Vstup společnosti Metrans přináší další investory              
Podle informace MŽP se na základě žádosti investora připravuje hodnocení EIA na npovou investici v průmyslové zóně Česká Třebová. Žádost podala obchodní firma Wakestone Devepolment,  s.r.o. Praha 2 Rašínovo nábřeží  2000. Připravovaný záměr má název "Logistický areál se skladovou halou v průmyslové zóně Česká Třebová - Borek".
Záměr předpokládá novostavbu logistického areálu ve dvou etapách. V 1. etapě bude vystavěna skladová hala o zastavěné ploše cca 4510 m2 a okolní zpevněné pojezdové plochy v rozsahu 3380 m2. Ve 2. etapě bude areál doplněn o další skladovou halu se zastavěnou plochou taktéž 4510 m2. Čistá užitná plocha jednotlivých funkčních jednotek skladových hal bude následující:
- skladový prostor vč. manipulačních ploch ... 4049 m2 po 1. etapě, 8098 m2 po 2. etapě.,
- kancelářská část a hygienické zázemí... 450 m2 (pouze 1. etapa),
- technologické zázemí ... 220 m2 (pouze 1. etapa).
Celková Plocha logistického areálu (pozemku stavby) je cca 19600 m2, z toho cca 7200 m2 plochy bude ponecháno nezpevněné, pro ozelenění, vegetační a krajinářské úpravy. Součástí záměru je také připojení na základní inženýrské sítě (kabelové vedení NN, vodovod, kanalizace, plynovod) a odvodnění zpevněných ploch. V rámci 2. etapy bude upraveno vedení vodoteče na ploše bývalého rybníka. Na síť pozemních komunikací bude logistický areál napojen přes plánovanou komunikaci spojující silnici III/35847 s areálem celního úřadu v Bořku (jedná se o samostatnou, podmiňující investici města Česká Třebová, která není předmětem předloženého posouzení). Záměr je předkládán v jedné variantě a je posuzován jako celek (obě etapy). Zpevněné pojezdové plochy navržené v rozsahu 3380 m2 budou realizovány v 1. etapě.
V každé etapě bude vystavěna l skladová hala o zastavěné ploše 4510 m2. Zbývajících cca 7200 m2 plochy bude ponecháno nezpevněné, pro ozelenění, vegetační a krajinářské úpravy. Stavba bude dělena na objekty skladových hal, zpevněných pojezdových ploch, přípojky NN, vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, odvedení dešťových vod, sadových úprav včetně úprav koryta vodoteče HMS 434 a oplocení areálu. V rámci přípravy území staveniště bude provedeno odstranění vzrostlé stromové a keřové zeleně, posečení rákosin a lučního porostu. Na louce bude provedena skrývka vrchní vrstvy půdy, která bude později využita pro ohumusování zelených ploch logistického areálu. Na ploše bývalého rybníka bude nutné odtěžit zamokřené půdy a nahradit je nenamrzavými zeminami vhodnými do násypů. Realizovány budou výkopové práce a terénní úpravy budou zakončeny nezbytnými dosypávkami a dorovnávkami.
 
Založení skladové haly je uvažováno hlubinné na základových pilotách. Skladová hala bude zhotovena ze železobetonového montovaného skeletu a montovaného sendvičového pláště, s využitím tepelně izolačních závěsných panelů (např. Kingspan). Půdorysné rozměry haly budou 55 x 82 m a výška 12 m. Hala bude sestávat z 3 x 4 segmentů rozměru 18 x 18 m a l x 3 segmentů rozměru 9 x 18 m. Skladová hala realizovaná během 1. etapy výstavby areálu bude mít jednopodlažní skladový prostor s čistou užitnou plochou 4049 m2 a vícepodlažní prostor kancelářské části s hygienickým zázemím (450 m2) a technologickým zázemím (220 m2). Maximální kapacita skladové haly bude cca 6000 palet. Pro skladovou halu uvažovanou k realizaci v 2. etapě se předpokládají totožné vnější rozměry, celá hala však bude sloužit pouze ke skladování zboží.
Zpevněné plochy realizované v nezbytně nutném rozsahu v přímé vazbě na skladové haly v jižní a východní části logistického areálu budou konstruovány jako středně těžké v tloušťce do 50 cm, v souladu s aktuálními technickými podmínkami TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Předpokládá se, že zpevněné plochy budou provedeny převážně jako asfaltové nebo betonové, částečně mohou být také dlážděné (např. parkovací stání, chodníky, přídlažby). Na východní straně skladových hal je navrženo celkem 10 zásobovacích ramp pro kamiony (z toho 6 v 1. etapě) a tomu bude odpovídat i uspořádání stání pro těžké nákladní automobily. Parkovací stání jsou navržena v celkovém počtu 16 ks podél jižního čela 1. skladové haly. Zpevněné pojezdové plochy budou připojeny na spojovací komunikaci mezi silnicí III/35847 a areálem celního úřadu na dvou místech - na severovýchodu ve směru od silnice III. třídy a na jihu ve směru od celního úřadu.
Již po dokončení výstavby 1. etapy bude logistický areál pronajat poskytovateli logistických služeb, který jako neutrální a nezávislý subjekt bude poskytovat své služby všem zájemcům z oborů logistiky a dopravy, obchodu i výroby. Konkrétně půjde o služby skladovací a manipulační, balení zboží, nakládku a vykládku nákladních vozidel a kontejnerů, celní služby, včetně provozování veřejného celního skladu či svobodného celního pásma. Skladováno bude zejména spotřební zboží, bezpečné průmyslové zboží, vstupy pro výrobu (materiály, díly).
 
Skladová hala realizovaná v 1. etapě bude určena ke krátkodobému skladování (s obrátkou do 48 hodin) a překládání zboží. V denním provozu zde bude pracovat 15 zaměstnanců (z toho 8 v kancelářské části) a předpokládá se průměrně realizace 20 vykládek+nakládek na těžké nákladní automobily. Skladová hala realizovaná ve 2. etapě bude určena ke střednědobému (s obrátkou do 10 dnů) a dlouhodobému skladování zboží. V logistickém areálu bude po dokončení výstavby pracovat v denním provozu 20 zaměstnanců (z toho 9 v kancelářské části) a předpokládá se průměrně 28 vykládek+nakládek kamionů denně. Skladové prostory budou udržovány při minimální teplotě 15°C, vytápění objektů skladových hal se předpokládá plynové.
Vykládky a nakládky budou probíhat víceméně rovnoměrně během pracovní doby od 8 do 18 hodin. Zhruba 50% manipulací bude pro volně ložené zboží, kde je průměrná doba manipulace jednoho dopravního prostředku 2,5 hodiny, a 50% manipulací bude s paletizovaným zbožím, kde je průměrná doba odbavení l hodina. Manipulovat se zbožím se bude ručně, a dále s pomocí elektrických nízkozdvižných (2-6 ks) nebo vysokozdvižných (2-4 ks) vozíků. Elektrické vozíky budou pracovat pouze uvnitř skladových hal. Plynové vysokozdvižné vozíky (1-2 ks) budou částečně vykládat či nakládat i venku na zpevněné ploše.
 
Související článek: Zamyšlení nad vznikající průmyslovou zónou