským životem, s takovým a tak výborně vedeným orchestrem, jako je Orchestrální sdružení Smetana. Těším se, že v dohledné době opět přijdu mezi Vás a budu zase jedním z Vás. V upomínku na koncert, na který nikdy v životě nezapomenu…“       Josef Švenk

 

 

95 let od uzavření starého hřbitova

                Na místě dnešního tzv. „Starého hřbitova“ s rotundou sv. Kateřiny, býval kdysi posvátný háj, kde naši pohanští předkové přinášeli oběti svým bohům Pozdější šiřitelé nové víry využili úcty okolních obyvatel k tomuto místu a postavili tu křesťanskou svatyni, o které se zmiňuje již nejstarší písemná zpráva z ledna 1335 a udává, že při románském kostelíku sv. Kateřiny působili současně tři kněží. K této kapli sv. Kateřiny, na okraj tehdejší zástavby města byl hřbitov přenesen od kostela ve městě na vlády císaře Josefa II.

                Idyličnost tohoto posvátného místa zvyšovaly mohutné lípy a javory. Spisovatel F.V. Krejčí byl pln obdivu pro toto tiché místo, kam ho vodila matka na otcův hrob. V jedné ze svých povídek „Na hřbitově“ spojil příběh zestárlého muže, jenž se vrátil na hrob své milenky, právě s dojmy z krásného třebovského hřbitova. Na tomto hřbitůvku byl pochován nejeden z významných synů našeho národa. Svůj věčný sen zde sní spisovatel František Pravoslav Volák, třebovský farář  Josef Tupec, mluvčí tábora lidu Na Horách v r. 1870 nebo známý třebovský starosta a poslanec Alexander Vrba. Dávno zapadl v zapomnění hrob hudebního skladatele Martina Broulíka a odborníci dnes diskutují, zda zde byl či nebyl pochován litomyšlský rodák a spisovatel Hubert Gordon Schauer (jak píše Bohuslav Štangler).

Tělesné ostatky mnohých zemřelých byly přeneseny do rodinných hrobek na novém hřbitově. To proto, že svou kapacitou hřbitov  u rotundy sv. Kateřiny pro rostoucí město přestal začátkem století vyhovovat a r tak rozhodnutím c.k. hejtmanství v Lanškrouně z roku 1904 bylo město Česká Třebová donuceno stavět nový městský hřbitov. Starý hřbitov byl pak  dnem 1. září 1905 byl pro další pohřbívání úředně uzavřen.  A tak po tom rok za rokem mizel ze starého hřbitova jeden náhrobek za druhým, hřbitov se postupně přeměňoval v park.

Abychom si ještě dnes udělali obrázek o tom, jak to dříve na starém hřbitově vypadalo, zveřejňujeme fotografii z archivu Martina Šebely.                          –mm-

 

 

Cesta  Maxe Švabinského pojmenována před 45 lety

                15. září 1955 oslavil Max Švabinský svoje 82. narozeniny. Při této příležitosti bylo  dohodnuto, ze rada MNV na návrh Osvětové besedy byla pojmenována břízami lemová cesta vedoucí od města směrem ke Kozlovu „Cestou Švabinského“. Za tuto dobu se označení vžilo pod názvem „Alej“ Maxe Švabinského, která také byla označena jako skupina stromů chráněných státem. Dnes jsou břízy ovšem o 45 let starší a dělají ekologům velké starosti…

Samotná silnice Česká Třebová – Kozlov byla ovšem postavena dříve  a to v letech 1922 – 24 a to velkým přičiněním pana Karla Vejrycha, jemuž jsme věnovali vzpomínku v ČtZ 8/2000. Na tuto dobu vzpomíná paní Zuzana Švabinská (v té době jí bylo 10 – 12 let).

 

Mé vzpomínky na stavbu silnice v Kozlově

                Z rozhovorů členů mé rodiny, tatínka Rudolfa se strýčkem Karlem, babičkou a tetou Elou mi bylo jasné, že se jedná o jakousi silnici, dosud neexistující. Strýc Karel měl vždycky hlavní slovo, mluvil více naléhavěji než ostatní. Přesvědčoval je. Dnes nejsem daleko od úvahy, že už samotná idea postavit novou pěknou cestu ze Třebové do Kozlova, byla z jeho hlavy. Všem bylo jasné, že šlo o velký spor mezi Karlem a kozlovskými občany o to kudy by měla silnice vést. Od zastával názor, že cesta by neměla směřovat přes kopec dolů do samotné vsi, ale zůstat nahoře v úrovni větší spojnice Litomyšl – Semanín a napojit se na ni. Nakonec svými důvody přesvědčil ostatní a začalo se stavět. Domnívám se, že to bylo už v roce 1922. Jméno Dr. Heřmana Zemana sice nebylo vyslovováno, ale vím, že to byl tehdejší okresní hejtman, který snahy Karla Vejrycha podporoval. Nejvíc se pracovalo v roce 1923, kdy se na hotových částech začalo i s vysazováním bříz – což ovšem ještě v dalším roce pokračovalo. Vejrych sám břízy nakupoval, chtěl, aby to byla bříza splývavá, s dlouhými větvemi, Betula pendula. Stavba silnice byla velká, složitá a nákladná práce a Vejrych se jí plně věnoval. Najímal dělníky, kopáče, staral se o průběh práce, pořádek a poctivost. Byl jakýmsi dohlížitelem nad dělníky, vyplácel jim smluvený plat, celé dny pobýval kdesi v lese na stavbě. Jistěže musel být i plánovač samotné trasy, snad architekt – ale toho jsem nepoznala.

                Stavbu silnice jsem viděla jednou na vlastní oči. Vzpomínka je jasná, nezapomenutelná. Šla jsem s tatínkem do Třebové k vlaku a v jednom zákrutu byla skupina kopáčů v plné práci. Strýček jim vyplácel mzdu „přímo na pracovišti“ – na jakémsi primitivním stolku nebo jen podepřeném prkně. S dětinským ustrnutím jsem si všimla, že mu u ruky, polozakryt nějakými papíry, leží revolver. Zděšeně jsem se začala dívat kopáčům do tváře – byly opravdu nevlídné, dnes bych řekla kdovíjaká sebranka. A ten předmět, jak mi tatínek vysvětlil tam byl proto, aby jej bylo vidět.

                Po letech přišly i dny, kdy kozlovští občané mohli na Vejrychovu neústupnost (pokud jde o trasu silnice) vzpomenout s povděkem: to když po válce v roce 1945 po silnici projížděly tanky a procházely zástupy vojska. Ve vsi, jak v hnízdě dole schoulené, byl klid.

                Od smrti pana Karla Vejrycha uplynulo letos v srpnu celých 70 let…     

                                                                                                     Zuzana Švabinská

 

55 let od založení dvou českotřebovských škol

 

                V souvislosti s ukončením II. světové války vznikla pro naše město opět nová situace, společně s celým národem se i Třebováci snažili vyplnit nová očekávání mimo jiné také založením nových škol. V roce 1945 tak v našem městě vznikla městská hudební škola a také dvouletá mistrovská škola strojnická, předchůdce dnešní Vyšší dopravní akademie.

 

Městská hudební škola

                Na jejím založení měl největší zásluhy tehdejší  školský a kulturní referent místního Revolučního národního výnoru,  pozdější osvětový inspektor a správce městského muzea Bohuslav Štangler. Po ústecké škole to tehdy byla druhá veřejná hudební škola v regionu.  O jejím vzniku Bohuslav Štangler napsal:

„Myšlenkou založení hudební školy v České Třebové jsme se zaobírali s tehdejším předsedou městského osvětového sboru prof. Oldřichem Markem již na počátku II. světové války. Začali jsme vyjednávat se zdejšími učiteli hudby o jejich vstupu do učitelského sboru školy, ale vyjednávání nevedlo k cíli a bylo proto odsunuto na dobu pozdější. Zatčení prof. Marka nacisty, stálé omezování kulturního života a zabírání našich škol pro vojenské účely a německé školy zmařilo všechny naše naděje.“

 Školu v prvním roce vedlo kuratorium MUDr. B. Janík, R. Felcman, K. Schmoranzer, B. Štangler, J. Tesař aj. Troup., vyučovalo se v soukromých bytech učitelek hudby Zd. Bezdíčkové, Věry Hřebíčkové, Marie Pachové a Valerie Seidlové, v bytě p. Böhma v Klácelově ulici (Učitel houslí Josef Holoubek z Prahy) a rytmika (vedla ji Marie Pazderová – Skálová) v tělocvičně dívčí školy v Komenského ulici. Za dvě týdenní hodiny (1 hodina teorie a 2 půlhodiny nástroje) se platilo školné 100 Kč a 150 Kč za tři týdenní hodiny. Již v prvním roce byl o školu velký zájem – navštěvovalo ji 200 žáků. (130 na klavír, 30 na housle a 40 na rytmiku).

Svého ředitele měla škola až od druhého roku své existence, kterým byl na doporučení Ministerstva školství a osvěty Jaroslav Vaníček, učitel hudební školy v Táboře. „Zakládal jsem školu s nadějí, že obohatí náš českotřebovský hudební život a mé přání se jistě splnilo“, napsal k 25. narozeninám školy Bohuslav Štangler v roce 1970.

                Rozvoji školy potom především napomohlo, že národní výbor dal škole do užívání budovy v Kozlovské ulici čp. 775, kterou předtím používal internát střední průmyslové školy. Tím  umožnil konsolidaci školy, která se stala rovnocenným partnerem ostatním školám v tehdejším Pardubickém kraji. Potvrzovala to např. účast i úspěchy žáků školy na soutěžích.  První žáci školy také nastoupili na cestu za získáním vyššího hudebního vzdělání. Souběžně při škole vzniklo podle tehdejších předpisů sdružení rodičů a přátel školy. Nebylo však pouze formální institucí. Rodiče žáků se podíleli na organizaci koncertů, výletů, soutěží a pomáhali také na  staveních pracích, kterých bylo třeba pro úpravu školních prostor vykonat nemálo.  Škola udržovala družební spolupráci s hudební školou ve Svitu, při škole vznikl pěvecký soubor českotřebovských učitelek.

                Od školního roku 1958/59 přišel do školy do funkce ředitele Antonín Šimeček s bohatými zkušenostmi z Ústí nad Orlicí, který také později zastával také funkci krajského školního inspektora. Podle nového školského zákona se od školního roku 1961/62 škola přeměnila na Lidovou školu umění. Mimo hudební obor se postupně začalo vyučovat ve výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru. Svízelná prostorová situace školy a nedostatek učeben byl v této době vyřešen uvolněním staré části Dělnického domu. Tím se také vytvořily podmínky pro rozvoj veřejné a mimoškolní činnosti.

                Po odchodu Antonína Šimečka do důchodu nastoupil na místo ředitele školy dlouholetý hudební pedagog školy a vynikající houslista Eduard Vaníček. Mimo svých nesporných uměleckých a pedagogických zásluh je třeba vyzvednout  jeho snahu o to, aby budova školy se provedením dalších potřebných adaptačních prací stala důstojným stánkem umění i v době, kdy zajistit tyto práce bylo prakticky možné pouze s pomocí patronátního závodu (tehdejšího Státního statku).   I tak byly náročné práce dokončeny  až za působení   ředitelky Jindřišky Vaníčkové.  Spousta žáků a absolventů školy si jistě připomene nejen ředitele i další učitele, kteří působili na českotřebovské  umělecké škole po celou svou pedagogickou dráhu. Na prvním místě bychom měli jmenovat hudebního pedagoga a hudebního skladatele F.K. Zedínka, který nastoupil na českotřebovskou školu vlastně hned po vojně a ještě dnes (již 21let)  řídí školní smyčcový orchestr. Především za svoje celoživotní pedagogické  působení v našem městě získal v loňském roce mimořádné ocenění starosty města a Cenu města České Třebové. Stejně tak bychom měli určitě napsat o  Elišce Hrušové, Josefu Petrákovi, Janě Pasekové, Ludovítu Štarkovi, Rudolfu Fluksovi, Dobromilu Keprtovi, Ladislavu Stránském nebo současnému zástupci ředitele školy Jiřím Brunovi.  Ve výtvarném oboru připomínáme práci Stanislava Víši a Libuše Neradové  v tanečním oboru pak A.Štarmanové a Jany Fárníkové.

                V devadesátých letech  pracuje škola po další reformě pod názvem Základní umělecká škola, ředitelem školy se stal Mgr. Bohuslav Mimra, osobnost spojená s jak s profesionálním hudebním děním, tak s působením v našem regionu (jako dirigent Komorního orchestru Jaroslava Kociana).  Tento vynikající amatérský komorní orchestr známý nejen u nás, ale i v cizině, právě v devadesátých letech  přesídlil k nám do České Třebové, obohatil se o další mladé výborné hráče  a významnou měrou ovlivnil i rozvoj hudebního života města. To vše v těsné spolupráci s českotřebovskou základní uměleckou hudební školou. Za působení současného ředitele školy se podařilo na škole nově stabilizovat pedagogický sbor, ve kterém vyučují také bývalí absolventi školy (Blanka Poukarová, Miluše Mimrová, Jiří. Bruna, Miluše Hamplová). Škola vychovala za dobu svého působení dlouhou řadu absolventů, kteří pokračovali v dalším odborném studiu na konzervatořích a vysokých školách včetně AMU (JAMU). Škola velmi dobře spolupracuje  např. s pardubickou konzervatoří  a dalšími  vyššími školami. Na škole působí mladí perspektivní pedagogové dávající svému působení nový rozměr. Na škole vznikl dětský pěvecký sbor Kajetánek, 21 let již působí školní smyčcový orchestr, vznikají nové aktivity včetně keyboardového oddělení.

                V posledních letech škola vyvinula iniciativu vedoucí k rozšíření prostor pro vyučování úpravou objektu Dělnického domu. V letošním roce se okolnosti rekonstrukce poněkud změnily, takže rekonstrukce budovy Dělnického domu bude mít  komplexní charakter. Vypracovaná studie počítá s využíváním malého sálu pro ZUŠ,  vybudováním nového tanečního sálu se zázemím, s novou učebnou pro keyboardy. Rekonstruovaný objekt bude mít takové parametry,  aby mohl důstojně sloužit  pro rozvoj kultury a umění. Přejme k jubileu českotřebovské Základní umělecké škole k jubileu, aby se všechny v plánech namalované záměry podařilo vyplnit, aby měla i v dalších letech dostatek talentovaných žáků, i dobrých pedagogů.                                                               Jan Skalický

 

55 let železniční průmyslovky v České Třebové

                5.listopadu 1945 poprvé zasedli znovu do školních lavic mladí lidé vyučení „černému řemeslu jako žáci „dvouleté mistrovské školy strojnické“ Vzhledem k tomu, že menší strojírenské závody ve městě a okolí nemohly trvale umisťovat její absolventy a nedaleko v Litomyšli tehdy byla chlouba východních Čech – moderně vybavená zemská průmyslová škola strojnická.  Proto českotřebovská škola spojila svůj osud s železnicí, největším technickým podnikem v republice. Oto jistě příznivě ovlivnilo i to, že Česká Třebová byla (a stále je)  městem železničářů a leží na důležitém uzlu na pomezí Čech a Moravy. První „železniční ročník“ byl na zdejší škole otevřen již ve školním roce  1946 – 47 a v průběhu několika dalších let civilní charakter školy vlastně zanikl.

                Do České Třebové přijížděli studovat žáci z celé republiky. Ministerstvo dopravy, které pak školu řídilo zajišťovalo pro internáty nejdříve různé budovy ve městě (např.  v budoěv ZŠ Nádražní ul, v dnešní ZUŠ, v horním patře hotelu Padevět), aby nakonec v roce 1950 položilo základní kámen ke vzniku „železničního výchovného střediska na Skalce, které bylo obydleno z poloviny v roce 1953. Postupně se mění charakter školy Z Loun přichází do Třebové dopravní obory, vychovává se i strojvůdcovský dorost, mimo mistrovských tříd  měla škola i vyšší strojnické oddělení, rostl počet tříd pro studující při zaměstnání. Tyto třídy byly pak od školního roku 1954/55 odděleny a vytvořily první samostatnou průmyslovou školu pro pracující v České Třebové (která však  bohužel v podobě jejího nástupce samostatné VOŠ + SOŠ  Tyršovo náměstí 81 Č. Třebová  právě letos zanikla zpětným sloučením se školou, od které se před 46 lety oddělila).                Během let se také měnil postupně i název školy, který prošel dlouhou řadou změn.  Pro Třebováky to bylo především „železniční průmyslovka“ ať už jednou s přívlastkem „vyšší“ nebo „střední“, byla to však také i „železniční škola a měla v určitých letech také svoji pobočku v Lanškrouně, kde se vyučoval obor „sdělovací elektrotechnika“ a ale také i jeden ročník oboru strojírenství. Lanškrounská pobočka se v roce 1970 stala samostatnou školou. Důležitou součástí školy a teoretického vyučování také bývaly školní dílny. Také dílenské vyučování ovšem prodělalo během let mnoho změn podle toho, které obory byly na škole zrušeny a jiné zase naopak přiděleny.

                Škole sloužila budova Habrmanovy školy práce a později ještě větší část budovy bývalé dívčí školy na Vinohradech. „Železniční studentský domov“ na Skalce se nakonec stal v r. 1963 samostatnou učňovskou školou a v jeho budově byli ubytováni studenti SPŠŽ a učňové společně, později ovšem učňové převažovali a studenti železniční průmyslovky museli dojíždět do internátu v Brandýse nad Orlicí, který byl pro českotřebovskou školu opraven nákladem 4,5 mil. Kč v r. 1989.  Dlouhá léta se chystala stavba nové školní budovy a stejně dlouho se stavba odkládala. Rozdělení školy do dvou budov  a absence tělocvičny rozhodně nebyla pro práci školy ideální.  Tělocvična byla pro školu vybudována až u sokolovny na Skále v roce 1986. Studenti školy a její učitelé zde ovšem museli odpracovat více než 28 tisíc brigádnických hodin. O vybudování této tělocvičny se zasloužil především Ing. Jindřich Chudý. Rozšíření hlavní budovy školy v dnešní Habrmanově ulici přístavbou severního křídla (nad obchodem) bylo zahájeno v květnu 1989 a o měsíc později pak přístavba jižního křídla školy s tělocvičnou  do dnešní ulice F.V. Krejčího. Stavba byla dokončena v r. 1992 (severní křídlo o rok dříve) a tak 11. listopadu 1992 se pak mohli poprvé v historii všichni žáci školy zúčastnit vyučování v jedné školní budově v Habrmanově ulici. Po odchodu sovětské posádky v roce 1990 získala škola pro svůj internát jednu z kasárenských budov na náměstí 17. listopadu. Její přestavba stála 12,8 mil. Kč a byla dokončena v roce 1995. V internátu je ubytováno 150 studentů.

                Podrobná historie školy je popsána ve sbornících, které vyšly v letech 1955, 1970 a 1995, z nichž ten poslední je samozřejmě nejobsažnější. Přesto je třeba rozhodně zmínit velké změny, které na škole způsobily velkou změnu orientace školy v devadesátých letech, neboť došlo k podstatné změně poměrů ve společnosti. To se projevilo především na zájmu o studium železničních oborů. V lednu 1991 byly zahájeny přípravy pro otevření vyššího odborného studia na škole, které mělo v novém systému nahradit a povýšit studium pomaturitní a zavést nový typ absolventů kategorie „diplomovaný technik“ v nových oborech. Pro úspěšný start do nového typu studia byla navázána spolupráce s Vysokou dopravní akademií ve Venlo v Holandsku . Na škole byl zaveden obor „spojová technika“, později zasilatelství a od 1. září 1994 obor „management v dopravě“ a „management technických oborů“

                Svůj dosavadní název „Vyšší dopravní akademie“ měla škola v posledních pěti letech od 1. ledna 1995. Není to však název definitivní. Právě nyní, kdy si škola připomíná 55. výročí svého založení, došlo k dalším změnám. Škola se slučuje s VOŠ a SOŠ Česká Třebová Tyršovo náměstí, tím přibírá další obory a současně mění název „Vyšší odborná škola a střední odborná škola Gustava Habrmana Česká Třebová.  Ředitelem školy v jubilejním roce je Ing. Milan Kment.  Podrobnější popis současné situace na škole je popsán v článku ředitele školy v červencovém vydání Českotřebovského zpravodaje 2000.                         –mm-

 

Připoměňme si …. nedávná výročí roku 2000 

 

1990 – Ukončení působení sovětské posádky v České Třebové  v Borku, zahájení přestavby některých objektů v Borku (internát VDA, Svářečská škola), obydlení důstojnických bytů.

 

1980 – dokončuje se výstavba krytého plaveckého bazénu. Na prostranství mezi budovami „červené školy“ byl 8. 5. 1980 odhalen památník obětem fašismu, jehož autorem je akademický sochař Roman Richermoc z Hořic. Na památníku z hořického pískovce jsou jména 118 českotřebovských obětí fašismu. Škoda, že dnes nikdo nebere v úvahu, že jména mnohých jmen jsou již poškozena a prakticky nečitelná. Památník volá po opravě. Při Osvětové besedě vznikl  před 20 lety „Velký swingový orchestr“. U zrodu tohoto unikátního orchestru nemohl být nikdo jiný, než známý hudební nadšenec Sláva Vosyka. Při svém vzniku byl jediným orchestrech zabývající  svým žánrem ve východních Čechách.

 

1970 – Před 30 lety bylo 19. června slavnostně otevřeno městské krematorium. Vzniklo za poměrně bojovných podmínek, především díky iniciativám vedení tehdejších sdružených služeb města České Třebové. Původním topným mediem byl propan butan. Občané města vznik krematoria přivítali a dokonce mnozí zapůjčili na výstavbu svoje peníze.  Před deseti lety v r. 1990 proběhla v městském krematoriu velká modernizace a rozšíření provozu, který tím podstatně získal na ekologičnosti. Rekonstrukce a rozšíření krematoria bylo tentokrát doprovázeno bouřlivými schůzemi občanů bydlících v jeho okolí. Tehdy byl investorem ovšem „Okresní podnik služeb“.  Koncem osmdesátých let bylo „okresní“ již téměř všechno, dokonce i okresní správa kin….

 

1960 – Mosilana končí výrobu a vzniká ÚZCHV, což byl z hlediska profesní sklady závodu velký pokrok, Na Parníku se v sále U Řeháků přestavuje kino na širokoúhlý formát. Ve městě byla zavedena místní doprava na lince Rybník kovárna – křižovatka U Frajdlů. Později byla ještě 2. linka Primona – Strojtex a jen krátce jezdila v r. 1970 také třetí linka ke krematoriu. Byla zahájena dodávka plynu pro prvních 488 odběratelů, bylo položeno 6780 metrů potrubí.  Ve městě první rok odváželi popel a odpadky novým Kukavozem. Pro zajištění služeb pro město byl od 1. ledna 1960 zřízen Městský dvůr se 7 zaměstnanci.

Rok 1960 byl také rokem II celostátní spartakiády. Místní cvičení bylo již na budovaném stadionu an skále 22. května za trvalého deště. Na vystoupení do Prahy odjelo tehdy ze Třebové celkem 292 cvičenců. Město Česká Třebová včetně  Parníku mělo tehdy 13151 obyvatel. Od 8. srpna 1960 se připravovalo snesení železničního Herzánova mostu. Most byl připraven ke snesení 17. září. Zvednutí z ložisek nastalo v noci z 29. na 30. září a 1. října  ve 14 hodin byl zcela odstraněn – vysunut. Doprava na hlavním tahu se přitom vlastně nezastavila. Most vážil 760 tu a byl 30 let starý.

 

1955 – bylo zahájeno vydávání městského časopisu „Hlas Osvětové besedy“ (od března). Časopis se tiskl v závodě Perla O2 a redaktory časopisu byli Jaroslav Hosnedl a Emil Mikolecký. Časopis vycházel do konce roku 1958.

 

1950  - 6. března bylo zahájeno vyučování v novém křídle červené školy. Zdržení nastalo pro zpoždění při montáži ústředního topení (nedostatek materiálu).  V tomto roce byla také zahájena stavba  budovy „Železničního výchovného střediska“ – dnešní ISŠT Česká Třebová na Skalce. Budova byla předána do užívání po částech v r. 1953.

 

 

 

 

Další měsíc:

 

Letec František Doležal, rodák z České Třebové tragicky zahynul před 55 lety

 

Na velké mramorové desce v českotřebovském gymnáziu jsou  na památku čtyř profesorů a třicetičtyř žáků této školy, kteří zahynuli v letech první a druhé světové války vyryta jejich jména. Co jméno, to lidský osud a osobní tragédie.Mezi nimi je také jméno František Doležal - českotřebovský rodák, a dřívější major letectva. Jeho život a tragický konec by neměl být zapomenut.

Jako válečný pilot - denní stíhač - měl za sebou velké vytížení  ve vzdušných bitvách nad celou západní Evropou. Přišel mír roku 1945, a přece znamenal pro Františka Doležala konec neočekávaný života. František Doležal stál od samého počátku u kolébky Českého národního aeroklubu, v jehož přípravném výboru vzorně pracoval. Za čtyři měsíce po osvobození vykonal mnoho práce, která vedla k obnovení činnosti modelářů, plachtařů, motorového létání, parašutismu. Smutná událost se stala 4. října 1945 - jeho osud  se naplnil při neočekávané letecké havárii při letu dopravním dvoumotorovým letadlem Siebela D - 44 při cestě  na ustavující valné shromáždění Českého národního aeroklubu z Prahy do Zlína. Snad výrobní vada způsobila odtržená křídla a následný pád neovladatelného stroje poblíž Bučovic…

 

95 let městského hřbitova

                Rozhodnutím c.k. hejtmanství v Lanškrouně z roku 1904 bylo město Česká Třebová donuceno stavět nový městský hřbitov. Starý hřbitov U rotundy sv. Kateřiny dlouho nevyhovoval a dnem 1. září 1905 byl pro další pohřbívání úředně uzavřen. Stavba nového hřbitova byla zadána staviteli Františku Plašilovi. Původně měl hřbitov rozlohu 10 měřic. Honosnou vstupní bránu s portálem postavil sochař František Voleský. Na nový hřbitov byly také přestěhovány některé hrobky ze starého hřbitova. Slavnostně byl nový hřbitov „Na Pazderce“ (jak se tehdy říkalo) otevřen 28. října 1905. Hřbitov byl pak během let postupně rozšiřován. V r. 1934 byl zřízen urnový háj, k dalšímu rozšíření došlo během II. světové války.  Významné změny pak byly v letech 1969 – 70, kdy byla vybudována nová obřadní síň a krematorium, před hřbitovem vznikl park.          

V posledních letech hřbitov doznal řady změn. V zadní části hřbitova bylo vybudováno nové oplocení, stará alej vzrostlých bříz byla nahrazena novou výsadbou. Další přestárlé stromy byly vykáceny téměř po celé ploše hřbitova. Nepodařilo se obnovit původní alej akátů na hlavní cestě. Na další úpravu hřbitova je zpracována studie. Její realizace však závisí především na dostatku finančních prostředků.

Na českotřebovském hřbitově je pochována řada třebovských významných osobností, Jmenujme např. spisovatele a literárního kritika F.V. Krejčího, J. B. Hubálka, K.O. Hubálka, Fr. Rybičku, M. Škrabala, Fr. Preislera, V.V. Hausmana, G. Kubelku,  Františku Honlovou, Fr. Formánka, Josefa Švenka, Bohuslava Štanglera…. Hroby významných osobností jsou přehledně označeny na orientační tabuli umístěné  u vstupní brány.