Českotřebovský deník  131/2017 (11/5)

Den Země v Javorce naprosto vydařený

Městský park Javorka se ve středu 11. května 2017 proměnil v lidské mraveniště, ve kterém bylo těžké počet dětí  spočítat.  Odbor životního prostředí MěÚ uspořádal skutečně  vydařenou akci, která opravdu neměla chybu.  Byly zde kolektivy dětí z mateřských škol, všechny českotřebovské základky, o které se starali  pořadatelé - dobrovolníci na mnoha stanovištích a trpělivě zadávali dětem dobře vybrané úkoly. Celkem bylo deset stanovišť rozprostřených po celém parku, k tomu start a cíl, kde bylo opravdu moc práce. Učitelům jsem rozhodně jejich funkci nezáviděl,  neustále museli  hlídat, aby se jim třída, rozdělená ještě na pracovní skupiny nepromíchala s jinými školami, museli být opravdu velmi obezřetní.  Nejvíce dětí bylo v parku mezi desátou a jedenáctou hodinou. Javorka byla na letošní Den Země výborně připravena, ukázalo se, jaký  má pro město význam. Mohli jsme porovnávat s dřívějškem, kdy bylo všechno to dění umístěno na náměstí. V tomto srovnání Javorka rozhodně "vyhrála". Hlavně díky tomu, že bylo krásné  objednané počasí. Možná se všechno konalo tak trochu v trapu, některé třídy musely čekat až bude  i pro ně další stanoviště volné, všichni potřebovali být tak nějak brzo u oběda. U těch malých dětí to lze pochopit. Kdyby se podařilo ještě prodloužit čas návštěvy pro některé (starší) třídy na pozdější hodiny, byl by to pak už ideální stav. Z dění v Javorce mám spoustu fotografií, ukazují na rozsah celého projektu, na možnosti, které skýtal park Javorka při zadávání poznávacích úkolů na jednotlivých stanovištích,  o nadšení, se kterým především ti menší děti přistupovali k soutěžním úkolům. Za svoji činnost dostali odměnu v podobě bublifuku, moc si toho vážili. Nesmím zapomenou i na další nesoutěžní stanoviště, která potom v parku fungovala i odpoledne do 15 hodin. Byl to např.  stánek firmy Ekokom, který soutěžní formou propagoval správné třídění odpadu, nebo oddíl českotřebovských vodních skautů, kteří vozili v kánoích po javoreckém jezírku děti a zájemce i v odpoledních hodinách.
Projekt Den země jistě zanechal v myslích dětí hodně zážitků a za velkou práci s jeho organizováním je třeba rozhodně podkovat jak všem dobrovolníkům, tak i profesionálům z odboru životního prostředí MěÚ Česká Třebová. (mm)  Více ZDE (foto)
Městská knihovna - porovnání let 2013 a 2016

Statistika za rok 2016 (Zdroj: výroční zpráva města)
Pro veřejnost je knihovna otevřena 6 dnů v týdnu.
V roce 2016 ji navštívilo celkem 87 151 návštěvníků,
Fyzicky navštívilo knihovnu 47155 návštěvníků
Počet návštěvníků on-line služeb 39 996
Registrováno bylo 2 392 uživatelů, z toho 773 dětí do 15 let,
Přírůstek knihovního fondu: celkem 5 329 nových dokumentů.
V půjčovnách bylo k dispozici 122 titulů docházejících periodik.
Počet kulturních akcí pro veřejnost 73
Počet vzdělávacích akcí pro veřejnost 91
Od března 2016 se knihovna zapojila do projektu Kniha na cestu. Knihovnička je umístěna v nádražní hale ČD v České Třebové. 
K 31.12.2016 do ní bylo umístěno 5 077 dokumentů.
Během roku 2016 knihovna pokračovala i v procesu digitalizace.
Knihovna navázala spolupráci s římskokatolickou farností a čtenáři si tak mohou vypůjčit i tituly z farní knihovny.
Městská knihovna v roce 2016 získala 9 grantů z dotací Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Úřadu práce ČR v celkové výši 215.702 Kč
Příspěvek na provoz městské knihovny z rozpočtu města v roce 2016: 6922 tis. Kč
Městská knihovna Česká Třebová zajišťuje výkon odborných a metodických činností k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro 13 knihoven regionu.
 
V roce 2014 byla studovna zrušena, zvětšeno "dospělé oddělení" a upraveno i tak, že zde mohou probíhat besedy
Bylo přestěhováno  a nově upraveno dětské oddělení do přízemí, nově bylo v bývalém skladu knih zřízeno odděleni "Teenspace". Rekonstrukcí se ovšem celkové prostory pro městskou knihovnu nezvětšily.
 
Statistika za rok 2013  (Zdroj investiční záměr na regionální knihovnu Česká Třebová z roku 2014
Pro veřejnost je otevřena 6 dnů v týdnu (46 hodin v týdnu)
Počet registrovaných uživatelů 3181  (1155 dětí)
Celkový počet návštěvníků v knihovně za rok 2013  48209
Registrovaní uživatelé tvoří 20% obyvatel města
Počet výpůjček za rok 2013 123674
Počet výpůjček na jednoho čtenáře 38,8
Počet odebíraných periodik 143
Velikost knihovního fondu 103 225
Knihovní fond ve volném výběru 30200 k.j. (34,2%)
Poměr naučná literatura / beletrie  48 : 52
Počet veřejných počítačů připojených na internet 19
Počet návštěv na internetu 5115
Přírůstek knihovního fondu v roce 2013 4824 k.j.
Počet vzdělávacích a kulturních akcí, kolektivních akcí, seminářů 84
Počet míst ve studovně 24
Počet zaměstnanců celkem 9,5.
Příspěvek na provoz městské knihovny z rozpočtu města v roce 2013 : 5 390 tis. Kč
 
Přes velkou snahu pracovníků knihovny počet čtenářů a tím jistě i počet výpůjček ubývá (i když počet výpůjček v r. 2016 nebyl uveden) . Návštěvníci stále ve větší míře využívají dálkového on-line přístupu a v knihovně využívají instalovanou výpočetní techniku.
Příspěvek města na provoz městské knihovny se od roku 2013 do r. 2016 zvýšil o 28,4%.  Ze tří příspěvkových organizací města zabývající se kulturní činností se městská knihovna stala tou nejdražší. Za stejnou dobu se příspěvek  na zajištění provozu městského muzea zvýši z částky 5840 tis. Kč na 5960 tis. Kč, t.j. pouze o 2% a částka na zajištění provozu Kulturního centra vzrostla z částky  6 005 tis. Kč (r. 2013) na 6800 tis. Kč v r. 2016, t.j. cca o 13%.
Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2016

Podpora kulturních aktivit v r. 2016                       95.000,00
18. ročník Hudební festival A. Bennewitze             15.000,00
Mariánský sloup Staré nám. – restaurování          100.000,00
Kaple Kozlov – restaurování štítu                          60.000,00
DDM – mezinárodní studentská konference           10.000,00
Městské muzeum – zásuvkové a regálové skříně    40.000,00
Informační centrum                                                23.700,00
ZŠ Habrmanova – přírodovědné soutěže               15.000,00
Multifunkční dobrodružná věž Peklák                  950.000,00
SDH – pořízení dopravního automobilu               100.000,00
Městská knihovna – činnost Skuhrov                    10.000,00
ZŠ Ústecká – neživá příroda                                15.000,00
ZŠ Ústecká – zdroje energie                                   5.000,00
Celkem činí dotace částku 1 438 700 Kč

 • Přehled obdržených státních dotací do rozpočtu podle účelu v roce 2016
 • Sociálně právní ochrana dětí 2.398.900,00
 • Sociálně právní ochrana dětí – vypořádání r. 2015 800.165,10
 • Příspěvek na výkon sociální práce 629.000,00
 • Kulturní centrum – přehlídka seniorského divadla 60.000,00
 • Souhrnný dotační vztah se Státním rozpočtem  14.767.900,00
 • Dotace MZ dle §24 lesního zákona 11.850,00
 • Dotace MZ dle §37 lesního zákona 258.101,00
 • VISK – Městská knihovna 112.000,00
 • Program prevence kriminality 248.000,00
 • Akceschopnost JSDH 126.851,00
 • Volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR 560.300,00
 • Poskytování sociálních služeb 9.747.000,00
 • Městské muzeum – zásuvkové skříně 100.000,00
 • Zateplení budovy MŠ Vinohrady 760.680,96
 • Operační program zaměstnanost 324.147,00
 • Kaple sv. Kateřiny – výměna střešní krytiny 148.000,00

 • Naplněnost mateřských škol k 31.12.2016

  Narozené děti v období               MŠ Habrmanova             MŠ U Koupaliště        MŠ U Stadionu        MŠ Vinohrady     Celkem
  1.9.2009–31.8.2010                                      12                        3                              2                            2                         19
  1.9.2010–31.8.2011                                      44                      28                             29                          34                       135
  1.9.2011–31.8.2012                                      36                      15                             31                          25                       107
  1.9.2012–31.8.2013                                      33                      18                             35                          28                       114
  1.9.2013–31.12.2013                                    17                       4                              10                            9                         40
  1.1.2014–31.8.2014                                        7                       9                                5                            9                         30
  Celkem 1                                                       49                       77                           112                        107                       445


  Evidence vozidel na odboru dopravy v České Třebové v roce 2016

 • CYKLO GLACENSIS 2017

  Region Orlicko – Třebovsko pořádá 19. května 2017 p od záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka 16. ročník mezinárodní cyklistické akce v česko-polském příhraničí CYKLO GLACENSIS.  Na české straně startuje 10 cyklistických týmů z 10 českých měst, na straně polské 8 týmů z polských startovních měst. Společný cíl letos je u lanškrounských rybníků.
  Start je v pátek 19. května 2017 v 8.00 hodin z náměstí v Ústí nad Orlicí. Cíl je v areálu UP Obora Hurt v Lanškrouně. Pro účastníky je připravena zajímavá trasa v délce cca 60 km. V cíli bude pro účastníky připraven kulturní a společenský program, od 16 hodin Sportovní hry na motivy Her bez katastru, v 19 hodin zahajuje společenský večer, 19.20 hodin P. Dr. Zbigniew Jan Czendlik představí svou novou knihu Postel hospoda kostel, od 20 hodin kapela, hudba, tanec, volná zábava. Je zajištěno stravování v areálu UP Obora Hurt a ubytování v chatkách v areálu Lanwood. Účastníci obdrží tričko 16. ročníku Cyklo Glacensis . Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní odpovědnost. Návrat je individuální v průběhu soboty.  Finanční podmínky účasti: účastnický poplatek 200 K č, ubytování 150 Kč a stravování 280 Kč.
   
  Zámek Pardubice má své víno, připomíná osobnost Viléma z Pernštejna

  Tři druhy vína inspirované osobností Viléma z Pernštejna jsou od tohoto týdne v nabídce Zámku Pardubice. Pod názvy Sub una pro bílé suché, Sub utraque pro červené a Fraterno pro bílé polosuché se skrývá poselství o mimořádné náboženské svobodě, která v době největší slávy Pardubic panovala. Víno se stane vhodným suvenýrem pro návštěvníky zámku a města Pardubice i dárkem pro vzácné návštěvy města a Pardubického kraje.
  „Víno Zámek Pardubice by mělo být symbolem náboženské tolerance i tolerance obecně, neboť se domníváme, že to je hodnota, kterou bychom si dnes měli z odkazu Viléma z Pernštejna odnést,“ osvětluje motivy vytvoření exkluzivní řady vín Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které Zámek Pardubice spravuje.
  „Základem úspěšného marketingu cestovního ruchu je mít něco jedinečného, co se pojí s danou lokalitou. Kolekce vín inspirovaná filozofií jednoho s nejvýznamnějších šlechticů naší historie je elegantním a originálním dárkem z místa, které tak zásadně ovlivnil,“ komentoval novinku Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, který je jedním z patronů vín. „Vilém z Pernštejna byl osvícený vladař a zakládal si na náboženské svobodě, která byla základem svobody, tak jak ji chápeme dnes. To vyjadřují vína historicky inspirovaná vírou katolickou – Sub una, kališnickou – Sub utraque a také bratrskou – Fraterno,“ dodal Línek