Českotřebovský deník 168/2010 (7. června)                           
Nádražní ulice v opravě a úpravě.                                                                                                         

Rekonstrukce má trvat do konce července, bude to nutné vydržet. Pro novou Nádražní ulici je připraven  režim budoucího využívání, který je zřejmý z obrázku. Nádražní ulice bude jednosměrná se směrem jízdy od ČSOB k dopravnímu terminálu. Bude zde omezena rychlost jízdy na 30 km/hodinu a "Průjezd zakázán". Má zde být "polopěší zóna", kde je značka upozorňující na pohyb chodců v komunikaci (i když zde budou daleko širší chodníky). V návrhu dopravního značení na obrázku se také počítá se zabudováním příčného prahu přes vozovku  na začátku i na konci ulice a s vybudováním omezeného počtu parkovacích míst, na kterých bude ovšem parkování umožněno jen po omezenou dobu zejména pro zásobování a  zákazníky, kteří zde nakupují.  Parkoviště s placeným parkováním má být nahoře na Hrdličáku a nebo v podzemí dopravního terminálu. Cena parkování nebyla dosud radou města schválena
AUDIT HOSPODAŘENÍ MĚSTA 2009                                                                  

Provedl jsem přezkoumání hospodaření za rok 2809 na základě údajů o ročním hospodaření účetní jednotky Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, IČ 002 78 653. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Mou úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v sídle účetní jednotky v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ~zT8E«nera O auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumáni hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Zpráva auditora o provedení auditu účetní závěrky může být vydána samostatně, pokud tak účetní jednotka požaduje. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získá! přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích, týkajících se cizích a sdružených prostředků poskytnutých z Národního fondu a z dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví účetní jednotky a nakládání s majetkem státu, s nímž hospodaří účetní jednotka. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku účetní jednotky. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření, soulad vedeni účetnictví se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví včetně právních předpisů vydaných k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.Při přezkoumáni hospodařeni nebyly zjištěny nedostatky,
Nedostatky zjištěné při přezkoumání za minulý rok byly odstraněny.  Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu účetní jednotky a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku účetní jednotky činí: Pohledávky 11,9% Závazky 9,35% Zastavený majetek 3,29 %                                                                            Ing. Karel Novák, 28. října 200, Lanškroun, auditor č. 1381
Společně do dalších 10…                                                                                                                       

Nejdelší partnerství České Třebové trvá s polským městem Olawa. Smlouvu o spolupráci podepsal v roce 2000 pan starosta Jiří Pásek s tehdejším olawským starostou panem Waldemarem Wiązowskim. Tehdy naši polští přátelé hledali město s kohoutem ve znaku pro další spolupráci. Nutno říci, že nastartovaná spolupráce se velmi zintenzívnila především v průběhu posledních osmi let.
Účastníci z České Třebové se aktivně zúčastnili zejména při každoročních akcích „Dzieň koguta“, dva členové českotřebovské výtvarné skupiny „Maxmilián“ se v době letních prázdnin zúčastňují  tradičních malířských plenérů.  Z českotřebováků se v Olawě prezentovaly obzvlášť  kulturní soubory, konkrétně pak hudební skupiny, které v Olawě vystupovaly kromě Dnů koguta také na charitativních koncertech. Českotřebovské mažoretky jistě nezapomenou na své hostování v Olawě, kdy se jim ztratil řidič mikrobusu, Swingový orchestr  se kromě samostatného vystupování zapojil společně se Slováky a Maďary do polského mezinárodního projektu, taneční skupina STEP – PĚŠÍ ZÓNA předvedla své umění ve sportovním sále. V Olawě nás reprezentovala i dechová hudba Řetůvanka a dívčí trio SILVER. Dům dětí a mládeže Kamarád se svou pohádkou „Láďo, ty jsi princezna“ zde sklidil zasloužené ovace. Příjemné chvíle zde zažil i pěvecký sbor Bendl, který zazpíval v novém kostele.Během let spolupráce se uskutečnily i sportovní výměny mezi volejbalisty a jednorázové akce, do kterých se zapojili fotbalisté, plavci a tenisté. Dobrá je spolupráce mezi plážovými volejbalisty. Olawu také navštívila cyklistická skupina vedená Milanem Čechalem. Skupině sportovců se dostalo vřelého přijetí. V loňském roce došlo k prvním kontaktům mezi vedením Sokola a zástupci Olawy. V posledních dvou letech se velmi zintenzívnila také spolupráce mezi našimi skauty a  jejich olawskými protějšky - polskými  harcery.    Naši partneři z Olawy k nám přijížděli zejména při příležitosti pořádání Dnů partnerství, ale také jsme dvakrát měli možnost shlédnout úspěšné dětské balety (Louskáček a Sněhurka) a s hudební skupinou Kamilky Bakalarčik se dovědět zajímavosti při „Lekci českého jazyka“.   V letošním roce tedy uplyne již deset let od podepsání družební smlouvy a navázané kontakty dávají záruku, že tato družba bude úspěšně  pokračovat i nadále.
(Fotografie Bendl v Olavě r. 2008)

 

JEDNANÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDE V PONDĚLÍ 28.6.2010                                                   

Místo obvyklé středy se zastupitelé města sejdou poslední  červnové pondělí ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu v České Třebové I. poschodí budovy MěÚ na Starém náměstí čp. 78. Jednání bude zahájeno v 15:00 h
Program:  Zahájení -  Majetkové záležitosti - Schválení celoročního hospodaření města Česká Třebová v roce 2009 - Schválení rozpočtové změny č. l v roce 2010 - Změna č. 6 ÚPO Česká Třebová OZV č. 2/2010 „O místním poplatku za užívání   veřejného prostranství Zasedání je veřejné, k účasti zvu také občany našeho města.
 
Velký zisk vodárenské společnosti budeme potřebovat                                                                                                            

Rada města projednala ve funkci valné hromady městských společností hospodaření městských společností za rok 2009. všechny společnosti hospodařily se ziskem, největšího zisku (téměř 2,5 mil. Kč) dosáhla Vodárenská společnost, s.r.o., která tuto částku přidává  k dosud nerozdělenému zisku z minulých let. Tyto prostředky budou potřeba na realizaci velké investice do rekonstrukce ČOV, podpořené dotací EU ze 75%, zbytek bude muset Vodárenská společnost zaplatit a dokonce si trochu i vypůjčit.