Budoucnost městského krematoria

Možná, že řešení lze najít.

Provoz může být ziskový i při 4x slabším provozu !


Už to bude měsíc, co se v malém sále Kulturního centra konalo veřejné projednávání problémů spojených se současným intenzivním provozem městského krematoria. Veřejnost je nyní velmi netrpělivá  a právem očekává, že dojde  k takovým změnám, které odstraní většinu stávajících problémů. Ač bylo měřením doloženo, že emise při provozu pece jsou nyní pod limitními hodnotami, nemusí to tak být stále, zvláště pokud zde bude i nadále počet spalů stejný jako ve velkým městech. Jde o to, že je třeba v blízké budoucnosti přijmout rozhodnutí o dalším provozu, provozovateli nebo i o zrušení provozu krematoria. Proto ta nervozita.

Zastupitelé dostali dopis, vlastně petici 

Občané bydlící v okolí krematoria na svém svůj požadavku na zrušení provozu spalovací pece trvají, neuspokojily je ani výsledky měření, ani publikované ekonomické výsledky, kdy zisk 6,5 mil. Kč za 19 let provozu je zcela minimální a nemůže nijak vynahradit  nepříznivou ekologickou zátěž spojenou s etickými problémy pro okolní obyvatele, způsobenou téměř nepřetržitým provozem spalovací pece, která ne vždy funguje tak, jak se uvádí a předpokládá. Z dříve sporadického provozu zařízení se stal mezi rodinnými domky vlastně  průmyslový provoz, kam dováží i z velkých dálek  každý týden na 70 vozidel  ostatky zemřelých ke spálení a to je naprosto neúnosná situace. Přitom stanovisko provozovatele na veřejném projednání bylo formulováno tak, jako by to byla jediná možnost udržet ekonomickou rovnováhu firmy. Všechno naopak nasvědčuje tomu, že to je naopak, že  provozování krematoria je velký byznys, který je bohužel umožněn stávající uzavřenou nájemní smlouvou, pro město a jeho obyvatele ne zcela výhodnou. A je to byznys pro provozovatele, který nyní vlastně nemá s Českou Třebovou nic společného. Město jako pronajímatel z toho má přitom jen minimální ekonomický efekt a jeho občané musí strpět ekologickou újmu, o etice nemluvě. Množství látek emitovaných komínem  vynásobený vysokým počtem spalů způsobuje velké hodnoty imisí v okolním ovzduší a terénu, což se musí projevit. Občané ze sousedního sídliště rodinných domků svůj názor a požadavek znovu tlumočili zastupitelům města novým dopisem a podpořili jej cca 80 podpisy. Je to především reakce na stanovisko provozovatelky krematoria Alice Hurtové, které bylo obsaženo ve zveřejněných podkladech Města Česká Třebová k veřejnému projednání a které bere dosavadní protesty sousedů na lehkou váhu. 

Je třeba uvést, že existuje na druhé straně stanovisko obyvatel města, kteří v okolí nebydlí, kteří se třeba i sami půjčkou či darem podíleli na postavení tohoto zařízení koncem šedesátých let. Potíže sousedů od hřbitova přímo nevnímají,  nahlížejí na problém tak, že všude je něco, někdo bydlí u dráhy, někdo u silnice a někdo u krematoria. Popisované vlivy je tolik netíží a proto zrušení krematoria bezvýhradně nepodporují. Bojí se i toho, že po zrušení se pohřby násobně prodraží díky převozu zemřelých jinam. 

Přehled výkonů českých a moravských krematorií, mezi nimi vyniká Jindřichův Hradec

Exkurze v Jindřichově Hradci

Ve zprávě o veřejném jednání jsem uvedl tabulku s přehledem výkonů všech českých a moravských krematorií kde zaujala především data z krematoria Jindřichův Hradec, kde byl trvale  počet realizovaných spalů velmi nízký a přesto zřejmě krematorium prosperuje.

Právě sem se ve čtvrtek 15. února vypravila delegace z českotřebovské radnice a městské společnosti Ekobi, aby čerpali zdejší zkušenosti a získali potřebné podklady. Podle prvních zpráv v Jindřichově Hradci provozuje pohřební službu, krematorium a městský hřbitov městská společnost Služby města JH, s.r.o., v určitém smyslu podobná naší společnosti Eko Bi. Na úseku pohřební služby, správy pohřebišť a krematoria pracuje 6 zaměstnanců, provoz zvládnou, investice do zařízení od společnosti TABO-CS byly pořízeny na leasing. Nutno napsat, že krematorium v Jindřichově Hradci je mimo město, u hlavní silnice naproti průmyslovým objektům, nikdo v okolí nebydlí (viz foto). Naší delegaci byla umožněna prohlídka zařízení, které bylo v perfektním stavu a pořádku, byla předložena řada výkazů a dokumentace, ze které vyplývá, že ekonomika je udržitelná za daných podmínek i s odpovídajícím ziskem. Po zpracování získaných podkladů bude i tato varianta předložena zastupitelům. Je totiž zajímavá.

Vedle úplného zastavení provozu krematoria je to tedy další, kompromisní varianta, která by mohla vyhovovat do určité míry jak sousedům v okolí, tak i ostatním "vzdáleným" občanům města. Přiblížila by situaci, která byla v lokalitě právě v době, kdy sídliště rodinných domů u hřbitova vyrostlo, tedy kdy se spaly konaly pouze omezeně dvakrát v týdnu. A to by dnešní moderní technologie měla být dokonalejší. Jedině městská správa tohoto provozu by mohla také zajistit zákaz používání  dřevotřísek a další komponent u používaných rakví, které dále zvyšují množství nebezpečných emitovaných látek.

Vedle úplného zastavení provozu  a omezeného provozu v rámci nového střediska městské společnosti je třeba uvést pro úplnost i třetí možnost, t. j.  pokračovat v pronájmu se soukromým provozovatelem dle nové smlouvy za nových, hodně omezujících a pro město výhodnějších podmínek. To vše vyplyne z hodnocení  odborů města, možností společnosti Eko Bi, která už nyní správu pohřebišť zajišťuje, a kalkulace finančních nákladů, ze kterých může skutečně vyjít i to, že se kompletní obnova pece nevyplatí. Na únorové jednání zastupitelů  19/2 nebyl zatím problém zařazen. Další jednání zastupitelstva bude v dubnu.  (mm)