Českotřebovský deník 273/2017 (9/10)
Aby městské krematorium nekouřilo

Od léta byla opět velmi aktuální problematika  černého kouře z komína městského krematoria. Řešila se i za účasti veřejnosti na zářijovém jednání zastupitelstva města. Zde bylo rozhodnuto o  urychlení periodické opravy vyzdívky v části pece navazující na komínové těleso, zastupitelé schválili úpravu rozpočtu města tak, aby  mohla být provedena co nejdříve a tím se zlepšily podmínky pro spalování. Oprava bude realizována nyní od 23. října do 31. října 2017,  Od 20. října již bude pec krematoria odstavena. Navíc je u odborné autorizované firmy (z Lanškrouna) objednáno měření emisí. Bude provedeno dvakrát - jednou před opravou pece v úterý dne 17. října, kdy musí být realizováno nejméně 5 spalů, a podruhé po opravě vyzdívky v průběhu listopadu. Výsledky budou poté předloženy radě města, zastupitelstvu i veřejnosti, vždy s potřebným komentářem, aby byly naměřené hodnoty vysvětleny. (Objednané měření od této firmy bude stát 30 000 Kč). Současně  odbor majetku MěÚ připravuje ekonomickou dlouhodobou ekonomickou analýzu provozu krematoria, do které zahrnuje náklady na potřebné investice, revize a měření a na druhé straně také přijaté příjmy z pronájmu  tohoto objektu a zařízení.  zatím jsou vyhodnoceny jen předběžné výsledky. Vyplývá z nich, že od roku 2001 do současnosti je celkový ekonomický výsledek provozu krematoria kladný (číslo zatím nebudu uvádět) i v tom smyslu, že si krematorium svým provozem "vydělalo" i na generální rekonstrukci pece a obměně technologie na vyšší úroveň, ke které by mělo dojít v roce 2020.
Na jednání zastupitelstva v září  starosta města přislíbil, že do konce roku budou všechny informace k provozu krematoria  kompletní a projednaní i s veřejností. Rozhodnutí o dalším provozu by pak mělo proběhnout na jednání zastupitelstva v jarním období. (mm)
 
Rekonstrukce chodníků podél silničního průtahu městem se protahuje "zásluhou" firmy Sovis

Tato firma vyhrála výběrové řízení, předložila nejnižší nabídku a měla dostatečný počet kladných referencí o svých předchozích akcích provedených nejen v Česku, ale i v zahraničí.  V letošním roce se však potýká s problémy, zejména s nedostatkem pracovníků, z firmy odešel i její provozní ředitel. Kontrolní dny se konají pravidelně každý týden, jedno měsíčně jedná vedení města i s vedením firmy Sovis Hradec Králové.  Přesto je stává dlaždiči na stavbě nejsou třeba celý týden a  stavba ovlivňuje velkou oblast města a dotýká se nejen pohodlí, ale i bezpečnosti chodců.  Termín dokončení nebyl splněn, město vypisuje dle smlouvy penále ve výši 20 000 Kč denně, ale nic se stejně nezměnilo. Na dokončených částech stavby je navíc řada nedodělků.  Je to prostě smůla, letošní růst ekonomiky odlákal spoustu pracovníků z firmy, kteří odešli, město na tom vinu nenese. Stavba je financována pomocí dotace  a není jednoduché změnit dodavatele.  Ještě je před námi další etapa od Kauflandu na Lhotku a bohužel ji bude také realizovat stejná firma. Na včasném dokončení stavby závisí také finální úprava povrchu komunikace I/14, jejíž část měla být provedena již v letošním roce.  Určený zhotovitel však požaduje realizovat nový povrch na celkovém úseku od ČOV Lhotka na Tyršovo náměstí najednou a vyžaduje to tedy včasné dokončení chodníků až na Lhotku. Zatím je těžké říci, zda se jim to do léta  2018 podaří, zatím to tak opravdu nevypadá..  (mm)
 
Památník Gustava Habrmana bude na Splavě odhalen 17. listopadu

Autorem památníku je akademický sochař Petr Novák z Jaroměře (*1957). Památník a jeho umístění představuji na obrázcích. Gustav Habrman je nejen osobností našeho města, ale i Pardubického kraje.  Právě v letošním roce byl usnesením zastupitelstva Pardubického kraje zařazen mezi významné osobnosti regionu v dokumentu "Tvář kraje". Připomenutí Gustava Habrmana na místě, kde prožil prvních 17 let svého života, je tedy patřičným krokem, ke kterému nyní naše město přistupuje. Termín odhalení byl dříve stanoven na 28. října, nyní byl termín přesunut na pátek 17. listopadu, přesný čas bude teprve oznámen, stejně jako program slavnosti.
Památník bude stát v místě, kde stál jeho rodný domek v ulici Na Splavě. Zde se 26. března 1864 narodil v rodině českotřebovského pekaře. Jeho rodná chaloupka čp. 62 stávala v ulici Na Splavě a byla zbořena v šedesátých letech. V místě rodiště vychodil obecnou a měšťanskou školu a také se zde u strýce Dobrovského vyučil soustružnickému řemeslu.
Jako sedmnáctiletý odešel do světa na zkušenou. Nejprve působil ve Vídni, kde se stal tovaryšem. Zde se účastnil tajných politických schůzí a také se stal kolportérem radikálně levicových časopisů a letáků. Po prozrazení byl ve dvaceti letech odsouzen „ pro velezradu spáchanou tiskem proti císaři a státní moci ”. Vězněn byl v pověstné rakouské věznici Stein v letech 1884 až 1887. Po celou dobu věznění pilně četl a učil se cizím jazykům (němčina, francouzština). Když jej propustili, odjel do Paříže a posléze do USA, kde žil osm let. Živil se jako fotograf a redaktor dělnického tisku. I zde se snažil co nejvíce se učit, zejména na večerní právnické škole. Po návratu do vlasti (1897) působil v redakcích dělnických časopisů v Brně, ve Vídni (pobýval zde na zapřenou), v Moravské Ostravě a v Plzni, kam se přiženil a kde trvale zakotvil. V letech 1907 až 1918 byl říšským poslancem za okres Plzeň – venkov. Když vznikla Československá republika, byl zvolen nejprve ministrem školství a národní osvěty (1918 až 1920) a následně ministrem sociální péče (1921 až 1925). potom byl po dvě volební období senátorem. Byl dlouhá léta byl předsedou Svazu textilního dělnictva, což byla druhá největší odborová organizace. Zemřel 22. března 1932 (ve věku 68 let) v Skrbkově sanatoriu v Praze. Onemocněl počátkem měsíce a 10. března byl převezen do sanatoria.
Napsal dvě knihy vzpomínek – Z mého života (1914, 2. vyd. 1924) a Mé vzpomínky z války (1928). Na Českou Třebovou nikdy nezapomínal. A na slavného rodáka nezapomněli ani Českotřebovští. Nově postavenou učňovskou školu pojmenovali jako Habrmanovu školu práce a Gustava Habrmana nám také připomíná jedna z ulic, také základní a mateřská škola.
Rekonstrukce  mostu v Kyralově ulici bude letos zcela dokončena

Stavba začala až v průběhu září, ale rychle pokročila. Oprava spočívala ve výměně ocelových nosníků, které byly v dezolátním stavu, hrozila havárie.  Stav mostu před opravou je na levém snímku a potřeba jeho rekonstrukce je patrná na první pohled. Konstrukce mostku s jedním jízdním pruhem, určeného pouze pro obsluhu části za řekou, bude obdobná jako dřív. Most je tedy osazen na původních pilířích opět s dřevěnou "vrchní stavbou". Nyní je třeba ještě dodělat zábradlí. Podle sdělení místostarosty Dobromila Keprta, bude  všechno v letošním roce kompletně dokončeno. Staré zábradlí je vedle mostku u svodidla jako by nachystáno pro novou instalaci, doufejme, že to nikdo neodveze.  V městském rozpočtu na letošní rok je na tuto akci určena částka  720 tisíc korun, původních 600 tisíc bylo v 2. rozpočtové změně zvýšeno na 720 tisíc. (mm)
Začala oprava dalšího úseku vodovodu na hlavním průtahu města

Semafory se přestěhovaly na další úsek Riegrovy ulice od Slovanské po Kobylí důl
Orlickoústecká firma A.B.V: zde provede výměnu vodovodního řadu. Shodou okolností to je stejná firma, která realizovala rekonstrukci vodovodu v úseku světelná křižovatka - až po ulici U spořitelny. Zde potřebovala na rekonstrukci krátkého úseku více než 35 dnů a notně tím  zkomplikovala dopravní řešení všem motoristům ve městě. Nákladní a autobusovou dopravu bylo třeba posílat po ulicích, kde nikdy jezdit taková vozidla jezdit neměla, z provozu byla  na dlouhou dobu vyřazena světelná křižovatka. Mohu říci, že takové omezení pamatuji naposledy v době, kdy se přes Tyršovo náměstí a v Litomyšlské ulici budovala nová kanalizační stoka. Jenže to bylo před 60 lety, kdy se intenzita dopravy s tou dnešní těžko srovnávala. Dnes každý den omezení znamená velké problémy a ztráty. Odůvodněním tak dlouhé rekonstrukce jsou technologické důvody, tedy  potřeba provést dlouhodobé sedmidenní tlakové zkoušky a objednat si asfaltovou směs na finální úpravu (byť tak malého úseku) na přesný termín dokončení. 
Nyní je 9. října a firma začíná rekonstrukci obdobného úseku a 31. října má být podle svého povolení hotova (Dle něho měla oprava tohoto úseku být provedena na 2 etapy - úsek vedený v křižovatce s  Moravskou a Chorinovou ulicí měl být proveden zvlášť). Musí to tedy stihnout za 23 dnů včetně sobot a nedělí, tedy za  17 pracovních dnů. Tady zřejmě nebude na tak velké "technologické prodlevy"čas a dodávku asfaltové směsi bude třeba objednat na dřívější termín. Uvidíme. Pro pochopení problému uvádím mapy, kterými bylo dopravní omezení stanoveno (po kliknutí se zvětší). (mm)


KOTLÍKOVE DOTACE AKTUÁLNĚ

Pardubický kraj vyhlásil 3. výzvu na kotlíkové dotace pro fyzické osoby 27. září 2017 .
V tyto dny se zájemci musí elektronicky "zaregistrovat do systému" vyplnit žádost a vyplněnou do systému uložit. Poté žadatel obdrží důležitý e-mail s odkazem. Z tohoto odkazu dne 31. 10.2017 v 6:30 hodin svou žádost stiskem tlačítka na odkaz odešle. Vyplňování žádostí, které začalo 27. 9. 2017, nemá  žádný vliv na pořadí žádosti. Pro pořadí žádostí bude určující termín 31. 10. 2017 v 6.30 hodin. V tuto dobu ale už musíte mít z předchozích dnů hotovou registraci a vyplněnou žádost. Ráno 31.10. už jen ,,KLIKNETE", abyste získali co nejrychleji nejlepší pořadí. Vše najdete na adrese https://www.pardubickvkraj,cz/vyzvakotlikove-dotace/g3ztg Nahlédněte co nejdříve. Pokud budete potřebovat pomoci, tak jsou tam uvedeny kontakty na pracovníky Pardubického kraje a ti vám rádi poradí.
Mgr. Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace                                VÍCE ZDE
Krajský úřad Pardubického kraje telefon: 0420 466 026 251  www. pardubickvkraj.cz

Spolupráce Pardubický kraj - kraj Tübingen

Zástupci německého vládního kraje Tübingen a okresu Reutlingen v čele s prezidentem Klausem Tappeserem navštívili Pardubický kraj. V průběhu víkendu zavítali mimo jiné na nejstarší dostihový závod starého kontinentu Velkou pardubickou, jednali s krajskými zástupci v oblasti životního prostředí, zemědělství a školství. Cestu dnes zakončili setkáním se členy Rady Pardubického kraje, se kterými zhodnotili dosavadní spolupráci datující se již od roku 2003 a nastínili další možné oblasti pro rozvoj obou regionů.
„Spolupráce s vládním krajem Tübingen a okresem Reutlingen je pro nás dlouhodobě hodnocena jako velmi dobrá a za mých předchůdců byla posunuta do pracovní úrovně včetně výměny zkušeností v celé řadě oblastí. Na rozvoji spolupráce se podílel bývalý prezident regionu Hermann Strampfer, kterého jsem si velmi vážil a jehož předčasné úmrtí mne velmi zasáhlo,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který německé hosty seznámil se současným složením krajské samosprávy a představil jednotlivé členy krajské rady.
„Regiony jsou spojujícím článkem mezi občany a vládou, a proto si vážím naší dlouhodobé spolupráce. Díky výměně zkušeností můžeme rozvíjet školství, životní prostředí, zemědělství či venkov. Jsem velice rád, že se odborníci na těchto úrovních mohou setkávat několikrát, což nám umožňuje se vzájemně učit a posouvat tyto oblasti ku prospěchu našich občanů,“ uvedl vládní prezident Klaus Tappeser.
Zemědělství
Mezi oblasti, kde je současná spolupráce mezi regiony nejhlubší, se řadí zemědělství. „V současné době se můžeme zabývat například problematikou eutrofizace vod, jelikož jsme společně s Akademií věd realizovali pětiletý projekt, který se touto záležitostí zabýval. Dále chceme řešit problémy spojené s úbytkem zemědělské půdy, což není pouze problém České republiky, ale i Německa,“ řekl radní pro oblast zemědělství Václav Kroutil, který se například zajímal o německé zkušenosti s využitím neúrodné půdy pro stavbu fotovoltaických elektráren namísto úrodné zemědělské půdy, jak k tomu často v České republice dochází.
Školství
Tématem, které je současnou samosprávou kraje považováno za stěžejní, je problematika vzdělávání v technických oborech v souvislosti s nedostatkem pracovních sil ve vybraných profesích. „Duální systém vzdělávání byl tématem mého prvního setkání v Německu, kdy jsem byl následně označen za neodborného a povrchního, protože duální systém v našich podmínkách nelze založit. Dnes je toto téma stále živější nejen v regionech, ale i na národní úrovni. České podmínky jsou natolik složité, že dnes začínáme od úplného počátku, a proto budeme rádi za každou další užitečnou zkušenost,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Výhodou v posouvání spolupráce středních škol a firem jsou zkušenosti německých společností, které jsou na úzkou kooperaci se středními školami zvyklé. Mohou tak být příkladem českým firmám. S německými partnery se dále jednalo o možné spolupráci zemědělských středních škol,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Sociální věci
Radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola požádal zástupce partnerského regionu o výměnu zkušeností v oblasti náhradní rodinné péče, rozvoje pěstounství či služeb pro náhradní rodinnou péči a ohrožené děti. „Pro nás je to velmi aktuální téma, které je však roztříštěné mezi více resortů. Projektem transformace jdeme proti proudu, kdy je naším cílem snížit počet dětí v ústavní péči. Vzhledem k tomu, že se snažíme v co nejširší míře čerpat zahraniční zkušenosti, budeme rádu za inspiraci i z našeho partnerského regionu,“ uvedl Pavel Šotola.
Zdravotnictví
Jednou z oblastí, která nebyla zahrnuta v původní smlouvě o spolupráci, je zdravotnictví. Radní Ladislav Valtr proto navrhuje zahájit výměnu zkušeností i v této sféře. „Zdravotnictví nejsou pouze nemocnice, ale také léčebny dlouhodobě nemocnicích, rehabilitační ústavy či lázeňská zařízení. Zajímá nás, jak tato zařízení fungují v našem partnerském regionu a případně můžeme příklady dobré praxe realizovat i v našich podmínkách,“ uvedl radní Valtr, jehož návrh kvitovali i zástupci partnerského regionu.
Senioři slavilo svůj svátek v AFI PALÁCI Pardubice

Tradiční oslavu svátku seniorů uspořádal už pošesté provozovatel Rodinných pasů a Senior pasů ve spolupráci s Pardubickým krajem v Atrium Paláci v Pardubicích. Patron setkání, radní pro sociální péči Pavel Šotola, přišel poblahopřát a přinesl praktickou příručku Pardubický kraj pomáhá seniorům. Ta radí, jak nesednout na lep některým neseriózním prodejcům, ale i s dalšími majetkoprávními otázkami, které zejména senioři řeší.  Pardubický kraj se zapojil do podpory Senior pasů, které přinášejí svým majitelů zajímavé slevy. V Pardubickém kraji se do nich už zapojila řada firem a v Paláci byl o přihlášky velký zájem. S písničkami pro dobrou náladu přišel pardubický rodák, zpěvák Josef Sochor, Český červený kříž představil ukázky první pomoci a nechyběly ani osvětové přenášky.