Co se děje ve Ski klubu Česká Třebová II.                            

Pod tímto názvem jsem v Českotřebovském zpravodaji na leden 2016 zveřejnil příspěvek Oldřicha Dostála, který po dlouhá léta psal jménem Ski klubu do Českotřebovského zpravodaje  zprávy o jeho činnosti, byl vždy velmi dobře informovaným člověkem přímo od zdroje.  Jeho článek naznačil, že v současné době prožívá Skiklubu určitou krizi spojenou s odlivem členů, zejména mládeže a také trenérů.  Po zveřejnění článku jsem  byl kontaktován vedením Ski klubu v tom smyslu, že chtějí na článek reagovat. Přislíbil jsem samozřejmě otisknutí reakce na článek, jistě to bude ku prospěchu, a přispěje  k vysvětlení situace. Pokusil jsem se odliv alespoň mládežnické základny dokumentovat pomocí tabulek, podle kterých se počítají dotace určené pro sportování mládeže a dotace pro trenéry. K dispozici mám tabulky z let 2014 a 2015 a z nich odliv mládežnické členské základny nevyplývá. Posuďme to z uvedených čísel:
 
2014    38 registrovaných sportovců do 18 let   a 0 neregistrovaných
            celkem 9 trenérů mládeže 1x 1. skupina, 7x 2. skupina a 1x 3. skupina)
2015    39 registrovaných a 6 neregistrovaných ml. sportovců 
            celkem 11 trenérů mládeže, z toho 1 x 1. skupina, 8x 2. skupina a 2x 3. skupina.
 
Vychází to na jakýsi mírný rozvoj skiklubu a najednou máme informaci o problémech a velkém úbytku členské základny.
Z článku Oldřicha Dostála vyplývají jiná čísla. Úbytek trenérů běžeckého lyžování mi byl také potvrzen telefonicky s tím, že došlo k úbytku dětí a trenéři tedy neměli koho trénovat.
 
Nyní článek Oldřicha Dostála vyšel v rozšířené formě v Orlickém deníku. Byl doplněn o následné problémy spojené s prodejem lanovky  a ukazuje, že vztahy uvnitř Skiklubu  nejsou kolegiální. Budeme-li doplněný text  číst, jistě si  vzpomeneme na to, s jakými představami se lanovka stavěla a  lyžující veřejnost může porovnat tehdejší a současnou zimní sezónu v ČenkovicíchProblémy se podle dalšího textu prohlubují a znamená to, že se uvedenému problému budeme ještě v Českotřebovském zpravodaji věnovat. Mám také přislíbenu reakci výboru Skiklubu.
 
Citace rozšířeného textu, druhá tučně vytištěná část byla proti poslednímu vydání ČtZ doplněna:
V roce 2014 slavil tento spolek výročí 90-ti let založení organizovaného lyžování v České Třebové. V té době měl více jak 150 členů. Bohužel dnes počet členů výrazně klesl, ve spolku téměř skončil úsek běžeckého lyžování, který měl více jak 50 členů. Z 5-ti dlouholetých a zkušených trenérů zůstal ve spolku pouze jediný s 5-ti dětmi a několika málo dospělými členy.
Nový výbor od 13. 5. 2015 v čele s předsedou Ing. Fiedlerem Vlastislavem, místopředsedou Karlem Sukem, předsedou kontrolní komise Seďou Miroslavem a členem kontrolní komise PaeDr. Zoubelem Miloslavem nastavili a požadovali pro další činnost úseku běžeckého lyžování neakceptovatelné podmínky a proto se drtivá většina dospělých členů rozhodla ukončit členství ve spolku.
V podobné situaci se nyní nachází úsek alpského lyžování. Minulá sezóna byla po několika předešlých úspěšných sezónách jednoznačně nejlepší. Ze všech 14 závodníků při účasti na krajských přeborech Vysočiny a Pardubického kraje získali kromě titulu Krajského přeborníka kraje Vysočina další 3 druhá místa a další 3 třetí místa. Tedy celkem 7 míst na stupních vítězů pro 14 závodníků. Takovýto výsledek, při tak malém počtu závodníků, nemá v kraji Vysočina, ani v Pardubickém kraji obdobu.
Výbor spolku, pro který tyto výsledky nic neznamenají, protože je zajímá pouze majetek spolku a ne sport, začátkem prosince nechal odsouhlasit na členské schůzi neakceptovatelné podmínky pro další činnost závodníků alpského lyžování. Svým rozhodnutím kromě řady jiných věcí naprosto zlikvidoval to, co se vyvíjelo dlouhé roky a vzniklo přirozeným vývojem, tedy financování závodní činnosti z vlastních prostředků členů a rodičů dětí s přispěním dotace z MěÚ Česká Třebová a dotace ze SLČR. Pro děti do 15 let stanovil navíc poplatek 5.000,- Kč, který je pro úsek alpského lyžování likvidační a rodiče se dvěma dětmi již oznámili, že v letošní sezóně nebudou závodit. Omezí také příliv nových členů ve věku 5 až 6 let, kteří zaplatí 5.000,- Kč, ale nic za to nedostanou. Ostatním sice budou některé náklady účtovány, problém je ale v tom, že náklady zaplacené z těchto vybraných peněz se vyúčtují následně do dotace MěÚ Česká Třebová, případně dotace ze SLČR a spolek se dostává do problému. Finance, které zůstanou na účtu a je jedno, jestli jsou to finance z dotace, nebo vybrané od rodičů, budou následně použity již ne na sportovní činnost – hlavní činnost spolku, ale pro financování vedlejší činnosti spolku – podnikatelská činnost. To je ovšem podle nového občanského zákoníku naprosto nepřípustné.
Proč to všechno, když dosud po řadu let byli sjezdaři soběstační a na závodění ze spolku nedostávali žádné finance? Odpověď musíme hledat v roce 2013. Je to odveta všem, kteří zvedli ruku pro prodej lanové dráhy, která nedokázala vygenerovat dostatek finančních prostředků na splácení úvěru a především dluhů z doby stavby.
 
Na podzim 2013 byla prodána lanová dráha v Čenkovicích, kterou provozoval Ski klub Česká Třebová s.r.o., Skiparku Červená Voda s.r.o. Přednosta lanové dráhy a současně jednatel společnosti s.r.o. Hýbl Stanislav, jeho zástupce Buchta Jindřich ml., manažer a jednatel společnosti s.r.o. Dvořák Miloslav, všichni rovněž členové výboru Ski klubu Česká Třebová o.s. nedokázali během dvou zim provozovat lanovou dráhu dostatečně efektivně, aby z tržeb bylo možné splatit dluhy z doby stavby ve výši 1,28 mil. Kč a dluhy členům spolku ve výši 750.000,- Kč + úroky. Tržby stačily pouze na zaplacení obsluhy lanovky a splátku úvěru.
Dluhová past, která se začala rozevírat již při dokončování stavby, se prohloubila po prvním a později i po druhém roce provozu lanovky a způsobila, že do krachujícího projektu nebyl již nikdo ochoten zapůjčit další finance, a to ani na rozjezd další sezóny. Následoval na základě nabídky Skiparku Červená Voda s.r.o., prodej za cenu 6 mil. všeho, co souvisí s provozováním lanové dráhy v létě a v zimě. Později provedené ocenění prodaného majetku pro účely daňového přiznání určilo spravedlivou (férovou) cenu 1.534.000,- Kč, tedy 4 x nižší, než byla prodejní cena. Skupina odpovědných členů, která nedokázala vygenerovat z provozu lanové dráhy dostatek finančních prostředků a to především vlastní vinou, přišla o přivýdělky, o kterých si myslela, že je mají na řadu let jisté a začala rozvracet spolek.Výrazným a nevratným způsobem narušili mezilidské vztahy mezi členy spolku, místo aby se zamysleli nad tím, že svým amatérským způsobem vedení společnosti s.r.o., provozováním lanové dráhy a lyžařského svahu, způsobili škodu Ski klubu ve výši kolem 30 mil. Kč.
Dopustili se řady manažerských chyb, stačí se podívat, jak provozuje lanovku Skipark Čenkovice s.r.o. Dnes je lanovka v provozu 4,5 měsíce, dříve sotva 3 měsíce, dnes je vrstva sněhu min. 60 cm a více, dříve kolem 25 cm, což má zásadní vliv na kvalitu sjezdovky, obzvláště při teplotách nad nulou, dnes svoz klientů až od Jablonného nad Orlicí skibusem, dříve ani doprava z dolního parkoviště, dnes Snowpark , terénní nerovnosti na okraji sjezdovky pro děti, využití lanovky v letním období k letním aktivitám, dříve se nic takového pro klienty, ale ani pro tržby neudělalo. A to prokazatelně nejhorší rozhodnutí, neakceptovat návrh Skiparku Červená Voda s.r.o. na společné jízdné a propojení v rámci spolupráce jižních svahů na Červené Vodě se severními svahy v Čenkovicích mělo vliv na to, že lanová dráha byla klienty obsazená maximálně z jedné čtvrtiny a méně. Dnes díky společnému jízdnému a propojení obou svahů především ke konci zimy jsou fronty klientů až po kostel, tedy nejméně 60 m.
Majetek spolku a majetek s.r.o. se nemusel prodávat, pokud by výše jmenovaní zodpovědní členové vedení společnosti Ski klub Česká Třebová s.r.o. jednali zodpovědně a na výboru spolku akceptovali návrhy od předsedy spolku Ing. Zapletala Jiřího a člena výboru za alpské disciplíny Dostála Oldřicha, které byly podobné těm, které dnes využívá Skipark Čenkovice s.r.o.. Současný výbor spolku by měl zvážit, zda nedošlo k zanedbání povinností při správě cizího majetku, pokud ano, tak by z toho měl vyvodit patřičné závěry. Částka, o kterou spolek přišel, kdyby se podařilo úvěr a dluhy splatit, je cca 30 mil. Kč.
Předseda a místopředseda spolku, tedy Ing. Fiedler Vlastislav a Suk Karel, předseda kontrolní komise Seďa Miroslav a člen této komise PaeDr. Zoubele Miloslav ovšem tyto členy kryjí, nebo dokonce s nimi spolupracují.
Bylo podáno anonymní trestní oznámení na Ing. Zapletala Jiřího a Dostála Oldřicha na nezákonný prodej společnosti s.r.o., nezákonný prodej majetku obč. sdružení a obohacení se při prodeji majetku, s cílem poškodit jejich dobré jméno a profesně je znemožnit za prodej těchto majetků, přestože u všeho byli i ostatní členové výboru, Hýbl Stanislav, Dvořák Miloslav, Buchta Jindřich ml., Válek Tomáš. Šetřením policie ČR se zcela zákonitě prokázalo, že jde pouze fiktivní trestní oznámení, stejně tak i dopadlo trestní oznámení podané p. Seďou Miroslavem, opět na nezákonný prodej majetku občanského sdružení. Prodejem těchto majetků se naopak zachránily majetky zastavené úvěrem pro stavbu lanové dráhy. Kdyby nedošlo k prodeji, Ski klub Česká Třebová z.s. by dnes neměl ani turistickou ubytovnu, ani budovu s apartmány v Čenkovicích.
Přesto výbor spolku, protože se nedalo prokázat pochybení při prodeji majetků a stejně tak ani vlastní obohacení předsedy a člena výboru, stále hledá, co by se dalo proti Ing. Jiřímu Zapletalovi a Oldřichu Dostálovi použít a snaží se jim znepříjemnit život, stejně tak jako Skiparku Čenkovice s.r.o. a Skiparku Červená Voda s.r.o.
 
Zpracoval: Dostál Oldřich
(Text Oldřicha Dostála převzatý se souhlasem autora)
 
Reakce výboru nového spolku SKI, z.s. Česká Třebová  doplněnou dne 17. ledna najdete ZDE