Reagujeme tímto na článek O. Dostála otištěný v českotřebovském zpravodaji v lednu 2015 pod názvem:  Co se to děje v českotřebovském SKI KLUBU“.

 

Úvodem naší reakce na zmíněný článek je třeba uvést, že autor článku je historicky nejdéle sloužícím členem výboru SKI KLUB Česká Třebová, z. s. – dále jen SKI z. s. (mandát mu skončil na Valné hromadě konané dne 13. 5.2015).
Vedle SKI z. s. existoval od roku 1998 do října 2013 i SKI KLUB Česká Třebová s.r.o. (dále jen SK s.r.o. 100% vlastněný SKI z.s.), který provozoval lanovou dráhu třebovské sjezdovky a dále ubytovnu - apartmány v budově č. p. 154 a ubytovnu „Statek“ č. p. 65, to vše nacházející se na nejlukrativnějších místech obce Čenkovice.
Pod dojmem z právě provedeného konstatování si musí hned v úvodu čtenář položit otázku, proč takovouto řečnickou otázku (Co se to děje v českotřebovském SKI KLUBU) veřejně klade osoba, která se historicky absolutně nejdelší dobu (cca od roku 1985) podílela jako člen výboru SKI z. s. na řízení chodu jak SKI z. s., tak i následně jím řízené a kontrolované SK s.r.o. – tedy osoba, která byla a dosud je nejvíce zasvěcenou osobou do dění jak ve SKI z. s., tak i v jím řízené s.r.o. SK, což je neoddělitelně spojeno i s osobní odpovědností z popsaného stavu vyplývající?
Jelikož prostor v ČTz neumožňuje poskytnout rozsáhlejší odpověď, omezíme se na heslovitou reakci na jednotlivá chronologicky řazená tvrzení autora článku s tím, že podrobnou informaci jednak rozešleme všem členům SKI z. s., a současně ji zveřejníme ve skřínce SKI z. s. na Hýblově ulici.
Ø  K tvrzení autora článku o rapidním úbytku členů počítaných z původních 150 členů – k dnešnímu dni SKI z. s. eviduje 149 členů;          
Ø  K tvrzení, že výbor společně s kontrolní komisí požadoval pro běžecký úsek neakceptovatelné podmínky – bez uvedení konkrétních „neakceptovatelných podmínek“ se k tvrzení autora není možné jakkoliv vyjádřit; jedinými nespornými a doložitelnými fakty pak zůstává, že v loňském roce běžecký úsek pod vedením J. Kyncla vykazoval 5 trenérů a 3 aktivní závodníky a současně interní směrnice SKI z. s. pro činnost běžeckého úseku nedoznala jediné změny stanovených podmínek oproti stavu před 13. 05.2015?!
 
Ø  Likvidační podmínky pro další činnost oddílu – příspěvky na dítě 500 Kč měsíčně po dobu 10ti měsíců – neexistuje v blízkém okolí oddíl, kde by nebyl stanoven rodičovský příspěvek; z částky 5 000 Kč přitom okamžitě obdrží rodiče zpět jízdenku (skipas) v hodnotě 3 200,00 Kč a dále z příspěvku jsou hrazeny cestovné a startovné; výbor SKI z. s. pod vedením Ing. Zapletala (do února 2015)  a O. Dostála do 13. 5.2015 přitom vyprodukoval ztrátu ze sportovní činnosti o 200 000 Kč větší, nežli byla ztráta projednaná a schválena na valné hromadě SKI z. s.; současný výbor SKI z. s. přes právě uvedené pro nadcházející sezonu schválil rozpočet úseku alpského lyžování 179 000,00 Kč s předpokládanou ztrátou 128 500,00 Kč (na volné skipasy bylo vyčleněno 95 200,000 Kč) a pro běžecký oddíl rozpočet ve výši 176 400,00 Kč s předpokládanou ztrátou 78 600,00 Kč – zde doporučujeme k přečtení podrobnou zprávu zveřejněnou ve vývěsce SKI z. s. na Hýblově ulici.
 
Ø  K tvrzení, že z vybraných zdrojů bude SKI z. s. hradit především vedlejší činnost – tato situace nemůže nastat, neboť současný výbor společně s kontrolní komisí se ve své činnosti bude striktně řídit prosazováním výlučně zájmů SKI z. s. a s tím spojeným plněním zákonných povinností při správě svěřeného majetku a plněním usnesení valné hromady z 13. 05.2015, kde se výbor SKI z. s. zavázal podporovat sportovní činnost; zanechané dědictví po předchozích výborech (2012-2014 ve složení Ing. Zapletal, O. Dostál, J. Kyncl, J. Buchta ml., T. Válek a S. Hýbl a výboru 2014-2015 ve složení Ing. J. Zapletal, O. Dostál, Z. Hicklová, L. Kovář aj. Kyncl) ) z pohledu zachování existence SKI z. s.  ani jinou alternativu novému vedení SKI z. s. neposkytuje; zde opět doporučujeme k přečtení podrobnou zprávu;
 
Ø  K tvrzení autora, že odpověď na jím položené otázky je třeba hledat v roce 2013 – v tomto tvrzení s autorem článku naprosto souhlasíme v tom smyslu, že pokud by 13. 5.2015 nedošlo ke změně obsazení předsedy a členů výboru SKI z. s. pak by autor článku mohl napsat či si pro blízkou budoucnost připravit již jen nekrolog SKI z. s. pod tíhou důsledku, založených uzavřenými smlouvami v souvislosti s prodejem SKI s.r.o.; i zde odkazujeme na podrobnou zprávu.
 
Jak je ze strohého výčtu zřejmé, jediné tvrzení autora článku není založeno na reáliích a faktech, proto jej v článku jmenovitě napadení členové výboru a kontrolní komise SKI z. s. tímto vyzývají k publikování veřejné omluvy v českotřebovském zpravodaji (elektronická a tištěná verze) ve lhůtě do 26. 01.2016 pro elektronickou verzi a v únorovém českotřebovském zpravodaji tištěném, nemá-li mít tento z podstaty na cti utrhačný článek jinou dohru. Výbor SKI z. s. závěrem rozhodl, čas ztracený neplodnou diskusí v médiích příště efektivněji využije pro práci ve SKI z. s., proto tímto považuje své angažmá v tisku za ukončené.
V České Třebové, dne 17. 01.2016
Výbor SKI z. s.                                                                                                  Kontrolní komise SKI z. s.
 

Výbor SKI z.s. reaguje na text v tomto článku ZDE