Ve Skuhrově se větrná elektrárna moc nezamlouvá          

Ve středu 16. prosince 29009 podvečer se v hostinci ve Skuhrově konalo setkání občanů obce, kterou zorganizoval  zdejší Osadní výbor.  Předseda osadního výboru Tomáš Broulík pozval na schůzi vedoucího odboru rozvoje města a investic Ing. Karla Švercla, který v první a nejdůležitější části schůze vysvětlil  současný stav příprav investice do stavby velké větrné elektrárny na katastru Skuhrova.  Hovořil také o tom, jaký je zákonný postup při přípravě takové investice, že jde o postup, který je veřejný, a občané mohou do přípravy investice vstupovat. Zatím je vše ve stadiu, kdy  ZM schválilo změnu územního plánu města tak, že v lokalitě nad Skuhrovem bylo umožněno umístit větrné elektrárny, ovšem za předpokladu, že dobře dopadne tzv. proces EIA, tedy hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Bylo provedeno roční měření větru v lokalitě a pořízena tzv. hluková studie, její výsledky jsou zveřejněny. Podle ní vychází, že v případě stavby velké větrné elektrárny je možné v lokalitě postavit pouze jeden stožár.  Původní záměr na dvě elektrárny se tedy změnil  v souladu s doporučením na jedinou větrnou elektrárnu o výkonu 3MW. Nyní hodnotí odborná certifikovaná firma vliv stavby na krajinný ráz. Výsledky posuzování budou opět zveřejněny, stejně jako byly včas zveřejněny i vstupní podklady a informace o stavbě pro proces EIA. Ing. Karel Švercl také hovořil o dalším možném či předpokládaném vývoji situace tedy o stadiu  přípravy územního rozhodnutí, do kterého budou moci občané obce vstupovat a dávat připomínky. Někteří občané vyjadřovali překvapení nad záměrem, hovořili i o tom, že nebyli o možnosti výstavby větrné elektrárny  informováni. Ing. Švercl však ukázal, že Město  žádný z nutných kroků nevynechalo, veškerá rozhodnutí byla publikována také v místním tisku a na úřední desce města, včetně internetu. Nakonec články o  uvažované stavbě větrných elektráren nad Skuhrovem a na Kozlovském kopci jsem byly opakovaně uváděl i v Českotřebovském zpravodaji a to včetně diskuze občanů k tomuto záměru. Také v elektronickém vydání, Českotřebovském deníku, byl 3. 11. publikován i pětistránkový výtah ze vstupní dokumentace pro EIA a to zvlášť pro Kozlov i pro Skuhrov. (Najdete ho ZDE)  O větrných elektrárnách se diskutovalo i po odchodu zástupců města ze schůze, je to pro Skuhrov téma velmi živé. Občané vyjadřovali obavu z toho, aby se prostředí v obci nezhoršilo, že volí bydlení ve Skuhrově právě pro krásnou okolní přírodu, klid a mají obavy z hučení větrné elektrárny. Doporučovali elektrárnu posunout ve směru  k tzv. bývalému letišti (tedy k Houžovcům),  zde umístěná elektrárna by z obce Skuhrov nebyla ani vidět a zřejmě ani slyšet, byla by od obce vzdálenější.  Je otázka, zda to již není mimo katastr Skuhrova a zde již pravomoc českotřebovského zastupitelstva končí. Občané také namítali, že právě od tohoto směru vanou ve Skuhrově převažující větry, které tak budou zanášet hluk elektrárny do obytné zóny obce, což hluková studie, počítající s rovnoměrným (kruhovým) vyzařováním hluku, zřejmě nezahrnuje. Předseda osadního výboru Tomáš Broulík občanům přislíbil zveřejnění všech dostupných materiálů z procesu EIA tak, aby se především zvýšila informovanost a uspořádání dalších schůzí na toto téma podle aktuální potřeby. Občané v této souvislosti připomínali potřebu zajištění technika, který se problematikou zabývá, aby mohl na další schůzi podat i detailní provozní a technické informace.

V další části schůze se pak jednalo o využití finančních prostředků určených pro Skuhrov v roce 2009. Zde se nejvíce prostředků spotřebovalo na objektu hostince, kde byla pořízena nová plastová okna. Důležité také bylo pořízení studie na odstranění opakovaných problémů při jarním tání sněhu nebo při přívalových deštích, kdy  tekoucí voda  ničí cesty a zaplavuje některé soukromé zahrady a stavby.  Řešením má být vybudování poldru a úprava příkopů. Stavba má však větší rozsah a měla by být dle možnosti financována z vodního hospodářství tedy i z dotace.  Proběhla také diskuze o akcích pro rok 2010.

Pohled na stožár uvažované větrné elektrárny nad Skuhrovem - vybráno z dokumentu EIA, který najdete ZDE

Hluková studie pro Skuhrov - více  v dokumentu ZDE

Územní plán města Česká Třebová vymezuje katastr nad kterým má město pravomoc