Českotřebovský deník 269/2015 (10/11)                                 
Amalthea děkuje

Ve dnech 2. 10. až 4. 10. pořádala organizace Amalthea víkendový pobyt pro děti z pěstounských rodin. Tradičně jsme využili velmi dobře nastavené spolupráce se statkem U Kubů v Přívratu, kde jsme byli s dětmi ubytovaní. Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům statku za jejich velice vstřícný přístup a přátelsky nastavené služby.
Dále bychom chtěli poděkovat Zemědělskému družstvu Sloupnice za zajištění stravy po celou dobu trvání víkendového pobytu. Jejich velice ochotný přístup umožňuje i dětem s různými překážkami ve stravování mít zajištěnou plnohodnotnou stravu po celou dobu pobytu.   Za celý tým organizace Amalthea Bc. Petra Říhová
 
Dýňování v mateřské školce Vinohrady

Dne 5.11.2015 se konala v mateřské školce Vinohrady akce – Dýňování. Bylo to opravdu povedené odpoledne, kde se sešli rodiče, babičky a dědečkové v hojném počtu. Každé dítě mělo za úkol projít tři stanoviště, kde plnily, někdy i s pomocí své rodiny, různé úkoly. Za splněné úkoly na nás všechny zúčastněné čekaly sladké, ale i slané dobroty připravené samozřejmě právě z dýní.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat za, po všech stránkách, dokonale připravenou akci všem učitelkám, kuchařkám, ale i uklizečkám. Velký dík patří prostě Všem, co se snaží zpříjemnit krásné odpoledne rodičům a jejich dětem. Budeme se těšit na další příjemnou společnou akci ve školce.    Rybkovi a Duškovi
 
Den tělesně postižených připomene  prezentace organizací tělesně postižených z našeho okresu

Na 3. prosince připadá v kalendáři mezinárodní den tělesně postižených. Zveme proto dne 3. 12. 2015 od 10 do 16 hodin všechny příznivce i lidi se zdravotním postižením do prostor recepce hotelu Poprad v Ústí nad Orlicí na prezentaci místních organizací tělesně postižených bývalého okresu Ústí nad Orlicí. Přijďte se podívat a seznámit se s naší činností, kterou organizujeme pro lidi s handicapem i bez něj. Všichni jsou srdečně zváni. Více informací na telefonu 721 804 521 paní Blanka Demelová, předsedkyně okresního svazu tělesně postižených v Ústí nad Orlicí.
 
Tříkrálová sbírka 2016

V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich domácností  přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou možnost přispět potřebným.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let své existence si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří podporovat některé služby na Orlickoústecku.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu  504 skupinek koledníků celkem  2.309.509,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na:
-          zajištění služby domácí hospicové péče
-     zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
-          zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní místo v České Třebové
 
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
- Zajištění služeb na Orlickoústecku:
-          Charitní pečovatelská služba
-          Domácí hospicová péče
-          Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
-          Občanská poradna
-          Centrum pod střechou v Letohradě
-          Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
-          Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně
-          Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
      -     Přímá pomoc
      -     Mimořádné situace
      -     Fond na rozvoj současných projektů
      -     Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad Iva Marková, www.uo.charita.cz  Více ZDE
 
Školští odboráři v Ústí nad Orlicí se setkali se zástupci kraje

V rámci vzdělávacího semináře pro členy odborových organizací pracovníků školství v Ústí nad Orlicí se v pátek 6. listopadu uskutečnilo setkání s náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Janou Pernicovou a pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.
„Hovořili jsme o aktuálních změnách, kterými prošly krajské školy v tomto roce. Vyzdvihla jsem například spolupráci středních škol se zaměstnavateli, kde nastal v poslední době velký posun a spolupráce je na vysoké úrovni,“ informovala náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
Vedoucí odboru školství a kultury Martin Kiss informoval o výsledcích maturitních zkoušek organizovaných společností CERMAT. Pozitivní zpětnou vazbu získal kraj ze srovnávacích hodnocení, z nichž vyplývá, že žáci z Pardubického kraje patří v České republice mezi nejlepší. Pracovníci ekonomického oddělení nastínili nový model financování regionálního školství, jehož realizace by měla začít od 1. ledna 2018.
Zájem vyvolalo téma inkluzivního, resp. společného vzdělávání žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu. Konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do pěti stupňů, stejně jako nezbytnost asistenta pedagoga ve třídě, v níž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, rozproudily zanícenou diskusi. „Zrušení přílohy Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v žádném případě neznamená rušení škol," ujistila přítomné náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Námětem pro debatu byla i prováděcí vyhláška k novele školského zákona, revidovaný rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání či bezplatné stravování.
 
Dětské centrum využívá nové byty

Pardubice/Veská (10. 11. 2015) – Malou slavnost zažilo dnes Dětské centrum Veská u Sezemic. Tato příspěvková organizace Pardubického kraje totiž pozvala hosty na otevření nové rodinné buňky se dvěma malými byty a dalšího potřebného zázemí. O přestřižení symbolické pásky se postarali spolu s ředitelkou Markétou Tauberovou hejtman Martin Netolický a 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Všechna krajská zařízení pečující o ohrožené děti jsou zařazena do transformačních programů. „Je to proces, který bude postupný a bude stát dost peněz. Dobrou zprávou je, že na něj bude možné čerpat prostředky z nového programového období Evropské unie,“ sdělil při otevření hejtman Netolický.
Dětské centrum Veská patří k těm zařízením, která velmi aktivně mění své služby podle aktuálních potřeb. „Dřívějších malých klientů ústavní péče je čím dál méně, úřady se snaží potřebné děti umísťovat do pěstounských rodin, ať už do dlouhodobé péče nebo na přechodnou dobu. Proto oceňuji, že se ve Veské pustili do této rekonstrukce a vytvořili si tak podmínky na nové typy služeb pro rodiny a děti,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Rekonstrukce ve Veské povede ke zkvalitnění péče o děti umístěné z důvodu okamžité pomoci. „Místo původního oddělení vznikly dvě samostatné rodinky maximálně pro tři až čtyři děti. Vzhledem k tomu, že velmi často jsou do zařízení umísťovány sourozenecké skupiny, umožní tato přestavba jejich samostatné bydlení,“ vysvětlila ředitelka Markéta Tauberová.
Kromě „bytečků" má Dětské centrum také novou multifunkční hernu, ambulanci lékařky a kanceláře pro odborné pracovníky. V uvolněných stávajících prostorách pak vznikla nová terapeutická dílna a konzultační místnost. Celkové náklady rekonstrukce byly necelé čtyři miliony korun a byly hrazeny z investičního a rezervního fondu organizace a ze sponzorských darů.
Stavební změny ve Veské však nejsou jedinou novinkou v Dětském centru. „Podařilo se nám od města Pardubice pronajmout tři byty, které budou sloužit zejména pro potřeby společných pobytů rodičů s dětmi se zdravotně-sociálním znevýhodněním,“ řekla ředitelka a pokračovala: „Všechny tyto kroky směřujeme k tomu, abychom se stali institucí, která bude pracovat na základě moderních přístupů. Již nyní nabízíme odlehčovací pobyty a chceme v budoucnu poskytovat i terénní služby přímo v rodinách.“
 
V prodejnách Konzumu můžete kuponem č. 08 podpořit Oblastní charitu Ústí n.O.

Obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí připravilo i  letos program podpory regionálních neziskových organizací  „Společně za úsměv“.  Oblastní charita se ho účastní s projektem na vybavení nových prostor Občanské poradny v Ústí nad Orlicí. Projekty třiceti neziskových organizací může široká veřejnost podpořit do 31.12.2015 v kterékoli prodejně Konzumu, a to formou 30Kč kuponu, které jsou  zde k dispozici.  Obchodní družstvo Konzum mezi zúčastněné organizace dále rozdělí 100.000,- Kč ze svých prostředků. Oblastní charita se projektu účastní pod č. 08 – vybavení nových prostor Občanské poradny v Ústí nad Orlicí (stůl, židle, police…) Občanská poradna poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství na Orlickoústecku již 12 let. Může být nápomocna každému člověku, který se ocitne v obtížné životní situaci a hledá její řešení.
Více o činnosti Občanské poradny a Oblastní charity Ústí nad Orlicí na www.uo.charita.cz
Více o projektu „Společně za úsměv“ na www.konzumuo.cz/szu
 
Novela vodního zákona v připomínkovém řízení

Novela vodního zákona zásadním způsobem mění limity a sazby poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemních vod. Základním cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je podle předkladatelů zlepšení motivační funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany množství a kvality povrchových a podzemních vod.
Klíčové body a cíle novely ve vztahu k občanům:
1.   Novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Dochází ke změně limitů a sazeb pro zpoplatnění vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a to z důvodu nutnosti obnovení funkčnosti ekonomického nástroje a s ohledem k setrvale nevyhovujícímu stavu kvality vody v útvarech povrchových vod v parametrech celkový fosfor, celkový dusík a AOX.
Novelizace poplatku za odebrané množství podzemní vody
Dochází ke změně limitů a sazeb pro zpoplatnění odběrů podzemních vod tak, aby byl poplatek za odběr podzemních vod stejný nebo vyšší, než je platba za odběr povrchových vod a nedocházelo tak k přednostnímu využívání podzemních vod.
Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se ochrany před povodněmi
Dochází k zezávaznění dnes nepovinného stanovení omezujících podmínek v záplavovém území podle míry povodňového nebezpečí nebo ohrožení vodoprávním úřadem.
Podle návrhu zákona má být novela účinná od 1. ledna 2017. 
 
Seznam povolených herních zařízení  (zdroj: Ministerstvo financí)

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení.
Přehled je aktuální k datu 31.10.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 53012 kusů.
Z tohoto přehledu jsme vybrali 112 výherních hracích zařízení, které jsou provozovány v České Třebové.
Najdete je v této tabulce ve formátu excel
 
Stav projednávání novely zákona o loteriích

Cesta návrhu zákona: návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 13. 10. 2015.

Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). <Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.
1. Čtení
Návrh projednán v obecné rozpravě .
Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
1. Čtení proběhlo 27. 10. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 946).
Lhůta k projednání výbory byla určena na 8 dní. Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 626/1 (doporučuje schválit).
2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 626/2, který byl rozeslán 5. 11. 2015 v 16:15.
Garanční Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
 
Co přinese novela zákona o místních poplatcích

Zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nabude účinnosti 1.1.2016, s výjimkami. Od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je nově osvobozena fyzická osoba, která je:
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
- Vznikne-li nedoplatek na místním poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník; v tomto případě vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
- Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně nově prominout místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.  Obecní úřad může z moci úřední (jakýkoliv) místní poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech; tímto rozhodnutím se promíjí místní poplatek všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Účinnost od 1. ledna 2016 (s výjimkami)
 
Zákon č. 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 106/1999 Sb. např. stanoví, že v případě, že je žadatelem povinný subjekt, je mu poskytována informace za stejných podmínek jako jiným žadatelům.
Novela dále stanoví, že je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinný subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě.
Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména
  • sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě,

  • poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,

  • poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,

  • nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,

  • sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo

  • umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.

Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy. Účinnost od 10. září 2015